De vlam: socialistisch weekblad

117 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 14 April. De vlam: socialistisch weekblad. Geraadpleegd op 22 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fx73t9fj2m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Beheer en Redaktie : 44, Bondstraat, 44 BRUSSEL Bestelhuii v oor het an. Brussel : 26, Peteneliestraat (r.du Persil). BRUSSEL Abonnementsprijs : 3 maand. . Fr. 1.50 6 raaand.... 2.50 IAankordiging. word, aangenom.: M.E. Bidez.75, Anspachlaan, Brussel (Beurs) SOOIAAL-DBMOKBATISOH WEBKBLAD DE BOER. Wîe onîargs zoo knap hier de « nœntali-tedit van den boer » ontleedde, had het ea-kei oiver den, grootea boer, die zeer zeld-zaam voorkomt in oas land, zoo mon. ooik het oog wdl veistigea op de duizende kleine pitoegislaven, die wezealijfe tôt het proleta-ïiaat beihoorea. De groote boer is vooral, in deze moderne tâjden van maahinewazea en van reusadbtiige verbeteringen en nieuwe uitviaidingen op laadfoouwkundig gebied, een zeer bewust ka-pitalist, een echt aristokraat. Hij beiscihikt over rijpaarden en rijtuigen, vaaik over een automobiel. Hij is niet ankel boer. H'ij is dit ailermiast. Zijn voornaajmste doel. is de bandai. Hij kant de beurs en maakt er gebrrnk van rnaar zdjrx fyaste ontderlegd veriniogen. Meteea is hij alkoholbraridier, suikcrfabn-kant, afooo groot nijveraar, niet zelden aan-dieelhouder in baakea of wndere finaatâeeAe ittstedlingen. De uitdruikiking « ploimpe bcner » paflt in 't getheel niet op beim. Hij gaa-t ge-feleed naar de aieuwste saede, doet zich zeer foeloefd, fijn opgevoed voor, spreefct vl'ot Freun>scih, houdt gefwestalijk Vlaaimsch of Waalsdh voor zijn werikvolk, heeft op de hoogaschool of te Gemlbloers gestudeerd, be-zât diploimia's van bekwajamlheid, is landbouW-ingeniewr. Zdjnj ge^loen is ingericht naar de ■jongste eiscben der wetensoliap. Geld, aan verbeteringen besteed, is hem nooit te veel. Hij as eleikfcrisch verlicht tôt in zijn stallea, tôt op zij® gmanizoMers. Veieteeit, paartdea-fotkkerij staan bij hem op wteaseihappelijken grorud. Toit zijn oamiddelljijke hulp heeft nij boefchouder en rekenplichtige, bouwmanaen, toezichters en ploegbazen. Hj sohittert op de wereldberoemde prijskampea van heng-aten en merriën, van stierea en melkkoer.en. Aan 't hoofd van zijn uitgeleizen prachtdi'e-ran, sta.pt hij fier als een vorst daar voorbij, waar in de boofdistad de koning zelf de prijiskaimp van rasdiierea voorziet eai gansoh het land met vermea'ig'vtuldige vreein<de lief-heibbers aanwezig is oin zijia waarde uib te baizuinen, zijn vernuft en zijn groote maoht. Wie heim afkeurt of laakt, moet eveaeeas de baiikea en zoovael andere grootooodige instellingen in den lande afkeiuren, die wel nie* meer naar onize opvatting z»:jn ingerioht maar tocih, zelfs met hun smettea, oaonlbear-lijk zijn voor den bloiei van een Staat. Nu, groote 'boeren kunaem niet talrijk zijn, daar elke van hen over veel akker be&cthâk-ken, éen of enkele op een dorp al meer dan genoeg in den ploeg habben om andere ar-beiders des velds geiweldig in den weg te staan en velea te beletiben zellf den noodi-gen grond te bekomen om eigen werk te dioen. Zij houiden alizoïo door hun geldimaciht te veel mensdhen in den afflianfceiijjke arbei-deretand ein biijgetvolg ock in al de ediende van de looinelaveamij. Nietitegenstaande nemen in sommige sitre-ken des lands b. v. in 't Land van Waas, in 't Zuiden van Lnimiburg, de groote boerde-rijen af en geraken aubei ders, die zâch flink hetoiben naar boven gcwerkt, aan os of paard, aan vokloende landerij.en om zelf kloine boer te vvorden. Deze kleine boeren zijn me-njgvuMig. Zij natuurlijk, bezitten de weten-eahap niet van den machtigen bovetn hen, diodh zij heibben uit de aansehouwin'g en den gerichten arbeid op de groote boerderij ge-leerd hoe ze er moeten toekomen den grond zijn oppersite vermogen als teelikracht te doen inspannen. Ze zijn in den hemel, al is hun arbeid lang en lastig, vriil soms, oindankbaar wel eens. Want ze genietein thans het vole loon van hun arbeid, terwijl xz op de groote boerderij maar zooveiel genoten als de boer miissen moet om ze aan het werjk te houden. Heel de werkkrajcht van het gezia gaait over tôt het zeifgeihuurd land en van ailes wat er afkooast gaat niets verlorein wat opbrengst i«. Weliswaar hebben ze geen eigen grorud. Ze zijn buurders. Doch huurder is ook in de meeete geivallen, ,of wel voior eea daeJ, of wel voor geiheel zijn gedoen ,de groote boer. Er is maar dit versohil, dat deze bcschikt over groote machines en groote landerijen. Deize ook zijn m&estail van een eigenaar, ciiie nooit ziijn goederen aan openbarte verpach-ting prijs geeft, terwijl de kleine boer de. mededfinging van zijn buur steedis heeft te vreezen en voor al zijm sbukje land aan de opeabare verpaahting van geringe grondbe-zitters is onderworpen. Komt nu de groote boer ook onder den druk van de opeabare verpaohting, dan is dit uitzondering en zijn die akkers zoo groot, dat ze niet oioor geringe lui kunnen afgéhoogd worden. Nu, de woèven vreten elkaar niet. Alzoo de grooco boeren evenimin. Buiteadien zijn veel uitge-strdkte akkers eigendoan van openbare in-steiliintgen, die dan humer laag verhuren en liefst groote boèren alis huurders hebben. Ziô betaléa gerogcldor hun paoht. De ontvangei's hebben met hen minder moeite en weten o'>k dat een machtige hun voor^eeliger is dan u© veel mjinder deftig voorkomende en veel mia-der beiscihaiaifde aenspaaner. Met het oog op oorlogswiast oordeelesn ook de measte stedelingein glad verkeerd ovev den boer. In de jongste dertiig jaar heeït de landbouwwetensohap reuizeaschreden voor-uitgang gemaakt. De boer werd, met eea t n-beneveld politieik inizicht, d'oor de regeencg aMjdig besoherind. Uit die besdierming he*{& de regeering, die hij kraohtig bij elke ver-kieziag steunde, zoowel als hij zelf voordeel gehaald, de eerste door het trouw boe-en-kiezerskorps, dat haar aan het bevinL hield, de tweed® door steeds toeïieimeaden welstand. Zeker heeft de oorlog het geildverniogsn van aile boeren verineerdert. De grooten t cli-ter, met hun veile bronnen van iiandel, teelt en, verbouwing, hebben oiivermijdeljjk ieliat-ten, ja, millioenen gewonnen en zui'.^n fr nog na den oorlog anidere winnen jdo-jh, we herhaien het: ze zijn zeer dun ge^aa'd1. !>e kleine boeren hadden vôôr den oorhg juist en met moeite het noodige geld om stilaan te leven en hun uitbating te verbetere-"». Zelden waren ze in staat een stukje grond zedf te koopen. Tbain-s hebben ze geld, konldea hun pandsahulden aaozuiveren, dooh r;jk kunnen ze onanogelijk worden. Ze zijn niet zooals zoovelen in de finiantieis, in de verze-keringen, in de nijverheid, in de ontginnm-gen, in den aaabomv, in de vwje betreikkin-gen. Zoo deze tharus weinig of niets winnen, ja, zelfs verlieizen doen, dan tocli is dit de sehuld niet van den kleinen boer, die toeb wel zoo versitandig is als wie oolk om win-sten, die hij doen kan, niet te laten ontsaap-pen, iets wat zelf de meest begaiafde, de meest eerlijke zijner belagens niet zou doen. De ldeine boer heeft eén deugd, de open-hartiglieiid. Zij was in dezen oorlog zijn on-getak. In stede van 2âjn beurs zorgvuldig gesloten te houden en den doove te épelen, is hij gaan inziien dat hean zooveel aah klee-dij, bemeubeling, landbouwgerief ontbrak.Hij heeft dit ailes aangekocht zienderooge. De menschen, -wezenlijk door dea oorlog gesla-gen, hebben wraak geroepea. Zeilfs die hïb-ben bescihuldigd in de groote en kleine fte-den, die dank aan zijn uitgaven hun hanjdel nog hebben kuanen, reaht houden. Hoe^eei steden, binaen landbouwgebied gelegetn, :<ijn er niet, die nog eigenlijk alleen leven -an tien boer ! Dit wil nu niet beteefceaen, dat we net zoudeii erkennen hoe een aantaJ boeren ve-zenldjk schuldig zija door woekerbedrijf en allerhande ander euvel die deze oorlog op het geibeid van volksvoeding met zic'h vo>rt. Die schuldl'gen kunnen. we niet vrij sprel en, zoomin als we vrij spreken degenen «r steden, die in vredestijd milioenen op aniere stapetllen en nooit verzadigd waren. Weet men bovendien dat er streken il 't land zijn, waar al de boeren hun laat ten druppel melk aan aangesiagen melkei.jen moeten aflevearen, zonder eén gram bote] te-rug te bekomen 1 Weet men ovcral dat, . elfs voor het brood, thans ook de boeren op i int-soen staan 1 Dat ze geen korrel graan neer bekomen voor hun vee 1 Dat ze nauwe îjfcs dit vee nog in den winter kunnen voeden '{ Dat de verkooppràjis van het vee opslaat on-danks den boer, enkel omck.t het vee mindert en de wintervoelding buitengeiwooa lastàg is geworden 1 Dat daar, waar vroeger hoader-den hoenders krioelden, er thans nog enkele zijn, voor wie geen korrel graan meer be-schikbaar is 1 — Wie de boerderij grondig keat, zie ze anders daa eea grootsteedsch dagbkdsehrijver, die oordeelt aohter zija schrijftafel, STEVEN BOEKSkA'. Social Hervorming la ons vorig aumiaer declden wij oazea lezers mede, dat er onlangs eea verordeniag zou verschijnen over de iavoering der v'--pliehtende ziekte- en invalidietitsverzekei'dng, alsook de verplichtende ouderdonisverzeke-ring in Vlaaaderea ea Waloaië. Na het in-krachttreden der nieuwe verordeniag zal niet alleea het mererjdeel der nijverheids- en lan-d-bouw^verkliieden, maar ook der haadelsbe^ dienden, — deze zoo intéressante groep van het intâllektueel prol'etariaat, —• verzelkerd zijn tegen zieikte en invaliditeit en voorts mogen rekeaen op een ouderdomsrente aa èô-jarigea leeftijd. Aaa de vrouwelijke werMiedea, die een kinti ter wereld brengen, zai te reketneii. van d'en dag der bevalliag, gedureade vier weken eea toelago vaa 1 fr. 50 per dag uiitgekeerd worden. De voor de werking der sociale verzekeriag benoodigde geldmiddelea zullea versohaft worden d";or bijidragein vaa de verzekerden, de werkgevors en dea Staat. Zooails wij reeds verleden week schi'e.ven, zal het in de eerste plEiats van de Belgische organismen afhangen ,of onze arbeidersklasse biianen afzienbar-en tijd de voordeelen van de nieuwe verordeniag zal mogen genieten. Boykotten ware hier omveîtantwoortielijk. Het gewone argument dat men tegen de maatregelen v^a den bezetter iazake taalaaa-gelegenhedea aaavoert, namelijk dat ze tôt doel habbein tweedracht te zaaien tusachen Vlamingen en Walen gaat hier niiet op, aan-gezien de verzekeringsverordening toepusse-lijk is in Wallonië zoowel als in Vlaanderen. De ervaring heeft o:as trouwens geleesrd dat telkens er wrijvimg koirt tusschen den be-zetter eu de Belgiische lichamen of dat deize laatSe hunne medewexkiag weigeren te ver-leeaea aan eea gezoaden maatregel van Durt-sohe zijde, de bevolking htt ge'lag mag be-talen. Zoo heeft de staking van not gerecht de Duitsohers niet ia het miiaste gesohaad; het eenig gevolg vaa het onzinnig besluit van onze rechters is dat wij regalrecht aaar de anarchie gaaa. Daarom durvea wij verwaohtein dat de be-trokkene lichamen nog geaond veri^taad ge-r-ioeg zullea bezitten om te doen wat in hun maoht ligt ten einde de toepassig van de sociale bervonming zoo mogelijk nog te bespoe-digen. Doen ze dat niet, dan laden zij c'a groote veraatwooifdelijkheid op zich, ea z do werkende Masse- hua eéas Tekening vra-gen voor bun bliad fanatisme. Wat huane houdiag ook loge zijn, de ver-ordoning staat er, en is niet meer weg te r"J-ferea. Wat de Belgische îege&ririg ons jarea-lang gewecgerd heeft, is voor eea groot deel iaeens verkregea, zoader dat het prolet"-riaat daartoe dea lijdensweg vaa het parlementarisme hoefde te gebruiken. De aktivistische demokraten, die de verorJ dening hielpen opstellea, vei^dienen den dank van al de bewuste werklieden. Deze begin-nen trouwens in te zien, dat degene die hun ujifcer&te best doen om het den bezetter moei-lijk te maken ©n ten slotte sleclrts hun eigen medeburgers schade toabreagea, niet ver-standiger haadeilen dan de sleoht bezielde rei-zrger dre meeaende het beheer van eene spoorwegmaaitschappij eea goedie poetis te baJckea, een kaartje hecn en weer nieemt en... niet teragkomt! T. i 'i—imi,,ia.ui,i.. OPEN BRIEF AAN DE BELGISCHE REGEERING Wij lezen ia de « Balgische Socialiist h : « Op 4 Augustus 1914 hefot gij, Belgisohf Kegeering, teganoiver Duitsohlaad's aaiavai een beroep geidaaa op de Belgische arbe--dersklasse om 's laadls onafhaakelijMieid er. zelfstaaidigheàd te verdedigen. Zoader aax-zelea he'etft onze arbeidensklasse uw oproep beanbwoord met eea krachtig ja. « In de loopgnaven aaa d'ein IJzer zijn het Belgische arbeuders die het laatste strookje Belgisch grondgebied verdedigen. « la bat beizeu België zija het nogmaals de arbeiders, welike trots aàe oabberjagea, ar-raoede ea elleade, trouw biijvea aaa hefc Bel-gisah sbaatisiwezien. » la Nederlaad beviaden zich eenige dui-zend geïnbemeerdea, waai'van het meerea deel tôt dô arbeLderskiasse behoort. « Deze geïateraeerdea hebbea zieh aaage. slotea bij de Belgische vluchtelirgea, ook ar-bai ders, om eea Borfi van Belgische arbei-ders, met het weekblaid : « De Belgische So-ciali&t »j te stiûhtea. « la hooÈdzaak heeft daze Boad met zijr.1 orgaaa een politoek gevoerd voor een volkea , vrede, met de oaa.fhaakedijkbeid vaa ons land aaa de spits. Vooralsaog hebbea wij ge-meead, dat oas vrede&program ook het uwe was, Belgische lïegeenng. Wij hebbea oas vexgist. Gij, Belgische Begeering, konib de Naderlaadsche Begeering te verzoeken Idien geïateraeerdea te verbiedea aog langer hua weekbliad « De Beigiscbe Bocialitit » te lezea. Gij oatneemt dea geïateraeerdea die op uw verzoek gestredea hebben .te Lu'ik, Aarschot, Antwerpea ea eldens, beb recht, au te strij-dea voor een diuunzamea volkeavrede ! « Gij verbreekt uw cerowoord, geislotea den. 4 Augustus. gij zegt openlijk dea godfevrede op. Gij drijft de di'iestheid zoo verre, het weekblad « De Belgische Sociailist » te be< schiddigea voor aktivistisch blad. Het moet U goenszins verwoaderen dat wij dit ver-wijt aoch van noch van wie ook aanvaar-den : wrj zijn geen aktivi&ten, maar wel Belgische socdalistea. « ïerwijl onze arbeiderskla&se daar nog ia de loopgravea staat, herneemt au reeds uwe vijaadage poiitiek vaa vôôr den oorlog tegenover de Belgische isocialisfcische arbei-' dersklasse. « Gij moet begrijpen, dat de Belgische ar-beidcrsklasse niet zinneas is deze uitdaging goedscbiks te aaavaardea. Gij wiill't ona bui-tea het gameea recht plaatsen, ea d!ait a*n-vaardea wij noo:t. « Wij zija Beigea, d'ragen fier dea nsam van Belg, en in deze hoedanigheid matrej? wij aanspraak op al de vrijhedea en rechten van ebcen Belgischen burger. (( Uwe houding, Beilgische Begeering, ia des te meer laakbaax, omdat gij uw part'ij-dige poMtiek hebt voorgelegtl aan eea vreern-de aeutrale regeeriag. « Gij hebt, terwijl gij met behulp der BeK gische arbeidersklasse ia oorlog zajt met caa overmaehtigea vijand, den oorlog verklaard aan eea deel diezer arfiejdersklasse. « Zooals deze arbeidersklas&e strijdt ea zal blijvea strijdea tegen dan vijand van bu'^.în, zal zij ook nu, ten spijte zich verdtfligen mei dezelfde hai'dnekiîigheid tegen den vijaad vaij' binnen, de Belgische Begeering. <i Belgische Begeering, de smaad, de hooï ea het onrecht, welke gij ons hier in he* gastvrije Nederland hebt toegeforacht, aan vaarden wij niet. » (En zeggï'n dat er ia die fameuse Belgù sche Begeering twee soeiailisten zetelea! -v Bed. van « De Vlam «.) GOED NIEUWS." We kunnen mededeelen dat door de be moeiingen van de Centrale voor Sociaal De ' mokrtische aktie en van den Raad van Vlaanderen al de Vlaamsche opgeëisehte manschap-pen, verplicht achter het front oorloigsarbcic' te doen, zullen worden naar huis gezonden en dit zoo spoedig mogelijk. Een groote vreugde voor allen. Een mooie uitslag voor den Raad. lste Jaargang. — Nr, 7. PRIJS : 6 GENTÏEIVI. Zondag 14 April 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De vlam: socialistisch weekblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes