De volksgazet

1850 0
09 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 09 December. De volksgazet. Geraadpleegd op 14 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c824b2z18b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

IIMNDAG 9 DECERIBER 1918 10 Gentiem11 het nummer Beheer en opstelraad : V03R ANTWERPEN IARON JOOSTENSSTR., 2. Tel. 4391 VOOR BRUSSEL ZAVELSTRAAT, 35 Telefoon A 113 DE VOLKSGAZET EERSTE JAARGANG Nr [31 {Voortzetting jaargang 1914) ABONNE!ffiENTSPR3JS1 Drie maanden. . fr. Zes maanden . . » Een jaar. ...» Voor aankondigingen prijzen volgens tarief VA GBLAD DMR WEBKLIEDEN-PARTIJ De Boodschan van President Wilson lu , Wij streven er naar om dezen vrede te regelen en te organiseeren, niet slechts voor ons zelf, cioch eveneens voor de andere volken der wereld, voor zeever zij ons willen steunen om hem te dienen. Wij zoeken inte nationale rechtvaardig-heid, niet slechts binnenlandsche veilig-heid. Onze gedachten hebben verwijld bij Europa, bij Azië, bij het nabij gele-gen en Verre Oosten, zeer weinig bij de oorkonden van den vrede en hun toe passing, welke voor onze eigen deuren moet worden nagèkomen. Terwijl wij onze betrekkingen met de overige we-reld regelen, is het niet van minder hoofdzakeiijk belang om aile redenen tôt /nisverstand met onze onmiddellijke bu-ren uit den weg te ruimen en de bewij-zen van vriendschap te geven, welke wij waarlijk koesteren. Ik hoop dat de leden van het Congres mij zullen veroorloven nogmaals te spre-ken over het niet bekrachtigde verdrag van vriendschap met de republiek Co-lumbia. lk dring ernstig aan op een spoe-dige, gunstige regeling van deze gewich-tige zaak. lk meen dat ge met mij zult gevoelen dat de staat van zaken thans gunstig is voor zulk een optreden, dat niet siechts rechtvaardig is, doch edel- Imoedig en in den geest van het nieuwe tijdperk, hetwelk wij op zoo gelukkige wijze zijn binnengetreden. Wat onze binnenlandsche aangelegen-heden betreft, zoo is het vraagstuk van onzen terugkeer tôt den vrede gelijk aan het vraagstuk der economische en indus-trieele reorganisatie. Dit vraagstuk is minder ernstig voor ons dan voor de na-ties, die langer dan wij hebben geleden onder de desorgamsatie en de verliezen van den oorlog. Ons volk wacht niet op leiding. Het kent zijn eigen zaken, is vaardig en bezit vele bronnen voor elke reorganisatie. lk heb veel raad ontvan-gen ten aanzien van de plannen, welke zouden worden gevormd en persoonlijk geleid voor een voltooiïng der reorgani-Batie, doch nergens bespeurde ik een al-gemeen schéma van wederopbouw, dat ik geschikt achtte om onzen zakenleiders :e do en aanvaarden. Van het oogenblik af dat de wapenstilstand is geteekend, hebben wij ons vans ons harnas ontdaan. De grondstoffen, waarop de regeering haar hand had gelegd, uit vrees dat er niet genoeg zou zijn voor de industriën, welke het leger moesten voorzien, zijn vrijgekomen en opnieuw op de markt gebracht. De groote industrieele onder-nemingen, wier gansche productie en werktuig&n waren overgenomen voor re-geeringsgebruik, zijn vrijgelaten om terug te keeren tôt het doel, waarvoor zij voor den oorlog dienden. Het is niet mogelijk aan^fconds de contrôle over de grondstoffen en verschepingen op te heffen, daar de wereld nog van onze graanvoorraden moet worden gevoed en de schepen nog nood^<ï zijn om onze mannen overzee te voorzien en terug te brengen. Niromer zâji er hier te lp_nde licihamen geweest, die zou kumdîg zijn op het gebied der levensmidldelenvoorziening en nijverheid als de War Industry Board, de War Trade Board, het département van arbeid en van levensmiddelenvoorzie-ning. Zij zijn bestuumd door lieden, die de permanente departementen der regeering vertegenwoordigen en zijn aldus de uitvoerders der regeering geweest. Daarom hebben zij zich sinds de wapenstilstand was verzekerd — die inderdaad een voliedige onder werping des vijands beduidt — ter beschikking gesteld., van de zakenmenschen hier te lande en hun bekwame bemiddeling aangeboden op elk punt en in elke aangelegenheid, waarin deze wordt gewenscht. Het is ver-rassend hoe zeer het procès van den vre-destoestand zich heeft ontwikkeld in de drie weken sedert de strijd werd ge-staakt.De gewone en normale ontwikkelâng van het particulière imitiatief zal echter niet voorzien in een onverwijlden arbeid voor aile mannen, die uit het leger terug-keeren. Allen, die ervarenheid bezitten, diie geschoolde arbeiders zijn, die vaar-digheid in een bepaaid vak hebben ver-worven en die bereid zij naar het plat-teland te gaan, — zij allen zullen geen moeilijkheden ontmoeten bij het zoeken van een betrekking. Doch er zuBen an-deren zijn, die moeite zullen hebben om een bestaan te vinden, tenzij zij worden geleid en op den weg naar den arbeid worden gebracht. Het komt mij daarom belangrijk voor dat de ontwikkeling van de openbare wet'ken van elken aard aan-stonds ter hand zal worden genomen, ten einde den ongeschoolden arbeiders de gelegenheid te scheppen werk tie vinden. Ik vestig in het bijzonder uw aandacht op de zeer praktische plannen, welike de staatssecretaris van binnenlandsche zaken in zijn jaarlijksch rapport en in uw commissies heeft ontworpen en waarin 300 miljoen acres land voor de verbou-wing worden bescihikbaar gesteld. Een gret>ied van 230 miljoen acres is ont boscht, doch het is nimmer geheel gezui-verd en het is verlaten. Het Congres kan aanstonds duizenden terugkeerende sol-daten daar heen zenden voor de ontgin-ning van dit dorre land, welke reeds een aanvang heeft genomen . Ik heb gesproken van de controie, welke nog voor eenigen tijd, wellicht nog voor langen tijd. over de scheepvaart moet worden uâtgeoefend, wegens de voorrang, waar onze strijd'krachten overzee recht op hebben en die tevens moet worden uitgeoefend op de scheepvaart, welke moet dienen om de zoojuist be vrijde vclken van den hongerdood te red den en verwoeste streken voor een per manente vernietiging te vrijwaren. Be hoef ik nog een speciaal woord te zeg gen over de nooden van België en Noord-Frankrijk? Geen geldsommen, die bij wijze van schadevergoeding zullen alleen voldoende zijn om deze gebieden voor de kcmende jaa-en voor een hope-loos ten-achter-staan te vrijwairen. Hà\ Meuirale Spanje Het ûill&l g van liet kabinet Maura geeft ons aau.eidicg het een en ander mede te deelen omirent wat er zich sinds de iaalste vier jaren in Span,e hee.t si gespo*jld. In ùpanje zooals in aile neatxaw ian-den waren de s};mpathicën en de anti -pniujn s ter'.; aigeteekead. In dit kader is het wel een zonder -iing verschijnsel, dat de klerikale con -servatieve paitij, waarvan ,N;aura een der hooîdmannen is, pro-Duitsch gez.tid was ; tervvî.l de liberale partij hare Kn-teate gezinde gevoeiens onder geen stoe-ten noch ban^en heeît gestosen." Maar het zondeilingsto van al was, dat de georganiiaeerde arbeâdei'sklasse in bpswije een sterk uitgcsproken pro-En -tente-poli.L'k \ oerde; terwijl de twce burgerparâjeu t akkoord waren over het ueutraal stanipunt van Spanje tegenover de wereldkatas'irophe, in weerwil van hunne weue! z^dsche s. mpathieën voor de oorlog voerende groopen. Het is wel opin-erkensvraar<lig, dat wat •mcn in Spanje heeft opgemerki, ook in andere landen het geval is geweest zoo o.a. in Nederland. In dit laa.-;tc land waren ook de ter-kehjke parlijen, zoo Roomsche als Her-vormde Kerk, op de hand van Duit^'h-land. Do ^oderlandsche katholieke en ook L.iucio kerkeiij,ke pers met Dr. Kuyper aan de spits, hebben, wat betreît hun . ui.sehc sympathieën, er geen geheini ven geinaaiit. Zvj kwan:en er flink voor ait- Kcercn wij nu terug tôt Spanje. De noulraie positie van Spanje was *oor Duiisefcland van overwegend be - lang. Spa.nie was Ziooveel als het ver-binddngsteeken tussehen het geblokkcer de Duitsôhland eenerzijds en de overblij vende landen van de wereld anderzijds die met Duitsehland niet in oorlog wa ren ; hetgeen het geval nog was me eenige Zuid-Ainerikaansche landen. In den loop van den oorlog is e; door de Entente pers meermalen op ge wezen, dat zekere plaatsen der Spaan sche kust tôt basis dienden der DuitS'"h< duikjbooiiei}. Deze vooruilizetfling hebben wij noo't kunnen controleeren en wij ge ven ze dan ook, zonder verder meer. Duitsehland heeit geen moeite geppaart om Zj in machtspositie langs den weg dej sympathie in Spanje te behouden. Wa er daartos is noodig geweest en hue duur hft deze sympathie heeft moeten be talen, wi! en wij buitan beschouwing la ten, omdat het trouwens van onderge ■ schîkt. belang is. Het neatraie Spanje heeft in den looj: van dozen ooriog niet alleen af te reke nen gehad met buitonlandsche moeilijk ■ heden, gevolg van de neutrale politiel: maar is ook niet gespaard gebleven van binnenlandsche crisissen. In den loop van den Zon er 19l7 f as het tor. een voliedige breuk gekomen tussehen de twea historische burgerpartii -r eenerzii.ds en de linksche partyen (de organiseerde arbeidersklasse) anderzijds Deze breuk ontwikkelde zi"h tôt een (îar meest verregaand^ politi^ke- eonflic-tenDe linksehe partijen waren van oor-deel, dat voor hen het historisch r o ment aangebroken was om de Spaanseh< reaclie ten val te brengen- Zij nainer hun toe.vluclit tôt het wapen der révolu tie, waar bij zij vooral rekenden op (1er steun van het leger. Het verioop dezer revolutionaire bewe g'ng en de verdere poli;ieke aargelegcn-heden zullen wij in een volgend artike1 i behandelen. Toegelaten door de Censuur TELEGRAMMEN rflT"r~r,"ll Ml ■■IIIHIilIH II! I lllll — MIIB Ml ill H ■ITT Het besluit van de Berlijnsohe garderegimenten In den politi&ken toesfcand, waarin een sta-gnatie is ingetreden, mag ala een gÊbeurte-nib van groote bëteekenis worden beschouwd, dat twintig garderegimenten hebben be&loten zich ter beschikuing te stellen van de regeering pbert-ilaase, tegen welke aanalagen dan ook. Dit beteekent, dat de regeering eindelijk een vasien grondslag van machti Itrijgt en bovendien, dat de reactie niet, aaoals veelal werd ge\T:eesd, van de garde hulp kan ver-waohteti.Zelfs zoo'lanige regimenten als de garde-lililanen hebben zieb bij de regeering en de repuh'Iîek aangeslotcn. De Duitsch-conservatievo parti] I>e Deutsche Tageszedturig meldt : het be-&tuur der Duitsch-copaervatieve partij heeft gisteren eenstemmig het volgende besluit genomen : het bestuur der Duitseh-nationale volkspartii vredsndschappelijk gezând en aeht haar een gesehikte basis om aile op den grondslag van het recht en de orde staandc Duitsehe mannen en vrouwen te vereenigen. Het bostuur dringt «a: bij de conservatieve orgamsaties en partijleden op aan zich bij Je nieuwe partij aan te sluiten. Masse over den toestand In ztjn onderhoud met een Am3rikaar.&cl: journalisî heeft Haase gezegd • Den "i^en de zex zn|ï de vereenigde Arsolraad uit heel Duitsehland den dag van samenkamst der nationale vergadiering bepalen. Het iiaperialisime moet eens voor al ver-dwijnen. De rrgeering zal een in onderdee len afda^end Witboek over het uitbreken var den oorlog en het gebourde bij de beraact silagmgen uitgeven. De sehuldigen zullen aan den simaad dei hecile wereld worden prijs gegeVen Naaj Haase's persoonlijke opv^tting, wenscht nie mand of varwaeht nieroand in Duitschlaiv" den intoeht van buitenlandsohe troepen. Ah onder bolsjewisme het bedrijven var geweld wordt verstaan, bestaat het hier niet De regeering behoeft zelfs geen bçwaking» troepen 'rpaiiwe troepen hebben aangebodei: naar Ber^ijn te komen c«n de regeering te bosohermen. Wij weigerden dit evenwel, om dût we geen besehermdng van noodo heblxsn De voorgesohiedenis van den oorlog Eisner heeft in een toesprnak meegedeeld dat dezer daeen de aeten van het miniaterii van buitonlandsche zaken te Berlijn over dei oorlog openbaar zallen worden gemaakt. D( aanteekeningen van don keizer aan deâ ranc moeien aantoonen, dat de keizer den oorlog hee't gewild. Daarojnti'ent zegt het Berl. Ta geblatt : het is juist, dat op de ft'i^ken il het genoemde départ -ansnt, die oip den ooir-sprong van de3 oorlog betrekking hebben verseheiden aanteekeningen van "VVilhelm Ii zijn gevoncten. Kautslcy, die deze aoten napluist, schijn den tekst evenwel voor Wiilihetai II bez\m rend te vinden Het betreft daar bit eenig< dier in driît opgestelde aantoekenhigen,waar mee Wilhelm II niet spaarzaam was. Naai we vernemen, zal de regeoring der Dui.sch Oostenrijksehe republiek weldra ook de "Ween sohe Ijescheiden in het licht geven. Deze pu blicat'e zal waaasohijnlijk een ta.T»elijk om-vangTijken bundel vormen. Ze sehijnt ,zee] veel oompromitteerend materiaal over het atre ven der Weonsche regeeringskringen in dei 20mer van 1014 en al daarvoor te zullei leveren Uit de Engelsche metaalhandsl Naar de Timea verneemt, héeft een lid vai de metaalbeiura .voorgesiteld d!e .resolutie ' te heffen, die in het begin van den oorloj t is aangenoimen en kraohtena wejke aile per àonen sis leden werdeq uitgesloten, die bl hnn gebaorte behoordon tôt een vijandeKjki : nationalite't. Sledhts en,kele firma/'s hebbei tegen dit voorstel gestemd. Het zal dezeweel ■ opnieuw aan de orde komen. De reis van président Wilson WASHINGTON. — Do comtmissie voor tli bui'enlandsche aang»l,>genhed-n uit d-n Senaa j heeft met al'gsmeene stemmen een reeolutii verworpen, vcorgesteld d'o-or s°na or Cummin: en are'îkcnde om een commissie van toe • ieht naar Amerika te zenden, besiaande ui i 'visr Republakeinsohje en vier Demoeratischi senatoren, met h.: t do<l o:m aan den Senac . te rapporteeren wat er zou voorvallen te: , vretîeseonforentie. Handei met de geallieerden Te Londcn is opgericht The Allies' Manu • facturera and Trading Associa.ion, met he doel om fabrikan'en er over in te lichten wasr zij het best hun goederen kunnen plant sen.Pe Association, die gevesiigd is Victori; iSlrert 11C, geeft omgekcerd ook inlichiin^ei ovor de beste markten, -\iiaar goederen ge ' koclit kunnen werd' n. Hoofckloel sehijnt t< zijn de med-sd'np'ing van de Duitschers t< 1 weren De inst lling is ran plan na dei oorlog in versehillend-o groote stoden vai liet buitenland bijkantcren te vestigen. Britannië er? de ontwaping Ohurcbi 1 heeft in een r de te Dundee ge zegd, d^t de Britsehe vertegenwoordiwrs o^ de vredescenjerentie a^meere en voi's'rektc afsdaaifing van den dien^lplielit in heel Eu ropa zouden verlangen De Ver. Sfaten en Rusland LONDEN. — Het Centr-1 New^ Agent sc-hap ysti®®113' d.d. gi?teren uit Wa?hiugtoi dat sena'or Johnson, die zl ting heeft voo; d'en staat Californie, een resolntle în den S! naat heeft voorgesto'.d, waarin om inlichtin gen er over wordt gevraagd of de Ver een ^fit^n in oorlog a']n met Ru Jand, en zo< ja, wie of dan dien oorlog heeft verkiaard en wf'e er in de Vereenigde Staten hcj recht heeft om oorlog te verklaren. De resol tie verzocht dat deze inlidhtingen zoo gpoedig mogellfK aan den Senaat zullen wor.len iiiee-gedeeld door tussch:nkomst van de Senaats-comimissie voor de militaire aangelegehheden De Duitsche koloniën LONDEN. — Long, de staat eeoretarls van kolomën, heeft in een redevoering te Westminster gezegd, dat de inboorlingen van de veroverde Duitsche kofeni n er naar vcrlang-den onder hng€|k>eh bestuur te kyonaen Onze vert ^genwoord.gers op de vredesconferen-tie bshooren er op toe te zlen.dat er voor onze aanspraken n.l. het bahoud dier koloniën, zoo krachttg mogelijk wordt opgeko-îr.en. Het 2ou een grove onrechtvaardigheid zijn tsganover onze groote koloni: n.zoo deze knloniën, die zij grco.endeela door hun bloed en hun dapperhaid veroverd hebben, onder de kor.trool van eenig an leor eijk fcwamea, dan dat, waartee a!j — de Engelsche koloni in — behoorden Nog een verkiaring omirent de Duitsche koloniën Smith, de attorney'-generaal bij de Engel-s<Jhe Regeering, heeft de volgende medeiee-lin,g gedaan : Ik zal u vol komen duideliljjk en met mijn verantwoordelijkbeod als lid ^ an de regeering vertellen, dat het ons voornemen is om, als wij weer aan het bewind kon:en, geen meter van de vroegere kolloniën aan Duitsehland terug te geven. Waarom zouden wij b v. Mesopotamië opgeven ? Het is zoo'n rijk land dat men er bijna don oorlog mee zou kunnen betaleû. Uit Duitsch-Oostenrijk WEEN'EN. — De Duitsoh-Oosaom'ijksche Nationale Vergadering, heeft het voorstel van den Raad van State nopens de herziening van de wet op het staatsburgerrecht, al&'me-de het ontwerp betrenfende de kiesrechther-vorming naar de kiesrechtcommissie verwozen. De s'taatssecretar;s van buiienlandscho za-keni, Bauer, gaf een uiteenzetting van den toestand en keerde zich tegen don oconomi-, schen oorlog, welke de Tsiecho-Slowaksche en Joogo-Slavische regeering tegen Duiisch-Oostenrijk vorornemens ia ta voeren Deze economische oorlog zal tôt een katastrolo met onafzionbare gevolgen leiden, daar ook de steun met levon^middelen, weike de \ ere«-' nigde Staten en de entente hebben beloofd, oox al komt bij tijdig, niets zal he!pen wan-neer wij geen kolen hebben. Hetgeen de w e. : cetd wenscht en hetgeen ons tôt dusver on-danlcs de gr«otate moeilijkheden is gelukt, n.l. de rust eu de oorlog te handhaven, zal geheel onmogelijk worden, wan ;eer onsspo-.r-vvogverkeer tôt stiistand zal komen en hon-derddtiizenden arbeiders werklooe zullen worden.De staatssecretaris speorde er toe aan de strijdvragen tussehen de Duilsch-Oostenrijk. sche regeering eenerzijds en Tsjecho-Sïowak sche en Joego Slawische regeeringen aader-zijns, t.t aan de beslisiSng vian het vredes-congres aan een acheidtsgerecht te onderwer-pen.r Over de bezo'tlng van Dui.sch gebied in Zuid Ti cl door de Italianen, verkluarde spre ker : Vo^r de Italianen mege het daarbij om gunstige strategisch© grenzen gaan, doch, voor aile I'ui'sehcrs bestaat er wellicht nergens een jfe^, die den Duitschers zoo d eir-ba r is als juist dit Duische Zuid-Tirol,dat de sporen van eeuwen Duitsche hi tjrie en besehaving draagt. Il et gehees'o Duitsche volk -ou in zijn gevoelons pii|nlijk worden ge kwet=t,wann©er het dit stuk gebied zou ver-.liezen.Staatssecrdïar's Renner bracht rapport uit over hetgeen de Duitsch-Oostenrijksche regeering tôt dmver tôt stmd heeft gebracht, waarbij h'ij vastetilde dat in de 44 dagen sinds de repubUeli bestaet een werlcis ver r.cht dat voor de geschiedenis en he)t volk zal blijivien bestaan. i ! EoHe i s ' FRANKRIJK — Drjehonderd miliioen pond - sterling in goud, die van de Russisehe sohat-klst a-geperst waren, zijn door de Duitschers aan de geallieerden terugbelaald, die het be-drag zullen bewaren toi, de slviiting van den f vrede _ De Duitschers geven ook elken dag gesto-J len kun-Jtschatten teriig De waard© van d«ze ' reeds terug gegevon' kimstwwken wordt op t 2 milliard franks geschat. ) DUIT8CHLAND — De wapenstils^anda-t conimissio lieeft gedaan gekregen, dat van de ■ interneoring van Maekensen's troepen niets komt. — De zwarte lijst is buiten warking gesteld.|. — De Kroonprins heeft ook afstand ge-ilaan op de kroon van Pruissn en op de Keizer&kroon. — K eu len is door de Engelsche troepen bezet PORTUGAL^ — De Portugeescho regeering heeft de hoogste Portugeesche orde aan ■Joffre, Fooh en Petain verleend ELZAS-LOTHARINGEN. —, De genieente raad van Straatsburg heeft met aile stemnYen op twee na een mbtie aangenomen, die den wensch uitdrukt Straatsburg weer met Frank-rijk te vereenigen- i BRITANNIË. — De Engelsche Regeering ■ lieeft basloten tôt nationaliaatie der sp,oor- ■ wegeh. HONGARIJE. — Karoly, minisier-président, verlTekt kortelings naar Erankrijk, POLEN. — ,Brest-I/itofsk ia op eén fort oa door Poolsche troepen bezet. Partijgenooten l Bezoekt regeimatig de partijinstellingen en de partijlokalen. ) rgTt nn vww—arrw F «riH1 Geestelijke Voogden Ik sprak gisteren een vriemd weike pas van Holiland terugkwiam. Den volledigen oorlogaduur had hij met zijne familie daar doorgebradht. Het eerste wat, na de vreuigde van het weerzien der vroegere vrienden, bij be-doelde naar voren kwam... de veront-waardiging, dat hier inog Holiandsche bladen gelezen worden. Tussehen haakjes gezegd is dat de mentaliteit van zeer velen onzer begoede medeburgers, welike den oorlogsd_ur ginds doorbrachten. Anders zouden wij er natuurlijk hier niet over gewagen. Die menschen welke zich daar nu vier lange jaren onafgebroken bezig gehou-den hebben met dageliijks... van verre... eenige Duitschers met ihuid en haar te verslinden, denken zioh nu tegenover ons alis een soort geestelijke voogd, meenen zich geroepen ons opnieuw te komen heropvoeden, ons te komen... ontduit-sohen.Zij zullen wel spoedig, als eene opfris-sching, ondervinden dat van de school des lijdens, ontbering en... v-erdrukking, goed en vooral praktisch onderricht uit-gaat.Maar vooral een niet in te toomen gai tegen dwan'g en beperkingsmaatregelen, d'at gevoel heeft de Duitsche dwang hier bij ons al zeer sterk ontwikkeld. Noch de uit Holland terugkeerende vrienden, nooh wie ook moet ons dus komen bevelen wat wij wel of niet mogen lezen. Wij zijn zoolang en zoodanig overs-telpt geweest met verbod, dreiging en strafbe-sluiten; wij zijn daarbij zoo pijnlijk aan-gedaan geworden door ons onder censuur te stellen, door onze ei.gene regee-ring&menschen nu, dat alleen het hooren gewagen van beshiiten in zake pers en gewetensvrijheid, van beperkmgen op het vrije woord, ons gemoed in opstand brengt. Als iemand meent dat iets slecht of verkeerd gesohreven, gezegd of bedoeld is, hij zegge het langs den weg, dien hij verkiest. Wij, aan de hand van onze meening, van onze zienswijze zullen zien of hij, volgens ons, gelijk heeft. Maar geen verbod; vrijheid willen wij 1 Vrijheid van denken en v-an spreken. Veel te liangs reeds hebben wij dat moeten ontberen; zoo lang dat onze geest er dreigde onder te verschrompelen. Dat onze vrienden, wanneer zij hier weerkeeren ons in vredesnaam dus met hun geestelijke voogdijschap, met hunne vaderlijke vii.gerwijzingen en inkortingen van het hjf blijven. Het zou enkel de vreugde van het weerzien vergallen. Willen zij voortgaan met Duitschers en Duitschgezinden te verorberen... ons ook goed. Elk zijn smaak. Wij onzerzijds stelilien ons tevreden met het gelukkige gevoel er eindelijk van verlost te zijn. Een gevoel, die vrienden onbekend natuurlijk. En wij zetten ons eindelijk aan praktisch werk, aan meer doelmatige, huma-ne bezigheden. Wij vragen maar enkel dat men ons beware voor eene reeks verhodsbesluiten omtrent het lezen van dit, het schrijven of spreken van dat. Wij zullen zelf wel kiezen, zelf wel onderscheiden wat goed of slecht is... volgens ons natuurlijk. | Links en Rechts De heer Coryn, bestuurder van den Kjonkudij^ea Eranaohen SeoouwUurg, is teruggeKqord (uit ii,cttand. ilij heeit reeds bij iiei ue.neentebestuur eene vraag ingediend om den iYanschen Schouw-burg te heropenen. Wij mogen o.. b dus weldra aan d e heropening verwaohten. De opening der irorkoiopiiiiagazijnen voor de soldaten en oificieren der 2e D. A. (2e legerdivuie) gaat koiteiiings gebeuren. De magazijpen zullen ingericht worden in de Paaejiâstraat, n 9 en in de doAv^-ns&traat. Er zullen aldaar allerlei kleedin,gSTukken en voedingewaren verkoeht worden aan de geilnnen van militairen. Ailes ^al >uin zeer bilhjke prijzen geieverd worden. ; 1 >vi& een hrachùg vooirnitzicht voor de soldatenfami-licn ! Tijdens de laatste oifensievan te beginnen van 2 September 1918 heeft het Bolgisch leger 332 officiers en 15.5Ô1 soldaten krijgsgevangen aemaakt. Wij vernemen dtat binnem enkele clag«n tie BrusseJ bur«elien zallen worcilein geopead om eene reg»ling cîaar te steJJian betreffeœde die inhanden zijoidie op-erischiTigbcns van het Belgische leger wel'ke in Augusîus 1914 afgel'ewid werden. De oplossing der kwestie betrefCënde vergced-îigen voor arhslctsongevaUen toekomendie aan Bel^gen, welike œn ongeval over-kwamien terwijl ze gebe>zigd werdien aan werken dioor Duitschers l>r.volen en bestuuird bevindlt zich in art. 3 eu 52 dier Internationale Conventie van den Haag van 18 Okh'-ober 1907 also-ok in de Duitsche Belgnsche overeenkomst vain 6 JuLi 1912 welke t ce-passe! ijk is op ce Beligischie werkliecfen gçbeizigid aan viervoeardienst iin België voor rakie-ning cter Duitsche overheid. De Bel'giische vrerk lileden welke in Dui'schland gewwkt hiebben kuranen ongietwijfeW z-ch beroe-pen op die besJuiitselen der lDui-sche veizieke rings - wet Vian 19 Juilli 1911. * Syndicale Commissie van Beigië Oproep aan de Beigische Arbeidersklasse Voor den achiurendag. Voor het minimumloon. Voor de Erkpnning der VaJ^l ->nden. Kameraden, De wereldoorlog met zijn onnoem-lijk lijden komt te ei-ndigen ! Een tijdperk van heropbouw begint. De Beigische arbeidersklasse uitgeput door deze lange jaren van kommer, e.l-lende en ontbering heeft het grootste belang bij dezen heropbouw. Zij wil er dan ook aan helpe, op voor-waarde dat haar een regeimatig bestaan verzekerd worde. Voor ailes dient de kwestie der loonen en werkuren geregeid te worden. De Syndicale Commissie, gerugsteund door aile bij haar aangesloten o-rganisa-ties, heeft besloten de arbeiders te ver-zoeken niet meer dan 8 uren per dag te werken en terzelfdertijd een verhooging van 100 per cent te eischen op het loon van voor den oorlog, met een minimum van 1 frank per uur voor'niet geschoolde arbeiders. Deze eischen zijn geenszins overdreven en hun verwezenlijking zal U ter nau-wernood toelaten uwe gesloopte krach-ten te hers-tellen. De Syndicale Commissie alleen ge-reohtigd en bij maohte in naam der ar beiders te spreken, eischt terzelfdetijd erkenning der vakbo-ndei- door de pa-troons.Kameraden ! Indien Gij wilt, dat dît minimum pro-gram onmiddellijk tôt stand kome ; Indien Gij wilt dat de Patroons de ar-beiders-organisaties erkeinnen ; Dan is het meer dan ooit no-c-drlg, dat Gij U organiseert. Bijgevolg gij allen, die reeds jaren deelmaakt uwer vakbonden, blijft ze getrouw en werft nieuwe leden aan, en Gij, onvereenigde Kameraden, fcreedt onmiddellijk in de rangen uwer georgainiseerde zusters en broeders. Te s amen zult Gij dan strijdein voor uwe ge-heele lotsverbetering. In afwachting rekenen wij er op, dat niemand werk aanvaarden zal, dan aan de door ons vooropgestelde voorwaar-den.Op dus voor den achiurendag! en voor 100 procent loonsverhooging met een minimum van êén frank Pef uur! Op voor de erkenning onzer Vakorga-nisaties door patroons en openbare be-sturen ! Het onbeperkt vereenigingsrecht is een voltrokken feit geworden in België. Be-dient er U van; op deze wijze verbetert Gij uw lot, terwijl gij terzelfdertijd uw eigen toekomst en die van uwe vrouw en uwe kinderen verzekert. Kameraden, Werkhroeders en -Zus-ters, Vereenigt U! Namens de Syndikale Kommissi-e : De Voorzitter, De Sekretaris, G. Solau. ' C. Me.-tens. —— IUJ.-I— IJJ «SB m Feiten Een deei' van het Xo.ier,.-n .sch mijngebied wordt geexplolteerd door den Staat/lct dus-ver zijn er twee ataatamijnen n werking: du Staatsmijn Wilhelniina en de btaatsjmijn Emma, terwijl de aanieg van de ùlaatsnùjiiexi ïïealrik en Mau.its voortge< et wordt. In het zoo pas gepjbl.ceer. e jaar^erslag loopende over 1917, troften w-ij de volgende passage aan Het brato-overschot bedroeg van: tctâîa mijn \\ilhelmioa f 2,802,-toi; t.atsnijD Emu.a f 1,451/738 en ilgeneen f éfiOS; te zamen f 4,Jo'S,5 7. i aar . an gaan ai de gewone en buit-ngewone afsehrijvin-gen ad f 1,593,537; de reservemagazijn-gœderen ad f OO.OOJ, alsoiede de irxer-prijs teuge>Tolge van de buiiengowono tijdsomstand.gheden van in 19^7 aieuw aangelegde werken en woningen ad f G65 0,0, zoodat aaa cien staat d r Ne derlanden eeno winstjit-.e.'i'ing kan worden gedaan van f 1, 0 00. Met a w- AND- RilALF MILLIOEN CtUL-DE », die, in geval van pri ite e .ploltitie, ten goede komen aan de .sapit»; i ters, grsto.t worden in de sta; t-si'as, t-i.z. ten goe-dte koman van de eidloct.\itelt. Wij vewacht n de tegenstardera van de sociilisatie van het bedrijf ;wezen en van de régies aan 't woord, om di. teât te ni t te doen. Monster-moordiuig Op 't oogenblik van den wapenstilstand hadden de Bugelschen juist eece bom -vervaardigd van 15 eters lang uet een ge\vicht van 1 0> kilos. Zij moest door vliegtuigen op Berlijn worden ge-worpen als ropressaille voor de moor-dei-ijen op niet strijdenàe burgeis door de Zeppelins op Londen m PSrijs ge-plecgd.Elke gostio sooiaiist néant Urcad zijnai Cooperstiet. Verzekerd en i'Csiê kwaJiteit. I I —I M II I 111111| lllll 11 IIM I I II I| .3-^52am

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volksgazet behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes