De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

208 0
30 januari 1921
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1921, 30 Januari. De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij. Geraadpleegd op 28 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8s4jm2432d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Strijdblad der Demoeraten van hst arrondissement Brugge ?s%Zs*wapÉDn VOOR VRIJHEID, GSLIJKHEID & BROKDERLIJKHEÎD °E De inschrijvingsprijs voor een volledig jaar îs 5 frank. ... - un ■ i m i i i Voor de « Volkseeuw » schrijve men rechtstreeks naar » P—. «aawelh en Volksgezmd Weekblad - ***>c Aile sehnjvers zijn verantwoord'lijk voor hunne artikels. TE BRUGGE Yan onzen medcwerker « Moll » olitvin-gon we het volgend artikel over de zoo geweldig besprokene gazkwestie : Alhoewcl wij et hcftig tegen geknnt zijn dat de zaak van liet kbntrakt van de ga/.o-maatschappij en de stad door het legeii-woordig stadsbestuur afgehaspeld worde, willen wij tocli niet de zaak met vooringe-nomcnhcid bespreken. Vooreerst : Geen cnkc'œ gcmccnteraads-heer heeft nog mandaat (e zetelén, immers de laatste serie niocst in 1920 herkozen worden, en bovendien zijn er tal van overlijdens in de rangen der ge»ineen'tei'aadsheerei1. Dat nu dien onvolledige stadsraad, zorider mandant, die strikt genoineu geen gcmeen-teraadslieeren nieer zijn, doen zooals in aile ministeries gedaan worden. wannecr zij onfslag liebben bekwmen of ingediend, 't is te zeggen de loope'nde zaken, al'doen tôt do nieuw benoemde ministers daar zijn, pn geen enkel maatrcgel van bindende kracht voor de foekomsl îiemen, dat kan m en voor Brugges stadsraad ook aauvaarden. Maar bniten die roi heeft liij niets, volstrekt niet s te doen. Tweedens : Mon beweert dat de gazmaat-schappij de prijzen doet betalen aan de ver-bruikers, lianr opgelegd door de rôgeering, en de maatschappij dus zelf niets nieer te zien heeft in den op- of afslag der gaz. Indien znlks waar is, dan vragen wij ons af, waartoe het dienen moet kontrakten te maken tussclien Stad en Maatschappij, gezien de staat het meesterschap of iets soortgelijks over de maatschappij neemt. Tôt hier de princiep kwestie. Maar onderstellen wij un een andere mogelijklieid. Deze dat de gemeentei'aad er belang bij heeft, of voor haar zelve, of voor de vriend-jes en kozijntjes, of voor liare ingezetenen, liet kontrakt te vernienwen, en znlks kan, en beslist is, niet de verkiezingen af te wacliten maar onmiddelijk te liandelen, wat dan ? Nemen wij een oogenblik aan dat de stad tegen de vriendjes van de gaze gezegd heeft. « Wij zitten er slecht vooren met de aanstaande kiezinge ; oui ons vaderlijk be-stunr znllen wij denkelijk eene dengdelijke borstelinge krijgen, en velen van ons znllen hier ten stadhuize niet meer terngkeeren. Maar gij kunt ons helpen, en wij u ook, ge slaat de gaz op, het volk zal verbitterd zijn op n, maar wat kan dat maken, schreenwen zuilen ze, en betalen ook. Wij liebben dan een reden om tnsschen te komen, en aangezien de kontrakten van de stad en de maatschappij moeten vernienwd worden, doet gij ons voorstellen van nienwe kontrakten. Daar gij er aile belang bij liebt van met ons te onderhandelen en niet met den nienwen gemeenteraad van binnen korte maanden, doet gij ons bepaaldc voorwaarden kennen, en vooral zorgtgij-cr voor dat door het in voege treden van het nieuw kontrakt, onmiddeljke voordçelen aan de verbruikers gegeven worden. De pil zal gemakkelijker zijn om slikken ; liet volk zal tevreden zijn afslag op zijnç dure gaze te bekomen, gij zult een nio.uw voor-deelig en lang kontrakt bekomen liebben, en wij znllen de redders zijn van Brugge in die zaken. en znllen ons iu de volksgunst verl verbeterd liebben. » Welnu, wij gelooven dat de redeneering juist zoude uitvallen, ware het niet dat dit plan-zelfs van eenvoudige menschen door-zien is, en eeu kontrakt met'de maatschappij vcrtjr de kiezing, allçszins tegen de tegenwoordîge gemeenteraad zoude uitdraaien. Ilet is wel waar, gaarne zagede verbrui-ker de kosten van gazverliehting en verwar-ming verminderen, maar weldra znllen die kosten zich niet meer doen gevoelen door de langere en warmere dagen die voor de deur staan, en men zal steeds oordeelen (en er moet nog niets van waar zijn) dat een kontrakt gcslotcn nu een geschenk is, gedaan aan de lieve vriendjes der gazemaat-schappij.En indien de gemeenteraad waarlijk voor loestanden slaat, (ongekend van het publiek) die haar verplicliten terstond over te gaan tôt het maken van cen nieuw kontrakt met de gazmaatschappij, dat zij dan liare verantwoordelijkheid dek..c, en aan do *>oîitioko jRu'fijc# di< in den Jaat*ien k'iesstriju cen aanmerkelijk getal stemmen bekwamcn, vraagt. twee of meer afgeveer-digden te zenden die in de kommissic tôt onderzoek dier zake, raadgevcnde stem zouden liebben. Dan zoude deze gewiclitige zake mis-schien van nu af kunnen geschikt worden in het meerder voordeel der verbrnikers die hier do voornaamste belanghebbenden zijn. Moll. Wij zuilen doen gelijk « Moll » : die brandende kwestie willen wc bespreken, zonder drift, zonder vooringenomenlieid. Vooreerst : de gazmaatschappij znllen we niet aanranden. Pcrsoonîijk liebben we volstrekt geen vijandscliap tegen haar. We weten dat zij eene vereeniging van kapita-listen is, eerst en vooral bekommerd — liet-geen zeer natuurlijk is — met liaar EIGEN BELANG. Zij is eene nijverheids-onder-neming, zij is eene liandelszaak, en haar hoofddocl is : zaakjes doen, geld winnen. Het algcnieen belang is nevenzaak, gelijk bij iederçn nijveraar en handelaar, die zijne zaak ter harte neemt en reclit houden wil. Maar, onze bekommernis als inwoner van Brugge, als lastcnbetalei1, als politicker is oene andere : we moefen het ALGEMEEN BELANG van 't volk, der stad, boven het pcrsoonîijk belang der Gazmaatschappij stellen en diezelfde pliclit heeft het gemeen-tebestuur der stad, en in veel ruimere maat dan elk van ons, persoonlijk, omdat het de verantwoordelijklieid van de stedelijke re-geering gevraagd en aangenomen heeft, en alhoewel geen rcchtstreeksch mandaat van de kiezers meer bezittende, tocli voorloopig nog gelast is met liet dagelijkscli bebeer en verbintenissen mag aangaan die de zwaarste gevolgen kunnen hebben voor de stoffelijke en geldelijke belangen der inwoners. In 't ALGEMEEN belang mag de viaag gesleld worden : Zal de gemeenteraad, wienst mandaat vzlledig nit is , durven, EXKELE WEKEX v66r de kiezing, als de bevolking het stadsbestuur zal herkiezen, wijzigcn of veroangen — wie kan zeggen wat de aanstaande gemeentekiezingen zuilen voortbrengeii '! — cen verdrag als dit der gaz, van millioeiien draagkracht'sjaars, vernieuwen ? Zal liij liet durven vernienwen, nu vooral, enkele dagen na dien scliromelijken opslag door de gazmaatschappij ingevoerd, tôt 57 ce" den kubieken meter ? Of, die prijs vërjnindert tengevolge van de vernicuwiiig van het contract; en dan zeggen de menschen dat de opslag er niet noodlg was. Of, de prijs blijft dezelfde en dan vraagt men zich af : waarom die liaast voor het sluiten van het contiact? Of, de prijs verhoogt nog en dan kent de v e r o n t w a a r d i g i n g van 't volk geen païen meer en steenigen de menschen onze tegen-woordige gemeentebestuurders, die zonder bczit van recîitstrceksch mandaat,zoo liclit-zinnig en zoo verkeerd gehandeld liebben. In aile geval, de openbare meening moet ' zijn : Waarom die. liaast, nu, korten tijd voor de nienwe kiezingen, — als er geen konkel-foes is van wege de gemeentebestuurders ? Met zekerheid kunnen we zeggen dat het ontworpcn nieuw gazcontract voorgesteld wordt voor 35 JAREN : het zou eindigen den 3o Juni kjo5. Het jaar 1891 werd het bestaande gaz-verdrag gesloten ELE JAAR vôôr het voor-gaande einde nam. De gebeurtenissen hebben naderhand bewezen hoe de coterie Visart met het hcrnieuwen van liet gazcontract de stad bedrogen en de belangen der bevolking benadecligd heeft. In 1891 riep onze burgemeester en zijne mede-bestuurders in dat liet contrakt moest vernienwd worden LANGE JAREN vôôr het uit was, om goedkooper verlichting en do electriciteit iu Brugge te verkrijgen. Het eene en het andere is achterwege gebleven in de 29 jaren dat liet bestaande verdrag in voege is. Met ijdele beloften paaide men dan het volk. Zou die historié zich 1111 110g-maals hcrnieuwen ? Na dertig jaren en ter gelegenheid van de vernieuwing van een NIEUW contrakt voor .35 J A RE N, zou men eigenlijk aan electrisch liclit beginnen. Voor den aan-vang zou men, wordt verzekerd, eene bank-ijprichting van electrisch liclit voorzien, dan de woningen, die het aan vragen, varî ééne straat, om stillekens aan in stad meer-dere uitbreiding te geven aan eleetrisclie verlichting. Bocredorpen zijn ons sedert jaren voor op dit gebied. DE VOORDEELEN voor het stadsbestuur in het ontworpen nieuw gazverdrag. 1° Kostelooze verlichting van de 1381 bestaande lantaarnen, gedurende 3600 uren 's jaars. 2° I11 dezelfde voorwaarden, bijvoegino-van 10 nieuwe lantaarnen 's jaars. 3' Van 1 Juli 1923 te beginnen, storting van de gazmaatschappij, in sladskas, van 2 fr. 's jaars en per inwoner; aan 60,000 ^ / Achtste jaar — Nr 5 Het nummer 15 centiemen Zondag 30 Januari 1921

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Brugge van 1909 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes