De volksgazet

1029 0
26 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 26 December. De volksgazet. Geraadpleegd op 25 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8911n7zg6b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

pDERDAG 26 DECE^BER 1918 VulJOAO 27 DECEIBBER 1918 10 centiem" het nummer Beheer en opstelraad : VOOR flNTWERPEN 3AROH JOOSTENSSTR., 2. Tel. 4391 VOOR BRUSSEL ZAVELSTRAAT, 35 Teleioon fi 113 DE VOLKSGAZET TtAanr.ATi T)ER WEIIKLIEBEN-PARTU EERSTE JÂAHGÂHQ Hr !45 ' {Voortzetting jaargang 10i4> i fiB3H38ESSEKTSPS!J31 ' p Drie maanden. . fr, 2es maanden ». » Een jaar. ... « Yoor aankondigingen pj'ijzeu „ yolgçns tarie! Buitenlandsche Kronijk j De Oësohiedenîs van Qskraine Sind-s de Russische revolutie, voorai sine!s dat de Bolcheviki aan 't bewind zijn, heeft Oekraine, vroeger een onder-èeei van het tsaristische Rusiand, heel jvat van zich laten spreken. Niet zoodra was het tsarisme verslagen, dat Oekraine aanspraak maakte op poli-tieke zelfstandigheid. De voorloopige regeering der Maart-revolutie stond niet sympathiek tegenover deze politiek, zoowel wat betreft Oekraine als Finland. Zij wilde de een-heid van het Russische Rijk behouden. Oekraine heeft zich niet gesteord aan het verzet der voorloopige regeering te Petrograd ; maar heeft integendeel zijn poYitiek van onafhankelijkheid en zelfstandigheid weten door te zetten. De Oekrainsche soldaten werden teruggetrokken uit het Russische leger om er uitsluitend Oekrainsche regimenten van te vormen, Een ^^ilement — de Rada genaamd — werd gekozen. De toestand was toen zoo, dat de voorloopige Russische regeering haar bondge-nootschap met de Entente eerbiedigde; terwijl de Oekrainsche boeren — Oekraine is het rijkste landbouwgewest in Rusiand — nu dat zij dachten vrij en onaf-hankelijk te zijn, geen lust gevoeîden den oorlog nog verder door te zetten. Zij cJachten in eerste plaats aan de verdedi-ging van de onafhankelijkheid van hun land. De conclusie was, dat de Entente sympathiek bleef tegenover het Rusiand der voorloopige Regeering en afkeerig stond tegenover den nieuwen Staat Oekraine. Met de zege van de Bolcheviki keeren de rollen om. De Bolcheviki erkenden de zelfstandigheid van Oekraine in dien verstamde, dat Oekraine zou deelmaken van de Groot-Russische federatieve Republiek. De Rada was anti-Bolcheviki, waaruit Voortsproot, dat Oekraine aile samenwer-king met de Bolcheviki van de hand wees, hetgeen nochtans niet wil zeggen, dat de i meerderheid der Oekrainsche bevolking het grondbegmsel van de Groot-Russische federatieve Republiek zou verwerpen. Terwijl Trotzky te Brest-Litofsk onder-handelde in naam van gansch ihet Russische volk, werd er in 't geheim onder-handeld tusschen de Centralen eener-, zijds en de vertegenwooridge^ der Oekrainsche Rada anderzijds. Deze onder-handelingen leidden tôt een se par aie n vrede tusschen de Centrale Rijken en Oekraine. Deze gebeurtenis verzwakte geweldig de posLV~- tegen over de Centralen. Het gevolg van den separaten vrede was, dat Oekraine militair zou bezet wor-den met Duitsche en Oostenrijksche troepen. Voor de vertegenwoordigers van Oekraine had deze bezetting al'een voor doel een dam op te werpen tegen het Bolsje-wisme; terwijl de Centralen voornamelijk : het oog hadden op het inbeslsgnemen der voorraden levensmidd'elen, desnoods met ■ behulp van militair geweld. De Oekrainsche boeren, die sinds de onafhankelijkheidsverklaring van hun land het groot grondbezit hadden verdeeld, als toepassing van de leuze « de grond aan de boeren » verzetten zich tegen de aanspraken der Duitsclhe bezetting. In eerste plaats eischten zij, dat Duitschland zou bëtalen in goud, waar de Duitschers geen zin toe hadden. Een conflict tusschen de Duitschers en de Oekrainsche boeren bleef niet achter-wege, waarbij de Rada, — een produkt der Oekrainsche boeren — de partij moest kiezen van de boeren. De vrienden van gisteren /werden de vijanden van hed'en en de Duitsche mili-tairen brachten de Rada ten val, daarbij geholpen door de groot-grondbezitters en ■andere conservatieve elementen. De autocratie in den persoon van den hetman der kozakken kwam terug aan t bewind en is iheel den fcijd aan *t bewind gebleven, dank den steun van de ; Duitsche bezettingstroepen. De nieuwe regeering had voorai het oog op de herinvoering van het « oude systeem » door het grondbezit den boeren te ontnemen, ten voordeele der groot-grondbezitters.Deze politiek droeg in zich de kiemen van verzet en van oostand vanwege de boeren tegen de regeering van den hetman.Men wachtte slechts op de gelegenheid. Zoo lang de Duitsche troepen in Oekraine waren was er aan verzet met kans op sukses niet te denken. Met de nederlaag der Duitschers op ! het Westelijk front en tengevolge een der voorwaarden van den wapenstilstand — ds ontruiming door Duitschland van aile bezette gebieden — kreeg den toestand ook in Oekraine een gansch ander beeld. Intusschentijd^ had zich in Oekraine een revolutionaire groep gevormd on der de benaming van « Nationale Beweging » met Peltjoera aan het hoofd. Deze « Nationale Beweging f> vond krachtigen steun bij de boeren, omdat zij in haar program had :onmiddellijke door-voering van de agrarische hervormingen. Bij gémis aan den steun der Duitschers was de tegenstand van den hetman zoo slap, dat de revolutionaire beweging, ont-ketend den 13 November, reeds een paar dagen naderhand meester was van de twee groote centra Kief (hoofdstad) en Odessa. Zoodra de zege voltrokken, wcrci er door de « Nationale Beweging » een voorloopige regeering in den vorm van « di-rectorium » aangesteld die samengesteld is uit Peltjoera en voorts uit leden van de vroegere Rada. Het bestendigen van het sukees der « Nationale Beweging » houdt verbaind met het tôt stand brengen van de beloof ■ de agrarische hervormingen en zoo zou dan ook de mogelijkheid bestaan, dat ds politieke toestand van Oekraine vaste vormen zou aannemen» — TELEGRAMMEN Uit Hongsri'ê BÛEi>APEST. — Het belangriftsw vraag-stuk van de binnenland&ehe politiek van het bewind van Karolyi is de quao&tie van het grondbezit. Do regeering heeft zich de laat-ste weken beâjverd om ten dezen ovoreen-stemming te brengen tusschen de opvatùngen der regeering en die der burgerlijke partijen die de regeering steunen en der sooiaal-de-mocraten. Binnen d© Booiajai-deinioaratische partij hatl zich een beslisto o,clie geopen-baard van een zeer geringe u,inderheid in de sociaal-demO'Qraltisclie partij, om te komen tôt een eigendoirïs-politiek op ctommunisti-sclien grondslag. De arbeidersraad heeft in de op gisteren gehouden . vergadering een zeer belangrijk besluit genomen, dat is uitgeloopen op ©en volkomen nederlaag van de communistische grôep Met 350 tegen 12 stemmen rt-eid een besluit genomen, dat de gelegenheid geeft oui door de regeering met voile instetoming te worden verwezenlijkt. Yolgens het ontwerp van den arbeidersraad moet een progressieve, tôt 100 pet. op-loopende, bezitsaîsfe.ncl i ook in grondbezit kunnen, worden ten uitvo^r ^obracht. Het fidfeïciOTamisibezit w oïdt i>pgcihevon; het maximum aan grondbezit word't lj«paal(î op 500 (?). Wat er meer, is wordt openbaar be-zit ; het lcan niet worden overgedragen. Voor het te onteigenen grondbezit zullen niet over te dragen, op naatû gestoHe rento-obligaties worden uit'gegeven, terwijl oii,tei-gend grondbezit als eveneens niet o\'ev te dragen . erfgoed wordt uitgegeven. Het besluit zal ter deSniiicvo bekra/Atiging aan een met Kerstmis te houden veldavbei-derscongres -worden voorgoFegd. Oç arbeidersraad besloot oolc om de quaes-ties der sociajiseering van, do bedr^jven binnen de 14 dagen voor te leggen aan een vakcommissie. Volgens de bladen zal binnenkort een volkswet -worden riitgovanrdigd, dio terug-werkende kracht zal bezitten, en die hen wel-ke sinds 1 Juli 1918 hun vermogen naar het buitenland hebben gesmokheld of verdeeld, om de venriogensbels/sting te ontduiken, met vijf jaar tuchthuisstraî en ooafisoatio van hun lortuin bedreigt. Bij rleizen naar hot bu,itenland kan worden geëischt, dat van het bezit van den rei-ziger tôt een bedrag van 75 pet. wordo ge-deponeerd.De voorgesohiedenis van don oorlog LONDEN. — De Daily; News verneomt ait Berlijn, dat haar correspondent aldaar een onderhoud heeft gehad met Kaiusky die, sa-men met mevr. Kaiutsky, nasporingeu doet in de archieven van het dept. van buiten-landbclie zaken naar de schuld aan hetver-oorzaken van ùeo ooriob. De scliuld js, trapsgCTviizci, ala vo]gt te verd'eêlen : 1 De Kéizer en de Kroonprins ; 2. Ludendorff en Tirpitz ; 3. de handelsmagnaten ; 4. do .41-Duitschers.Wat EngeJand betreft, zeide Kauts-ky, dat do archieven waarschijnlijk zouden uitwijzen, dat Liichnowsky het bij het rechte eind heeft gehad. De Engeisohe scheepshouw LONDEN. — Maclay, do scheepvaart-minister, heeft zich in een onderhoud met de Daily Mail zeer optimistisch uitgela-ten over de toekomst van de Entache s'iheepvaart. Hij zeide o.a. : Wi^ zuDeis. ongotwijfeld onze oude overmacht hand-haven en ik acht het zelfs mogelijk dat binnen eenige jaren enkele van onae me-dedingers blij zullen zijn oru ons de schepen te kunnen verkoopen die ûj mi bouwen om ons te slaan. Wij hobben na-tuurlijk een grooten achterstand in te halen, !maar op 't oogenblik wordt in B maanden ongeveer 1/2 millioen ton nieuwe Britsche acheepsruimte gebouwd. 147 standaardschepem zi.in reeds op ree en 185 zijn van stapel gtloopen.Do acheeps-werven moeten echter nog veel j?rooter kracht ontplooien. 1k ben er geen voorstander van het staatstoazicht op de seheepvaart in zijn huidigien vorm te bestendigen en hoop weldra in staat te zijn er een einde aan te malcan. De toaatamd op seheepvaart-gebied is reeds veel verbeterd. Onmid -dellrk na het teekenen van den wapen-siilstand is een groot aantal voor de vloot varende koopvaarders voor andere doeleinûen vrijgegeven en verder 1s 1/4 millioen ton in dé uositzee opse&ioiei vrachtruimte vrijgekonien. Daardoor zij] we in staat geweest handelswegau, cii tijdens den oorlog waren verwaarloosd te gaan bevaren. Een groot aantal sc-he pen ia naar Australiël vertrokken oi tarwe en andd'e levensimiddelen,die daa letterlijk opgehoopt liggen, te iialen. Zeer binnenkort zullen wij de onzijd; ge schepen, die voor ons varen, van d loopende oontracten ontheffen. Deze schc pen varen thans voor hooger vracatpri. zen dan ze waarschrnlijk in de vrij vaart kunnen maken. Het zolfhsstuur van Caialoni'â LCNDEN — De Times verneemt den 2 December uit Barcelona : De reis van de Catalonischen leider Ventosa naar Parijs, g< volgd door diie van den eersten minister K< manones, wordt door de bladen verwelkoii ala het begin van de internationale phase i de kwestie van het zelfbestuur van Catî lonië. Met groote beda-ngsuelling Volgt de b< volking van Catalonië deze nieuwe ontwiV keling van do politîekel gebeurteniss>en. Er i vandaag , een aJlgwmeenei Vergaderitog vlajn Ca talonisolie leiders gehouden Er werd ee motie aangenomen voor autonomie, dio ecl ter geen volstrekte scheiding vV.n Spanje b< hoeft mee te brengen. Om dit dloel te ber oi deren, worden ook dagelfjka openbare betoc gingen gehouden. Duitsoh Oost'Atrilsa K.AAPSTAD. —, Er is een sa- ^ an Duî ban naar Delagoabaai gezonden om daar. a le Duitsche olficieren en minderen aain bo-ojr te nemeni, die zich, na den wapeawllstanc hadden overgegeven. Het ss. zal hen ovei brengen naar Europa. Men weet diat ook \ liettow-Vorbeok zicih daaronder P^vindt De Spaansche minister-president PAEIJS. — De Temps zegt : Men slas d'en bal wel niet mis, als men beiweei't, de Wilhelm II in October 1914 in een door hei zelî geaolirovcn brief Qpanje heeft beioofe dat het zegovierende EXuitechland hiefGibtral tar, Portugal en Marokko in zijn geheel zo geven, anits Spanje tôt aan het eind van de oorlog zou blijven en met Duitschland haï delsverdragen sloot. Romanon.03 heeft zich daardoor ochfcer ni< laten heetnemen ; de geallieerden zijn Spar je zeker dankbaar voor wat het dlaaïua voo hun zaak heeft kunnen deen en witlen zic het -Verledcn alleen herinneren \o-rzoo^e dat strekt ter waarborging van de toekoire Ds woeker aan het keizerlijk hot et Weenen De « Arb&i'ter-^eita'nji i het oifici-ete1 crgïian Sociaal-diemocratea in Di'.'tsiùi-OosteLrijk, publ oeert ©en lang artikel, afingevuid met cfl oieele gevens van aeJceie gouv^iineueinteeie coinmiis&ie£ en m htewelk het Hof vjm Keizer Kar-1 beschu. diigt wordt van ©en miscWlig!e vcî îcw'sUiig vaai Wt ren van aerste noiodziakftl.i(klK:id «n dat wannee het volk het grootsfce gebrelc .eej. In een ti'jdvei loop van zes maanjetan Hebbon versebeadene h briekan op order van den miruster van oorlog or gev-oer 4000 paar schoi-nen en 5000 sa. afof ge!« vei<J. Het oiuferzoek cler ke'zorlijke bcekiioud'ing heel tôt de onbefdkking geletd, daL '00.000 meters stol 91.000 paar schoenen on 1100 kg. zolein irageschre n z-iioi in die ond«r rubniek « buiter. gewoon gebruik ». De « Arbeil'er ZeituTig » ziegt, dat deze oljHei niet overeens'emmen met de pajticuVere behoa! ten van het Hof en dat cmUaggeiiike hoeveelihe dan, koopwaren geleverd z'jn gcworcien aan ke: zerlïjke iuri^tionarissen, voor de 'iefdadige doe-'e! iinigen, gepatroneerd door de keizerin. Zij hiaialit bet feit aan, dat d«n 10 Janiuari 1.1 de miivister van oorlog •wte 'gierde de minste hoe v»e4heàd likinien te Laten afieveren aan etn veldhos pitaal en dat vier cllagen iwderlian.(J de aeredame van de keizwrin 700 m. stof ontvingen. Ons zueterongaan beschuildlgt oude regier een oniiitputbaire voorraad te hebben opgesfepeld waar die làkoien vanjiet kenzeriijk huio naar gped dunkan kondien over beschikken. De Vorwarts ever den toestand in Duitschland De Vorwàrts geeft eeniga geru^tstellen de cijfara over de- geboorten-achteruil gang en de toeneioencles'terfte in Duitwb land gedurende den oorlog. In Berlij: waren in het jaar 1913 nog 42.413 ge boorten, in 19M daalde dit cijfar te 39.502, in 1915 tôt 3(2.249, in lftfô te 23.030 en in 1917 tôt 19.458. Daarente g en vertoonen de srterftacijfera aen stex ke stijging », in 1913 38-067, in 1S1' 39.664, in 19l5 28.572, in 1916 27.147 ei in 1917 34.122. In 1917 overtrof de sterfte. da geboor ten met 15.397. ,,Leeg© wiegen, voll-graven, veminderd gebied en enorim schuld, ziedaar het resultaat van veertii jaar legeruitbreiding en vier jaar oor log„ zegt het blad. Een prinseli/'k O. Wer. Het Weensche blad Der Abencl be weert dat aartehertog Leopold Salvato: tijdens den oorlog als tueschanhandelaa: 200 mill'oen kronen heeft „ verdiend , met de levering van gedroogde groentei aan het leger. Greyovorde vredesconterentie LONDEN* — Visoount G-rey' heeft era bro chuxe getitold : j"De vrede.iConfexeutie ei daarna." •Grey stelt eerst op den /oorgirond, dat d vredesoonferentia bdj uîtnexuendheàdl in de ge leg-enhoid is om stappen te. doen -\ oor he stiohten van een violkerenbond. "Het is vol strekt nooKÎzakelijk" achr^jft Groy, ''«lat d< vred!esc<onJeretntie geen zelfenoord pl'e%t,ffi«aii dat ze zich in leven houdt door zich een vqudig te verdagen en een permanent siHîre (ariaat in te stellen. Dat is niet ajlea, wa wenscihelijk is, maar wel allea watftssontlce is," Grey is van meening, dat aulk «en In stelling langzamerhanâ zal kunnen groeiei en dat lijkt hem beter, dan een aantrekke i xij|h.w en vuiitjuuge'r «oinojjpmg, i vensvatliaarheid bezit Grey, b^ pxeit voo-rts 3 dat de streken in Afrikai, waar ?een bestuur van inboorlingen kan worden giavoi-mS', on-' der een soort van trust van naties zullen ' worden gesteld. Da Yereenigde StAteH zouden e'en dergelijke trust aanzienlijken steun r kunnen verleenen. Men zal er zich voor moeten hoeden, dat L" de volkenbond iets detrgeJijks wo~dt als het e oude Europeeseh concert, waar onconigheid >- heersehto en dat was gesplitsti in alv. a^. door i- iniijiguea bestrijdendo groep en. e De geineenschappelijke inspanning van de geallieerden- en de Vereenigde Siattf. is noo-dig geweest om den oorlog \ an het recht tegen onrecht te winnen en vrede te maken. 0 ,Het zal de gemeen,schappelijke on voortd'u-n rende, doch vreedzajme aotie van hen ailen no'odzakolijk maken om den »tcde la hand-haven.^ .Het zal eVen noodilot'ig zijn voor de toe-Q komsligo wereld en voor de Vereenigde Sta. ten om weer te vervalieïi tôt het oude denk-h beeld van strikte isolatie, als het voor eoni-•" ge mogendhoid zou zijn om de Duitsche po-3 litiek van afzonderlijke m(aohtIsvergrootiugl te r doen herleven. n Ik geloof in dezen geest en t is voor dit - do -•!, dat het volk van dit land hartelijko be-■" trekkmgen wenscht aan te knoopen met de '- Vereenigde Staten Wiij meenen, dla'- het volk der Vereenigde Staten zich beçwust moet Zjiji\ van den grooten weldadigen rnvloed, welken het op de weroldgeschiedenis he^ft geoefend, , door het aandeel dat het aan dezen oorlog i" heeft genomen. Wij kunnen niet gelooven, j dat het dezen ip,vloect zal verminderen of doen verdwijne»; De e.s. Duitsche verkiezingen BEREIJN, — Ver leden Zondag stond Berlijn geheel in het teeken van den beginnen,. den verkiezingsstrijd voor de Nationale Ver-, gadeoring. Voorai de sociaail-deimocraten van ^ elke richting en de Duitsche deunocratis-che ' partij hadden tad van vergaderingien bclegd. , Dernburg,de voormallige sJtaatisse«retaris,sprak in een "bui'gerlijke" vergad'ering van Berlijn a en voorateden over de sociahseering. Q In een door sociaaVdemocratcn van l)eide , richtingen bezochte vergadea-ing voerde d'e on-afhankelijke Rot!. Bernstem het v oord ten ,t behoeve van de vereeniging van de Duitsche sociaal-jdemocraten. De meerderheid der ver-r gadorden nam een motie aan, waarin debe-lofte werd afgeiegd, zoo noodig over de hoof-L, den der leiders heen de eenheid te herstel-t len. In tal van plaatsen in Duitschland kwa-men de s.-d. van beide richtingen ororeen, bij de verkiezingen weîi$waar eifstandâge |ij.-..cn te willen opsteHen, doch deze te zul-r ' ( verbinden. Engeland, de V. S, en de vrede ' LONDrN. — Da lobbeyrCorrespondent van de " Daily Ke<ws " sohrijft : De schikkingen voor de geall'eerde yredesoonferei.tie te l'a-r riJT zijn veran'ord, omdat W'Ison plotseling het ip!an opvat'.e dit land te be/oaken. Deze " v;ertraging in de gedaohtenwisseMng der geallieerden had men niet vcorzien en men ia er mee in zijn schik, daar ze Brittanje eer-der gel genheid biedt, om den président te begroe en. De laatste twee dagen heeft fo 1 cie'.eits- en politiekgebabbel hier ter stedeuit . 's prea'jdcnten bezoek in de huidige oms,an- dieheden opg maal t dat er eenige voorloopig s màîi-iingjsverschil tusschen de Vereenigde bta- - ten en dit land bestaat en men laat -ser- - s'8?n, dat ten- aar.zien v!au de mijheid ter zee uo .-fho în wringt.Er i=l go-de grond om " te zeggen, deze gnvolgtrelkkine'en er geheel naast zl,n. Vvei verre er van, dat ' son's plotseling bezoek tôt zeke.e hoogte ge. brek aan overeenatemming in de opvattingen s dç-r Vereenigde Staten en (Brittan.e zoo in-sluiten, zal het deze lauden waarschijnlijk in i nauwer s mpathie te samen brengen. De , voorloopige moeilijkheden, die dienen te wor- - den bijgeb'gd, zijn elders gereien. De Engelsche nijverheid LONDEN, — De uitslag der stemming on-der de leden van dû vereeniging der machi- - ne- en scheepsbouwbedrijven van Brittan.e . ovev het aainaarden van het voorstel der weîkgevera van 47 werkuren per week in * piaf ts van 44, die de mannen hebben ge-eiseht, is, dat er 200,547 vôôr en 111,763 te-^ gen stamden. t — : ICorf® Berieiitexa, i 1 ROMlENIE ., — De troepen hebben de ko-lemnijnen van Petroseny en Zsitol In Zeven-" bergen bezet. MONTENEGRO. —; Een delegatie \an de 3 Skoeptsjina heeft formerl kennia gegeven van ' de vereeniging van Monténégro met Servis. MEXICO. — De ni tache regeering heeft gezant von Eqkha®idï tej-uggorjoepcri. CANADA, — De staking der politie te - Toronto is geëindigd L BRITANNIE. —i Ileden 26 December komt " président Wilson te Dover aan. j DUITSCHLAND. — De Duilsohe wapen stilstandscjaimniiasie heeft een nota aan de ge-associeerdten verzonden, tôt steun -van een verzoek der Noorsche regeering, om vrijge-. liâde voor 7 Duitsche sohepen, die te JHel, L singSr met een vooi; Duitschland! bestepsde lading visc.ii en vischproducten liggen. } — De geïnterneerde Grieksche soldar ■ ten in Duitschland zijn op vriie voeten j t gesteld. , BRAZILIË. — De delegatie voor de . vredesconferentie zal een werkdadig . - deelnemen aan de besprekingen over ■ de rectificatie van grenzen, de aanspra- 1 ' ken der nation aliteiten en het bepalen ' 1 der vergoedingen. Braziliô moet ver- foed worden voor de uitgaven in ver- , and met zjjn interventie in den oorlog. , 6e ipiltts sien ⧠Iiorsi op ! AdKter de industrieelen, kornen de handelslui, ook nog een kategorie van (( de zoete, lel^ere winst. » Wanneer de industrieelen opkomen tegen de hooge saîarissen en den kor-ten arbeidstijd, dan- hebben de handelslui het tegen het door onze Regeering ingesteld Nationaal Inkoop-Bureau.Dit Inkoop-Bureau zal het monopool bezitten van aile aankoopen voor België ; de ingeveerde waren worden verdeeld tusschen de versohil-lende makelaars en kooplui in even-redigheid van hun zakencijfer voor den oorlog. De handeïsagenten en makelaars zouden recht hebben op een procent der gemaakte winst. Die menheeren zijn niet tevreden ; zij protesteeren. Welke zijn nu de argumenten van deze zoet-lekker-winstmakers tegen de instelling van dit Nationaal Inkoop-Bureau ? 1. De procent op de winst vinden zij een aalmoes. Diezelfde menheeren hebben nooit anders gedaan dan den arbeiders aal-moezen betaald en zij zouden zoo willen voortgaan. Diezelfde menheeren hebben nooit anders gedaan dan reusachtige win-sten gemaakt ten las te en ten koete der consumenten. Maar diezelfde menheeren schreeu-wen « alarm », wanneer er ten voordeele der bevolking een einde gesteld wordt aan die zotte winstmakerij. Zou men niet zeggen, dat onze handelslui zooals onze industrieelen — de kleine minderheid der bevolking — een kaste apart vormen, welke vrijen teugel moeten hebben de bevolking naar willekeur uit te buiten? 2. Het doel is de algemeene sooiali-seering, het staatsmonopool ; dit zoo wel voor Ihandel als voor nijverheid. Wel zekert heeren kapitalisten, dat is het doel. Wanneer de belangen onzer bevolking beter gevrijwaard worden door dit u doel » dan door uw verouderd systeem, dan zou onze barolking toch ezel zijn te luisteren naar een kleine minderheid, die gij per slot van reke-ning toch maar zij t. t Zijiv teik 3i<tt de onmiddellijke belangen van een handvol kapit?a'-bezi'tters.die de wet zullen dicteeren tegenover de belangen der collectjvkeit ! Onze handeïsagenten en makelaars zien heel goed waar het naar toe gaat; zij moeten nu ook maar leeren er zich bij aan te passen. Aan ontsnappen doen zij toch niet ! 3. Waar bËjven de beloften onzer ver-bondenen tôt heropbouw van ons land op economiscih- en handelsgebied ? Waarom niet d'eze beloften uitgevoerd, dlan draco-nische maatregelen tegenover lastenbeta-lers? Uit aile kracht moeten wij verzet aanteekenen? Hier staan wij voor de bizondere mentaliteit onzer winstmakers? De heropbouw van België moet alleen hen en niemand dan hen ten goe-de komen; hun plaatsje van « winst-maker » moet verzekerd worden op den rug onzer arbeiderskiasse. Gebeurt zulks niet, dan heeten zij dat « draconische maatregelen ». Hoe heeten die menheeren dan de hongerkuur, de werkloostheid en de uitbuiting der arbeiderskiasse ? Het « draconische » voor die menheeren is het « rechtvaardige en recht-matige » voor de menschheid. Die menheeren zijn de dragers en vertegenwoordigers der kapitalistisohe « économie » ; het volk is de geauto-riseerde vertegenwoordiger der «volks-economie ». Deze menheeren dreigen met verzet tegen de « volkseconomie » ; maar deze menheeren mogen niet vergeten, dat het georganiseerde volk zijn « volkseconomie » zal weten te verde-digen tegen jyat men noemt het Kapi-talistme, Want per slot van rekening is het niet anders dan het kapitalisme dat al de kiemen Van ellende, van uitbuiting,•' van armoede en ook... van Oorlog in zich draagt. Onze handeïsagenten en makelaars met onze industrieelen rnegen gerust op de twee ooren slapen : Hun rifc — rijk der zoete lsli~ \ere winst — is niet meer van dez& Wereld. . i • . ■ ——— ■ ■ ■' ■ ' " ^ GasafsSuiting De Gasmaatschappij van Aniwerpen ziet zich tôt hare spijt gedœongen haar, klienteel te verwitigen, dat, gezien de schaarschheid der \olen, veroorzaakt door de huidige moeilijkheden van vervoer, zij zich genoodzaakt ziet, te beginnen van 27 December, de gaslevering gedurende den dag tusschen 8 en 15 uur tijdelijk te sta~ hen- De Verbruikers worden uitdrukkeWk verzocht de \ranen der gasmeters en der toestellen niet open te laten tusschen bo-venstaande uren, ten einde aile ongeval-len te voor\omen. • Deze maatregel, door de omstandighe-den noodzakelijk. gemaakt, werd genomen in overeenkomst met het Gemeentebe- stuur van Aniwerpen. — Links en Redits - Een Internationaal Congres de» Arbeiderspartijen is nmar denk-, baar, Indien aile landen er op vertegenwoor-digd zijn. Het Aigemeen Stemrecbi komt er in Mei voor de samensteliing der Constituante. i Wat zijn liber a la arb'eiders ? vçaagt Hnvamans. Wie ban hem eeno juiste definitie bezorgen ? Wij zijn de baste chris'tenen. Wij willen een heiuei lûer btno-den en hierboven, en wel voor iedei-een. De Staat moet onvermijdelijTi zorgen yoor wedù)-v\-ten,tn wee-" zen van den oorlog. De mannen die ged&' mobiliseerd worden moeten door den Staat aan den arbeid gezet worden, of ten ix-insta met eeno Ijethoorlijko vijïgoeding begiftigd' worden. Zij mogen niet te lijden hebbeAdoor gedwongeû werkeloosheid. Wij, socialisten, uit onze streken, zijn Vlamïngen cok Bel-gen, maar nog veel meer Internationaliaten. Gisteren waa de tjijd der konhigen en keizers1, n;or-gen ia de tijet der arbeidêrs, meçnt liameraad Huy'simans. De Commission for Reiiet welko bij de oorlogsverkil ring van Amerika aan Duitfcchiand verpiicht was hare burett. len naar Rolterdam over te brengen, zal zieh koitalings terug te Antwerpen ve tigeu en wel in het huis van Mailiiic^rodt, op dten Mecho*sch;n Steenweg. Deze instelling zal zich dan onmiddelli.;k beaigho den om de stoombooien, welke nu de waren te Ro.t rdam lossen, regelieoht' naar Antwerpen doen te komen Onze bou w vakarbeiders zullen ao ^anden uit de mouwen mogen steken. 60,000 haizên ajn in ona land ver-nield; er zal voor hen àilS werk op de planken zijn, Professer Paul Fréderieq welke naar Duitschïand gezonden werd,voor zijn tegejiatand aan het activisme e!n de Duitsche politiek, afl 1 kortelings tôt rector aaa de Fransche Hoogeschool van Gent wordei» benoemd. Eene Belgische beurs te Londen Er wordt ons uit Londen gemeld, dat al? daar in Bucjhingham Hôtel a.le Woensdagen ten 4 uren eene Belgische handeisbeurs gehouden worut. Vraog en aanbod van België sche Nijveraars of Handelaars worden er, gratis bOilcend gemaakt. Do atsohaffing van art. 310. De Commissle welke gelast wordt een wets-1 voorstel tôt afschafung van artikel 310 tôt stand te brengen, ia samengesteld ala volgt:, HH. Anshav, professer aan de Vriue . Uni-: \ersit.it van Brussel, be-tuiirder van het' Instituut Solvay (eooiale wetenschappen) cq, DttUaert, aigemeen besi'uurder van het mi-î nis:er;e vah justitie; pûitijgenooi Mangn, ad. vokaat lij he{ Beioepsliof van Brussel; fpr-^ tijgecioot C. Mertens, secretaris der 8yndikar le Comuissie; E. Pater Rut en, algemcm fo-cretaria der 'Kristene \ akfbonden. M. Duliaert is tôt voorzitter en partiige-noot Mangin tôt secretaris benoemd. Men is druk doanda de schepen, dîe de terugtrekkemde Duicscbetctf in het kanaal Gent-Terneiuzen lieten zinken,' op te ruimen. Reetia ia het kanaal bevaar-baar voor schepen van 1.80 M. diepgang, | Tegen den woeker Partijgenoot Wau'.ers, nuinist r van levons-' behoeftén, heeL't aan de aJgetneene prok'u-j reurs bij de bearoepshoven, een schrijven gezonden, hen vragend met de meeete streng1-heid'"3b verordecingien op hei a:l veren van! melk en de ophooping van ïevensmid/lelc uit te voeren. Do straffen kunnen gaan tôt 2 'aa» ge. vang en lO.OOO frank boet. Do heeren Delacroix, ; ' tr iniator van gel'we zen en M. FRANCK, mi^ riister van kolcnten, vertreldken heJen naaty Londen. Zij gaan trachtdn do noodigo kre-d dleten te Tpndeo voor den wederopbouw vaûl] Belgigt 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volksgazet behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes