De vlam: socialistisch weekblad

140 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 15 Juni. De vlam: socialistisch weekblad. Geraadpleegd op 24 januari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pr7mp4wn90/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lstc Jaargang. — ■ ■■!■ annnaaMHaKaHHaEEac Nr.- 16. PR1JS : -lO CËNTIEM. Zaterclag 10 Juni 1918. S Abonnementsprijs h I 3 maand. . Fr. 1,50 | | 6 maand .... 2.50 ■■ IBeheer en Redaktie : 120, E; Bockstaellaan jj LAKEN DE VLAM MaMUMnma—■aK.TT-iimr«OTrr ÀBONNEMENTSPRIJS : I 3 maand . . Fr. 1.50 I 6 maand .... 2.50 1,-Jimiiwa 1 ■ 11 israrrcrrarKL - rjr.-.- "T — L— —,^|r _ AAKXONDIGL\'GEN worden aangenomen : | M. E. BIDEZ S 75, AnspachJaarij 75 <j b K Ij ci h L (Beurs; | SOCÏAAL - DEMOKBATÏSOH WBBKBLAD Het Hoogste Offer. Op 16 Apri'l soheef men uit Berlijn : Dag voor dag moeten de Engelsohen aan de Duitschers uitgeibrecde stroicen Fransch en Belgiscb grondgabiad pr'js-geiven. ÎSÎaarr aanlaidiiag van hua kieine teirreiawinist tijdens hun orfeasiei vaa vier maanden in Vlaanderen teilden de Engelsahen bet eene dorp na het aadero op, dat zij bewaerden van de Duitsohers bevrijd te habbea. Op nauwelijfes vier welkea habben de Engelscnem bijna bet bonderdvoudiiige aan Fransch en Bo.jtscih grondgebied terug veiiorea. Het getai der veroverde stadeo, dorpen en piaatr sea laat zich in gevalge de girootte van bet door de Dutsohers veroverde geibied niet opgeven. Breede stroken land, welke - tofc nog toe van d>en ootflog versehooad ibievan, leeren tbans ten gevolge vaa bel fa.len der Engelschen de verseihrikkmgen van den oorilog kennen. Stad na stad, dorp na dorp schiet bet Engelscih gescbut in puin. De velden worden verwoest, de bervoilkirig wordt zonder môer vendreiven. Hâve en goed, akkers en tuinan, zijn ibaard moet de Fransobman in_ den steek latan : de Engeiscbman eigent zich ailes toe. De gainsche ilende, welke over bet weer bloeiende Fran'knjk neenkwain, danfct Frainfcrijk aan de door Engeiland gewilde en doorgezebba verleaging van den oorlog. Verscbr kkelijke werkelij'kheid, tbans nog veelvoudig uitgabreid en vererget'd! Hetiea is. een piftfW Fransch gebied onder do ka nonne® en de maahinegeweraa gevalle_ tofc vernieitigâng toe. Reims, de hàistoriscshe bei'i-ge weidîngscbat van de Eranscbe toaingen, bibbert tôt in bare grondvesfceB. Soissont is gevaiilen. Parijst nog nauwelijks meer dan 50 kiiloanster van den vijand verwijderd, wordt geregedd elkeu d'ag beadboten. De pracbtigste boofdstad van bet aardrujk, liet tabei'nakel vari de wereldweetld'e, net klop-pend bart vaa Eiapkrijb, grooter en edeier dan. Franlcii jk zeif, de roem en de fierbeid van hun tend, de bewor.derenswaardige be-diavaartplek van die menscbheid, die het op-perst Sjnst genot wil smakeb, Panjis, al de vo'keren voeden bet, is bedreigd en xeedo ge-soboniden. Zooals de vijand in 1870, aarze-lend uit earbied voor haar giorie, er nauvve-Jjiiks eecige dag-en den voet béëft w'iiLeii zet-ten, daar uit driligende noodzakelij'khad het «aiefb an der s kon, zoo ook beden scbijnt hi j terug te scbrikken voor de grootste teiste-ring en waarscbuwt uit de verte ,door haar ïaet zâjn oii'vermeesterelijke vèrdragecde ka-nonc en te verwibtigen, dat zij weldra de foi-tering ten vaille zal voelen, zoo haar niees-ters niet tôt inikeer koanen en ruiet bet lang gespro^ken woord der verzoenag Wihen eer aandoen. Artm Erakikrijk van-1870, toen ook zoo ver-waiand en met d'en mond vol grootspiaak, tro^kt ge de muren uwer wereldstad uit, met den kreet : « A Berlin ! » Toen zijn uw légers onder de --oeten getrapt "geword®, uw iisht-zinnige keizer is in balirîgseàiap gegaan, uwland word afgebrokt, uw sebatkisten vver-den geledigd, uwt ' hoofdstad uitgebongerd, uw volk veronoordde uw volk. Nog nooit in uw© ge&obiedej'iis vvas de Tjestraffin.0- van uw boogmoed zoo onbaselir jflijk, zoo oti-uî'bsprekelijfe. Uw verrai begon toen. Zooals de lawine , steeds snefller de diep1. jnstort van het dal bij de hooge bergea, zoo ook is toen uw wtrcidberoemde a&macht aan 't wankelen ^ skomsn. Hedèû is haar val duize-Ibigwekkeud en door geen madht nog te dammen. Alie groote volkeren eindigen alzoo, wan-neer hun înaoht niets meer is dan boognioej en veirnvaandbei'd, hét onkruid dat woekert op de verlaiten aiskers van de versleten bou-wers. G*jj tiert, o ong-ciuk'kig land, op de grootbeid van uw verlcdôn, doeb uwe macht is nog enkel die der voorvaderen, rustend in de graven, waarop al'leen Iiud standbeeiden staan. Ge voelt niet, — nog éeo geluk oor u, eilaas ! — dat uwe kbideren uw vade^ren niet meer zijn. Al vedhten ze nog als leeu-wen, al staan ze nog pal op de puinen...., ze zijn te zwak van liebaam. Hun helden-moed sohiet te kort. De boom huns roems heeft te véel vermoimdé worteien, te veel dorre takken, te veel meepsobe vraahfcen. Uw waanzin ziet het gevaar noet, dat u dreigt, zooaia wej dit zâien. Gij staa. nog in bet te helder licbt van uw verladen en uwe oogen zijn venblinid. Wij zijn u, wij, dievreeui-delingen, naar den Godgatiha kruipen, en waj die u beminnen en bèwondard heibiben, ja, notg befwonderen, wij roepea wee ! Uw leust is bedreigd te Kales en te Duin-kerken, door uw vnenden ein uw vijanden. Door*uw vriendeoijdia g j tôt borstweer dient en voor wier gulzighe® gij uw laatsten jon-geling, uw laatste jeugd, uw joogste kraebt offert, met de hoop dat de fiere Engelschen, d© nooit ii aand bobbea ychclpea dan zieh-zelf, u zullen verlossen. Ja, dit doeai ze, zoo als çe België hebben verlost, tôt dat het overrompeild was tôt aan den IJzer Door uw vijanden, tegen hun verlangem in, onidat ze koste wat wil, Albion moeten knak-ken, zoo ze zelf niiet willen geîaiakt worden. Daar liggen nu weer honderden vieikante kilometer van uw vrucbtfoaai-ste landseiiap-pen tôt puin en gruis, voor jaren vernioid. Daar komen nu weer hoopen lijken, door uw geescdriftige jeugd gahoogd zonder doeJ, dlie streken zoo beblceden en beake'ligen, dat uwe aarde weent als miilioenra moeders, wier zuigalingen om te vermoordea men weg-rufct van de m®lkvolle borst. En gij jst niet? En gij ziat nooh hoort'i Eji rij komt niet tôt inikeer 2En gij wcigert uw yak. '.lat u nog overbhjft te redden '! Ver-wacbt gij toc;h nog miner het onmogelijie ? Nog bnmer dat de sohim vleoscb zal worden ? O, vvat zoudt g(5 he'.der zien, gij, de zaaier van die wera'.clvrijbeid, zoo uw mondlgeisnoer-den onder u spre'ken mochten ! Zoo uwe po-iitieke gc\'aag-eaeia de vr jbeid mochten bc-komen ! Zoo uw volk de waariieid te liooren kaeeg! Zoo uw Kamer vaa ai gevaar digdëa niet zoo veikleiund, verlamd, verwaand, bïind e^i vadeloos was ! Zoo ganscb uw ont-bindirg nie! bedea reed-, va.Iand rijp was voor bet aohribbowiad van uw Oléraenceau, den nog zoo l;racht:geo oudeïiiig, doch eilaas de slaai van <> perîide Albioo » — het woord, o Franbrijilc ! is van u. Moet gij dan . toeù den Baker tôt den droesam led- gen en vergaau om Engelaoïd te laten gedijen op uw gravé-T 1 Is hci. dan toca waar,wafc icmand vaa de uwca zei : « La France assistera à la conférence de lapais, mais sur une civière 1 » (Frr.nbiijk za.! bij de vredoskoofereniae aan-wezig zâin, doch c*p een draagbaar.) KTRVRN P.OKRSKN. 50 - Mi?X-.a- HâiTi .vr si.' Km onze Lezers. BSEÏOHT. Eincls dezer maand Kicst, ee.n aantsl -n-ementêa bernieuwd •" orden ea onze nog iet «eaboaueexde lezcr^ bebbeu eelegsabeid p DS VLAM in te schrijven. Wii vestigen er riC^maals âs aaadacht cr, ,al ahvie wenscbt zicb te aboimecreu, zich ot bet postkantooï ininer sremscnte en niëi echtstreeks toi bet beneor vaa cas bl-ad. , E E S T onze zesr bsIaEîgrijke rubrûek De Strljd oui Brood. ©ÇŒ353BKS!SïT S"- HËLLEPÎiTTïî. De « Echo Boige » schiijft : De beer HeHcputts houdt er niet aan Jen lioer de Broqu-oviiie, dioa bij op dea s'ech-ben wag heêft geleid, bij zijn aftraden te v6-l -gon. H j klampt ai oh vasfc a an ?:jn porte-îeuille en aa.i de hoop ^ens ùoofj der Vlaaui-save He«i,eer;ng n het faderalistiscb Bëigië zijner droorae» te worden. Àugu^t Monet siiirijft in de » Tetegnutl ■ : « Voor veeil Belgên ware -t heengaan v&n dea hcer Helloputte meer ^velkom geweest dan dat van de Broqueville. » Een belangrijke brief. î-tx) van rutxjrgn, nuciaie senaior en lia .an den Antwerpschen gemeenteiaacl, heeft den B dezer aan de enators en. volksvertegenwoDrdi-gers van België, die toekomende maand te Pa-rijs zullen bijeenkomen, een open brief ge-stuurd ten einde ze aan te zetten in /erst^nid-houding met hunne regeering ecne vtedesakt.e op touw te zetten. Naar de « Nieuwe Rotterdamsche CoMrjat >; meldt, hueft de Belgische pacifist dezeo brief c^eschreven op verzoek van ae Belgisehe regee rinig zelf. Het zou voorbarig wezen reeds nu een cojdeel te vellen i.ver het initiatief van vin Pe»rgh, doch wij zijn onwillekeurig geneigd het in ver. band te brengen met htt vervangea van de Broqueville door Cooreman. Wel spreekt de open brief van een « \r<oe gegrond op reoht en reohtvaardi.?eid, ee.ien vrede die recht kan schenken aan \Vien recht toekomt en ons vaderb-.d vrij, onathankelij'. en hersteld zal wedergeven », doch de ervari^g heeft oîis genoegzaam gelecrd dat vvoorden ea uitdrukkingen vatbaar zijn voor ze.r uiteen-loopende interpertaties. Zoo stelt zich een frans-kiljon een hersteld België c.nders voor dan een aktivistische trderalist, en beide spreken nceh. tans vaa « herstel ». Alvorens te kur.nen zeggen of het optrede'.i van van Peborgh kans op slagen heeft, z ^aden wij eerst moeten weten wat Engeland en ' Duitschland er over denken en w?t de Belgisehe parlemerutjleden en de Belgisehe regeering verstaan door een vrede « gegrond op recht en rechtvaardigheid ». Binnen du en aoht dagen zullen wij daar meer over wetrn te vertellen, T. Het ICaiîirset ËQoreman. Aug. Monet geeft ia de « Tajlegraaf » over het aftreden van t Broqueville een zeér be-langwekkead komaientaar, dat oas vrij ob-jeiktief voorkomt (eûn uitizoadering bij Monet), en dat wij daarom ged'eeltelijk over-drtvkkan : • » Over de redenea van bob aftreden van dea BelgiaCihea îniaister-presideiiit tasb mea nog steecls ia het c'uister, maar zoovéel blijkt wel uit de diverse bescbouwingen van Belgisehe zijdo aaa bot geval gewijd, da/ wij het dichtst bij de vaarbeid wareij, toem vve r te vorsuaan gavea, dat batoa de Broqueville gezwicht is voor een kompiex van grieven en kritiekea van zeer r.itee'^loopeadea aard, die hee' wat raiader de r/geraeeaé regee-ningspolitidk daa aijn ■ persoc aiijk optrêden betroffea. « Er aïoetea hem zekere diktatoriale allures verwe'ea worden, eigemnachtige hamde-fcgea, d.e herhaalde laalea het < -geaoegen vaa versohilleade yjaer i&iisnisters hebben op-gevvekt. Zelfs word't vertc-ld, dat bij door Ci'i-mcncéau op de hoogte zou gesteld zijin geweest van dea bekenden brief vaa keizer Ka-rûl aaa prias Sixtus vaa Paraia, en dat hij daajrvan àija kclîega's volkonuen onkuadig zou bebbea golaten « Algeiaîeea \vo:d geloofd, dat de Broqueville ook zou gevallen ;iija, omdat bij zich te halsstarrig verzette tegen iedere wijzigiag m de verhoudiag tus&cbea V"iaiaiagen en VVa-len, aie maar daa sc-bija van oen k-ap't'ulatie voor het ope lijk of voor het verkapte ajkt:-visme zou hebbea. Vaa « weliiagclicihbe.» Belgisehe zijde wordt tbans ve: «berd, dat juisfc het oingokeeude het geval is... « Jîea behoeft deze voorstelling vaa za'ken niet voor Frange ie t; nemen, maar wel staat het boven iedereo twijfcl verhe'ven, dat het afiredai vaa de Broqueville tîa bctéébeais beeîL van een kapilutebie voor de Duitschers. u Daarvoor staan de namea van miaJsters als Hymans, Gob'lat dAlviella, Berryea-, Carton €e Wiart, e. a. borg, dié op hun post gôbleven zijn, on de " Vossische Zeitung » toont 'n heel wat beter begrp van den toe-sitand te hebben dan de >t Frankfurter », daar waar zij schrijft, dat, zoolaag deze mi-nisters niot aftreden, het 1 abibat Ccoreaaan basciiouwd ma,;; worden als eca kabiaet ûo Broqu. ville., zonder de Broqueville. » Dit is oazes nzieas zeer juisfc ingeziea. Geo roman is de gevaageaen vaa de meerder-^ heid van zijn kohegas, die even zoô harts-tochteiijk franskiljoin ea rcàktioaaair is als de afgetradeae premier. Wij 'geloovan dus niet veel aan eea verand risg vaa, koeris, zelfs niet in schija. Wat er ook vaa zij, wdj weten waar a an 3ins te bouden. Cooreman kan nog zoo goôd diplomaat aija, ïlavere heeft bet vertrouwen vaa oas volk voor immer verlorea. De aansbe®H|g vaa Cooreman, indieai bedoeld werd als poginig tôt verzoening ,is Kuiver lap werk. Opaiei'Kaaswaardig is het dat Jiloaet, Peut-lefc ea ïtenkia niât vermaklt bij de mannea die « borg staaa », doch deze « onbetrouw-barô elemienten » blijvea aog steeds eea kleiae miadarbeid, aij dienen enkeil.tot Iok-aas voor de Vlamiageia en de demolcraten. Al die moeite is eohtôr vergeeîs. Havere beeft het te bont gemaakt. Drie jaren lang was het voor onge bevoîkinig wat Borne is voor ie Boomseb-katbolie'kea, bat heêrscbte ia ae harfcea ea ia de geesitea. Die tiijd is ccbter vooirbij, nooit komit hij nog terug. En dit is neer te danfeen aan iïïaverô zelfs, dan aan aeb aktiivisme. X. i Belangrijke voordracht. Op 10 Juni bield onze partijgenioot, de let-jer^uadlige ïvan Paul, een voordradht voor i» Walen ia de « Brasserie St-Huibert », Kirui&plaats te Elsene. — Door onze garasobe ;eiscbjiedenis been, ging hij en baweas dait Vlamiagen en Walea bot aooàt euigeais eeas rija geworden aa die twee ganscb. vensichil-.ende volfcstammen, Germanen en Gaillen, lit ook met koaden. Spreker betoogde heel duidelijk, al' is bij îan ook niet aktivist, ailhoewel hij bab afeti-risme goed begfijpt, dat in BeUgië die twee rersohi'llende vo®kerem( e,nikel kuanen leven, door zoorveel mogelijik zelfstamdig te staan ia zoo wedn g mogelijk méb elikaar verbon-iea. Hij wil bewijizea dat « België » maar ïea woord is. In wertelijikheid bewab het iand enkel Gertmamea en Gaillem, aifaoo Vla-ningen en WTailen, met eea gering gabal Duit-ichers.Yvaa Paul, zeer met zijn ond'erwierip op ie hoogte, verkHaart dat h!ij meer dan ooit ;oheidingsgezind en het hem onyersebiiliiig is îoe de federatieve Staat komt, als hij maar 200 wordt tôt stand gebraehb dat het eene 'olk het andere in niots hbidert. iHij drukt !r op dat de antilderikale Walen in eeji g'j-îa^nsebapl jk staaitswezen 'mmer kracbtiloos jutlea blijvea op verk'iozingsgûb'ed. De JLle-■ikale Vlamingea zullen a^ij lang bovea» jlâaa. Hij coemt dît een blijvead gevaar, i^ooral met het oeg op de toekomst. Door hem wordt ook gewczjea op de scdiei-iingstrooming in Walenland. Zij groeit met ica dag aan. Daar ook is reeds geàjiveirt oïïi îr tegen verzet in te dienea door eén « stoof-iaikenbetoogiag », dat wil zeggen ëen pro-;est tegen de iavoôring der befetuurlijke îcheiding. Vlaajideren bad er 77, doeb Waieail-anid ieeft er maar drie kunnen vinden, tôt he-lea toe. Dit is zeêr kensehetsend. — Spre-fcer is tegen gedwongen tweebaligb'eid. — ETij heeft ia zija 2 urealaage rade niât eên-maal ean krenlfeend woord over oins geint, Lntegendeel! — Gezel Kin-s, die grijase eev-dedwaarcKge, wou nog enkale woorden zeg-;ea. De Duitschers leeren Vlaamsch, beves-àgde hij, wij rnoetea het ook leeren, al is iet voor oas lasbig. — Opmarkeaswaardig na befc wel, dat êOMnaal, ia de rade vaa i'vaa Paul, werd gedjoeld op initijving ruot Frankriijk, er maar . een drietal bravo's op-1 jiagea, doch veel meer pst ! pst! en de groa-:e meerderbeâd van hen IvCnderdital toeboor. lers zweag. Een zeer deftige vergadering, A'aar geen stem vo.n verwijt tegen de Vte-ningôn is -cuit. Wanneer Kins den raad jaf Viaamsch te leeren, hoorde men eea rtem, die riép « Jamais ! » SOCIAAl-DEMOKRATEN leest ea verspreid ud:i vlam„ Se ïjvaït vaoi* een spoedlgen en eerlij-jea vrede, ea verdedigt de belangen s/asa Isot ondesrdrakte proïefcariaat.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De vlam: socialistisch weekblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes