De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

279 0
17 oktober 1920
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1920, 17 Oktober. De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij. Geraadpleegd op 25 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/st7dr2q523/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Volkseeuw Z5.E WAARHEW IS ONS WAP EN Strijdblad der Democraten van het arrondissement Bhigge VOOR VEIJHEID, GEOJEHEID & BR0EDERUJKHE1D bE ■■ >E RECHTVEERDIGHEID IS ONS DO EL De inschrijvingsprijs voor een volledig jaar is 6 frank. ... . , Voor de « Volkseeuw » scarijve men rechtstreeks naar 1 ïlaamsÉ- es Nbgotf Wackbiad ; * ,d™lk"8 c M0EY"-T' —• Aile sehrijTcrs zijn verantwoordcïiik voor hunae artikels. Nog esn woordje voor Achiel Van Acker Aile lezers van De Volkseeuw weten • we in ons blad schreveh over de houd; g der socialiste Ministers en Volksvertegv > woordigers in do Kaisers ro.b'r wat ■ militarisme, huishuurwet, dunrleve;:. z. Gezol Achiel Van Acker, van ï-;,-, kon liet maar niet verkroppen, en om zaed in d'oogen van zijne lezers te strooien daagde bij uit tôt <-«n (li 'istî". T)«ar als leuza bebben de -wf , riiei mm v i n," en de racbtvaârdigb: ui'/nis «!,)»!, zo' .i , :û mij komt af te 8c.;i.»f:ivj>; hU,! ïk ::t-. daging aanveerd en het d*)bai\ ouze'beide bladen aangenomen, om heïn bij de eerste gelegenbeid nog wat boter bij de visch gegeven. En ziet, het débat is open, en vruchteloos wacht ik op- het antwoord, niet de minste wèerlegging kan gezel Van Acker geven, en na zicb met> uevenkwesties beziggeboudan, en mij persoonlijk.aangesproken te bebben, rerliaast bij zicb als volgt te besluiten : om kort te zijn ik houd mij ter beschikking voor een débat over de door u aangeraakte kwesties. 't Is waarlijk kort, gezel Achiel, en geeît al den schijn dat gij bat sçhriftelijk débat, liet eriist'jgst-e, dat kan gebeuren tu klaarte brengen in de zaak, ontwijkt. Uij zegde't. : dat geen enkei partij dan de sôcialistem meer lieeft gedaan tegen het militarisme, en als ik bewijzen vraag, ant-woordt gij er niet op. Gij zoudt mij een grooten dienst bewijzen, dit te weerleggen, of kunt ge niet mis-schien ? ik zal het iy uwe plaats doen, gezel Achiel. ïïebben uwe groote leiders niet de oorlogsbegrooting gestemd, die tienmaal verzwaard is sedert den oorlog ? Hebben Minister Destrée, M. Bri-niet en andere uwer groote mannen niet het militait1 verbond, dat nieuwe oorlogen voorbe-reidt, aangeprezen en opgehemeld ? , Is dit antimilitarisme, gezel Achiel ? Ik begrijp wel dat gij met goede antimilitaris-tische gedachten zijt bezield, hetgeen ge mij psrsoonlijk hebt gezegd, maar ik begrijp niet dat ge die handelingeii goedkeurt ; anders moet gij karakter genoeg bezitten om tegenover zulke mannen openlijk op te komen en luidop te verklaren : daar is mij ne plaats nier, hetgeen gij tôt heden nog niet gedaan hôbt, of nooit zult doen, waar-door ik besluit dat gij antimilitarist in den schijn zijt. Verder zegt gij ôok : de kriston dèmokra- i ten bebben er tôt nu toc niets tegen gedaan en bebben zicb in al liun daden aangesteld als de vijanden der arhèidende klasse. Dat is gelogen, mijn beste jongen, want geen enkei partij heeit gedaan gelijk de onze ; van haar ontstaan a? heeft zij het militarisme als een afsehuwelijk monster aan-schouwd en daarom heeft zij de vercietiging van het militarisme in haar programma opgenomen. En dit programma heeft zfj nooit ver-loochend, hetgeen do socialistisclie kop-stukken wel gedaan bebben, naar de ge-tuigenis zelve der socialistisclie Volksgazet van Antwerpen. Wat de vijandigheden tegenover de ar-beidende klasse door ons begaan betreft, dit laat ik aan liet oor.Ieel van de arbeiders lf over. % toe.konjst' zol ons veel leeren. Een u is z«ker : 'L is dat de hoogmoed van ■ allen heeren sociali#ten van Brugge weinig •len smaak der werklieden •vaît, en niet iinig opspraak onder de werkersbevol-■ verwekt. ■s slot, gezel Achiel, mag ik besluiten " j niet de minste Weerlegging kunt gv.v«u op al de gestelde vragen en als kristen demokraat houd ik er aan u te steggen dat ik het als plicht aahzie ai de begane mis-stappen van de soçiaiisteu evenals van •;,» andere partij en aan de kaak te stellan, ■ het volk op de hoogte te houden ov> r • gang der zaken. . lïet débat zull'en wij niet siuiten, gezel Van Acker ; gij hebt dus het woord, maar gelief bij de zaak; te bln'jven ; geen neven-kwestiôfe enweérleg als gij kunt 1 Ja of neen, zijn uwe leiders van het antimilitarisch programma afgeweken, ja of neen ? Fi,ori.moxi> .Dewulf. Eenige brokken slecht nieuws Van de aardappelen Spreken we in een ander artikel. Maar, waîirom mo.-it men die'm'Ulioenen kilos naar tien vrèéwde voe-j'ejï, uetfi-.en voor g'evoig had dîft de d?in-gende vraag naar patatten den prijs van 23 fr. tôt 50 en 80 fr. den zak decd st-ijgen ? Na de aardappelen, de kolen. Op dit oogenblik worden gansche sche-pen met belgische kolen geladen voor Zwit-serland en voor Frankrijk. 25 millioen kilo gaan naar het eerste land en 20 millioen naar Let tweede. Intusscben wachten de bestellingen, uit de Vlaaùderen gedaan sedert maanden, op uitvoering en slaan de kolen op dat het schandalig is. Kan het anders ? Met i3 Xovember zal de Sieiat niet meer tmscheiikoàien in zdlgauen voor werkéloo-zensteun.Met den winter zou het er kunnen lief uit zien. De belasting op het in ko m en verv/ekt het grootste misnoegen. Hetgeen ongelooflijk moet schijnen maar toch waar is, dt, eerste die de nieuwe belasting moeîen betalen zijn de wérklieden. Op de groote travail boudt mon op de be-taaldagen enkele franki;n af. die de werk-lieden in de kas van den Staat moeten stor-ten als aandeel liunner werklieden in de belasting op het inkomen. Nieuwe zwarte wolkei: a au den gezicht-eincler. Met groote meerderneid bebben de mijnwerke:-- de algemeene werkslaking ge-stemd. Moet die uitbreken, we zallen er lief> uit zien voor rien winter. Nu, de vr< em-de zal niet kunnen klagen dat zij niet ge-diend werde'n. Voor al die lievo dirigea ftellen we voor een adres van iiolde en dank te zenden naar ons v:iderîaiicl:-ch uiinisterie. C. M. De Patattenkwestie 1100 wagons aardappelen naar Duitschland gezonden. De WitteKaproen vu n Gent schrijft hier-over het volgond artikel : M. Huysmans-Van den Nest stelde op 25 Oogst voPgendé vraag aan den Minister van Bevoprrading : > •• uitvoer van vroege aardappelen is p; s K'gestUaa goworde.n op i Juii 1.1. De 1 : ister weet waarschijnlijk dat Hol- ' m. i io handelaars, voorzien van Duitsche intiirschem » en in overeenkomtii; met twee syndikaten van MeclieL-ti, die de markt hielden, op eenige dagen tijds 1000 wagons, 't zij 10 millioen kgr. aardappelen bebben geladen. « Daardoor steeg despfij,s, die 18 frank de 100 kgr. was tôt 35 en 40 frank en de twee syndikaten van Mechelen bebben een winst verwezénlijkt van 1 inillioen tôt een millioen en» hait' in minder dan veertien dagen. « Het schandaal was zoo groot, dat acht of tien dagen later de uit i'oer naar Duitsch-lauci en Holland verboden werd. « Ik verlan g te .Weten welke maatregels genoiyeii ,wevden tegen deze twee syndikaten en of de béer miinster.de verwezen-lijkto winsten niet jfâifziet als baîtengewone winsten ? » Het antwoord van Wauters luiddè als volgt : « Het eerste deel van de vraag valt in de bevoegdheid van den minister van bevoor-rading ; het tweede deel moet ondcrzocht worden door den minister van finantiën. « a/ Toen op^l Juii de vrijheid van uitvoer toegestaan werd, verkocht men de aarduppekii aan 25 fratik de 100 kgr. Sedert aclit dagen hadden de j)i*^zen zicb daarrond gestabiliseerd.. « b/ Van 1 Juii lot 12 Odgst — datum van het verbod van uitvoer - werden naar den vrèemde gezonden 15.662 tonnen aardappelen (eijfers gegeven door de 50 spoor-wegsfaties van de streek Antwerpen, Tliie-nun, Brussel, Dendermonde, Aarschot, Heyst op-den-Bergj. Deze; verzendingen zijn als volgt : Duitschland 11,445 tonnen Holland 2.011 tonnen Frankrijk 1.254 tonnen ' Engelaufi 750 tonnen Groot Ilert. Luxemburg . 120 tonnen . Totaal 15,5o2 tonnen Tôt daar zijn Excellente de sociaiist Wauters. Zoo zorgt men voor de Duitschers en voor de kooplieden. Dit schandelijk bestelen van de volks-voeding kon natuurlijk niet zonder hevig protest voorbijgaan. De Volkseeuw van Brugge stak het uit politiek fanatisme op Ruzette, minister van landbouw, dock deze rerhaastte zich een terechtwijzing te zenden. Kuzette heeft in den uitvoer van aardappelen niets te zien. 't Is Wauters, en Wauters alleen, çlie de vergunningen toestaat. Nu heeft Wauters het yïl&^n Kkpifg-rniscli Komiteit » gebruik^ââ/deopgewb^: den gemoederen wat te Dit%"ô^teit Zevende jaar — Nr 42 Het nummer 15 centiemen Zondag 17 Qetober 1920

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Brugge van 1909 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes