De vlam: socialistisch weekblad

285 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 17 Maart. De vlam: socialistisch weekblad. Geraadpleegd op 28 januari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2804x55925/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

SOCIALISTI8CH W EEEBLAD Beiieer en Redaktie : 75, Waaglaan, 75 jj BRUSSEL-ELSENE ê De manuskripten wcrden niet teruggïzouden. Abonnement sprus; . 3 maand. . Fr. 1.50 6 maand.... 2.50 Elke medewerkcr ia verintwoor-dclijlc voor hctgeen hij î:hrijft. Truweel en HCiiter. Een kwezeî, een ezei en "hefc vag-evuur, Bon rijmt men dit te zaam 1 Zoo zom§ een straatuiedje uit mijn jeugd. De behenduge liedjûtzanger rijmav dit op oen zcer geestige wijze nog bijcea. Doch dag < n ûacht, vuur en water, de wolf en h et .m, dergelijke tegenstedLngen samen te schikken, daar aan denkt toch geen measchi. ÎMoehtatis îs op dit gebied mets oamiagelijk, naar het echijnt. De sterkste tcgeiieteiln.gfln kunnen aansluiten afsof ze <5én m wazen wa-ren. Zoo, om maar een voci bield a...1 te iia-len, sluit het truweel aan met dan mijter, een pana der kerk van Home met de i og-ste graiden van de vrijmetselarij, kardinaal Mexeier met een Chevalier Kadorch 33sten in de loge. Nieuw is dergelijka koppeling niet. De ge-schiedenis zegt het on3.'ioen Çlovia al.es had ia de wecgbchaal geworpen bij 'lolbiak en toch. nog vreasde den alag to vorlioze-n, poog-do hij de opperste waaghalzerij. Hij nop den Ged van CiotLdis aan. Hij won. Vcider het hij, do h ci à un, zich doopen te Eeims door bisschop itemigius, om alzoo tie. Luip van den pralaat in te roepen ein met hem, hanrt aan hand, te kunoen blijven heerscbja over een volk, dat. dreigde tôt het kristendem te zullcn overgaan. Karel de Groote, die al bijna. een broeder-moord op het geweten had en a.lzoo den (troon b't sbeeg, ^ueest nu oek nog piechtig gekroond wferden. Hij begoa met den ko-ping van Lombaidié zija njk al^ te neroen en schonk het die Pav/i Le 1 ti. t) z» neide: ,« Dank u, Hcer » en kroonde hem op Kevst-jtlag van 't jaar S00 te Borne tôt keizer van het Westen. 't Een plezicr is 't andere waard ,zegt ons (voJk. Kardinaal Mercier is stellig al z . „ bfihen-dig diplomaat als de grooien hier opgesomd. Xroimp is hij In geen geval. Ver va a daar. Toen hij nu onlangs gewaar werd hce msnp en onwetend Vlaanderen dat noch lezan noch echnjvcn kan en geen enked taal behoorlijk «preekt, begon op te schieten om terdege ,aaa zijn opvoeding en vrijheid te arbeidcn, voeldc d'tze kerkedjke Majesteit vreets. lion heele beaoikmg stapte naar voren om onder het licht der wetens'rhap te komen en ai-zoo ni^t meer veiUer de gedweeë menisehe-n-kudde uit te makec, die kruipt, siolt, buigt, bidt en bedelt om wat genade, om een brok verdraagzaam leven te genieten. De opper-Bchaper van VlaanUcrens kieavee raadde <.3n eersten slag dat de mecigte al spot ^jg ver-der zou uitstroomen dan de waakhonden der kudden in Vlaanderen de sehapon m ^e-dwang kunnen houdea. Hij looade een nood-kreet, die wexd gehooi-d door de hem zoo onzalige verfranschte aristokratie. Hij vicl binntn in do palcizen van Drusscl en uitbrei-,ding, zoo ver als het gebied van Vlaanderens opstandhig reikte. Hij irof aïklaar ooSi do boûzea, dje *u de vrijmetselarij de teug-is van de tueht, de gidsen van do vrijdenkeri} meesberlijk va'-xen om Home's maciit bij <e houden binuen de rennen van de hardidravenj waar langs beide kanten om de zegcpraal wordt gcTOdea e om de menigte van Vlaanderens trekboestcn. Yv'ant wie het vodk li(ieft, belioudt <ne macht in het land zalf. En nu dat Vlaiande-refts volk de stem van van zijn eigeoi lciders hoort lui den, bestaiat er ergste vrees, dat spoedig dagen zullen komen, eehto feestda-gen waarop het zelrsband'ig zal Idenken en do en en alzoo aan 't oordeelen zal komen over» cigen waarde en eigen tookomst. De bisschop nu is een verfranschte WaaJ, die, zooals in geen land, bij geen volk ter wereld, tôt het volk nimmer kan sipretken sn ook niet vcrslaat, wat het volk ziegt. oordeelt dat het voor lue tvolk ze-g.. geen measchejitaal te spraken.zocuals de baes-ten doen, dan een taal te gebruikeo, die hij niet kan. bijhoii^en in haar schoonheid en haav scliatten. Ylaanderens vrijmetseJarij staat buitea het volk en even onbeliolpon tegenover hem als de kerkvorst van M'-chelen. Zij ia niet alieen vreamd aan Vlaanfderen geest, doeh buitendien, behailve de loge Marnix van fcsint-Aldegoeide, te Antwerpcn, verslaafd gçbon-den aan de Fransche logea,- v/ier harfc klopt te Parijs en waarvan zij leiding en bovelen ontvangt. Zooals cr maar één land in de wareld is, Vlaanderen, waar de hoogste kerkelijke over-lieid de taal van het volk niet spreekt, en daarom het volk knevelt, zoo is er maar één land, Vlaanderen, waar de vrijmetselarij, te Brussel, te Brugge, te Gent, te Antwerpen, to Leuven, te Hasselt, zoîfJer taal tegeaover het volk staat. Doch waar een volk terugkeert tôt den spie-gel van zijn verlodcn, om daarin fierlieid, waarde en kracht te putten, en zijn oatsla-v.ing te bew rken, zooals in Vlaanderen,daar «taan de vreemde machth-ôbbera, die onder hem huizen, te bibberen met het cog op <te toekomst. Zij voorzien hun val. In verbeel-ding staan zo reeds op het puin van hun Jieerschappij. Morgen is de dag der ontlrc-ning.Jiei v. raaksoin is gegeven, Geen tronen blijven Etaan. De vreemde benrden sneven. Het volk zal nooit verg-aan. Zoo begrijpen wij, hoe truweel en mijter, in ijzende vei'Sehrikkiog, elkaar stounen en vriendschap sluiten. Bij dit nuseelijk verbond begint de vrijheid van Vlaanderen te dagen aan de kirn. STEVEN BOEBoE.N. Bericht aan onze Lezers, Vsa heden ai verschijnt DIS op een kleiner lormaat. Wij hopen dafc dezs eran-dering die ons tcslaat op vior blad24den te vereciiijnen en meer le-esstol te gevan dan vroeger enzen lezers welkom sal zijn. SET SCamiei Huysmans over de BrusseSsche Seuïemansen. In een persgesprek met een vertegen-Wocrdiger van het doodsch Bèrsbureau te Stockholm stclt Kamiel Huysmans de verfranschte Vlamingen . erantwoorddijk voor den lassenstrijd in België. Na betoogd te hebben d't de assimilatie (1) geen uitsluitend Joodscli verschijnsel is, zegt hij het volgei.de: « Het vrcedzaam s.imcnwonen van iwee (1) ood ass milatio dl< j ni'-, hier te verstaan : het wennen aan heerrehende (on-gunstiige) toestsndîn. of meer in een laud geiijkbereehtigde en op o.l:aar een verstandelijken în^loed uitoefetn-de volken kan, w élis waar, uiterst gunstig zijn voor hun kultureele ontwikkelirijg. .>at-gene ccaler, wat men over 't algemeen a.s-simiiatie noemt, cefent ge&nszins cen un-stigeu invloed uit op de kultuur, en is er feitelijk uiberst nadeclig voor. De assimilaiie, die de minderwaaxdigheid van een volk tôt voorwendsel heeft, belem-m«rt de ontwikkeling zelve van het volk en oefmt in aile opzichten c i verderfelijken invloed uit. Die overtuiging heb ik uit • .gen ervarirg opgedaan. De geassimileerde 'îus-solscho Vlammgen zijn ait kultureei oog-puait noch i'ranschen, roch Vlamigen. De veifranschtc hoogere rtanden van Uet Vlaamsche volk zijn over 't algemeen ou-vruchtbaai- in verstandelijk opzicht, terwiji een groot aantal weiklieden van de beide lacdstalen enkel den gewesteiijken tyn'gval kenuen, zoedat zij alieen in aat zijn de « gemeiigde benchl.cn » in een uieuwsblad te lezen. Zij kennen veel te Wein:,T van < o beschaafde taal sif. om het stru<tkunHJ2: nieuws in de bladen te begrijpen. Het voor-beeld van België leert ons insgelijl clat ue a^imilatie een antisociale -werkmg t tos-fen; een werkmg uitoefent, die strijdig is , met het volksbelang. De assimileerenden voclen niiets voor , de j nooden van hun volk. Wed intôgendeel eb-• e ben de inceste verfranschte Vlamingen de nj betrekkingen verpest tussohen do beide volai ken, die ons land bewonen. Zij vooral heb-n- ben do twist en tusschen Vlammgen en Wa-lcn aagestookt. Zij dragon er de sehuld 'an, ie dat het Vlaamsche voll: grootendeels weinig' .e- ontwikkeld is en ckt het van zijn wezeu-ra lijke rechten veratoken blijft. » 5 Vlaamsch Bejgsseh Verbond. en - Het « Vlaamseih-Be.lgisch V crbond » dat een jaar gelttlem in Hodand door de groap er Van Cauweiaert-Hoste werd gestieht en meer 53 dan 6000 ledon telt, heeft op zijn jongste al-gemeeme vergad' ring de volgepiie motie ea.a-genomen : Het « VlaamEch-Belgisch Veibond » dringt UJ bij de Belgeaclie regeeriiïg met ne/Irak aan 311 op de inwilliging van de volgende weneehen : 1. Eein pleehtige belofte, desnood<î onder in voorbehcmd vah 'bekrachtigiog door de. Bel-m gisehe Rainer, dat' ter verwezenlijkmg et van de gedijlchtid in rechle en ift feite tus-schen Vlamingen en Waien, het o»doWijs, it- l^situur en- léger m of vtoor Viaaiaderen zul-n- len worden yendaartiselit Volge^s^de hodger pt rfced'3 cloâj om- gesteàde b^gin-selen, jn^het en bijïODder dat de Gentsche univensiftit, welêe ,op "4- 4>mistK8*?914 Sfeelond, lie* a!- Knr>* is, sche hoogesenool zal worden heropend., maar •r- dat onmiddelhjk na de bevrijding van net n land tôt haar vervlaamschinig zal worden éa overgegaaa. ta 2. De onmiddellijke benoeming van cen n, staatskoinmisveïe in welker Uffvcegdheïd en er gezinfiiheid de Vlamingen vertrcruwea kueuori heibban, in den aard van de Vlaamsche kom-e. miasie van 1856, om de elaartoe stiredvkande clj hei'vormirîgon nu reeds naderbij te bestu-a. deexen en uit te werken. ar 3. Onvérwijlde reorganisatie van ho£ le-er ger op den grondslag der ai'zondernjke ,/j Vlaamsche en Waalscho eenhe-den, met m-'■1- achtneming van de bepericirigca, die of door m de oorlogsomstandigbeden oi' bij wijze vau c- overgang onvermijdelijk zijn. 4. Boëir.d tgmg van liet regiem van veaden-king, aehte ru i t-abelling en vervolging waar aan de Vlaamscligezinden nog îmmej bloolEtaan en in het b.jzoader eerherstel van ai c.e Vlaamsohe soklaten, die uit hoofdo van Vlaamschgezjndo handeling.n, tuchimaatxe-golen, gevangeinâastraf of ee..ige andere ver-en ongelijking hebben onelei'gaan. a(j 5. Ophel'fii.g van de politiekc censuur en en in het bijzomder van de verschorpte bewar king, waaraan Vlaamechgezinde schriften of uitungea blootstaan. 6. Aanzicnljker vertegenwooi'diging van 3 de Vlamingen in de komndsse tôt voorbcrei-op ding van ekoaomisch herstel van België en ai- betere behartiging dan voorheen van de tak-as ken van nijveriieid, weike voornamelijk m het Vlaamsohe land hun zetel hebben. JS_ 7. Betere verzorging en bezoldaging van in_ de soldaten en gegradeerden, die wegen3 ziekte of verwonfling, aa.a liet front opge-daan, voor ver der en dier.st onbckwaam worden verldaaid en uit het loger ontalagen. -1 6. Toekemiug aan de gezinncn of verwan-m" ten der soldaten van een hcwger militiegeld cn of van cen algemf'cne woonstveTgceding,epe-en ciaal in Nëtjérland, zooiat bedoedde perso-en nen niet moer afhankelij'k worden g.steld van is- de willeukeur van liefdadige insteliingen. >g- 9. Algemeane lotsverbetering der ge'mter-neerden, zoowol op stoffelijk als op geestc-;et lijk gcbiid, hunner votxlsehoorzieaing, sol-)il. dijvei'hooging, werkverschaffing, weten-rijl schappelijk Nederlandsch vakonderwijs. cje 10. Voorbcrciding van de sociale wetge-, vende en bestuurliijke liervormingen, \\ elke ' ' na den oorlog in België nocdzaiîoli^ zullcn 0 zijn, in het bjzorder bc^tudeûring duor eene ac* bevoegde kommissio van d^î middelen tôt '0 bep rking der werkloosheid. i jrr Bij de Engslsohe Socîallsten. In 't begin van den corlog is de socialisé tisohe partij in Engeland met gesppjud gebleven van de stroomingen ir d-n echcol der arbe : ders beweging. Ginder zooals eldei-s heeit men de i^-o-genaamde sociaal-patricrtten met ilynclinan aan de spits, tegenover de inèernatiouaa!-' socialisten, waarbij vooral Hamsy Mac Donald, Snowden, Jowett en anderen op de i voorgronet t^dén. t < Deze stand van zaken liq^i't geleid lojj. splitsicg, Hyndman met de zijnéa heeft u nieuwe par.ij, « Ds i. aUonalistische jtJfSCr- * tij », gestieht. Hetf 'eekorgaan « The tice » heeft hij weten met zich te ceincn. De S. L. P. — dat is de naam uer^ooi- ^ spronkolijk© partij - - had dus te in een r.iouw blad; hétgeejutlan ook is ge: beurd. ii The Call » is- de paaïu van het af ficieeh-orgaan van de'Briteche Booiaiistis aie" partij. « Gp 1 -N'oyember 1917 is er in . ît blad eeo* artikel verâohënen on> ' dei titel van « Bereidt u voor op de msitorting! » Onder meéî zegt dit artikel: « De ooVlog heislt zicli overleéft en wfeekt zich aan het ïnaafschappelijk systeom, dat hem verooirzaakt heeljt. Do iooverjkracht, die de volkén cloor cen . zeii'de* gavee! vaii angst, van bloeddorst eû' jictiionale solidaii-teit eamçrdiieldjj is sieda U.ng vexîjroketù. Çc cnbekwaamheici. der'. regecringe", ei\ het ■ gebrek aas v.ilskrachf trçn de ''oIkch. dr-U Vrais bêatofr-'il eenorziijds ; juul î-cak-tfonnair gcdrijJ", hu.± pigiegeli uia BSS lûiC-tociàle en behoudsgezinde opvattiingen . .a do massa op tie dringen anderzijds. zijn de oorzaken van de materieele en morcele on-gerustlieid der volken .. Wanneer ook ons land, op hetwelk de vloek van eene onge-hoordo gelatenheid bij de massa drukt en hetwelk over 't algemeen gespaard is gebleven van de gevolgen van den oorlog, wellicht heb laatste- zal zijn, dat in de om-wenteling zal betrokken wcrden, zal het zoo zeker, als de dag volgt op den nacht, cr niet aan ontsnappen ! Bereiden wij oui dus ook voor o"> e.e instorting van de kapita-listische maatschappij. » ri n.. . Tegea den militairen dienstplicht in 2uiâ-Afr_ka. In eene rode oïdangs geheuden te Kaap-stàd, verklaai'de de eerste-nnaiister Botha, sprekende over dsn dienstpliclit : « Hebben wij reéds niet genoeg anlustcn in onze streek, dat Wij den toestand . g zonden verergeren ? Hetgeen gebeurd — 31 Australië heeft mij ook gesoholr*, hoewel mijn wensch was verder mede te doen an den cûrlog. « Indien, de dienstpheht moet ingevo"id worden, zal men de mannen niet vinden om naar Vlaanderen te zenden, maar men /ai veipiioht worden onze «soldaten uit Vlaanderen terug te roepen om ide onlusten ia Ziud Afrika te onderdi-ukken. » Zoowel in Zuid-Afrika . s ovoral elders, is het volk den oorlog moe, het hunkert naar vrede. Kiasse-Justicie. Laazari, partijsekretaris der Itaiiaaaisciit fiocialistisehe partij en Bombacci, hulpse-kretaiis, zijn to ondersoheide'lijk 25 en ii maand en gevangenissitraf veroordteld. Waar de belangen der bourgeoisie in het ged rang komen, daar deinst zij vocr t .en trjeed middel terug1. Doch cr komen betei e tijden! Raak gezegd! Als het vers tend van onze regeerders deri moed oiuer soldaten had geevenaard, zou de oorlog reeds lang gedaan zijn. ' h o-r^eri/xp {n uet .lp<i.pt]niv.o PRlJS : 6 CENTiEM. t *'• à W * Zondag 17 Maart 1918. l'te Jaaryang — Nr. S.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De vlam: socialistisch weekblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes