De volksgazet

650915 0
21 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 21 December. De volksgazet. Geraadpleegd op 22 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1r6n010g15/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

IZATERDAG 21 DECESIBER 1818 ZGHDAG 22 DECEBIBER 1913 10 eenflem* Met nommer Beheer en ops tel raad : VOOR AKTWERPEN BAHON JDOSTENSSTR., 2. Tel. 4391 VOOR BRUSSEL ZAVELSTRAAT, 35 Tolofoon A 113 - ™ M» DE VOLKS GAZET EERSTE JAARGÂKfi R* 142 (Voortzetting jaargang 1914) ABGNKEMEHTSPRIJlSf Prie maan'len. . ir. Zes maanden . . » Eenjaar. ... » Voor aankondigiugen prijzen volgens tarieî DA GBLAD DMR WEBKL1EBEN-PARTIJ Met adres der Fransche gsorganiseerda Arbeidersklasse aan Président Wilson Bij het aan wal stappen van presiden Wilson te Biest en na de cfficieele ont vangst, heeft Jouhaux, algemeene secre' itaris van de Conf-ederatie van den Arbeid hem het volgend adres overhandigd : De Arbeiders van Frankrijk, deebna kende van de Algemeene Confederati< van den Arbeid, groeten U persoonlijk ei in U, het gansche Amerikaansche volik Zij ihebben U met vreugde zien toeko mon. Van den eersten tôt den laatstei minuuit tijdens uw verblijf in Europa zul gij ze met U voelen. Uwe houding tij-dens den oorlog en uv vredesideaal zijn het voorwerp gewees van gansch hun sympathieke belangstel llng. De proclamatie uwer veertien punten welke een eereplaats inneemt in de We-reldgeschiedenis, is voor ons een sche mering geweest in den bloednacht. Sindsdien zijn al de bldkken, dergenen die slechts vragen U te steunen, opdiat de vrede een volkenvrede en de beschavinç voortaan geen ijdel woord weze, naar L gekeerd en op U-gevestigd geworden. Met U denken wij, dat de verdragen er de conventies, die officieel ee.. einde stel len aan den oorlog, zullen moeten be rusten op het zelfbeschikkingsrecht dei volken, met uksluiting van aile amnexatie-idee en oorlogsschatibing; op het tôt stanc brenigen van een vrede, die waardig we ze van gegarandeerd en verzekerd t« zijn; een vrede, die de goedkeuring vai gansch de menschheid zal wegdragen il piaats van een vrede, die alleen rekenin< houdt met diverse belangen en de onmid dellijke belangen der betrokken naties. Met U denken en willen wij, dat mor gen geen spraak zal zijn van een nieuwe indeeling der mogendheden, maar we van een gemeenschappelijk verband de: pioductieve krachten; noch van georga niseerde rivaliteiten, maar van de organi satie van een gemeenschappelijken vre de. Geer. sconornische oorlog, die nog /na-ata de kiemen draagt van toekomstigc oorlogen. : Met U denken wij, dat heden de . menschheid verlangt, in piaats naar even-wichtstoestanden, naar de vrijheid van het leven. Vrede in het licht der aarde; vrijheid van leven in den gegarandeerden Arbeid - aan aie volken, en zoo georganiseerd, i dat allen geroepen wezen er van te pro-i fiteeren. Wij veroorloven ons, Mijnheer de Pre- • sident, U te herinneren, dat de vrede, die i komt, en die den vrede van vrijmaking : voor aile volken zijn moet, de overwin- ning is van de organisatie en van den ' Arbeid. t Wij vorderen, dat de ideeën en de ver- ■ zuchtingen der Arbeiders niet zonder discussie van de hand gewezen worden. Van heden af verklaren wij, dat de eco- • nomische heropbouw van de wereld • slechts kan gesteld worden in het kader van aile voliken en dat de landen, waar de politieke en economische hervorming ■ in werking is, verre van bevochten te : worden, moeten gesteund worden. ' Omirent dit bijzonder punt, en aan de hand van de Monroe-leer, verklaren wij i met de Vereenigde Staten niet tusschen • te komen in de bônnenlandsche aangele- • genheden vain geen enkel der Europee-' sche Staten, en de regeering de facto als de wettelijke regeering te aanschouwen. I Zoo ook denken wij, dat het noodza- • kelijk is te verhinderen, dat een natie : zich in een minderwaardigen staat, van i welken aard ook, zou bevinden tegen-i over andere naties. ! Morgen, Mr de Président, znlt gij uwe • zoo invloedrijke stem moeten laten gel-den op de Conferentie, waar deze zoo hoogst belangrijke problemen zullen be- ; sproken worden. I Wees verzekerd van de v/arme sympa-' thie der Arbeiders, welke U het volbren- • gen van de nobele en zrware taak wiillen - vergemakkelijken, die gij in 't licht van - den duurzamen Wereldvrede, besloten hebt te volvoeren tôt innige genoegdoe-ning <Jer Volken. A Igemeene Confederatie van den Arbeid Buitenlandsche Kronijk De ioesfand in Duitschland , Ebert, de rijkskanselier, heeft in een -v interview aan een correspondent van de * « Daily Telegraph » en « Daily News », ^ eenige belangrijke mededeelingen om- v trent den binnenlandschen . toestand in i Duitschland verstrekt. c r. Eersïe vraag : Hoe is de positie van ds reg«e- 1-n'ng î n Antwoorid : Wij hebhen Ket ergsfe bar.lcroet * overgenomen, dat de wereldigeschiedienis ooit ^ iheeft ifskend. Dit feit legt ons geweldiige laaten g op. Maar het brengt ook voordeelen. Het ge-•wicht g£te van deze voordeelen is, dat wij op het oogenbLik geen politieke bestrijding vind-en, die S men ernstig zoil behœven op te vatte.n. Onze binnenlandsche tegensianders zijn slechta verwar- n de fanlasten of onverantwoordelijke anarchisten, 91 wier zaiver negatieve taktiek alleen obstrurfie ten ° doel heeft. Voorts wordt onze politiek gjeremd n door welmeensnde ideo'.ogen. Hen schijn«n ech- ° t« langzamerhand in onze koers te bren-gien. Dat w is bij elkaaT geen tege-nstand, die gevaarlijk voor " 'Ons '.vorcien kan. De reactie llgt op het oogenblik h door het ine^nstorten van haar steleel zoo in et ° Vhncr/r, dat zij er voorloopiig heelemaal niet aan '' dairft te denken, aanspraak te op de macht. v Wat aangaat den binnenlandschen tegenst&nd r is deze tijd ons zoo gunstig, dat wij tôt nog toe o geen gebruik hebben hoevon te roaken van mid- delen van geweld, om het van links of rechta g dreigende gevaar me ester te blijvôn. o Het terug>keerende frontleger steunt ons krach- e tiger dan wij ooit hadden du r ven hopen. k Gevaren, die voor ons noodlottig kuninen wor- ri den, dve-gen alleen uit de economischeor toestand. a! Wij moeten het volk brood geven. a De epvaring van den oorlog leert het volk ge- b makkelijker nog de offers aan het front dan de el'lende in het eigen land draagt. Voor de diu-ur- g "aamheid voor onze leiding is de regelimg van n deze kwestie het kritiekete punt. Als wij daar niet ri in slagien, dan zouden wij naar Russische toe- d s'anden afdrijvcn. In zvpi wanihoop zou het volk stellig naar rechts, maar in de richtimg van het bolsjewisme zwenkem. Voorloopig schijnt ech- r< ter de politieke ontwikkeling een verblijdonden loop te nemen. U ziet hoe de troepem, die nu nog z: de kern van het volik vertegenwoordigen, tegen- over ons staan. Het zal toeschouwers gemakike s) lijk vallen vêle misstandien aan te toonen, die ook b vclerLei zenuv/achtigheid gaande make-n, maar s< wie kan van zulk e«n jon-ge revolutie verwach- zi ten, dat zij zich zonder kindeorziek.t©n ontpjiooit? b Mat krachtige hand zou ongetwijfeld menig miin- tx dter aajigenaam verschijnsel terzijde gies'.eld kun- li nen *,voi den. IVlaar wij willien aan het volk die v inwendigen vrede ende vrijheid brengiem, onder gi de krachtige hand heeft het to'-dusve-r genoeg u gftzucht en geledcn. Wij meenen in stiaat te zijn. n- Ce du d te kur-ne hebben en ik geJoof, dait elke z< dag on? daarvain een nieuwe bevesUgiing brengt. ei lk zeg u, als economische katastrofen uitbLijven. se zijn wij mooi op weg naar een vruchtbare ont- te wikî-oeling. lk moet echter .erkennen, diat de eco- k< nom.s- he toestand mi j veel zwaardere zorgen l cî beroklcent dan ae binnenLaincsche pyolitieke toe- g< &tand. Voor Ket overige heeft de keizer ons onze n: po&il'ie teyenover de reactie -dioor zijai honding i<n is laaifSwe weken en voor al aan liet einde van e* Dijn regeering veel gemakkielijker gemaakt. Zijin d l'lucKt uii Berlijn naar Ket Koofdkwartier en zijn ui iesertie uit Ket hoofdkvvartier naar Nedterland w lesft hem bij onze mil'itaristen voUliagen onmo- 01 lelijk gemaakt. De monarchie scheeai sberk in >ui-tschlan<i dk>or die veele wortels, die zij in die ele voTsteli'jke geslachtien van de verschililende taten had. Deze wortels zijn, wat nauweJ'ijks enkbaar wa«, met een enkelen ruk uitgieftrok-en.Daaromitrent is u uit onze pers reeds veel be-fend, lk zou er echter nog het volgerwie over Mllen opmeTken. De bescheiden over de oorza-en van den oorlog waren ons destijds onbe-lenid. Wel echter zagen wij de kozakken, dra-iers van de Russische autokratie en voorboden an vernielmg, ons land overstroomen. Ons volk j, wij moeten diat thans erkennen, door de me-eplichtigihieàd van onze oude regeering in de imp meegesleepft. Destijds echter had het slechts eus tusschen zwemmen of verdiriniken en wij îochten het Duitsche volik, diat aan de uiit'barsting an d\en oorlog part noch deel had, niet in dlen eek laten. Wiij hebben ons alleen laten leidien oor onze liefdte jegens het volk, *t geen el'k njgelschman moet begrij.pen. Tweede vraag: Hoe staat die socialistische re-cering tegenover de Nationale Vergader iing ? Antwoord: Wij zijn niet alleen socialisten, laar ook s occiaa l-d)e mokmten. Ons oude pr agira m ihrijft voor, hoe ans te giedra-gen. We zoutden ns verieden en onze groote leidejs verlooche-©n, ails we voor een diotatuur, vian welke soort ok, opkwamen. Zoo gjauw als dat technisch kan ordon Maar gespeeld, moet het heele volk zijn il dioen loennen. De t©genwoordige regeering eeft t© meer reden, daar spoe-d achter te zetten, aar het zonneklaar is, dat ze op een verplet-Memde betuigâng van vertrouwen mag rekenen. D«rc£e vraAg: in de regeering Ziijtn toch twee er uiitieenloopende stroomingen van het socialis-ie vertegenwoordligd. Oefent dat geen invloed p de kwestie der constituante? Antwoord: op dat punt zij>n we het eens. Ver-eet u niet dat aideen de krwestJie van den oorlog is scheidde. Het was niet een kloof tussohen >n theoietisch soherp omdijnden nechter- en lin-ïrvleugel. De veeiïeda<ge polatiieke taak, die we is vo<Sr den boeg hebben, teekent zich voor le lejden van het polfitieloe kabiinet zoo soherp P, diat de meenjingsverschillien van vroeger daar-ij in heî niet moeten verzinken. Vierde vraag: de oorzaak dezer aneenigheden . îeft eohter nu nog voedsel aan een intematio-aal wantrouwen tegen die socialistôsche regee-ng in Duitschland? Welike houdimg neemt u . aartegen aan? ( Daarop antwoordlde E^bert dan: Ant woord: Daaromfcrent is u uit onze pers :eds veel bekend. 5e vraag : Op welk sfcandlpimit staat u fcen aan-en van de sociaLiseering? Antwoord : Als sociaal-demokraat ben ik voor- , ander van socialiseering. Wij leven echtJer onder aitengewone omstandighedien, die Koogsi onge-Jilikt zijn voor socialdseering en die wij nooit nwien hebben gekozen om ze in toepassing te rengen, als wij te kiezen haidden gehad. Deze ■esitand maakt veel', wat wen6chelijk is, onmoge- 1 ik. Onze theorieën beoogen de wel/vaart des Jks, maar deze mag aan geen theorie worden op K>fferd. Hoe kan men sooialiseeren, waar niets 1 sociialiseeren is? De wederopbouw van het eko- | >mische leven is onze eersfce pâlicht, opdiat een . îgenrijke socialiseering mogeiijk worde. Er zijn , ihter ook takken van bedirijf die juist nu voor oiaîiseering geschikt zijn, zooals die electrici- ( itsvoorziening en het mijnwezen. Een burgjerlij-î regeering zou waarechijnlijk uit zuiiver fis- 1 ial gezichfcspunt, tôt monopol'iseering zijn overge- 1 tan, wij echter wililen in de eers-te pilaats reke- | ng houdien met d« belangen van den arbeid!. Het is diuidel-iijk, dât deze belangen niiet ver- « jnigbaar zijn met een kneveling dler industrie. Larom rekenen wij er ook op, diat wij bij t'en tvoerlegging van dit dleel van ons program vrij- ' el die meerderheitd van het Duiitsche volk adhter ( is zuHen hebben. 6e vraag : Hoe dienkt u zich den vrede? Wij sociaal-diemocraten zijn steedis opgekomei voor het v-rije zel'fbeschikkingsrecht der vtolke: en hebben elke machtspolitiek bestreden. Waaron konden wiij ons uit voile overtuiging plaatsen o] dien bodiem van Wilson's begiinselen. De arbe-ders partij in Ejigeland heeft zich ook op aie basis ge pl.aatst, evenails de socialisten van Franknik Thans moet het blijken, in hoeverre de social is ten van Engeland en Frankrijk een besiis3endte: invloed hebben op hun regeeringen. Wat ons oo. geidiurende den oorliog verdeelde — lhans kotr her e.* op aan onze gemeenschaupehjke begins^e len door te zetlen, wtamt de internationale dler ai bcdiers legt aan allen gelijke p ichten op. 7de vraag : Welke opliossing zal de Duitscli Oostenrijksche quaestie krij.gen? E>e béantwioording van die vraag zal afihange" van de a. s. Nationale Vergaderimg. Zooals i reeds gezegd heb : Daar wij &oc ia al -de mo crate altijd geweest zijin voor het vnije zelfbeschikkinigu lecht 'der volken en wij ons altijd hebben vei kliaard voor de beginselen van Wilson, beteeker dit wat Duitsoh-Oostenrijk betreft, dat wij gee dwang zullen uitoefenen, ja zelfs niet zullen pre beeren invloed te oefenen op de vrije wilsuiiffin ^ Wee-nen. Echter zal het ons met ver'laten -en wij zouden er ons over verhieugen, wanneer d Duitsch-Oostenrijkers in nauwere be trekking te de Duitsche republiiek zouden komen dan tôt due ver. 8ste vraaig : Hoe is uw oordeel over de quaesti der uislevering van den Duitschen Keizer? Antwoord : Ik kan mij geen wetontwerp der ken. volgiens hetwellc Wilhelm 11 uitgeleverd zo kunnen worden. IVlaar dat is geen kwes-ie, di ons zeer ter heutc giaat. Wij hebben ons na tiien tallecn janen vaji hem gesch,eiden en hebben no slechts dan wensch, dat de schuld van het uii breken van dien oorlog besliissend _ vas'geste wondi, opdiat voor de impérial isten bij de an der vol'keren, die e-r helaas nog altijd zijin, eens voc go,ed duideliji in het ldcht gestelid wordt, we'.lce hjedlloozen invloed op zichziel.f staamde person«r aonder die nooidSige contrôle door het volk. kurnne uitoefenen. Bij een of andere veroordejeling va dein gewezen. Duàtschen keizer hebben wij gee belian«. Voor ons is ook in dtezen de wiereldlge schiiedenis de wereldrechtibank. Negemdie vraag : Ailes samenvattend naag mie< wel zegigen. dat U optireistisch gestemd zij'? Antwoord : Zeker, zoover als het mogeiijk i voor ecr. negieering, die zulk een eifienis oveig€ nomen heeft en zich tegen over een zoo grenze Toos in de vear geloopen toestand bevundt. U moe bedenken, dat onze mvllcsd op den loop der ge beurSeraissen beperkt is. Wij zijn het niet, die h-; Duitsche volk brood verschaffen kunnen. Incfce, men het hon.ger lljden laat, dlan zal een inwend'ig ontned'dering niet teglen te houden zijn. Men ka het violk ook in een toestand van vesrïwijSelin brenigen, die aile banden verbnaekt. De ondervir dinig dier liaatstie jaren hieeft getoonid, dat h-et vei oorzaken van het iineenetorten van een volk zic op de schuddigen wreekt. Ons oude regeeringsst^ sel is ten slotte te girondle gegaan aan de Russ sohe ontbindTOig, die het zelf uitgelokt had. H( >is eehtex. wianm&er men *e: aarde ligit, een b'.tiber tooost tle xien, dat men zijn v Ljautie.n. miedie neei sleept. Wtj zouden liever een andtere» oplossïn zri'&n. TELEGRAMMEN De privaatrechtelijke hatrekkingen ii Duitschland BERLIJN. — De raad der volkage volmachtigden -wijst er in een verklarni tezamen met het rijksbureau voor de (>< conornische demobilisatie op, dat de i< voiuti© de privaatrechtelijke betrekkinge allerminst overhoord heeft gezetî, œaa dat het burgerlijke recht onverander van kracht blijft, voorzoover besluitc der regeering ol daardoor gemaehtigd officleele bureau's het niet aitdrukkel). buiten werking hebben gesteld of er vei andering in aangebracht. De Duitsche verliezen BERLIJN — Op grond van nader officieele gegevens wordt het totaal va de Duitsche verlîczen tôt SO Novetnbe 11. als volgt opgegeven: dooden 1.600.00 vèrmisten 203.0 0, g-evangenen Glrf-001 gawonden 4*1 (X).00,), teziamen 6.490-000 UitJatingen van Maase BERLIJN. — Die Freiheit, hetorgaande onafihanlMlijke socialisten bevat v erlilanugen die de iVoliisgeamaohti^o Haase in een or derhoii4 met buiteniaadslclite journaiisten heeJ afgelegd. Cintrent do bijeenroepmg door Jbehrenbac van den Eijlssdag acide Haase : \7an bet b< staan van de Kijicstlag kan geen sprake mee aijn. Als Fehrenbaoh zegt dat de bijeenroepini aoodig ia omdat d!e tntente de huldigo r£ ='eering niet erkont, dan dwaalt biji, war naarsohialk Elodh. lieeît met Duitsche afge /aardigden don "wialp^iîsfcilstand ge»-'lotenv na lat zij hadden verklaard, in opdracîit van d regeering Ebert^îaaéo te zijn ^ekomen. Nfaar intertnialttoinia^ul g^jfruiik: wordt elifc regeering erkend als bevoegd t"t ondei'har ieling, als zij in het bezit is van do telte ijke maeht en dat is met de huidige regee ring, naar elk za! moeten erkennen, het g€ rai. Verder antwoordde Haaso op oen vraag lat een gemœiuïohappelijkc regeering van on îihankelijken en Spartacus-lieden niet moge ijk is. De macht der Spartaciden kan slechts toe lemen als de sociale en ekonomische tooftan len dermate mochten verorgeren, dat de ai jeiders aan de huidige regeering zouden gaa: ,vanhopen en hun, toovlucht gingen zoekei )ij de moest radicale groep. Indien de En iento zulk een keer niet vrent cht kan zij heî /oorkomeu door een spôedigen voorLoopigei /rede en snelle voorziening met levensmid lelen. Over de betrekkingen tôt de eofietrepu jliek zedde lîaase, dat de diploraatieke be rokkingm worden gehandhaafd, ofsehoon d' orugroepinig! van de dipdarc|aillj|eke vertegen vooirdigers, waar toe de viorige regeering dei stoot heelt gegeven, niet is opgeheven. El jostaat geen gelieim vordrag tusschen.Duitecb and en de Entente over de verhouding to le sovvjetrepubliek. Zonder den ernst van Duitschland'8 toe stand te miskennen vertrouwde Haase toel dat de regeering de moeilijkheden te bovei zal komen. Het aandeel der Vereenigde Staten in aen Ûorioy MILITAIRE STATISTdLKEN : twe< millioen geoefende, gewapende soldaten zi.in overgebraeht naar het Europeescl slagveld; terwijl deze natie in Alaar 191/. siechts een leger had van 130.OOâ mansehaypen. FINAiNUIEELE STATISTIEKEN : . vier leeningen ten boloopo van 90 milH ard frank ; meer dan 40 milliard franl l1 geleend aan de gealilieerden. ^ INDUSTRIELLE bTATISTIEKEN L 150 schaeipstimimerwerven in l-'lti il - piaats van 81 in het vorige jaar, me 1 51^ dokken in piaats van 145 Van dei 1 6'n April 1917 tôt op den dag van dei s wapenstilstand ongeveer 30u0 nieuwe - sehepen gebouwd, vertegenwoordigend< e bij de drie millioen ton. 1 GOMMEaiGIiîiELE STATISTIEKEN tôt op &J Juni heeft Ajœerika G5 pro e cent der levensuniddielen, noorlzakelijl voor de voeding, geleverd aan de geai - lieerden. ^ (Jp basis van 800 gr. brood per hooît ! en per dag heeît dit ravitaillement tee g gelaten 62 millioen meinschen te voeden ^ Uit de wapenstïlstantiskommissie e BERLIJiM. — In een volledige zittinf r van de wapenstilstandscommisà'e in bp; 1 op daia 1 iden December heeft de Ameri n* kaauscùe generaal Rj^odes het volgend* i meegiedeeld : V olgens ean uit Berlijn ont a vangen rapport van een Amerikaansci - gedelegeerde zijjn de beweringen aan gaande midhandeling van AmeriKaanschi 1 gevangenen in EarLsruhe, die in de vo s rige zitung ter sprake zi;'n g eko men, on - juist. Het Amerikaansche opperbevel i: " bezig den oorsprong- van deze vaisch< * geruchten op te sporen. ,t * * * a BERLIJN. — De Beiersche regeering e heeft bij de entente getprotesteerd tegen di n in beslagneming van de Donau-schepei ? van de Bayerische Lloj d, die indrui&ch •- tegen de bepalingen van den wapenfetil 1» atand. Wensohen ten opzichta \ van het vredesverdrat, e PARIJS. — De algemeene raai vai - het département der Seine heeft een ino s I tie aangenomen, waarin aan de regee . ring gevraagd wordt voor te stellen, da er in het vredesverdrag opgenomei wordt : 1. een clausule, waarin de wil van d ■ mogendheden wordt uitgesproken on i door een internationale arbeidawetger/mj menschelijke voor.vaarden voor den ar - beid vast te leggen, waarbij o.m. op li€ çr algemeen vakonderwij^ en de iichamelij ?. ke en geestelijke gezondheid van het kini gelet wordt ; a 2. de instelling van eem periodieke,in r ternationale arbeidsconferentie ; d 3. instelling van een internationaal ar n beidsbureau. e De algemeene raad der Seine heef i voorts den wiensch te kennen gegeven •. dat afgevaard'gden van de groote arbe-i dersorganisaties uit de landen der bond genooten toegelaten worden om in t technische secties van de vredesconferen e tie mede van gedachten te wisselen ovej a de internationale arbeidsclausulen, die il r het vredesverdrag opgtnomen jnoet.ei ^ worden. I; Uit de Vereenigde Staten WASdJING'IlCM. — JUe repubiikeiasoho af gevaardigde Darroiw heeft vandaag etn mo r tie bij het Hu^s van Afgevaardigden inge , diend, waarin bij verzooiu Witbelm von Ho - henzollern en iedereen die met hem sarnei t het volkenrecht heeft gesohonden en ,iijoed willige ooritogs-wTeedhedfen heeft begaan, vooi ti het gerecht te brengen en te straffen. Frankrijk en Rusiand r PABIJS. — De oud-minister ,Noulens Frankr|ijlva verteg^nwoordiiger in Rusiand tij-' deiijk Rusiand verlatend, heeft bij zijn ver. ~ trek uit Archangel tegen een vertegeawoor-diger van Havas gezegd : Het verlof, dat il neom, zal geen vertraging brengen in d< vervulling vai de taak, die de Fransche re 0 geering mij heeft opgedragen en die beh«ersch wordt zoowel door de ZiOrg om de Franschf 3 belangen in Rusiand te behai;tigen als dooi " de noodzakelijkhejd om onzen 6ewezen bond' genoot te helpen uit de anarchie te gerakei en zjjn gezag terug te vinden onder een be stuur van orde en vrijheid. Duitschland en Polen ' RIIGtA — Te Wilna heeft een vergadering van de communLstischo vereeniging ©en ar- ■ beidersraad gevormdi en telegrafwch huJdt betuigd aan den uitvoerenden raad to Berhjn In aansluiting bij die Vergadering ls een op-tooht gehouden, wala/raan echier alecht& ten 1500 menschen, voor de halft vroa ven eu j ldnderen, deelnemen. De Duitsche militaires _ hebbon aan de betooging niet meegsdaan. y Van Poolsche ziijde ^poort men de bevo1-t kin^ aan tôt de oorlogaorganisatie toe k treden, daar het vaderland in gevaar ie. De papier en van von Papen WASHINGTON. — Uit papieren van vor - Pa e.) (den vroegeren militairen acfAolièvan î het Duitsche rijk te Washington) die in z;;i - kwartier in Palestina bevondsn "jjn, toen d« 1 Bngelschien dit land bezeten, b'ijkt, dai r Duitschland in October 191b den duioootoor- - log tegen Neclerland en de Sisandjinaviiche t landen beraamde. Zij zijn vandaab als ma- terlaal overgelegd in «erband met het onder- - zoek, dat de cominissie uit den Anterikaan- Binnenland.sclie K:ronij3£ Klerikale tactiek , Moeten wij nog spreken over het 1 Chineesche kiesstelsel, dat de kleri-j kale pantij in ons land heeft inge-voerd?Moeten wij nog veel woorden ver- - spillen aan het feit, waarom onze kle-■ rikalen dit fameus kiesstelsel hebben tôt stand gebracht? t Noch het een noch het ander zul-t len wij doen, omdat het niet noed-1 zakelijk is. ' Moeten wij den strijd herinneren s der Belgische Arbeidersklasse voor de politieke gelijkheid? ls het noodig de geschiedenis te ' maken van de drie algemeene politie-' ke werkstakingen ten voordeele van het Z. A. S. ? I Wil men, dat wij spreken over al ' wat er in verband staat met deze politieke werkstakingen? Dat zullen wij voorloopig ook niet t doen; de Belgische bevolking weet dit - ailes maar al te geed, zooals onze be-5 volking ook maar al te goed weet, dat de klerikale partij er nooit voor te vinden is geweest het democratisoh grondbeginsel «der politieke gelijkheid» te erkennen noch te aanvaar-den.> De oorlog heeft een ommekeer te-weeg gebracht in dezen toestand. Geen macht ter wereld is nog in : staat de invoering van het Z. A. S. 1 tegen te houden, ook niet in België. t Onze lderikalen zijn gedwongen, - tegen goesting, de wet der politieke gelijkheid te aanvaarden. De politieke macht der klerikale ' partij komt in 't gedrang; iets wat . onze klerikalen perse willen verhin- - deren. t Wat doen zij nu? 1 Zij hebben besloten, dat nevens 3 het mannenkiesreoht, ook het kies-î recht aan de vrouwen moet toegekend î worden. Een kwaart eeuw hebben zij stelsel-\ matig het grondbeginsel der politieke 1 gelijkheid bevochten; terwijl zij nu J «riin rrcxxA71/-VT- den dan de democraten zelf. Is het rechtzinnigheid ? Absoluut niet ! Zooals gisteren zijn zij nog heden de meest verstokte vijanden van deze democratische hervorming. Voor hen is het een quaestie van politieke berekening. Zij willen de la-kens blijven uitdeelen en tôt dat doel eisohen zij met het mannenkiesrecut ook het vrouwenkiesrecht. Men moet geen meester zijn in de politiek om dat klerikaal kaartenspel te doorzien. Wanneer er een partij is die het vrouwenkiesrecht in haar program heeft, dan is het onze partij. Nu zou men kunnen denken, dat wij ons program hebben verlooehend door positie te kiezen tegen het door de klerikalen voorgesteld vrouwenkiesrecht.Hoegenaamd niet ! Eenerzijds hebben wij de aandach' willen trekken op de nieuwe tactiel onzer klerikalen. Anderzijds is dit probleem niets an-ders dan een quaestie van oppertuni-teit.Geen land ter wereld waar de vrouw politiek zoo verachterd is aïs in België. De beste democratische politiek voor het oogenblik bestaat in het toe-kennen van het Z. A. S. aan de man-nen; den weg open maken voor de invoering van het vrouwenkiesrecht bij middel van een eenvoudige wet en de hand leggen aan de politieke eman-cipatie der vrouw. Zoo wil het de démocratie, maar zoo willen het onze klerikalen niet, omdat zij tegen de démocratie zijn. Per slot van rekening zouden zij de laatsten moeten zijn om te spreken over vrouwenkiesrecht. Het vrouwenkiesrecht zal er komen, omdat het er moet komen; niet uit politieke berekening van onze klerikale partij, maar door de logiek der r\/\lifiûL-o AtrAlntlp 11ICL CCllO uj" tD |J . schen senaat naar do Duitsche proi aganda instelt. t Het Croatisch socialistisch program , Volgens een bericht uit Agram publi - oeerfc de social'stische partij, ten evnde de resultaten der revolutie te grondvesten s den program vragende het herstel der • Internationale. De partij verklaart zich ' voor de verbeurdverklaring der kerkelij-i Ke goederen, de scheiding van kerk en i staat, het A. S. voor mannem eu vrou- ■ wen en de inlijving van Bulgarije bij het 1 grondgebied der Zuid-Slaven. De Fransohe verliezen i aan menschenmateriaal Volgens de "Information" heeft het Ka- , ' merlid André Tardieu, al'gemeen comaissaris 1 voor de Fransoh-Amerikaansche oorlogszaken ' medegedeeld, dat het aantal in den oorlog ] gedood'e Fcanscbe soldaten 1,800,00(1 (,één i millioen acht honderd dui-end) man bedraagt I Het plan van prins Lwot Prins Lwoi, die in 19l7 Russische mluis- j ter-president was, is te Londen aangekomen. • Lwof is in Engeland aangekomen uit Wla- \ diwostok. Ilij is van plan om ook een be- | : zoek te brengen aan Parija. Zijn zending ' : heeît ten doel de gealheerden op de tioogto - te brengen van den werkelijten toestand in i i Rusiand. Hij hoopt een nieuwe Alroasische t i regeering te kunnen vormen. . Als het nieuw e parlement te Londen bij- t . eenkoort, zal tijidens het débat over het adres , van antwoord de gelegenlheid te baat worden genomein, om de geheele kwestie van ( do pol.tiek van de regeering in Rusiand aan de orde te a'ellen. Krupp | BERLIJN. — De flrma Krupp heeft oen . prijsvraag uitgeschreven, voor een plan, dat , het mogeiijk maakt om van de gedealte van ' de fatrieken, dat na het stilliggen van de fabrikatie "&n munJ.ie vrij komt, een prak- 1 tisch gebruik te maken. Duitschland en Duitsoh-Oostenrijk BERLIJN — Door bemiddeling van Hartmann, den gezant van Duitsch-Oostenrijk, ls er t isschen Duitschl'and en Dultsdh-Oostin-rijk ean verdrag tôt stand gekomen ten Op- ' zichis van de behandeling van de wedera.jà- j s:he staatsburgers, hij het verleenen van eteun ( aan werkloozen. < De Engelscha Arbeiderspartij De arbeiderspartij zal den 2n Januari een groote betooging in de Albert Hall houden ten gunste eener onmiddellijke oprichting van een volkenbond, als doel idtmakend van het 1 vredesverdrag. De partij is voornemena den 1 5n Januari président Wilson een adres aan < te biedten, wanneer deze in Londen toeft. I 1 H.orte BericMen FINLAiND. — Ahe 'DuitiCne troepyn beb-jen, het land verlaten. SERVIE. —: Pasjita, minister.-presideut, is tfgetreden. HONG-ARIJE. — De minisier van buiten. andsehe zaken is aîgetreden DUIT80HLAKD. — Léo Ârons, pïivaai-locent aan de Berlijnsche univers.teit, is ee-uge jareu geleden gesenoret wtigens lut aaa len dag leggen van &ooiaUsiische gcziitùhe d. Jet Pruisisch ministerie voor wetensenap. cunst en volksontvvikiieiing heeft aan het ninisterie voorgestold Arons te ruhcvDiliteereu — De verkiezingen voor de Consiituaice :ijn vastgesteld op 19 Januari ~ BRITANNIE. — De Londensche correspondent van de Temps nieidt, dat men dea ii»slag van de verkiezing als volgt beis-cent : coauiiie 410, arbeiderspartij iiO, liue-•aien 105, Sinn-Feiners ôfc>, lersche nationa-isten 26. Bij deze indeeling van de maada. en — maar het is niet tneer dan een on-lersteliling — zou de regeering een meerder-teid van meer dan 100 stemmen over al de tndere partijen samen bezitten. ELZ AS-LO TBQA RIN'G-EN. - To Straa.e >urg zijn de volgende Duitsche pârsonal.ti-i-en in heohtenia genomen : Rtfetf en Le\ y, 'oorzitters van het Bepoepshof ; Vont, eer-tte procureur. ; Wirtz, Boecking en Keet-nann, prooureuren ; Streckert, Jaeger en Joeh, voorzltters der reohtbank en de on-lerwiizer Erwin Gadomski. FRANKRIJK. — Pre&ident Wilson is een çroot liefhebber van het golf-spel en hij had ilet verzwegen, dat hij van plan -.vas tijdens ;ijn verolijf te Parijs ook van tijd tôt ti.d ^aarne deze sport to beoefenen. RUSLAND. — Het Deensche gozantscliap leeft Petrograd verlaten Brief uit Brussel Ben inwoner der Pascalestraat had ?oor ongeveer 4500 frank koper veibor-ren opdat de Duitsîhers het niet zou-ten aansiag'en. Woensdag namiddag be-itatigde hij dat ailes verdwenen was. Brand in 't Eftinisterie Donderdag morgen ten 2 / ure wer-Iem de pompiers verwittigd dat er brand ras uitgebroken in 't Ministcrie van Fi-îancieën.ZîJ snelden aanstonds tor plaata :n konden gelukkig op weinig tijd hel oiur moester worden-.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volksgazet behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie