De vlam: socialistisch weekblad

127 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 24 Maart. De vlam: socialistisch weekblad. Geraadpleegd op 12 december 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nz80k27f6w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

l,tB Jaargang. - - Nf. 4. PRIJS : 6 CENTIEM. Zondag 24 Maart 1918. Beheer en Redaktie : 44, Bondstraat, 44 BRUSSEL IBestelhuis voor het arr. Brussel : 26, Pcterseliestraat (r. du Persil), BRUSSEL DE VLAM Abonnementsprus : 3 maand. . Fr. 1.50 6 maand . . , . 2.50 Elke medewerkw is verintwoor-delljk voor hetgees hij schrijft. ; SOCIAAL. DEMOKBATISOH WBEKBLAD DE NOODSCHREEUW. Toan, in AuguEtus 1914 te Luik, de over-«troaming begon van België door het Duistch leger warm, als in een i.itoe, de magazijnen en winkels met eetwaren ledig. Eea paar dagen nadien was ai de boter weg en liepen nog een aantal menschen ackter margarine, h.er en daar nog ia enkele sta-peiixuizea te vinden. 't Was het voorueaken van den naderendcn honger. Doch honger was er larng nog nie*. Opslag evenmin. Afslag op sommige waren wed. Zoo fcoaht men eea spitzwijntje voor twee frank, een kilo boter voor ééa frank. Hier en daar was verhooging te bespeuren, b. v. in de kleederenmagazijnen. Heelamaai odet oader het schoeised. Hat vo±- lachte aog tegeaover duren ujld- Langzaam echter kwam d^ spoketrij van den nood duidel.jk te voorschijn. De stad had reed3 haar volksvoeding koiek-tivistiseh îngancht. De soherpste tegenstre-vers vaa het socialisme zaten ofwed bij de cettafeds vaa de ko.aktivisti&ohe voedicgs-Voorziening, ofwei kwamen aidaar aan het 'oastuur. In Mei 1915 trokkea we met twee ia de provincie Limburg ia ea verder aaar Tienen, otm 5 millioen kilo aardappelaa te zoeken, îlie moe&ten dienen tôt die voikavooding in de stad vaa kood en staal. Onze smee'kuiigen Werden koel aauhaald. Zdij die moesten vea, hadden zalf niet. Het gebrek, gekiemd in 1914, was reeds duidelijk een kwaal ia 1915. Diuzenden raeasohea zaten -a'"" do ko-lektivistische tafei, zeer ingetogen doch ver-blijd meteaa, dat ze gerageld eAen dag ^on-den eten. Nochtans, d.t eten wais mager en oasmakeiijk, des te meer daar de nasmaak ier jarea vaa overvloed nog immer ia het (jeanoed deir menschheid was Toen zei ons het gemeeateraadslia, dat ik vergezelide : « 't Is de werkeade klasse on-mogalij'k den winter ^aa 191(5 aog door te maken. » Eea Duitseh biad bezorgde ons met-een een artikel vaa een dootorshand uitge-gaan ea waarvan het eiade was : de ooriotg zal zeer lang duren ; de hongersnood zal JiO-men ia elk huis. Gaspotiacht hebben we met derg.alijke woordea. Dooh de Winter vaa '16 werd aog doorge-maakt, alhoewel te Luik, op eea der grooie lanen, eea kind van gebrek stierf in de ar-men van zija wanihopige moUjer, alhoewel al'daar meer dan ééa ui.tgeput ea werkloos ■arbeider steunde tegen de vensterdorpels en zich i~eoht MeJd aan de murein, om niet ait zwakheid te vallca. ^ Thans zija we Wiator '18 te Luik, te Bras-sel, eldars voorbij". Nog immer houdt het volk sitand. Het verborgt zijn hoag^er ea -ja alzijdig gebrek. Het juk des oorlogs is nem eea te bekende folteriag dan dat h^-. iets po-gen zoUj dat aiet te pogen is, één daad zou bedirijven, die met te begrijpea is. 't Is met de menschen in den oorlog .-5e-gaan, zooais met de zen s ~ t. dfân oeveir vaa de zee. Allen staaa ze vôôr de braadiQg en het weelderig spèl der woelende golven -es overvloeds, die hun wuipsche deiaing bij vloed tôt over die dnjken uitspabten in schuim. Dooh zoodxa bet ebbe is en de zee achberuit wijkt, voelen e®rst de armein dat ze geen badwagen hebben, geen zeevemiaak als de anderea. Ze zijn ongelijk en begrijpen het. Hoe meer de zeeweelde toeneemt, hoe uui-delijketr'voelea ze hun achteriijkhedd tegeno-ver het genot, totdat ze, met hulplooae klachti de rijke menschen wulpschheijd het genot van ailes moeten overlaten. Ze gaan dan aiet allen te zamen weg aaar hun arme 'doening, doch alibea gaan Wieg, langzaam, na edkaar. Zoo vallen uit die ellende van deasen t-ijd elken dag duizenden menschen den horuger-snood in, die gisteren nog niet wisten o hoûgeir lijden mogclijk is. Het etien dat hun licthaam vraagt ea het genot voor hun ziel, konden ae iug gisteren betaien. Doch hieden staat de prijf» te boog. De ellende in b' j ^en ! • Die mucigte lijlders is thails zoo taiioos ge-worden dat zolfs rijken van vroeger ze elke® dag venaeerderen. De begoede burgerij, zelfs reeds een deel vaa de rrâstokratie voedt de armoede, dû© bij de deiir staat. Daaruit voilgt ook de verbazende toenemende ver-zuohting aaar oamidldellijken vrede. Hoe meer rijken er in nood en ellendè vaillen, noe dichter staan we bij den vrede. Zoo niet de wapens ailes baslissen, is eaked ae toenemende ellende het eenig mogelijk i^-gin van het einde. De wapens zullen den strijd niet slechtea. Het lijden, wij vreezen het, zal ziijn toppunt onder de menschen moeten bereiken, om weder de menschheid aan arbeid Ca brood te brengen. Vreesiijk is het wel, nau-welijks denlkbaar. Nochtans moeten we zeg-gen: Ware het proietariaat volkomen be-wu3t, volkomen sterk, zoo ware oorlog onmogelijk. Dat zij die nog buitea ons staan toe te gapen en ons te lastereo, dit overwe-gen. SÏEVEN BOEBSEJN. BELANGRIJK BERICHT. Onze lezens die veriangen zich op 1>E VLAM te abonneeren, uoiaen dringend ver-zocht zich te wenden tôt het POûxKAK-TQQH van hvuine gemeente en niet meer recritsree-is tôt het beheer van het biad. Onze nieuwe abonnenten zullen al de num-meis van ois VhAM welke tôt hiertoe ver-schenen zijn KObïJSLOOa ontvangen, Oaar-toe moeten ze echter een sCi.—itelijke vraag sturea naar ons Beheer. Allé meaedeeiingen en brieiwisseling voor DE VLAM dienen gezonden te worden aan H. L. Tanrez 44, Bondstraat, te Brussel. iiilT BiiiiiJiiBBi De Gensuur van den Honger. Naast de pers-censuur, die trouwenis in al de landen tegeawoordig bestaat, kenaen wij in ons gezegend Beigie nog eea aadeie l a-suur weilke houderdmaal hatelijker is dan eerstgenoemde, aamelijk de tensuuï van <lea tionger. Deze oensuur wordt niet uitgeoefend door de beaettende overhetidi maar door de heeren vaa onze voediagskomiteiten. Aiwie iiet waagt luidop te denkea en de anti-demokra-'tische maatregelen van de franskiljooische (je-sturen en komiteiten durf t laken, loopt gevaar 'door de bonzea van de vo-eduig doodeenvou-dig uitgehongerd te worden. Daarvan zouden wij hondejdea vorbeeldfn kunnen aanhalea. Zoo wordt ons het geval medegsdeeld van ©en Vlaamscten kunstenaar — een overtuig-den sociaal-demokraat — die sedert den i cr-log zonder mididelen van bestaan is en uit dien hoofde van de « Fédération des Beaux-Arts » — een organisme dat door het Watio-n niai Komiteit wordt in het leven gehouden — een maandeiijkschen steun van dertig frank ontvangt. Vôôr enkele weken verscheen er in een Vlaamisohgezind weekblad een teekening van de hand van dezea kunstenaar. Ea zi&, wei-nige dagen da'arop ontving onze vriend een sehrijven van de « fédération », waarin nem medgedecld werd dat hij voortaan geen steun meer zou krijgen. Daar d)o iinanciôele toe-stand van den kunstenaar niet in het' minst verboterd was, begaf hij zich onmiddelli|k naar het kantoor van de « fédération '» om uitlegging te vragen omtrent deze onmen-schelijke daad. Hjeir werd hem eohter onom-wonden verklaard, dat zijn medewerking aan het Vlaamschgezind weekblad de oorzaak was van de straf. Wij herhalcn het, dit is een geval onder duizend. Hoeveél zijn er niet die anders zouden spreken dan ze thans doen, hadden zij de zekerheid dat de onvexbiddelijke eeasuur van den honger hun boven het hoofd niet hangt, zooais een zwaard van Damokies. f Zwijgen... oi geen eten », met deze u> kele woorden houden onze komiteiitsbazen meer dan de helft van onze bevolking in be-dwaag en beletten haar uiting te geven aan de opwelling van haar getmoed, dat in op- sfcaad komt tegen al de misbruiken en wan-toestanden, die ze dagelijks onder de oogen krijgt. Doch eens komt de dag dat iedereen weer vrijen weg zal hebben, en zal mogen uit-sohreeuwen wat hij jaren lang in zdjn binnen-ete heeft moeten onderdrukken. Dien dag zal de doodsklok luiden over da macht van de tyrannen van de voeifliagsko-miteiten...Dien dag zal er groote vreugde heerschen in den lande... Naar de komsfc van dlien dag snakken hon-deadduizenden. T. Tôt de eerlijke mensclien. Onder dezen t:+,|°i vinden wij bij onzen koa-frater « De Hailenaar » een merkwaardig artikel, waaraan wij het volgende ontleenea: « Er zijn geen erger wapeas ia de wei'eld dan leugen en laster... Maar geluklog over-wint per slot vaa rekeming de waarheid toch steeds de leugen... Zoo heeft i-ien het herhaaldelijk gehad over de Vlaamsehe beweg,ing. Eerst heeft man aan de menschen wijsgemaakt : << De natiooaJis-ten willen België aan Duitechiand verkoo-pea. » En de menschen hebben dat geloofd. Maar nu zeggen de Duitschers zelf, bij monde van huanan Bjkskanselier : Wij -villen België niet behouden. » Dus is het een leugen dat wij België willen verkoopen. Nu moast echter een andere leugen u-tge-vondea worden om de menschen tegen de aationalisten op te hitsen. Nu werd er ver-teld, dat wij den koning willen afzetten. Welnu, -zie hier ons aut-wooitl : Een misdaad is het, met gemeene leugecs zijn medebuirgers te misleiden en op te hitsen.« Neen, duizendmaal neen, wij willen den koning niet afzetten, neen., wij willen cen koning weér; onze koning moet en zal weder-komen. Die verzekering hebben wij. » Vôôr den oorlog waren wij, socialisten, oveïtuigde republikcinen. Een koning is niet, zooais de voorzitter eener republiek, aan verkieziing onderworpen. Hij blijft koning. Zelfs zijn zoon, al was die ook ongeschikt, zal op den troon komen. Dit hebben wij tegen 'het koningdom. Een voorzitter van v - republiek treedt af, wanneér zijn tijd uit is en woiilt vervangen door een andere. De oorlog heeft onze meening hieromtrent niet veranderd. Tegen den persoon van koning Albert hebben wij echter niets, wij hebben het a-lleen tegen een regiem. Indien wij het artikel van den « Halle-aaar » gedeeltelijk 1. bben aangehaald, was het enkal om de gelegenheid te hebben nog-maals te wijzen op de on eerlijke manier, waairop de vijanden van het aktivisme deze beweging bij het volk trachten vcioiachit te maken. EEN STEENG OORDEEL. Naar aanleiding van de aanstaande bijeea-komst der Belgische parlementsleden te jt*a-rijs, schrijft de « Belg-i-sche Socialist » onder meer: « Meer dan ooit zijn de Belgen wantrou-wig. ïé'veel O'nrechtvaardigheden kwamen aan het licht. Het favoritisme heerseht meer dan ooit. Van onze meeste achtbare inede-burgers werden bevuïld, belastend door -jel-gen die het groost© vertrouwen van onze mi-nisters moeten genieten, aangezien zij ver-bonden zijn aan de redaktiebureelen der Bel-gische pers in het buitenland, die recht-streeks in verbinding staat mut onze regee-ring. Belgen, die door onze regeering tôt de meest vertrouv.-bare ainbten werden verhe-ven, en bekende en zéer erge inisbruiken be-giingen, worden niet afgezet. De Belgiscbe vluohtélingen en vooral de geïntemeerden worden aan hun lot overgelaten, bij zooverre dat onder hen de grootste ontevredenheid heerseht. « Zooais aile oorlogvoerande landen heeft onze regeering buitengewone uitgaven moeten doen, en dit zonder het minate toezicht. Wij weten niet of de regeering niet verder is gegaa/n dan zij mocht, of er geen verspil- Mngen of misbrusken hebben plaatsgelhad. « Wil willen niet spreken van den toesUnd van onze landigenooten in hat bezette gebied en onderzoeken in hoeverre de regeering tegeaover hen haar plicht heeft gedaan... « Het BelgiscLe volk aal met zulke handel -wijze nooit geen vrede hebben. Er moet lient komen over de daden vaa onze regverders. » Een wraakroepende wanteestand. Iedereen zal zich nog wel herinneren hoe dikwigls onze sociaai-demokratische vriendeni vôôr den oorlog in de Kamers aandrongea i p vermeerdering van het oudetrdomspensioeii. Dit was irwierdaad een echte almoes. 65 1 xnk 's jaars voor iemanjd die zijn leven lang 3n ons land door den band aan hongerloonen had moeten warken en aiet wat spaarpeanin-gen voor den ouden dag had kunnen bij ^jjde ieggen. Hoe beklagenswaard het lot van aie arme oude werklieden vôôr den oorlog was, zoo dubbel deeraiswekkend is het nu. Smds den oorlog ontvangen zij in piaats van 65 frank, 40 frank. Aaa wat die vermindering toe te schrijven is, begrijpen we niet. Te meer daar die uitzonderlijke maatregei aileen voor hen werd toagepast. Inderdaad, al de gepensioeneerde baambten ea bedxenden van dan Staat, wier pensioen berekend is op S/4 van een vroegor door dan band goedbetaalde wedde, blijven regelmatig hun TOlledig ast-geld ontvangen, en de almo'as van achttiem cantiem daags aan de rude werklieden wordt nog varmindard tôt tien oentiem! Deze toastand mag niet blijven voortdu,-, len. Earst en vooral wordt hier de wat -, r-i.racht. 'Aie ci- bs^itHiigiagen ;,c tioec dan mogen die niet ten nadeéle van- menschen gebeuren, waarvan heel het leven en aanschakeiing % vn ellende en ontibeeadngen, is geweest en die nu in piaats van ..olm en gerust him ainde af te wachten wellicht een hongerdood sterven. De arbeidsongevaSIen. Horliaald werd ons gemald uib vcreclifllen-de deeleit van het land, dat aan arbeidson-gevallan niet het gevolg gegeven wordt dat door de wet is voorgeschreven met het oog op de vergoeding van de schade gesproten uit de oagevallen. De bclaaghebbej<den schij-nen uit de gaan van de verkeerde meening dat door de invoeriag van de bestuurlijke zelfstandigheid het Staatsbestuur niet meer als te voren. waakt over de stipte nalevmg van de wetsbepalingen ten deze. Wij hechtem er aan teheriinneren dat het ministexie van nijvarheid en arbeid er stre.ng de hand aan-houdt (dat de werklieden, slaehtoffers \an arbeidisongevallen, buiten schade worde gehouden. Deze kunnen aile inlichtingen inwin-nen in de bureeien van dit département, Lambermontstraat^ 4, op de tweedle verdie-ping, bureel n. 75, iederen Maandag en Iton-derdag, van 11 tôt 1 torenuur, alwaar ook de noodige benaarstigiing zal worden gedaan ter vrijwaring van hunne belangen. (G. v. Brua-sel.) De Zesurendag. Loijd Leverhu'lme, de leider van die ver-maarde f irai a » Laverhulme », de zeepfaba-kaaite van Port Sunlight, heeft oxdangs aan een medewarker van de « Daily Netwa » een persigesprek toegestaan waarin hij zijne mes-ning ten aainzien van de industriaele politiek na den oorlog bekend inaakte. Zijn p-rogram omvat de voJgend© punten/ Verhoog de loonen, verkorb de warktijdeni, maak de p'roduktie goedkooper. — De zesurendag is bijzonder noodig in ,d° meehaai-sche nijverheid. De arbeidstdjd dient geregeld voor deai la venstijd van den gemiddeld'en arbeidier. Men kan dus niet een fabniek aan den gang houden met de snelheid die geschikt is voor den krachtigen man van 25 jaar . Lord Leverhulme is overtuigd, dat eien zes-ureu-dag personeel meer zal voorbbreiig'en aan een aoht-uren personeel. Komende van een grooten kajpitaiisf, zija deze uitlatingen van bijzondere waarde.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De vlam: socialistisch weekblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes