De vlam: socialistisch weekblad

156 0
06 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 06 Oktober. De vlam: socialistisch weekblad. Geraadpleegd op 10 december 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j38kd1rj2j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

EERSTE JAARI ■HÉH^unanm SANC. NI D U < ^ r— iv i t— ■ i— Abonnementsprijs 3 raaand. . Fr. 1 6 maand.... 2 Bestelhuis : G. FLIE Zavelstraat, 7, BRUS: DE VLAM Beheer en Redaktie : 120, E. Bockstaellaaîi LAKEN Aankondigin gen worden aangenomen; M. E. BIDEZ 7R A ncr\oAV«ln/\v. Pfir SOCIAAL - r> Ï2 M O K R. ATI8CH 'W TFn tt: Tir t* t . ,< EEN HOOGDAG EEN I. Vcrleden Zondag, te 11 uur, waren ; VLamingeo in den Alhambra vergaderd. De was zoo gevuld, dat er geen zit- noch st plaats m&êr beschikbaar bleef. Buiten s de wijdsche straat vol nieuwsgierige c ,hte ï >elaars. Men had gedreigd met rumoer en yal, doch geen stoornis werd vernomen. nieuwsgierigen waren kalm en defug, zc het jjrootsteedsch volk past. Op het verhoog hadden de leiders var Vlaamsche politiek en de meeste leùen iea Raad van Vlaanderen plaats genomen. muziekkorps speelde meermaais den t Le van Vlaanderen » en andere .Vlaamsche st: liederen. Vrijhôer von Ziegesar leidde de monsteri ting met geôstdriftige taal in e<n stelde Brusselsch Vlaanderen de drie sprekers v Het waren de korporaals Karel De Schaept ver van het 3e Unie, en Karel Van Santé, b: jeardier, beide afgevaardigden van de Via ficte frontpartij, en de heer Van Gl&emput, £evaardigde van de knjgsgevangen aktivi: jn Duitschland., Bij gebrek aan plaats kunnen wij, tôt groot leedwezen, met eens een schéma m< tlôelen van wat deze drie Vlaamsche soldai aile drie gewikste en overtuigde redena; ons hebben gezegd. Elkeen van hen heeft raendgte allerdiepst ontroerd, ullerduiuelijkst gelicht omtrent den geest, die gewapend Via deren bezielt. Tetkens en herhaaldelijk b de memigte in betuiging van geestdrift of i oiitwaardiging los. Niemand is er geweest hij heeft wtier een andermaal geheord en weten dat nagenoeg nog alleen V laander 4ongelingschap aan den IJzer immer pal leg ûver Duitschland staat, en dat zij die wer< uitgekreten als landverraders, nog volgehou< hun plicht doen, hun bloed vergieten en sn velen tôt groote voldoening van de Haversc %lavea van Frankrijk en Engeland en tôt 10 van ons volk. IOOGJJA..G- î,500 De menigte kon zich herinne.ren dat d zaal te voren de dagbladen een lijst van lerijs aan- vangenen hadden medegedeeld, waarin ver tond «tonden honderd drie en veertig Vlamm Irus. tegenover vier Walen, en dat die verhou aan- onafgebroken dezelfde is gebleven vin de e ■^e oorlogsmaanden na 1914 af en dit zal bli oa's tôt op den eersten vredesdag. Wij kunnen i aabij vaststellen dat thans in ons léger, , de tegenover Duitschland aan den ijzer s van op honderd Vlamingen nog geen drie W Een zijn ! Die honderd worden varfoeid, gest euw als landverraders uitgescholden, omdat zij, :ijd- taal spreken en verplicht worden taa spreken van de drie Walen. Qee- Is het te verwonderen dat de woordvoer aan in Alhambra ons zooveel van het verschn; °.or" lijke lijden onzer kinderen hebben kunnen 'rl^~ dedeelen ? Is het te verwonderen dat zij, aa~ drie intellektueelen, die zeer goed Fr?nsch s am" ken, hun minder geleerde broeders steun a*~ Moeten wij ons verbazen, vanneer wij ze >teu drie even sterk en even overtuigd hebben 1 ren verklaren dat die toestand ongehoorc ons dat onze soldaten als beesten worden bel :de- deld? Mogen onze moeders niet veraemen :en, onze zonen lijden en als slaven dienen ? trs, Het soldatenhart onzer IJzerhelden heei- ^n_ klopt en hun stem gesproken. Het was an_ verklaring van opstand tegen de verdrukki rak die we hebben gehoord, doch meteen een re)> slist uitgesproken besluit : Vlaanderen rr t gered, desnoods met het geweld der wapen „ Tôt dit uiterste middel, lieten de sprekers i • • • 1 ins staan, zijn wij bereid, wij, afgevaardigden en_ het léger, en wij, krijgsgevangen Vlammg *en Een volk dat willoos zijn foltenngen \ len draagt, is niet meèr waard een v 1k te zi îu~ Het wordt een slavenras. De geschiedems i -^e Vlaanderen leert de wereld dat wij nooit ï 3ln ven, immer, zelfs aan den ijzer, helden z geweest. s. ii r<—■— «im m in ■IIIMM..,li>|n„|, YAKBEWEGIN G EN POLITIEKE ÂKTII (Ingezonden.) Het artikel over Corneldssen's denkbeeldei heb ik in het vorig nummer van de « Vlam met veel belangstelling ge'ezen. Het is echte de vraag of de hervormingswetten, die Corne lissen bepleit, nu juist zijn wat die arbeider boven ailes verlangen. Deelnajnmg aan de di rektievergaderingen der ondernemingen, eet « raadgevende stem » bij het opmaken der ba lans en het recht tôt publikatie der aldus ge wonnen gegevens, — het resultaat zou on: vooralsnog vrij mager blijken. De schrijvei vraagt het recht voor de arbeiders om der cenen fabrikant te kunnen toeroepen : « tii. geeft te veel uit voor uw grondstoiïen ! » er den ander : « Gij tcunt uw kostbare machi' nerie intensiever gebruiken ! » Wij twijef'en et aan, of zij in de eeorste plaats in zulke zaken belang stellen en niet veeleer een voor hen voordeelige verdeeling van loon en winst zui-len nastreven, medezeggenschap ovvr de ar-beidsintensiteit en over de stukwerkpohtiek, invloed op de keuze van opzichters en meester-knechts, waarborgen tegen onrechtvaardig ont-slag en dergelijke zaken. En ook zullen zjj — een onderwerp dat Cornelissen gehçel ter zijde laat — hun menschelijke volwaardigheid niet alleen in het bedrijfsleven willen veroveren, die van uit de afzonderlijke werkplaats nimmer ten voile te verkrijgen is. Naar heel haar wezen heeft de vakbeweging slechts het beperkte doel.de arbeidsvoorwaarden binnen de werkplaats te regelen en te verbete-ren. Dit moet natuurlijk niet al te beperkt op-gevat worden. Als door de prijsstijging der levensmiddelen de waarde van het door de vakbeweging verkregen loon daalt, heeft zij et . j het grootste belang bij, die levensmiddelenp zen verlaagd te krijgen en aldus onrechtstre loonsverhooging te bewerkstelligen. Zoo zal vakbeweging zich ok genoopt zien om t© ijve ! tegen een pensioenverzekering die een aans , op het loon doet, en vôôr een staatspensu r dat hei loon onaangetast laat. Evenzoo zal voor de arbeiders, die nog met voor orga 5 satie toegankelijk zijn, en dus uit eigen kra1 hun arbeidsdag niet kunnen •. irkorten, een w ! telijke regeling van den arbeidsduur beoog in haar van-zelfsprekende zucht naar vere ning der arbeidsvoorwaarden. Maar een v; ; beweging, die de natuurlijke grenzen van h: taak ziet, zal zich voor al zulke oogmerken d ! bijstand der politieke arbeidspartij verzeken die op zulken politieken strijd is ingericht , daarvoor berekend is. t Demokratiseering der mdustrieën », n dien naam vat Cornelissen zijn denkbeelden juiste wijze samen. Maar demokratie is e staatkundig stelsel. En hoe is elconomische c mokratie mogelijk tenzij in een politieke deru kratie ? De middelen der politieke demokra: zijn onontbéerlijk om de ekonomische den: kratie te vestigen. Vergt Cornelissen niet ze zeer terecht, wetgevende maatregçlen voor toepassingen der hervomingen die hij voc staat ? Hoe wil hij ze bereiken, tenzij met e àrbeidersklasse, die zich de grootst mogelij politieke macht vormt? Groote, diep ingrijpende hervormingen ti bate van de àrbeidersklasse, als hij zich ten do stelt, zijn niet te bereiken .oor een arbeic klasse, die niet in eendracht lar kracht zoel kunnen onmogelijk het resultaat zijn van se tarisch streven van een betrekkelijk kieine mi derheid der arbeiders, die in afzondering, bi ten den grooten stroom van het georgamseeri proletariaat haar heil meent te vinden,, J De Vlaamsche Unie. aags I Dat de unionisten zoolang hebben gewa ;sge- I alvorens zich tôt eene groep in te richten meld j we'^c^lt betreuren, doch is in elk geval ^ I aau ons te wijten, die sedert rnaanden ° 3 I het werk zijn om in die leemie te voorziei dmg sedert de stichting van-DE VLAM gùja ooj ;rste I blik hebben opgehouden op de ge/aren te jven I ztn van de alvtie der extremisten. Dat wij ilzoo ! °°k &e;daaii hebben toen de algemeene toest dat I verwezen^j^ing het extremistisch ) a I gramma scheen te zullen medebiengcn, .aat, I teste bewijs dat er aan ons unitnusme g alen I het minst opportunistisch reukje is. Dit veri ralt, I verdient trouwens geen enkel umonisUsche hun I ^eT' aanSezien allen een jaar zoowel als I maanden geleden evenals nu op een fédéra 1 ,e j tisch standpunt stonden. Om het maar brutaal uit te drukken : ders j hebben steeds gemeend dat de centratiseerei ske- j oplossing' de verfransching moest medebr me ! ^en' terw'^ :'n Jong-Vlaamsche oploss: I het gevaar van verduitsching schualde. Daar a'^e I is het dan oog dat wij den gulden middenw pre- J bleven bewandelen en de fedexalistische opl en ( I sing boven eik andere verkozen. alle J Ook uit een internationaal en algemeen m loo- schelijk oogpunt is deze oplossing op verre l is j de beste, en het heeft ons daarom steeds ; tan- I PÎjïili J k aangedaan te zien dat eenige — geli hue I een oal3eduidende minderheid — van oi 1 6 I partijgenooten in het Jong-Viaamsch vaarwa waren verzeild geraakt. « Qu'aillaient-ils fa j dans cette galère? » hebben wij ons dikwi j afgevraagd. Dit was des te meër te betreurf een, j drar het Vlaamsch Socialistisch Memoraudu ng, j te Stockholm neergelegd, de federalistisc te. ! «telling omschreèf als de eenige goede op!< oet j sing, die een duurzame vrede kon waarborge en, I Met het groepeeren van de uniomstische e rer_ ! menten is nu eindelijk een begin g- aaakt. V' I leden Zondag heeft er te Antwerpen eon eer: /an I algemeene vergadering plaats gehad. waar en- j de unionistische leiders van gansch het Vlaa. I sche land aanwezig waren. Uit de bespreki: er" I bleek weldra dat men zich alras op een g jn. j meensohappelijk programma zou kunnen v< 'an I eenigen. Aan een kommissio bestaande t ila- I twaalf personen, werd last gegeven dit prograi I ma op te stellen tegen den 1 November, d; I waarop te Brussel een algemeen unioniste J kongres zal plaats hebben. aa I Intusschen zullen de plaatselijke afdeeling, I tijd hebben om zich in te richten. 'j1" J Het voorloopig bestuur voor Brussel is s " s I mengesteld uit de volgende personen : M. Fra I Reinhard, M. Fr. Schoonjans, M. A. Wil'emc 'en I gezel A. Hessens, gezel Karel Reinhard, M. i I Callemin, M. P. Heffinck, gezel H. L. Tanre >en I z!J j Het voorloopig programma van Bruss "J- luidt : e'|: I « De Vlaamsche Unie stelt zich ten doel c ,e I vrijmakmg van het Vlaamsche volk door h' ,e_ I verkrijgen van eigen wetgevende, uitvoerenc tk_ I en rechterlijke macht in een onafhankelijk, c ar j federatieven grondslag heringericht Belgiô. en I « De Nederlandsche (Vlaamsche) taal z; :n; I de eenige ambtelijke taal zijn van de drie b< en I vengenoemde machten, alsmede van aile n stellingen en inrichtingen staande onder has iet I wederzijdsch gezag of toezicht in gansch h« Dp grondgebied gelegen ten coorden van de than sn I gestelde taalgrens. Ie- I « Het lidmaatschap van de Vlaamsche Uni I is onbestaanbaar met dat van vereeniginger ie j welke een doel nastreven in strijd met da I der Vlaamsche Unie. » de I Hoewel de Vlaamsche Unie geen speatie. ,r_ socialistisch organisme is, durven wij het o 5D I ons nemen onze partijgenooten aan te spore. ke zich bij de Unie aan te s'uiten. Dit niet ailee: J omdat hare stichters — althans wat Brusse I betreft — allen overtuigde demokraten zijn I maar ook omdat de Vlaamsche socialisten ee: werkzaam aandeel hebben genomen in de vooi t I bereidende werking en in het bestuur voldoend j.' I vertegenwoordigd zijn. n- I De vrienden die wenschen lid te worden vai il- j de Unie, worden verzocht onderstaande toetre le | dingsbuiletijn in te vullen en het te zendei J- | naar het Sekretariaat, De Bonnestraat, 71, t Molenbeelt, of naar het bestuur van de Unie, Groote Markt, 16. cht, , is Ondergeteekende verklaart lid te wiUen wor- niet den van de Vlaamsche Unie, waarvan hij het aan doel zonder voorbehoud koedkeurt en wil na en streven. ren- wi]- Brussel, den . dit and Naam en voornaam >ro- het Beroep , , een vijt Woonplaats lei- ' Handteekening lis- 1 w^J EEM OROOTSGHE TÂàK. lue ng In deze da°en' nu het offensief van de geai-om lleerdein door de gebeurtenissen in Bulgaiije e zich verdicht tôt een politiek keerputnt in den os. oorlog, denken \vij allereerst aan de moeilijko vraagstukken die zich aan onze zusterparùjen in de oorlogvoerende landèn opdriogen. in . beide kampen wordt de socialistische arbeiders-na klasse voor nog zwaarder taak dan ooit te vo-:oo ren gesteld. ik- Wat de Centralen betreft denken wij aller-ize eérst aan de Duitsche meerderheidssocialisten cet waarvan de leiders met 55 stemmen tegen 11 een ire besluit hebben aangenomen dat de mimmum-jls voorwaarden vastlegt, waaxop de partij bereid sn, is, deel te nemen aan de regeering van het m, Duitsche njk. he Met « Het Volk » van Amsterdam, dat zeker >s- niet verdacht kan worden een zwak te hebben :n. voor zijn Duitsche.strijdbroeders van de meer-le_ derheid, aarzelen wij geen oogenblik deze dr.x ïr- te ,;>e^r'°6teu en er onze warme instemming >te me"e te betuig-en. op , Het ea:lt niet aan het voor te stellen als of ^ het optreden van de Duitsche partijgenooten ig î\16 ernstls: oPffenomen mag worden. Wat de ■e- Diutsche partij heeft voorgesteld is in wezen ;r_ een revolutie, al moge de vorm parlementait ut ZIjn" ri. , Volgens de laatste berichten, hôèft de meèr-derheid van den Rijksdag liet programma dei ;h socialisten aanvaard en zullen deze in deze ont-zettend moeilijke tijden de verantwoordelijkheid voor de regeering- mede op hun schouders dra-ïn gen. De taak die onze Duitsche broeders op zich nemen is vol gevaar, doch wij durven a- vertrouwen dat ze haar zullen weten te vol-^s brengen op de onversaagde wijze waarop zi' n. ^00r den oorlog hun overwinningen plachten t» ^ behalen. z Voor de socialistische arbeiderspartijen det Lntente is de foestand even moeilijk. Ten «e-^ volge van de militaire suksessen van Foch zal het hun zeer moeilijk vallen om hun regeerin-le gen te beletten een ultra-imperialistische poli-tielc te voeren. le En terwijl het gebeurde aan de Duitsche p sociaal-demokratie de gelegenheid biedt, zich als de leidende vredesmacht en de bewerker van a een demokratisch Duitschland te toonen, schePt het vo°r de Entente-socialisten het gevaar m 1 een vloedgolf van chauvinisme te worden mede-r gesleept. Hun ijveren voor een auurzamein vrede t za^ echter thans minder dan vroeger afstuiten s op de vrees' dat de vijand van zijn guHs'tige positie misbruik make om onaanneemelijke voorwaarden op te Jeg"g*en. s Het weieldsocialisrae staat voor zware en j g-rootsche taak. Late.n wij hopen dat zoowel in t de Enten.te-landen als in de middeainijken, onze strijdgenooten hun plicht zullen weten te doen t en dat de geschiedenis later zal mogen le©ren p dat de totstandkomi/ng van deji vrede in de 2 écrste plaats aan hunne aktie te danken is. i T, 11 | SOCIAAL-DEMOKRATEN leest en verspreidt ; "DE VLAM,,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De vlam: socialistisch weekblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1918 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes