De Vlaamsche werkman: godsdienstig-maatschappelijk werkmansblad

242 0
26 juli 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 26 Juli. De Vlaamsche werkman: godsdienstig-maatschappelijk werkmansblad. Geraadpleegd op 05 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0g3gx45h01/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Vlaamsche Werkman Oodsd ienstig=Maatschappelij k Weekblad iis3"SGia:R,xcr~v"X3sra-E3sr ; AJzonderlijke : fr. 1,50 per jaar, fr. 0,80 per zes maanden. Per pak van 100 minslens, te Lestelien cloor de zorgen van den insclirijvenden Kring : fr. 0,60 per jaar. îr. 0,30 per zes maanden ; per 500 en meer : fr. 0,50 per jaar, fr. 0,25 per zes maanden. WIJZE -V^lSr UITGAVE : Verscliijnt den 2e" en den 4cn Zondag van elke maand. Beheer : Holstraat, 65, Gent, en Pastorijstraat, 23, Antwerpen. Opsïel : Pastorijstraat, 23, Antwerpen. Twee Helden. Ze gingen blij van den Hoogen Raad weg, omdat ze waardig bevonden waren voor den Naam Jezus versmading te lijden. (Hand. Apost. Y, 41.) We moeten steeds blijven staan op de schit-teren.de standbeelden in ons werkmanshart ver-heven ter eer en glorie van groote geloofshelden. Nooit kan een arbeider genoeg bewoneleren hoe hun eerste kristene standgenooten de verrotte heidensche wereld hebben vervuld met heilige sehoonheid, hoe ze de slavende werkmansklas hebben machtig-groot gemaakt, niet om ze te s jannen voor hun eigen zegewagen, niet om de kroon te zetten op eigen zelîzucht en ijdelheid, maar alleen onder den bovennatuurlijken aan-drang voor Kristus' Naam aile knieën te doen buigen in hemel en op aarde ! * * * Een eerste maal in den kerker geworpen, daarna vreugdevol vrijgelatèn, vinden wij Pe-trus en Joannes even onverschrokken terug in den zuilengang van Salomon, te Jerusalem, geloofd en gezegend door 't lijdende volk. « Steeds meer geloovigen traden tôt den Heer toe, scharen van mannen zoowel als van vrouwen, zoodat men zelfs de zieken op straat droeg en op rustbanlcen en bedden legde, opdat bij de komst van Petrus althans zijne schaduw iemand hunner zou bedekken. Doch ook de volksmenigte uit de steden rohdom Jerusalem kwam bijeen, en 'bracht zieken en door onreine geesten gekwelden, die allen genezen werden. » Zoo staken die moedige liefdevuurdragers overal in de kilte en donkerte der zuchtende zielenwereld de toortsen aan, die wij, kristene arbeiders boven ons koppen zwaaien, als we jubelend in legermassa, of dungezaaid als voor-posten, door de kuilen trekken onzer grootste-den om er de open armen van den goddelijken Werkman te vullen met ongelukkigen. Leeuwen-moed in den kamp om den Kristus, granieten geloofsovertuiging, versmading van leed en lijden, gloeiende geestdrift, zegezingende helden-moed, ziedaar de triomfmiddelen der apostelen, maar ook die der honderdduizend strijders die op 12 Juli 1.1. te Gent de gebeenderen onzer Groeningirhelden deden sidderen en schudden in hun graven !. . . . Petrus en Joannes hebt ge dat machtig geloofsbetoon aanschouwd van op uw hemeltronen? Hebt ge die stalen en bron-zen koppen gezien, jubelend en machtig-fier, dansend in de laaiende zomerzon die den oogsl der zielen met den oogst der velden rijpt? Dat is uw werk, O Petrus, omdat uw geloof brandde in uw binnenste, lijk de lavastroom in der aarde ingewanden, onirlal p'i en uw dappere volgelingen de Kristuslieic'e ook in ois Vlaamsche landen hebt ontstokm, gewe.dig, onblusch-baar, der overwinning z^ker!.... Hier is nu onder den grijzen stormtoren te Gint voorbijge-trokken, een deeltje maar van de millioenen Vlaamsche wroeters die ge hebt verlost uit den afgrond der ellende van ziel en lichaam, die ge hebt den band getrokken van de blinde oogen, en hebt doen juichen van zalige zielelust !.... * * * Nooit rust de sluwe vijand. Haat en wraak sluipen gedurig achter liefde en zelfverloochening, met dolk en venijn. Petrus en Joannes werden andermaal door de Sadduceërs in het gevang geworpen. « Doch een engel des Heeren opende 's naehts de deuren der gevangenis, en leidde lien naar builen en zeide : « Gaat heen, en gaat in den tempel staan en spreekt tôt het volk ! » Er ging een hemelsche blijdschap door hun bloed dat kookte van verlangen om te sterven voor hunnen God. In hun borsten hamerden hun harten van geluk en ze gingen onversaagd... . Ze werden gegeeseld en men verbood lien, nog op den naam van Jezus te spreken. En weenend van geneugten, het lichaam aan stukken, maar zat van goddelijke vreugdens, gingen ze blijde van den Iioogen Raad weg, omdat ze waardig bevonden waren voor Jezus' Naam versmading te lijden ! En telken dage, in den tempel en in huis aan huis, hielden ze niet op te leeraaren en de blijde boodschap ic prediken dat Jezus de Kristus was. ». Is dat niet lieel en al goddelijk-grootsch? Durven wij, moegeslaafde arbeiders opzien naar die reuzen-kristenen ? Dat moeten wij en zullen wij, opdat langzaam wijke de lange bange naeht, waarin zooveel verloren broeders nog te kreunen en te sterven liggen J. Matheussen. De Zevende Sociale Week. Dit jaar, van 24 Augusti tôt 27 Augusti, — goed letten op den datum die van de voorgaande jaren verschilt, — houden we te Leuven onze zevende Sociale Week. En ze moet degelijker zijn dan ooit. Zie, de socialisten gaan tegenwoordig ook dien weg op. Dit jaar, nu juist van 16 tôt 23 Juli, houden ze een syndikale week te Cuesmes voor 46 vrijgestelde mannen, het puik hunner kraeh-ten naar 't schijnt. 't Is Hendrik De Mail die dat georganiseerd lieeft eu heel die zaak leidt. En 't is het millioentje van Solvay dat in de kosten voorziet. Als leeraars lieeft De Mail naar 't aller-beste gezocht, zelfs mannen van Berlijn doen komen om te spreken over de moderne ontwik-keling der nijverheid. Natuurlijk moest dat Duitsch dan vertaald worden. Lastig maar ... men wou stevige studie. Spijtig natuurlijk dat het allemaal op den valschen bodem staat van zedeloos klassenstrijd-socialisme. Maar voor 't overige zien wij gaarne dat de vijand ernstiger te werk gaat : dat moet ons zelven dwingen minier aan ernstiger voort te gaan. Ontegensprekelijk liebben wij met onze sociale weken een voorsprong op de rooden, maar nu zij het zoo methodiek aanleggen moeten wij ons toch wederom weren om immer beter te doen. Daarom ook wijdt het Sekretariaat van Gent zijne beste krachten aan het inrichten eener zevende Sociale Week. Zooals ge weet is het algemeen programma : herhaling der voorgaande Sociale Weken, zoodat deze ééne week haast een volslagen kursus vormt over Sociale werking in Belgi'è. Ziehier de bijzonderheden van dit programma : EERSTE DAG. E. P. PERQUY, doctor in de sociale weten-schappen : De winstverdeeling in het kapitalis-tische stelsel : het arbeidsloon, — de interest van het kapitaal, —winst en verlies van den patroon — de rechtmatigheid, — de economische moge-lijkheden, — wat kan het syndicalisme verkrij-gen.E. H. PRIMS, oud-leeraar van handelsweten-schappen : Hoe leest men de balansrekening eener maatschappij : Vastliggend kapitaal, — beschikbaar geld, — verbintenissen ; vergelij-king met de balansen van voorgaande jaren, — de beteekenis der reserve. R. DEBRUYNE, Syndikalistische propagan-da. — De toestand van het vakverbond, — de federatiën of centrale's, — afzonderlijke syn-dikaten, — de statistiek over de bijdragen. — De verdubbeling van ons ledental : propaganda waar iets bestaat, — waar nog niets bestaat, — liuisbezoek, propaganda door de Werkmans-kringen, in de patronaten ; — propaganda bij de vrouwen, bij de huiswerksters. —De middelen van het propagandabureel van het algemeen sekretariaat. E. H. LAMBRECHTS, licenciaat in sociale wetenschappen : De syndikaten der kleine bur-gers en die der werklieden. — De toestand van den kleinhandel, —van het ambachtswezen, — tegenover de nijverheid, — tegenover de arbei-derskliënteel. De beproefde verbeteringsmid-delen ; gezamenlijke aankoop, — waarborgs-kas, — schuldvordering, — studie. De moeilijk-lieden tegenover de werkmansbeweging : de cooperatieven, — het recht van handel drijven en de wet op de beroepsvereenigingen, — de socialistische cooperatieven en hunne politieke fondsen. — Hoe gekomen tôt onderlinge ver-standhouding. — Hoe tevens de tyrannie der socialistische cooperatieven overwonnen. TWEEDE DAG. Joris VAN DER BRACHT, schoolopziener : De lichamelijke opvoeding onzer werkmansjeugd. — De beweging en hare beteekenis voor het mensclielijk lichaam. — De gynmastiek als op-voedingsmiddel. — Toepassingen op de school, — op onze patronaten, — in de werkmanskrin- gen, — wenschelijkheid van turnzalen, — het lichamelijk en zedelijk nut van flinke optocliten voor ons werkvolk. Z. E. H. CAMÈRLYNCK, Doctor in de theo-logie : De opleiding in de patronaten, het gods-dienstig werk van het patronaat, leering, oefe-ning, zielzorg, — het algemeen ontwikkelings-werk, voordrachten, boeken, studiekring, — jemoerfsontwikkeling door veredelend vermaak, gezellig lokaal, kunstzin, muziekoefening, het tooneel ir> het patronaat, — de sociale opleiding, vakonderwijs, sociaal onderricht door voordrachten, boeken, studiekringen, de jeugdaf-deeling van het syndikaat. — De overgang tôt syndikaat en werkmanskring. — Bijzondere be-schouwingen voor de patronaten van jonge werksters. HENDRIK HEYMAN, voorzitter van het algemeen christen Vakverbond : De vierde graad en het vakonderwijs : I. De vierde graad : wat f ait in en onze jongens geven ? — Algemeene voorb ,'rei i ig tôt degelijk val o îderwij a ■—■ 1 Het teekenen op den vierden graad. — Het ] rekenen. — Wenschen ; II. Het vakonderwijs : meer vakscholen, betere aanpassing bij de : plaatselijke noodwendigheden, middelen tôt inrichting, — verbond van vrije vakscholen, onderlinge hulp door uitwisseling van program-ma's, leeraars, materiaal, — de subsidiën. — : De diploma's. Welischelijkheid eener organieke : wet. — Bijzondere punten voor het vrouwelijk vakonderwijs. Z. E. H. VAN LANGENDONCK, diocesaan schoolopziener van het middelbaar onderwijs : : De sociale opleiding van de jongens der burger- i stçw'Jen op colle g e' s en hoogescholen. — I. Leeren "waar Hunne sociale plicht op iieevkomt : mee-deelen van stoffelijke en verstandelijke gaven 1 en zich daartoe bekwamen. — II. De taak van ! den socialen opleider die moet a) de sociale toe-standen en de sociale werken kennen ; b) sociaal voelen en leeren voelen, c) sociaal doen lian-delen en daartoe oefenen. — Wat het eigîn initiatief der studenten daartoe 1 ijb •engen kan. Beroep op onze Vlaamsche jongens. — Hoe-verre gelelt dat ook niet voor de meisjes onzer pensionaten. i DERDE DAG. E. H. MAES, onderpastoor te Wevelghem : De Werkliedenbonden ; Bepaling van het woorc'. — De noodzakelijkheid zulker bonden, voor ^ godsdienstige, zedelijke, verstandelijke en so- j ciale ontwikkeling, — de middelen van werking voor elk dezer doeleinden, — de voordrachten, , geslotene reeksen van voordrachten, — bi- j bliotheekwezen, — bespreking en studieavon- t den. — De stichting, organisatie en uitbreiding dezer bonden. — Het algemeen orgaan : De } Vlaamsche Werkman. — Wenschelijkheid van j diocesane verbonden. . E. P. CLAES, Doctor in sociale wetenschap- ^ pen : De levenstoesland onzer wetkmansfamiliën : t De woning, in de grootstad, in de kleine steden, j op den buiten, het vraagstuk der kinderen, — percent der huishuur en de levenskosten, — ' wezigheid-alcoolisme, — hulp voor eigen huis ; — De voeding, huishoudelijke kennis der j vrouw, — duurte van de kleine hoeveelheden, ( — voedzame spijzen in te brengen, — de spaar- j zame overleg ; — De kleeding, leeren naaien en ( verstellen, — de prijs van 't pronken. — Het gezelligheidsverteer voor ouders en kinderen, — ( De vereenigingsuitgaven. — Nut van het boek- j houden door de vrouw. Praktische hulp daar-toe. » E. H. PRIMS, licenciaat in geschiedenis : ^ De leering en de stad van ons Belgisch socialisme : 5 De stand, syndikaten, cooperatieven, politieke s groepeeringen, partijsekretariaten, de socialis- j tisclie propaganda tegen den godsdienst, hunne j congressen. —• De leering, omtrent de samenle-ving : klassenstrijd, — omtrent het gezag : Staatssocialisme en socialisme tegen den staat, — omtrent de middelen ter verandering : het syndicalisme en de cooperatie ; — Socialistische kultuursbetrachtingen en wijsbegeerte. — Ons socialisme en de vrouw. j VIERDE DAG. ( Jan DE SMEDT, leeraar aan de Normaal- ( school van Sint-Niklaas : Hoe leerl men voor- 1 dracht houdenl De voorbereiding tôt de rede ( voering : studie, lezing, stofïen voor voordrach- s ten. — Hoe stelt men zijne voordracht saam? Keus van onderwerp, — de inleiding, de ver- i handeling, de slotrede. —Algemeene wenschen : de eigenschappen der redevoering, de middelen ter overtuiging, de stem, de uitspraak, de hou-ding, de tijd ; — de oefening, de beoordeeliii'j; zijner rede. — Praktische toepassingen voor de sprekersbonden. E. P. RUTTEN, Samenvatting der lessen.. Programma van werking voor het jaar 1914-1915. — Het eerste studieplan der school voor propagandisten. Men schrikke nu ook niet af van dit programma. De tijd der sprekers is streng beperkt geworden en daar zal worden de hand aan ge-houden. Niemand mag over zijn tijd spreken zonder de goedkeuring van aile de aanwezigen-Daarmede is de tijd voor de bespreking gewaar-borgd. Ook voor den goeden gang der bespreking zijn reeds maatregelen getroffen. Een bijzon'dere oproep wordt gericht tôt de1 hoogstudenten, de studenten en de professois, van het middelbaar onderwijs. Op aanvraag van. verscheidene hunner staat de les over de sociale opleiding der studeerenden op ons programma.Veelbeteekenend moet ook deze sociale week zijn voor de plaatsen « waar nog niets bestaat »,. waar geene syndikaten voor 't oogenblik kunnen tôt stand komen dient er toch geijverd vocr werkmanskringen of werkliedenbonden. Aan ce sociaal-gezinden dier plaatsen, aan aile die ziek-zorg hebben in 't bijzonder, die lessen bij te. wonen. Eindelijk ook een oproep tôt de vrouwen r Alhoewel de Sociale Week voor heu geen bijzondere punten op de dagorde lieeft, toch bieden de meeste onderwerpen ook eene zijde die de vrouwen aanbelangt. Men n tel de zoo spoedig mogelijk zijne bijr treding aan M. Evarist Van' Quaqpebeke, Hoi-straat, 65, Gent. Na tien jaren. Tien jaren is 't geleden ; — neen, juist z> o> lang niet, doch ongeveer — er waren misstand' rt in de werkerswereld, misstanden bij de vie et],, wel bestonden er hier en daar, in ons gewest-, werkliedenvereenigingen, elie voor ietwat tus. schenkwamen in ziektevergoeding of werkloo-zenonderstand, doch, 't en was de moeite niet waard ; nu, de bijdrage was er naar : 10 centieme;t in de week ! Over arbeidsaangelegenlieden werd daar niet gesproken, want de patroons v a 'en oppermack-tig, en wee hem, die in 't openbaar zich over de toestand dxerf uitlaten lijk hij waarlijk was ; opzeg van 't werk stond hem te wachten, en %. > nergens meer binnen, lioor ! We treurden soms-in verkropte woede over onze niachteloosheicL Wel hoorden we van tijd in een of ander café, tegen de schenktafel aanleunend, 'nen rooden sigaarmaker over z'n ideaalll roeteren, doch die taal walgde omdat ze opdruischte tegen allen gezonden zin. Editer, 't kon zôô niet blijven ; T moest anders worden. Doch hoe? Dàt was de harde noot die te kraken viel, en waarop we te ver-geefs onze tanden bot beten, omdat we werke-lijlc geen benul hadden van het praktische veree-nigingsleven.Hoe het echter kwam, weet ik niet meer, doch. op 'nen zekeren dag ging ons ter ooren dat een Pater zou komen spreken in een katholiek lokaal over vakvereenigingen. Wat? een Pater? Komt die spreken over vak-vereenigingen, over datgene wat wij, werkcrs, zelf niet aandurfden ; die zou daarover komen spreken in 't openbaar, ten aanhoore van alwie komen woû, voor werkman en patroon, voor boer en burger, voor klein en groot, voor oud en jong, voor allen, allen ! Ja, 't was zôô, en op den gestelden avond was de zaal stampvol, en op liet verhoog, achter, wijd in het ruime lokaal, zagen we een Patelin witte pij en zwarten mantel, en 't ging ron-•dom van mond tôt mond, dat die een Pater Ru te i was, een van Gcn+a En daar klonk de bel omhet geroezemoes van die honderden fluisterende of half-hard-spreken-de stemmen tôt zwijgen te brengen. Daarvoor was geen minuut noodig, want allen hunkerden 0111 dien witten Pater te hooren. Stille, doocl-stille was hèt ook aanstonds. En daar begon hij : met eene heldere, klare stem die het ruim der zaal doorsneed en zich liet verstaan tôt in de uiterste lioeken, sprak hij van 's werkmansrecht ; over onverdiende ellende lste jaargang. == Nr 14. 26 Juli 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Vlaamsche werkman: godsdienstig-maatschappelijk werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes