De volksgazet

947 0
24 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 24 December. De volksgazet. Geraadpleegd op 25 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nk3610ws3p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

IDIHSC&G 24 DECEîUBER 1918 WOEHSDÂG 25 DECELER (913 10 centi8Mnli8tnHinmer Beheer en opstelraad : VOOR ANTWERPEN BARON JOOSTENSSTR., 2 Tel. 48S1 VOOR BRUSSEL ZAVELSTRAAT, 35 Telefoon A 113 DE VOLKSGAZET EERSTE JAARGAKfi Hr t* (Voortzetting jaargang 191 ABOftfSELtfENTSPRIJS Drie maanden. . fr. Zes maanden . . » Een jaar. ...» Tï A CLUT. A Tk ThUm IVWTi ITT. TP,T)"E N* P A RTL Buitenlandsche Kronijk I Se Italie issl Ar ïoiki De West-Europeesche volken hebb den oorlog aanvaard, met al zijn v schrikkelijke gevolgen, op uitdrukkeldj belofte vanwege de regeeringen, dat ( ze oorlog den oorlog was tégen het m tarisme en het impérialisme, vôôr d duurzamen Wereldvrede door den V kenbond. Deze volken zijn er in gehikt het Px sisch militarisme den kop in te drukke en door dit feit ook het Duitsch imper Ksme te overwinnen. Maar deze zege op de machtpolitici < Centrale Rijken, heeft geenszino een e de gesteld aan het impérialisme en 1 annexionisme onzerzâjds. Sinds de Entente-legers de militai H overwinning hebben behaald, willen c ze oorlogskiemen bij ons (impérialisme annexionisme) wortel schieten. Onze geheime diplomatie is wel z voorzichtig haar vredesprogram niet 1 H kend te maken. Nochtans is de openbare opinie d loch te weten gekomen dat dit vred> program niet het vredesprogram is c volkendemocratie, niet het program van het georganiseerd proletariaat, en ; ker niet een vredesprogram is, dat bea .woord aan de grondibeginselen, die m de beloften onzer regeeringen aan de 1 sis jnoeten liggen van den toekomstig Welhoe ! Wordt er van Fransche zij niet medegedeeld, dat Frankrijk a; spraak zou raaken op den linker-Ri oever, zooals den I4n Februari 1917 ficieel langs den weg van een gehe tractaat overeengekomen is tusschen i tsaristische Rusland en de Fransche geering? Tracht Italië zijn invloedssferen niet te breiden ten nadeele van de Zu Slaven en de Duitsch-Oostenrijkers ? Zou Britannië dan niet de ganse vroegere Duitsche koloniale bezitting willen inlijven bij zijn koloniaal domei Wordt er in zekere Belgische midde en door zekere Belgische pers geen st selmatige campagne gevoerd vcor de ; nexatie van Nederlandsch grondgebie Wij hebben het Duitsche imperialisi met klem bevochten en nu zou die overwinning in zich de overwinning -v ons impérialisme besluiten ; want verm de aanspraken zijn toch niet anders c imperialistische aanspraken. __ Ah ! Wij kennen het antwoord van partijgangers dezer politiek. Volgens 1" zijn het slechts strategische waarborgi die Duitschland moeten verhinderen n< maals een oorlog op touw te zetten. Hetzelfde argument gebruikten de Di sche machlhebbers te Brest-Litofsk teg de Russische revolutionairen. Met behulp van hetzelfde argumf zouden wij een tweede Brest-Litofsk v len tôt stand brengen. Kortom aohter het argument « der st te gis che waarborgen » verschuik zich imperialistische en annexionistische p< De waarborgen voor de wereldvre zijn niet van strategischen aard, dan v van politieken en economischen aard. Politiek moet de vrede gebaseerd z op de volledige vrijheid en zelfstand heid der volken. Economisch moet aile strafpolitiek, e nomischen boycott en protectionnisme i gesloten worden. Aile volken, zonder één enkele uitz< 'dering, moeten gelijkberechfcigd zijn o trent deze politieke en economische wa borgen in het kader van den Volke bond. iDe logische en onmiddellijke gevolg van deze waarborgen bevatten in zich afschaffing van de geheime diplomatie en de staiande legers. De West Europeesche volken hebb gevochten voor de zege, niet van imi rialisme, nooh annexionisme, maar v vermelde politieke en economische wa borgen in 't teeken van den Volkenv de. De West-Europeesche volken hebt Ihun eerste taak volbracht : de nederlt van de geweldpolitielz aan de ooerzij der barricade. De andere taak staat nu voor de de de zege van de werelddemocratie de den Volhenvrede tegen aile imperialisi 'en c.lle annexionisme. De tweede taak is de résultante v de eerste taak en zooals de volken n si'kses de eerste taak hebben ten ein gebracht. zoo ook zullen zij moeten hs delen tegenover de tweede. willen z-'i n te kort schieten in de bun opgeleg Toi in deze wereld'katastrophe. Elke c/oetle socialist neemt brooû ziji. Cooperatiet. Verzekerd çjewicht en he: kv; alitai t. TELEGRAMMEN De Vredesvoorwaarden Do Daily Express zegt : Gisteren zijn jj| een. belangrijke vergadering vaa het ri, ill oorlogskabinet de voorwaarden ter spr; geiramen, dio op de vredesconferentie aan orde gesteld zouden worden. Mon meldt en gewichtigô besluiten genomen zijn. 1-Iet is er- politiek van het rijksoorlogskabinet 0111 ke op do vredesconferentie op aan te dring je_ dat de koloniën niet aan Duitschland t® ili- geSeven zullei; worden. Op dit stuk. is r|ijl«toorlogskabinet eensgezind. Ten aanz e,n van de oorlo^avorgoeding werd aangenom ° dat de Britsche eisqhen missoliien ecrige ren zullen moeten wachten, tôt aan de di ui- gender eischen van Frankrijk on België ^ :n, daan is. Dit is echter niet heelemaal het ia- val. De Britsche ministers zijn van niee-ni dat de Engelsohe belangen, _,ediend ziillen w },er den, doordat Duitschland gedwongen woi in onverwijld grondsfcoffen to leveren voor ( " wederopbouw van oude en het oprichten ^ le nieuwe induscrieën. De uitgebreide miner liulpbronnen van Duitschland maken dat ire een goede politiek, die dadalijk gunstige : le- komsten zou hcblion. Tegelijkertijdi zu] en maatregelen overwogen wordon otn to v hinderen, dat Duitsche en andere goedereu DO .ngeland "gedumpt" worden. Men overwe )e_ een streng toezicht op den invoer met onv wijld in werking tredende verbodsbepaliiij voor een aantal goederen en landen. ân îs. Da voorziening der csntrelen 1er LONDEN. — Do Daily Express verreo is dat lioover Maandag te Bern overleg zaj h :e_ den met de vei\ogonwoordjgcrs vanlirtV7e sche gemeentebestuur. Er zullen verteg lar vvr°or<-l!ger!' van de Britsche en Fransche geering bij zijn en de beraadsiaging zal 1 >a" pen over de oehoelten van de uostenrijKsi en republiek. Deze beraadsiagin^ zal een vc bereidmg zijn voor een gedaciitenwissel. de over het geheele vraagstuk van de voor m- ning van do centralen met levensmiddelen in- un de vcorgeschiedenis van den oorl ? " BEKLIJÀ, — Onder het opsclmft " lm Eng-Idch-Ku-sisihe maritieiine overeenkoi iet van 111, maa. t de ''Deutsche Al]g. Zt; re- een begin met de bekengiuaking van do men.en, die een nader licht werdeai op c u;t .oo)cj der onderhandelingen en de strekkj welke daaraan ten grondslag lag. Den 2i)en Maait (.1 A.priïj li>14 te!ag , fjerde Sa.'toof aan Iswolsi.i, datvtolgensh u'e tijd gekomen was, om do z.g-. triple 'en tente te bave.iti.gen en zoo mogelijk m < n? ijrievoutiflg verbond om te zetten. Hij dea :rLS de meening van Isrwolski dat hat niet < e]_ d'oelma ig zou zi,tn als Poincaré en Dou» guo de bijeeakomst met den koning van 1 j1" geiand en diens gezanc te ParijSr aouden bruiken om er veivrouiwelijk 0[| te wcijzen. 116 een nauwere overeenkomslt tusaahen Ruslc :ze eu Eng,;land ook in Frankrijk met vreu: an 'Legroet zou worden en voor elk der d ,eL leden van de entente van evenveel belang : si ri Iswolskl antwoordde den 17en Maart i April) 1914, dat Doumerg-io hem verzeki nad bij de aanstaanda bijeenkomst met Gi en de wenschel'ijkhaid van een engeir samengs în, tusschen E ngeland en Rusland ter pprake >g- brengen Daar Frankrijk bijzondere milita maritieime overeenkomsten meit Rusland ngeland had', nioest dit stalsel voltooid v den door gelijksoortigo overeenkomsten t ' schen Rusland en Engel'and.Doumergue mei de,dat in de Russisch Eagelscho ovetreenkc» een maii;ne-c,onventio diende te vorden ( ni- gencmien. Naar aanleiding liiervan merkt de '' De ra- dche A lg. Ztg" op: Do inhoud van het R jjg sche telegram van 20 Maart (,2 April) w< i- blijkbaar door Parijs aan Londen mede " deeld. Daar vond zij eên gunstig ontha Sir Arthur Mcolson ga£ te kennen, dat de entente met Frankrijk en Rusland nog stei ^el de grondslag vormdo van de Engelsche p< tiek en dat Londen, zelfs in geval van ( ijn regeermasw istpling, ook in de toekomst ig- overleg mit deze beide mogendheden zou 1 ven h mdeloû. Het be^^ek van den koni aan Parijs was evenw el niet het geschi "P" oogenblik om de kwesiiie van die hervorm: Ht- der entents tôt een formeei verboad te handelen. Allereerst moesten nog vcrschill m- de tusschen Rusland en Engoland hangci m. kwesties worden afgedasii. ar- De Servisehe ver lie zen -n- Een officieel communiqué van het mini: rie van oorlog deelt mede dat Servie in en tijdverloop van 25 Juli 1914 tôt 14 Juli 19 de '07,343 manschappen, naar het front goetui Jjg hebben, vertlegeinwdordiigende 24 procent ( Serviache bevolking. In 1914, 45,i061 soldaten zijn ^©dood op en slagveld ; 69 $22 zijn oveirleden tengevfl) )e" van wonden en zlekte. an In 1915 zijn 56,842 Soldaten gp-storven \ ar" ziekten of wonden. re- Tijdens den terugtocht van Albanie zijn 130,000 gekwet9ten of zieken overleden ien krijgsigevangen gemaa-kt ; 150,000 niansch ag pen zijn bezweken 't zij aan wonden, 't je gedood op het slagveld, 't zij gestorven a honger of koude. Het aantal officierein, onder-offideren Jf' goldaten, gevallen op het slagveld of gest ,or ven aan ziekten bedroeg op het oogenb "e van het laatste offensief 322,000. Tijdens den Europeeschen oorlog zi'n m an dan vijftig procent der mannelijke bevolk) iet van Servie bezweken. de De verkiezingen in Finland in" In Finland hebben er algemaene verk zlngen voor de gemeemten pla(9(fca gehaicl. de in weerwil van de a.bnornialc omstand heden door het verbieden van a le social tisehe bladeni en door het stemrecht te o nemen aan duizenden arbeidersi, heeft de 1 er ciirstisdhe parti] een overgroot suksee 1 ■fe haald. De Finsc'ne bevolking heeft door de v r io ingçtn publ'ek gemaniEesteerd tegen rogeering van generaal Manneiftieim, Président Wilson naar Italië PARIJS. — Présidant Wiison zal in h begin van Januairi Italië bezoeken iiij hes een half uur met graaf Romanon,es, den voo zitter van den Spaanschen ministerraad, g jn sproken, die hem heeft uitgenoodigd een b i_3_ zoek aan Spanje te brengen ,ke De verkiezingen in Britannië d® jjet résultait der algemeene vermezing^ ® laat lang op zich wachten. Zou daar nm gen uit b(i:l. ten word n, dat lAo d G.eorgi er îiisre end htef. oratrent het schit.erend &ul en> ses, dat hij vierwacLt.e. ug Een Havas-telsigram doet veronderstelle hel dut de Labour Party (.Axbeiderspartij.) mei en zetels z. 1 verovtrd hebben, dan waarop s en, zelve revende. ia- In dit geval zal zij aanspraak maken c ln- het recht van ofiicieela opposito-par ij <!' ol- regeering. 't Ts ook den aers:en stap nai ge- cen homogeen mini terie der Ar'rjei-.erspar nw, en het einde van de politi.'ke wlsselwerkir or- tu&schen de wight en de torlest, de conse vatieven en de liberaleoi. [erj Dit résultat bevest.gt de overwinning di ■an so'.ixlis ische v'eeën, want de laatste aig ^ meene verkiezingen zi^n gevoerd geworda tot op bisis van de tegenste.l.ng tusschen kaj jjt_ ta'is'me en socialisme. en Bulgaarsohe bekentenissen e.r" Iloi Bu'gaarsche blad "Velia", or^aan ve in den h. GrbeEtaduef, publioeert hot artii egt "Voor de eer van Bulgarie", in hetwelk i er- misd'ad ge houdiag der Bulg :ren tijdens < ;en bezeting van h t GTi3ksch- \.aoedonii en Servi He; orgaan vraagt de seihuldigen te sti-a fen; zoo niet l de bunelalandstihejn opin de regeering etn het land me e verantwoo deliik maken van deze mi'sdaden. Anderzij* ou- yerklajart de socàajîstidche ' Bulgaarscihe g en- neeshxr Masimof, in den loop eener corf 811 rente te Varna, g.zien te hebben, wannei re- hj; de hospitalen van weeteljik \ij£i,cedonië ii °°- stuurde, dlat Bulgaararfae offici .ren van ho< ;he gen graad de huiz 11 der Griekea plunderde: ur De Nederlanttsche Socialisten en he Beigisch Annexionisme De Nederlandsohe socialistische partij ( D. A. P ) richt in het Volk tôt de Bel; °9 s'che Wlerk|liaieinparti|, sprekend sipecia De namens de unanimiteit der leden van ha pst in de provincie Limburg gevestigde afd( !•" lingen. Zij herinnert hare Belgib :he ,zï -u- terpartij aan het mémorandum namens ha ien ingezonden bij het HoBandlsch-St-iandinavi-ug comité tè Stockholm en doet krachtens < momoraTKl'am een beroep op de B W. ra" om zieh te verzetten tegen elke poging, c C"311 in haar land wordt gedaan, om haar j geering den weg van den vsrfoeilijkf j"11 volkerenroof, d>ie >voorol sooiaxiaten mo"'' 6 genstaan, te doen op gaan,. JU' P.S. Van do eerste ure hebben wij po, ^r" tie gekozen tegen de annexionisten onzerzijc terwijl de censuur belette deze artikeîen lat publiceeren. Wat ons betre!t, wij zullen g© onkel 'middejl onvorlet laten tôt verhinder van zulke geweldpolitiek en in deze handt ^.;6 ven wij onvoorwaardielijk wat door onze p t mu tjljgenoot Vandervelde en de Brouckère v< klaarl is gaworden in hun memorandui ^9 overhandigd aan het Hôllandsch-Skandinai !rij sche Comité to Stockholm en vvaarin o.a. £ •ey zegd wordt : ,aa '"De Belgisahe sociali&ten hebben n,iet2 te " wacht tôt heden om zioh in hun land teg ire " elke annexionistische po|llitiek le verzette en " Een kleine fractio der conservatieve ps ror " tijen heeft een campagne gevoerd otn in^ is- " val van een totale overwinning der geî il- " lieerden, door Bedgië te dioen eischen i nst " stan,d van een belangrijk Duitsch territo 'P- " op den linker Rijnoever, Aken, ook Ke "len. Onze "annexionisten" meenden ni ut- " van Holland te moeten opeischen het d< " van Limburg, dat in 1839 aan dat lai ;rd " WOrd afgestajan en Z eewsoh- V'iaaiiclcre " dat ons toegang zou geven tôt de mond» "der Scholde en ons ten allen tijdehetvrj de ' .verkeer op die rivier zou waarborgen.O y optreden heeit tôt gevolg geliad van 1 " program te varwijjderen aile eischen xt r." " de!/en aard. Publieke documenten ,getuig» (j.. " ervan.' ng Een Engalseh oordeel ovar ivte de toastanden in Rus lar, ng De "New Stat sman" h eft een bizou^li fi~ beian^wekkend artiWel over de Rus^iscl 3"-' kwes ie, den toesiand van Rusland en h ■de Ft nipunt der Britsche regjering. De "St ie.inan heeft onlangs uit bronnen.waar h vo.komen op vertrouwt, inlichângen gekr ;te_ gen, dia het blad den moed geven om vr, L. uit te sipreken. Het koestert volsjekt ge( 1fi" bi/ondere gent genbeid voor de bolsjevviki c ; twijfelt nog, of hun leer op den duur v I toe te passen is, maar het «s overtu gd, di or de toestand ia lïusland de afgeloopen vie . vi0f maanden zoo volkemen ouigeslagen i' 1101 dalt de Britten, hoe dan ook, een andei '8e politiek moeten gaan voeren. In Rusîand liet nu ordolijker dan ooit sinds den vi an van het t;arisme. De voedseidistributie ip b ter dan ooit sinds de oorlog,fabrieiken tuer het ocf.^pronkahjke bedrijf ttieiivatten voc of zoover de grondst.. f.'en te krijgen zîin. Ten twe_do, met helt sshrikbewind ia h< zij gedaan. De berichten daarover zijn erg ov« an dreven. Ware Lenin niet. gewend, bâlegi rig geweest, dan aou er in elk geval gee en schiUbewind te Mo3àouI z,jn gawe-'st.Nu zii or- er in twee maanden gedurende het schril 14k bewiind 400 roenschen terechtge6teld,van wl 60 proc nt omikoopbare sowj.t ambtenaren w e®- ren. Corruptie en onbekwaamheld zijn n ng verholpen, doordat snel a.nbtenaren onder i on wi^kelden worden gielicht. Ten d.terde, het roode leger iî nu eon waa; lijk gedis i^lineerde macht. De sterkte is nii ie- bekend, maar niet minider dan 600,000 goe gewapenden, doch ze he.ben niet veel arti ig- lerie of muniiie. Elk Russjsche léger m cm is- het daart gen afleggen. nt- Ten vitrda, het gres van de bero?ps- e 30- kleino bourgeoisie is gedurende het na'ua je. naar de bolsjewiki overgeloopen. In de groc ze te stelen ete nen de atfjelders bljna zon e de aitaondering de gowtjets en de wesie bo< ren doen llhans hetzelfde» Ten vijfda, indien er nu een Constituai! Bt bijcenkwam, zouden de bo.sj wiki over e< .[(■ meerderheid beschikken, maar ze heboen i rj sowiiéfcegeeiring liever. Zoo er eenige gi'Dep onder de bewione van Rusland waarlijk tegen de bolsjewiki i en door de bolsjjwistisc-tfie wapenea vvor ledrâgt, dan is het de plicht d r geai iee den, hen te bescLe^men, maar de bord o. zijn klftarbJlijkedjijk verhangen. } ' Lr is ivd n om aan te nemen, dat ,s bolsjewiki geneigd zijjn, de gunstigste vxx £_ waarden aan te bieden in ru'l voor 'en ^ de en het terugtrekken der gealiieerde tri a pen. Ze wil.en de partikul ere en openta ir schulden aan vreemdeling n rkennen, i 'ij xen.e in voedsel en grondsloffen retilen.hi goed uitleveren, alsmede hout- en mijneonsi p aies in den Ooral en elders tœ.».aan. 1 !r " S.atcaman " vraagt: is de Broche rege ir r ng daarvan op ce hoogte en zal ze eei voor al bekend maken, op welke vcor waa g den ze met de tegenwoordige Russische ] r- geering vrede wil 'luiten ? P. S. — De "New Statesman" îs ^ea j: ;r litiek-sociaal weakblad, verschijnende teLo 0. den, en dat van overwegenden invloed x op de politiek der Latour Party. i- Uit Zuid-A frika Generaal Lemmer, die in den Boerenoi log een van de ropuuxUweiiisciie lciders _n geweest, heeit in een rede hier een krach «I oeroep op de naitionalisten gedaan, om i le Afrikaander volk met te verdeelen, maar 1 le te vereenigen voor de ontwiKkeling van Zu s. Afrika als een groote naiie onder de teg( f- woordige vrije grond^ret. ie Lemmer erkendo dat hij vroeger rouw r- was geweest om het verlies van de onafhi 1s kelijkheid van de twee Boeren-republieki e- rnaar hij on anderen waren lang geledend e grooten leider Bolha gevolgd in de ov'eit ir ging dat de Afrikaauders uit de aseh : e- een groote natie zouden verrijzen. Als Cu )_ Afrika tevreden en welvarend wilde wez: nsDesten de twee groote blanke r&sscn t vriendschap leven. Een merkwaiardig gedeelte van Lemmei g rede was dat vvaarin hij de nalionalisten k j tiseerdo, die, zoo zeide hij, niet geholp ^ hijdden om den oiorlog te winnen, maar, rc de oorlog gewonnen was, daar ieis uit hoc ,e. ten te slaan, door een afvaardiging naar g. vrediesconferentie te zenden, ten tinde on ar liankelijkheid te verkrijgen. 3h Naar aanleiding van een lit interview met Wil s i ?" De Times schrijft in haar comraentaar liet interview met Wilson : Er z^jn vele < juiste beriohten veirspreid over "Wilaon/s n sn gingen en voornemens. Aan den eenen k£ lc wordt hij voo-rgesteld ala acti-Britsch ea a den anderen kant als begeerig oim door c i handig gebruik van zijn macht een overhe s' schende politieke, maritieme en économise positie te iVerlcrijgen voor iâ]n eigen lai Wiij geiooven, dat deze legenden en borii ÎT1 ten aile tezamen ongegrond z(ijn. Wel vei a" van gedreven te worden door een, dictat.or ;r" len geeet, is Wilson — daar zijn wij v !r" over|tuigd — naar Europa gekomen in e B' geest van bescheidenheid, ja bijna van o moedigen ernst Zijn ideaal is de Volkenboi |6" zonder welken h(ij van oordeel is — en1 geiooven dat liij daarin gelijk heeft — < e" een rechtvaaxdige en blijvende vrede niet j în Eiloten en verzekerd kan worden. n' Men gelooft, dat hij op dit punt geen dui r" bread zal toegeven. Hot verlieugt ons, te geiooven, dat de ( l'" vatting over den vrede, die wij voortdure hebben aanbevolten, in aile hoofdzaken ov ,r> eenkomt met de opvatting van Wilson ze u Hij heeft volkomen gelijk, door te meent 'g dat de eenvoudige liodien, overal, _ (Te vra el sitellen : "Zal er voldoende wijsheid,bevond worden onder de te Versailles vergadex staatslieden, otn waarborgen te ,-cheppen în gen oorlogen in de toekomst ?" Wij zijn v je meening, dat de blijvendete indruk van z ls verblijf onder ons wezen zal, dat het vc van dit land besloten heeft, dat die Wra J11 bevestigend zal worden beantwoord — Eorte Berichten d ,r ZWEDEN. — Het parlement heeft de [Y . van het Z. A S. aaiigenomen. 3t NEDi.RDAND — De regeering heeft e j. &taatsconKnissie benoenri gelast met de h< ef ziening van de grondwet. 3. ITALIE. — De katholieken hebben e j. Nationale Parti] gestiqht en dit met goedkc n ring van liet Vatikaan. n FRANKRIJK. — Al do socialidtisohe : 3l cEen van de legercoinmissie hebben ontsk it genomen in verband met de vraag Cleme r, ceau te hooren door de oommiasie nopens =, demobillisatie, vraag die door den voorzitt ■e der oornniiasie werd bevochten. ia BRITANNIË. — Lord Weer heeft te Ma il ohester verklaard : Wij hebben een ontwe: voor een internationale oonventie omtrent di d vliegd'ienst opgestold, dat w|ij weldra den g 'r allieerden zullen onderwerpen. BRAZILIE. — De regeering heeft de Tsi !t chiaoh-Slowaaksche republiek erkmd r IERLAND. — Président Wilson zal uitg noodigd worden om naar Ierland te kome n FINLAND. — Een beweging tôt atei D van het sitamverwantsehap is op touw gaz "" in Eatland en dat tegen het Russische bol 9 jewisme. ^ MONTENEiGRO. — De groote nationa vergadering heeft aangenomen, dat Konii 6 Nikita door den wil van het , eheele vot . afgezot is. ,t DUITSCHLAND — Ebert en Haasehe ^ ben het gemeentebesituur van Danzig geSeln. dat die rijksregeering Danzig het koste w ,t het wil voor het rijk wil behouden. BELGIE. — Dr. Dillon, de medewerki a van de Daily Tetiegraiph, die onlanga nas r Brussel was teruggekaerd, ■/erkljaart, d'atl ti 1. dens zijn alwezigheid de DuiiSohere zijn hu r hadden doorsnulteld en versoheidten belânj i. rijke aanteekseninigen en dk>cumemlien.,<xver h toimatlrjnalo potfittelk bad^jen ontvïe|eimd, Binnenlansche kronijk m h ifl iia *■'u -t» ^ ^ — — J ■; OslâpiîaiisïëiTilakea É tiersas ei r Gisteren vergaderden te Brussel 11 industrieelen der metaalindustrie. Se Deze menheeren — de lui van r." zoete, lekkere winst — hebben : tuurlijk gesproken over de nieuwe re beidsvoorwaarden der arbeiderskl !n se- îs- Onze metaal-magnaten vinden, < Je hooge saîarissen de ontwikkeli fs onzer nationale industrie zouden r- gevaar brengen. :e" Niet slimmer dan dat ; wij kenr o. dat systeem, 't is het systeem v n voor den oorlog : de honger\uur vi >6 de arbeiders; al de wiristen Voor de \ troons. )r_ Neen, heeren patroons, de hoc is saîarissen zijn geen gevaar voor Ug ontwikkeling onzer nijverheid. I" îet gevaar ligt hem elders. id- Het gevaar ligt hem bij de instai n" houding van het systeem « België ig het paradijs der \apitalisten » lar m- den weg vari" lage loonen en lang arbeiclstijd. ai- Onze arbeiders verdommen r ils langer onder zulk systeem te arfc i l" den ; zij verkiezen hun arbeidskra« in dan te verkoopen in den vreemde a hooge saîarissen en korten arbeidsti j,® Daar ligt het gevaar. en Onze patroons moeten leeren z Qu tevreden te stellen met minder w ^ sten en den arbeiders in de winsl af- te laten deelen in den vorm van hoc saîarissen. Willen zij dat niet leeren, des m erger voor hen ; want zij zullen de ; broken potten betalen. à. Waar denken nu onze patroons 1 nt redmiddel gevonden te hebben tôt ™ scandhouding van het « oude s; îr- teem »? lie Luister hier. ^ Op vermelde vergadering verkla •re de de industrieel Legrand o. a. : la- « 1k stel mijn hoop in het leger en an geloof dat de soldaten die zich tevrec Bn ihebben gesteld met een karige solde, 2 len toestemmen te arbeiden voor ger tigde saîarissen. » lat Onze patroons speculeeren dus ;e- de goedzakkigheid onzer 9oldaten. Onze patroons denken onze sole ten te gebruiken voor onderkruip >p- en strijdbrekers. n/1 Onze patroons zijn van plan oi if. soldaten te doen optreden als ver n. ders van het georganiseerd proie ^ riaat. de 't Is een schande, zijn verwadht te- gen te stellen in degenen, die al an veil hebben gehaid, niet alleen voor redding van ons land, maar ook v< ag de zege van de démocratie . En démocratie beteekent voor ~ arbeiders een beter maatsc'happel bestaan dan voor den oorlog door h< ret ge saîarissen. Tegenover dit reactionair plan c an zer patroons stelt de georganiseei r~ arbeidersklasse met kradht haar « n an possumus )). ^ Dat zal niet gaanl [e. Het Belgisdh proletariaat zal vcw ig taan met niets meer, maar ook n n niets minder tevreden zijn, dan 1 ^ proletariaat van elders. Wat elders mogedijk is, mag h; n- niet onmogelijk zijn. ^ Wanneer de Engelsdhe patroo e- hooge saîarissen kunnen betalen, d» moeten de Belgische patroons het oi e" kunnen. e- Wanneer de Engelsche patroo Q- den achturendag kunnen invoere ^ dan moeten de Belgische patroons h s- evenzoo kunnen doen. Moesten nu de Belgische patroo J® voi'harden in hun moedwil en koppi ;k heid, dan zullen de Belgische arb< ders doen wat de arbeiders van elde ^ gedacin hebben. it Want één zaak staat vast als e< paal boven Water: ^ Onze Belgische patroons ontsna j». pen aan deze demokratische herûc is mingen niet, het mag ^osfen Wat w Zoo ten minste dertken er de gec ganiseerde arbeiders over.] Links en Rechts \ De Brussslscho pers . j w^rd bij partij^enoo'- Wauteri miai-sler van Ar-8 I beiiid ©n Voed&eivooizian.i'ntg uitgen.ood)i'gd. Hij 1 dia&Ldie d'e vertegenwooidi.g^ers der p-ers me die, wel-ke maafcre'g'elen reeds ge^roffen werden betreffen^ w die de Voed&elvoorzi'e-niiing. Wij zuiien in ©en d>er volgendie nummers raecie-de diee.ejn "wat er op dit gebii&d zooal werd gedaan en nog zal gedaan worden. Uit de redQVQsring vsn K. Huysmsns ^ Antwerpen moet £-n grootsch en groot Volks-âS- huis bezi't .en, fcen minste zoo prach-ig aLs dit van Bruesei ! Waarom zou dat hier n.L-et mogeljk zij à, - als de partijgenooten van Brussel, van Gent, er lât toe gekomen zijn pa.-e>ize<n voor onze arbeiders te n y bouwen. Nie's kan toch le schoon, te goed zijti . ° voor onze par .i j-genooten. Wat eliders kan, is hier m n.Let onmogelijk ! Als die kapitalen er moeten komen, dan kan dat gebeuren als wij allen tezamen dat wililen. en Ziiet ge reeds in uwe verboejding onz-cn tompel verrijzën op het SfcatLonpl<ein, op de De Keyserlei, de Meir of ©en onzer groote boulevards? Ter v/ille >or van de groo'ere ui.tbreid.ing onzer pïJTtijgroepen, ^ moet dien lu/is'-errijken volkstempel ©r lcomen ! Mannetn aan *t werk ! De syndicaien ige hebben zichV d.cor de oorlogstoesft an den a le, ook i de anti-social'iôti£.che gemodern »s&erd. Ook de vakbond der koni.ngen heeft begTepan, dat zij let djen weg op moeen van diiien dler arbeiders, ze^t Fvamiel riuysmans. De leden van het koningen syndlikaat die hel heikken aan dfen ou den stijl wLU LCl" den houden, hebben het zich -rg beklaagd. Zlo • n-aar den koning der Bulgaren, den tsaar dter Rus-sen, dlen keizer d)er Ooste.nrij.kers, en dan sprekeTi LgS W nog n iiet van dien ai men Wilhelim Onze ÎTo njin.g Albert heeft den gcest \an den huid'gen • tiiijd begrepsin en dankt daaraan de sympathie van al zijn Belgische burgers. Hij is een modem vor^t. diie het verdir gebracht heeft dan al die Duitsche p midtdeleeuiv/sch© jonkers. el" De Internationale :ht van de arbeiders mocht tijdens de oorLogsperiode niet bi jeenkomen, maar de heeren bankiers va ci 1 •• allé Landen, eniente-gezind of niet, kwamen tocîi | Cl. bijteen, de heeren kardinaals, van weliken staat ook, vijand of bondigenoot. vergaiderdlen, ondanks , . den verschriiikkelijîken argrond tusschen d*e vo' .xe-Lch ren, d;e onder hunne her<deikjke hoede si-aan D e in- v^kliaring van Huy&mans in zi^ne pracx>:ge redie-voering van Vrijdag 1.1. kon niet anders d'an een :en gevoel van verontwaa.rdiigii.ng doen ontst.aan bii de toehoor-ders, die aa nde lippen -an den spr^ber ® hing.en. Socialist en Vlamlng te Wij zijn eers-t so^ialiist ©n dian Vlam..ng, heeft Karniel Huysmans in ©en prlvaat ^eeprek ve ^e" klaard. Dat was precies hetgeen sommigea, gelukkig , liiijk wemiigen onzier kameraden, ^'jdiens die Du't-sohe bezeting niet nebben kunnen of v/LUen ve, LR-- s taan. Wij hebben steeds betieurd ^.at die jon gens, niet genoeg socialistisch voelden om (iat^co y begrijpen. Zouden de feiten hun iets geLeerd hebben ! Socialisme, is hoofdz^ak bij elk go- ci partij,ge-noot. Niet een ©nkel dleel uk net programma kan ar- als hoofdpunt op dien voorgrond gesteici worder. Aile verzuchtingen der soc:aal-demokrafie maken één onverbreekbaar gehoei uit. De taalkwesti© ik slechts 'n ondergeschikt on-derdeel, uit cos pol -[en tiek ©n economisch vraagstuk ! ;ul- Wie naar Engeiand wil reizen na- r©iizan wordt verwi'Wigd vanwege het Engelsch Conisulaiat, dat die reis nog steeds moeili'jlk is dioc« gebr©k aan transportml.dtdlelien. Wie d'eze moeildjk-lueden toch trotseeren wil motet zich eerst van een visa voorz/iieai afgeîëverd door het Enge!sch Con-I sulaat. De nieuwe Nederlandsohe Cons'j) Men meldt uiit den Haag, dat in vervangiimg van M. Vain d'en Borg, den overledlen Nedier-land-schen Consul te Antwerpen, M. Spajkker, Consul-Generaal te New-York, bemoemd is. ra" Zoo nioest het leder duur zijn tâ- Men heeft een lieertouwer aangehoudlen, we.ke met de Duitsdhers handel dreef. De winst door dlezen iindividîu v©rw©z©nilijkt beLoopt 20 miljoetn. Jn" De Ministerraad les vergia-derdle Maandag onder voorzit'srschap dSs de KLonin-gs met de dagporde het Z. A. S. xjr M. en Mme Norton- der Vereeailgde-Staten, zonden, om ujtgedaeJd 'e , -wonden aan ons vieldlegier, 120.000 Kerstgeschem-de ken, bestaajidem uit ©an dioo® zeep, lrw.ee baugàea «n e»n half pond chocolads. ^ Tegen het annexionisme De Vereieniginig deT Belgiischie sociakstein te P&-rije htaaft eene dagiorde gestemid tegen dan aa* HT1- nexâoniiistiôchein vieidtocht dex Belgische burger-1 pers. Zij doet tevieina een beroep op ib: IntematAo-naLe dier arbeiders om zioh tegen deze roofpolùi Ojl tieik te verzietten. Siimme heeren In Has-pegouw komen de bo&ren nu de werk-liedien tarwe aanibiiedetn, aan 20 frank de honidieird yX- kilogram maar... op voorwaarde dat ze een sîufe teeikeaien -wiaiarbij zi.j verk'a/re®. nooit hooger prij-zan, ne heibbein betaald... Ze raoeteiv eens komien ! AtsohafBng van art. 310 Onze pattijg. Varwiervieldle heeft eejie commàs-sie gevornud om een viooronitwerp van wetsomt-werp op te stellliein, in verbaml miet de afschaffing n vain Art. 310, en de vrijJieiid van vereenigiirog waax. borgend. an Arbeiders, opgepsst! ns Nietteg«nstaande de algemeene erken-n> ning diat voor niet stielmannen een ioon et moet betaaki woirden van 1.— fr. per uur, en een arbeidisdag van 8 uur, zijn er door ng de direktie van. de « Minerva )) manœu-vermarinen gevraagd aan 0.60 fr. per uur. Onnoodig te zeggen dat geen enkele -1" arbeider aan zulk loon zal werken. rs Infcusschen roepen wij allen aan het Werk zijnde arbeiders op, zich aan te ge-»n ven op het bestendig bureel van de Fe-deratie der Vakbonden, Plantijnlei-West, Sh. 66. MEN ZEGGE HET VOORT ! •r- I. Il I. .,..1^ Partijgenooten I Bezoekt regeimatig de r" partijinstel/ingen en de partijlokalen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volksgazet behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes