De vlam: socialistisch weekblad

300 0
18 augustus 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 18 Augustus. De vlam: socialistisch weekblad. Geraadpleegd op 14 oktober 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sj19k46x3t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE VLAM Abonnementsprijs 3 maand. . ?r. 1.50 1 6 maand.... 2.50 | Bestelhuis : G. FLIES Zavelstraat, 7, BRUSSEL Beheer en Redaktie : 120, E. Bockstaellaan LAKEN IAankondioinqen worden aangenomen : IM, E. BIDEZ 75, Anspachlaan, 75 ts R U b S EL (Beurs) SOOIAAL-D 10 MOKHATI S*/o II WBBKBLAD Naar het Gemeentehuis. Dootr de maeht, reeds veroVetrd, ondanks het gescbai aozejr vijanden, die ons anfoe-kwaam achtben, biôbfofân wij aanhoudemd gamacà® schaxen Vlamingein tôt ons getrok-fceo'. Alzoo britiddein wij < .zien invlotd doox Ixeei het land uit en versteiktan-. Bij de ge<-mjêfâRbebeistiuretn, voorai in Groot-Çru&sed tin in de sted'em daiaxbuiteni,. v. aar FraiLscbtlaars ijveoren, ziijn wô eierd©r beslist achteiruitge-'gaaii. Daar is mi&er dan ooib vroegejr die haat têgiên ons ve!rm)t|eirderd ,d-j' sluwheid deir ver-bastering vexsterkb. Het voonbeettd van Gent moiesit nocbtans de oogeta opetmun bij ons ailen. Met één duw viel daar fc giemefcmteb-istuu'r van bet atad-buis. Ongehooxde onbevcntgidbeid em geddver-Bpdliing werd ex vastge^tedd. De aîktivistein, diiû er tbaiins aet'eiten, hebben met den schrob-beir de jaaien oiude vuile laag moetien weg doen. Er is gtiem Hacbt dam b, j de gevaffle-nem. Onze macbb te Gt(nt wiexd verstlèifet en Dêeds in maax weinige weken la VWl tetn goe-d)e vtffataderd. Te Antwiixpiemi is de tçWstamd ai even treu-rig. Op otoiderwijisgebied, om maar dit te noe-mt'H is het fransikïljoneeirtëln etrïJex versch'trpt en wordt Vlaandtïiens jeugd misdadiiger be* dorvem. Als wei zeggen « onderwijs », dan gieidt dit voox al1 de vextakkingen vaa opvoe>-ding em leer. Moeten we spx£ken over d« vex-doxven stedehoofden t® Lauven, te Mechelfen, te Ti'etnien 1 • Qmzie propagandisbSn van ©eisten rang, aâj $ imm*.. fe. dedijkp gemiStentein, waar het bestuux nog en-fcjèï b'tistaat in hjGtfc rcgé'lièn d'^tr papiieren en •jbuikkem, doox de bezetbende overhl&d op be-stuurgebied vereischt. Met hjetb volk wordt gek, vaaik boos omgesprongein. Op vt&tfl. plaat-se® is bet volk h'êt bestaur m'cned'e. Daar bet eohbea- niet op Vtirkfezingen uit-aicb't kan biebben .en dageMjks zi-dfc em aan d n lijvie voedifcj dat «en aantal ovteirbed^ii eind'"-looa fâever zicbzeif mestem, dan zorg te dra-gen voo>r bfêit w£dzijn van 't algemeen en het Veriiohtein dâr gneaizelooze 6ll«nde, roept rnem onze propagandiste» ter bulp, opdat die openbaar zoiuderi' maken wat tillkieein -in stilte verneienit, O'Otrdeeilt en veroardiselt. Kon mien aJUt-s goed nagiaan, we zijn over-tuigd dat mein zooi vexstomd sitaan ovieir de wâg'ze, w.aaroip met de menigitfô vvordt om^je- SprongeiQ. Haetft men niet te Andei^ioht eien sebepe®, di& de onderwijizlîirs verbood de® duiurto-toeslag uit d© staaitskaa van Vlaainde'rein te' aanvajatrdein ? Strafte het gemeiSntebéstmir van Leorviân niet WQ be-kwaam onderwyzer af voor zondo van aktivismiei ? Veirbi'edt m n tei Antvviei'piàn niet de « Vteam>sche Leeiuw » te zjiingen '( Zei nie't een voornaa.m gozagheto-ber, «en suikta'baron, te Tienein, dat hij lie-ver de provinciaJie normaalsobooil aild'aar zon zien venduitscben dan vie.ivlaamsch'-n 1 j-iïep mien oms te Gamshorec. niât tçir hulp om de onibekwaamhe d van h'eit gemttmtjèbestwur m 't openbaar befond tlô ma^.en ? Lafc-ti strafte een onderwijzer, omdat hij weigerde viorslag in ta diienen oVcir bet ©cboolbezoek van eeu onzier btkwaamste opzierufiirs, en notinde deze « un certain M. X. qui se dit inspecteur ». De -vTÎjmetseilaarsig'^imeientebeiSturen van Ga-oot- Brussel i&chtinkea uit de gièmeenittlkas toelagen aan de vrije schoâen, gestraft m fc opschorsing van bulpgeld, omdat ze de weo niefc nakwamen. Tôt in de> kleinste doapîn toe wordt naar da veiligheid niiiet omgezien. Wotkiwe, Grimbeïgen ro)Sp5ni om ficn and'er gî&meentt'bestour. Waar moet het naartoe 1 In ai die' plaatson en in hondeird andene gemeieintan beistaat de plaatseilijke ovtrheid nog enfoêi bij naam. Groot-Bijgaarde h-eft geld orù eien klooster-sohool aan tjs nem'-n voor tien jaar en bô-zorgt die school m'eiçr g'èid dan ze vraagt. De gemciente — veirsta de gebate burgem»-ester — verlftent duuroebijisilag aan al baar beamb-t^n en; beidienid'm. Eœikel vobr het personeei der gemeienttiscboien is er geien g|eflid. AJhoe-wel de achterstedl'in van 1914 in ls?i7 op de begrooting zijn ingeschreiven, wiÊird toch tôt hed rn toe ni»ts uitbetaald. v 'r ii X*T/X ° -^n. mpic- ten odiis vo'ik aan ai-'îa «uk ovem.Den. iMxix z|9gt, d!at we m'eiet juillen winnen œJôt één ge-maenteibeistuur omver te balltin, dan met bon-derd meetings. Ik g'e'loof het o<>k. Doch winnen is niet genojg. We moaten d)ë maciht heb-ben om de .edlènde te d'oiein ophouden. De bur-gemeesteiis moiSten toit ons komen of nu» msndaait rueerleggen. Elsfnie, Sint-Joost-ten Nood-1 moetein Ylaamschgezindie burgeniees-t' ffls krijgen in de- plaats van dâ aiges-torven Eranschàaairs. Daaa-, waaa* we op het gemeentehuis zebeîen, hebben we de maeht. Nie-mand zai »-r ons nog afhalen. Verkiêzingen kuninien wt niet voofibiireiden. De gemeente-macht, die wij aansiterien, zal die aainstelling juist met zooviiel ^eeht 'en gezag kunnen be-Meeden, als al dê andieire -'n ganiseh Vlaàndei-ren, due reeds van 1911 af, aonder de minste vericiezing, op veed plaatsen allés aan 't be^ dMrven zijn. Naar de vea-overkig van Ylaanderen, do or d© verovexing van bet gegiieieaitethuis. Steven, LOEKfcSEN. " Eerst broed en daaruit groeit Vlaamsclie kultuur In bet tijdschriift voor Ekonomisebe i?n fiociafe vraag'Stufckeia besluit de heer Pee-cavi met voormeld© woorden eône intéressante studie over Sohelde*- en Wajeisverbin-ding. Ib-t komt ex tJian'S inderdaad voorai op aan groobe werken te latèn verriohten die onze ar'beidexs onafhankelijk ziilleni makm vian koimiteiten en andere officii'eiete instel-lin'gen.Plannfn maken voor die toekomst is opper-beist vooraâ wanneer zij voor oDmiddeiiiijfee beginuLtvoéring vatbaa.r zijn. Viaandenâns rnad kan de daad tôt uitvoetring bxengen zoader verzet. Bet ontginnen van tet Kempisch kolenbeK-ken vexeiseht eieoe spoedige oplossing van de verbindinigs-, vxacbt-, nijiverheids-, en stapeil-vraagstukken.Wafc nu onmiddelldj'k uitvoexbaar is dat zijn de grandwBxken der nieuwe kanaiem en doikken dôwelke arbeid^rs zoudfen beizigan voor vede maanden, te meer daar, op zclkt-xe plaatsen be|t noodige materiaail (aanniexners Medaets en Lecduroq) voorbandie'n is. Indi-n men van sitaatswege niet bij maoh-te is bêt noodige geld ex voox te vi&d 'n, zou-d-n a^lkexe grddschietiexs er ze'kéxlijk voor aan te spreken zijn. Van de velie tunnelprojekten bêveelt Pee-cavi dit van den gewezen sc'huttfêriijkodonel „ ; — Bfuitrand ten zeerste aan ails bet goedkoop-ste ên meest geschikbe, omdat het laat be-staan wat bestaat zondier ontpigening'en of afiba-akem em — kans tôt pxooessen. Doox het aanleggtn van nileluwie gemeeir-schapswegen zoudén de grondarbeideirs iiun broed t-'X plaatsia vinden met negedmatige wexkuxen eu in den schoot van hun. land «.tu familie. De welvaaxt vardiijft adl'e ooiwietùndheid en edende. De menigvuldlige werken die dadalijk kun-nen uitg'evo - rd worden vêxgen wel miljotnem, doch gezien het ajlgemeen beiang van de Vlaamscbi bi?volildng t'n van onaê toeikoanst, moet van nu af de hand aan 't weirk. De onmidde.llijke uitvoexing zou voox een TOltrok'ken feit steill^en en ho© de ioestanden ook mog'-n w! zi n, tôt vooxzeibting nopen. De me. ste plannên zijn opgem&akt en goied-gekeuxd ( doox de bevofâgde overbeden. Duis ' de spad tî x hand. Geien wooxden maar da-den ! Mocht Pêccavi maar aauhoord worden! PJtiULU. SOCIAAL-DEMOKRÂTEN ïeest esi verspreid "DS VLAM,, Het mlsver,stand. De Duibsiobô bladen melden ons dat de heeren Ve'rhees en Brijs, twe<> leidexs van het officiécl aktiivisme en bekeind als extre-msten ondangs te Beiiijn zijn opge'treden, in gezedschap van den Hodlandsfflbem panger-manist Domeila Nieuwenhuis en den Duit-echen anniexionist Prof. Scbafex. Wat wij aoo dikwijte hebben herhaadd, iiamelijk dat de ^ laamscbe extramisten uJt-sluitend hun stemi gaan zoeken bij de Dnit-sohe reaktie, i.s daardooir' opnieuw beves-tigd. Dooh hoe sleeht ook wij over deze fraktie van het aktivisme te spreken zijn, wddlen wij nochtans zeer gaaxne bekennen dat ze hiiitengewoon veel ijvex aan den dag legt en geen gelegenheid laat voorbij gaan om het te doen voorkomen alsof zij hat heeie aktivisme was. Om verscb iLlemde redenen, die wij l.ier niet kunnen aanhalen, waxen de unionisten of beter'gezegd de d'emokratische aktivistea veel meèr besoheiden in hun optxeden, zoo-dat de extremis Len ex al te goed zijn in ge~ «laagd naar buiten den indruk te vestigen dat het aktivisme om zoo te zeggcn ge'beel Jong-Vdaamsch is. De kwade gevoigen vain dit misverstand zijn onberekenibaar. Het wantxoujven, waar-mede d6 Vdaamsche beweging in de Duitsene Booiaad-demokxatisdie kringen wordt be-j'egend, is groo-tendeeds daaraan te W'ijden en zoolang het officieel aktivisme te zéeir onder den mvloed zad staan van de extremisten, kan men n:,et vexwaohben daaxin veèd veir-andexing te zien komen. cliiii-cex ud J-'u-TiCSc ^-clcTïi,crtSir?çt<7n - denken dat ex vôér çjen ooxlog ex nooifc îe-mand is geweest om aan een soevexemen staat Ylaandexen te denken, h jben zij vol-komen gelijk. Iats anders is daaruit te gaan afleiden dat de gansche Vlaamscihê beweging Ken ooxlogspirodukt is, een aistie op touw gezet doox de bezettende overhed. Niebs is meex vexkeerd. De Vlaamsche beweging bestaat eedeirt 1830 en d© eerste Vlaamsche sociaal-demo-kraten — men de.nkt maax aan César De Paepe — waren allen ovextuigde Vlaamsch-gezinden.Wat het aktivisme betreft, deze beweging was aan'vankelijfc een. zuivex6 beweging van vexweer, doeb iedereen weet dat men ook in een verdedigingsoonLog d'kwijds genoodzaakt is zelf tôt het offensief over te gaan. Dit hebben de aktivisten ook moeten doen. \'oordat ex zelfs spxaak was van aktivisme, had het liberaal kamexlid Buisset aan den genexaal-gonverneux geschreven d'at de eénige ambtedijke taal in Belg':ë het Fxanscb was en de fxanskidjons gingen evera* veirkondigen zoowel in Eaigeland, in Eran-.-rijk en in Italie ads in het bezettô gebied, dat België voor het latijnendom tegea het gexmanendom partiij had gekozen; vexder dat het u't v,as met het Vlaamscb, eiiz. Of is mis'schien het optreden van de fxanskil-jons soms ook een kunstmatigo beweging doox de Duitsche regeering in het lev.en ge-roepen 1 ! En de aktiè van de paçsieven in Holiand, Engedand en Frankrijk 1 Zijn Van Cauwe» laert, Hoste, Van de Pexre, en?., ook al agenten van het Duitsch impe^^adisme 'i Het aktivisme in den îniime^ &in van bet wooxd is een zuivex Vlaains'che beweging, dit weixd nog onl'angs bekend door den pas-si ef K. van den Oevex. DuitseMand heeft het niet in bet leven gcxoepen, doch ten hoog'Ste in de hand gewei^kt en dat zoii Engedand, — ^ was het maax met bet oog op Holiand — ongetw:jfcld ook gedaan hebben, moest het in de pdaajs van Duitiehland , Bed'gië hebben bezet. He't niag en moet j trouwens g-ezegd woi'dçn : wij aktivisten zonden den sbeun van om bet even ^v7elke xe-geexing zeer gaarne hebben aanv-aaid. •' Bedgië moet œn z.edfstandige staat blij-ven. » Dat wenschen wij ten minste even zoo vurig als onze paxtijgenooten iu Duitsch-land. ' De Du'tsche sociaa'bdemokraten zouûen j echtex moeten inzien dat België nôoit wer- i kelijk onzijdig en zeifstandig zal zijn, zoo- i Lang Vlamingen en Walen ëa- niet over de- j zedfde îechben besehikken, soodang de JKo- maansche invioed ex niêt geneiutxaiiseexd J < woxdt doox die uatgaande van een Vlaamscà-voelend en Vlaamsehsprekend Vdaanderen. En wat nu dQ alduitschô belangateùlin'g vooj' Vlaanderen betreft, zoo is bet best© middel om te beletten dat deze bedangstel-ling een gevaar woxde, dat ook onze Duit-sehe paxtijgenooiten zich wat meer bekom-meren om onze' toekomst in pdaatis van zieb afzijdig te hotuden en aldus aan de annexio-nisten het veld vxij te laten. De bel'angen van de Duotsche sociaad demo-kraten en van de demokiatische aktivisten loopen in dezelfde richting. Beidem willen een zeilfstandig en werkelijk onzijdig België. Dit is echter aîleen maar mogedijk, wan-neer Vlaanderen en Waddon:ë zich in d'an schoot van betzeilfde staatsverband vxij kan-nen ontwikkelen. Anders zal België bet op-miarsobgebied van de Entente word'em. lit; wilfan wij evenmin als wij wenschen dat de Vlaamsehe kust do'or Duitschland bezet worde gehouden. Daaa-om zien wij in de Duitsche demofcra< tde en inzondexhe^d in de Sociaal-dcmokra« ten onze nabuur'lijfce bondgenoaten. Mogen dezen weldra tôt df ovextuiging komen dat éene afzijdige houding tegeno-vex het Vlaamsche vraagstuk verre van den vrede bevordelijk te zijn geen andeir gevodg kan hebben dan, wat Bedgië betreft, het veld vxij t-6 latén aan de all-Duitscbers eo Entente-impexiadisten. T, Wcorder» van Jaurès « Naaxmaté de demokraties zich ontwik-kS'Ien en de nabies gevoxmd W'oxden gaat de gflesbdrift van het pxodetaxiaat naibuuxdijker-wijza naar andere. voorwierpen. JNieu.wa vraa.gsbu'kk-*n rijzen op. Men maeib .de. po-litAjke dcmofci-aifcii» tôt een sociade demoÈi^Ui-tâ-i maken. De autonome vad'exlanden moetem van intiemationalfen geest doordxonigen woi--den. Door het georganiseierd wierk van de arbeide'rs van aie land'êni moet in den we-reld door d6 evolutiei van de sociale xeoht-! vaaxdigheid viêtzjekexd worden. Doch deano-kratie en natie bdijvên de hoofdveireischteM de gTondslagen voor aile vexdenet en hoosexe sebepping. De bateekeni's vani het vaàexlafûid dat refids zoo stexk en rijk is krijgt een ndg hoogei'eo en îiuimjeiren ziin. » " FOWS SEVENS « Ons Vladierland » te Kades ds.«lifa ecrt schrijven mede van den letbarkundige en Vlaamschen sbxijder Fons S'êvems, waaxiii' hij vraagt d'at men geêm veixde're pogingem zou aanvMenden om zijn uitwisseiing te be« komen daar hij gansch vxij wil blijven fe-genovax iederaein ca den ooxdog. Hij geoi t ©en goede gezondbeid en heeft goedlen mo'-d. ONGEHOORD! De « Vlaamscbû Smed'ex » m'eidt: In het begnn van den ooxlog hadden eenige sccialisten uit Brussed besloten ziclx op da studie der Nederd'amdsche taal toS te leggen,, Zij hadden zich tôt het bestuur der E rus-sel sche Ped1 xatie diéx Werkliedenpartij ge-Wiêaud om de in richting van ee.nen; Viaaiîn-schen leergang te befcomen. Dit werd toes-gestaan, maax zoodra de l'ijsten in omloop wierd 'n gebxacht, werden ze zoo gunstig onit-haald, dat weddra rond de 400 hand'bseke-ningen verzamedd warien. Zoodra het be-stuux dêr Eederatie de lijst dex talxjjke aam-vxagien. ontvinig b; sdoot zij gieen gêvolg U geven aan den wensch tôt het inriebben der leexgiangen. De heex Vancartj, pxivaat attkxe. taxis van K. Hiiysmans, was zoo vexontwaax-, digd ovèr het feit, dat hij het aan e6n ao-cialistisch lid van dein Baad van Yfeind^va mededeelder Bij de Amsrikaansche socialisten In vooiruitzicht van de a.amistaande verkie^ ziingen voor bet kongn-s (parlement), die plaats zullien h'ebb-en in d'e maand Novem-ber, hêbben diei Amerikaansche socialisten besloten een kiesfonds te verzamelen van 6en millioen dollars, zegge v'jf miliioien frank. De axbeiders van jN'ieuw-York h|eibb,en tôt dnsvCr 60^00 dollaxs ingeteefcepd. lsteJaargang. — Nr. 28. PRIJS MO CENTjEM. Zondag 13 Augustus 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De vlam: socialistisch weekblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes