De volksgazet

79421 0
25 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 25 November. De volksgazet. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2z12n5091g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

!DÂG 25 KOVLTJBER I9r^; miieiu1 iiei nummeif ihecr eu opstelraad î tfOOR ANTWERPEM P . Ktensstr., 2. Tel. 4381 ■ VOOR BRUSSEL ^ « MrAAT, 35 Teleloonft 113^. DE VOLKSGAZET 1DAG2LA1} m&.WmgMIBMBNiPÂMTIJ f EERSTE J&AR6ÂHS Hr 113 "V (Voortzetlixig jaargang 1914) ABOKaEaiEBITSPRSJS! Drie maanden. . fr. Zes maanden « . » Een jaar. ...» 0f\ ijyooi aankondigingen prijzen volgens tarief MMiwttfca1. -m«Jnj.r«g3a^ag!jBiwsan Buitenlandsche Kronijk De Hegemonie fer Zee '■Vôôr den oorlog was de hegemonie .et se:e in handen van het Britsche Iiijk. -Et^eland bezat de inaohtigste oorioga -v|bft der wereld, hetwelk van beslissen-3en invioed is geweest ten overstaan ae atkierlaag van net Pruisianisme. JKBritaimië beheerschte ûiet alleen de Ijn, maar Londen was het centrum dei reldmarkt. Londen gaf den toon aan ds internationale! poiitieke verhoudin- >oor en tijdeias den oorlog schijnt daai zekere kentering te zijn ingetreden )o economische, de ïinancieele en ook poliviike Hiacht der V ere.eingdc Sta-i3 siads Augusltus 1914 icusachUg jenomen. Je Vere^nigdti Sta(;en< hebben deze ehts- en jnvioed^uitbreiding vooral te ùen aan de spéciale positie, die eij enomen hebben en de speciaie roi die vervuld hebbefl in deze wereldkata -)phe■ Aile teekenen wij;zen er op, dat bel ftijutriim: van aile internationale verhan-Blingen en bescheiden zich siilaan aan 't> verplaatsen is van Londen naar Was Ktngton, ten minste het zou kunnen ge-beuren wanneer het reeds geen voltrok-fcii îeit is. I Sedert de laatsto dagen ia deze even-Iialiteit sterk naar voren gekomen ; het-leen dan ook bi| de Amerikaansehe er lïifseho pers aanleiding heeft gegevei l-scho.uwingôn daaromtrent te publieee ■ leu. | De Bfltsche pers, zoo o.a. de Dailj fews, ëchriift ronduit, dat voortaan de reraeni'gde btaten de gevaarlijkste me • edingers zijn, met welke de Britsche eemaciht rekening heeft te houden. Anderzijds bekend, dat de Veree-ligde Staten tijdens den oorlog een lian lelsvloot hebben gebouwdi, sterker dai lie van welk land ook. . Maar de Vereenigdei Staten hebben he laar niet bij gelaten. Het vlootprogran 1er Amerikaansches regeering; voorzie roor de volgende dria jaar m den bou^ ran tien supejrdreadnoughts, zesi fila® ■ pruiéers en honderd veertig andere cor ogsschepen- De ontwikkeling van de oorlogsvloo tioudt dus ge'ijkon tred met fie uitbrei ding der handelsvloot. Het eerste is eex gevolg van het tweede ; het een dak het ander , terwijl de conclusse zich op dringt, dat de Vereemigde Staten nie ^langer de hegemonie ter zee in handoi 'willefn laten van Britannië. Wat de hegepionie ter zee te beteeke nen heeft zal men best begrijpen, v/an neer men bedenkt dat zij in zLn befciui de volledige en onvoorwaardeUjke lieer schappij over de wereldmarKt. De ofdoieele knngen te Washingtoi houden zich ernstig bezig met dit inter nationaal probleem. Zoo o.a. heeft Daniels, de minister va] marine, medegedeeld, dat het progran van scheepsbbuw nauw verband houd met de beperking der bewapening doo: de vred«sconferentie. Omtrent de vernou ding tusschen Britannië en de Vereenig de Staten ia de regeeringscomanissie vai oordeel, dat ailes zal afhangen van di toekomstige politiek van Bnlancie. i; Britamuë bereid zijn, progL*i!,m o''.treiit d macht ter zee ta besnoeien, dan zullei de Verejnigde Staten or in toeslf îrmei zich te beperken tôt de bestaande zee vloot. Uit voorgaande bascKomvângen blijk ten overvloedigste dat de machtsverhou dingen nog immer aan 't worstelen ziii tôt bereiken van de heers&happij of he gomonie, hetwelk imimer een rrevaar ii zich bevat voor den wereldvrede. Tevens blijkt er uit hoe noodzakelijl en dringend het is, vooral voor het in ternationaal proletariaat, dat de toekom stige vrede gesteund w.'ze op een l'jcuv Internationaal Rechtebeginsel in het ka der van den Volkenbond, -waarbij ail naties, 200 kleine als groote, geliikbe rechtigd wezen omtrent hun econo'ùi^h expansie op de "Wereldmarkt dat hc verplichtend scheidsgerecht "w orde înge voerd ; dat de militaire bewapening t land en ter zee, kan zij dan niet vollf dig afgeachaft worden, herleid worclc te een strikt minimum.. Un • - A- - ^ & i { ■ f- «- î - :y-'- î rt: i-t- • M i'ft ;V? & gj-v ' 1 ■' •» ;j|» <■** ?i , 1 X v *«■ . ■ -- u .^*5» - ~ •*— t® im, p* tso&iJd i Toegelaten door de Censuur TELEGRAMMEN Aan den rand van den a f grand D'e Berlijnsehe korrespondmt van. des "Kol-nische Ztg" zegt in een artikel getiteld: "Aan dÇu rand van den afgrond" : De tijd is ge-komen enn onom-wonden te zeggen, dat de cersji/voi'igende weken over het behoud of den ondergang van Duitsehiand en bet Dui soho voile zulien leslissen. Gebretk aan voedsel en aan riteenkool, alsmede onvoldoende verkeers-middelén bedWgen ons met groo.e gevaren. Zal de enten;e inzien dat een inemstoriipg van Duitechland gelj«)l Europa met anarchie bedreigt ? u Duit chlan'i's lot en Europa's tookomst han gen er van at, of de entente zich wiï over-tuig)en dat de Duitsahe regeesring ejn de Duiit-sche pers den vreeselijjken ernst van den 'oin-nsnlandschen toestand ,naax -waarheid schil-deien.De hegemonie fer zee WASHINGTON. — In de commissie voor marinezaken uit het Hui.s van Afgevaardig-den is meegedceld, dat in 1020 de viootmacht der Vereen:gde Staten twesmaal zoo groot zal Zijn als in 1917 ihet geval -was.De Ame-rikaansohe vloot zal dan besl.aan uit 6v9 schepen tegen &00 in 1917. Uit de Vereenigde Staten WASHINGTON _ Oiîicieel -wordt meege-idee.d, dat van 6 April 1917 tôt 11 Novem-ber 191S in de Vereenigfle Stitait 29S5 koop-vaai'dijschepen zijn gsbouwd. De Engeisehe verkiezhigen LOND'EN. — Het wordt beyes^d dat CUr3es, een der vooraanstaande arbe;deisle-den in de regeering,he^ft besicien geen ambt in de nieuwe regeering te aanvaarden. Reizigers voor Europa NEW-YORK — Sedert de -wajpenstilsljand ia geteekend hebben 100,000 personen een pas voor Europa aangevraagd. Alie zijn ge-weigerd, daar de paspoort-ibeperkingen nog ' van kraeht zijn. In New-York waohten 25,000 ' pei&onan op den overtocht. De président der Boheemsclie republiek NEW-YORK. — Profossor Thomas Mâfea-rijk is aaa boor3 van de Carmania vertrok-ken, op weg naar Praag om het presiden.t-schap der nieuwe Boheeansche republiek. te .aanvaarden. ! Duitsehiand en de geassooieerden PAKIJS. — De Zwitserscho regeering heeft den ri^ovrinson der geallieerden een imeden deeling van de Duitsahe regcwai>e: ovo.fha.TL-'' digd, waarin wordt gevraagd : 1. hetonmid-deilijk openen van vredesondtirhandelingen ; I 2 het bijeenkomœn van een Duitsoh-Ameri-kaan&ohe conferentie in den Haag, die de op-draeht heeft om over de lavenstoiddelenvoior-zlening der middenxijken te beraadslagen. De Ver. Staten hebben, naar men zioh herin-nert, hun wil te kennen gegeven in nauwe samenwerking met de geallieerden te hande-len.t Fritz Ad 1er en de roode garde i WE'-ilNEN. — Volgens een berîcht uit . Weenen in de Vorwârts is Fritz Adler, dïe i zich sedert zijn aan^lag op minister-(pr,esi-, dent graaf Stlirgkh in een ontzaglijke aan-liang onder breede kringen des volks mag verheugen, tôt eerevoorzitter der roode garde gekozen ' In een rede heeft hij de hoop uitgesipro-' ken dat Duitsch-Oosbenrijk met Duitsehiand " zal worden vereenigd en betreurde de stich-ting van de z.g. oommiujnistische (boilsijgwis-i. tische) partij De Polen in Lemherg \ KRAKAU — Het Poolsche Tel.Ag ïneldt: generaal Rozwadofaki, het hoofd van den ge-î neralen staf, hee?t bericht ontvangen dat de Poolsche troepen hadenochtend de geheele stad : Lomberg en omstr&ken in bezit hebben ge-" nomen. De Duitsohe scheepvaart 1: De Berliijnsche blad'en medden : enkel uren 5 vôôr zijn dood heeft Albert Ballin (directeur 3 van de Hamburg-Amerikalijn) een program 8 ont-wor]>en, dat de Diuitsche Sabeepvaart, d« 1 mogelijkheid zou openen, niet in Duitsch-1 land's ineenstorting te word!en meegeoleept - Op grond van uitvoerigo besprekingen mel reederijvereenigingen heeft Balpin een memo- t, randum opgesteld, hetwelk van de gedachte . uitgaat, dat Duitsehiand de vrije beschikking t over een koopvaardpjvloot houdt. Daartegen-over zou. Duitsehiand trachten bepaalde over oenkojnsten betreffende prijs en levetringster-1 mijn voor een bepaailden (|ijd uitsluitendi v»or de handelsvloot der entente met naine vooi c Engelamd bouwen. Het progrnm van aan-" bouw berust op een tôt in onderdeelen afda - lende verdeelingsplan. 7 De nieuwe regeering is al in, het bezit vai - het ontwerp en hetft dien aangaande al o>Ver- 6 legd. Voor zoover men tôt nu toe weet, heef . de Duâtsche regeering in het algemeen Bal B lin's plan tôt het haxe gemaakt t Een protest der Duitsche regeering De staatsseoretaris van buit. zaken heef & t<vt de regeeriingen van Dmtbohlamd'a tegen standers de volgende nota gericht ; Blijkeni 't de wapenstilstandsvoorwaarden moeten België Frankrijk, Luxemburg en Elzas-Lotharingei binnen JÎ5 dagen in drie etappen w'.ordei oniruimd. De etappen Zjijn op een kaart aan geteeleend. De derd« etappe loopt op de kaart ter n westen van Prum tusschen Merzig en Saar gemiind op Rijnlandsch gebiedi over, zooda zij Sajarlouis en Saarbriicken omvat. Het lijk niet uitgesloten dat de lijn zoo getrokken is om te trachten deze gebieden bij Elzas-Lot ' haringen of bij Luxemburg te voegen Op het protest van de Duitslche wapen stilstandscommissie is geen acht ge^lagen. " De Duitsche regeering protesteert pletMij tegen elke poging om deze gebieden vai m Duitsehiand af te scheuren. De a.s. vredesonderbandelingen LONDEN. — Uit New-York aan de Daily Telegraph : De Ver. Staten hebben om-vangrijke maiatregelen getroffen voor do be-richtgoving over de vredesondterhandelingen. Het "Committea for public information." dat de Ieiding van dezen inlichtingendienst heeft, zal zorgen dat niet alleen de Ver Staten, maar de geheele wereld op de hoogte blijft van aile onderhandelingen, waarbij de Ver. Staten betrokken zijn. Er zal een uisstekende dagelijksche beriohtendienst zdjn, daar de regeering te Washington nu het behear heeft over het Amerikaansehe eindpunt van de Atlantische kabels en de telegratomen over de vredesonderbandelingen bij aille andere, behalve ;de diplomatieke cij^ertelegrammen, zulien voorgaan. De "voorhoede" van do Amerikaansehe verslaggevers ia al naar Europa onderweg, maar de hoofdmacht wordt nog gemobiliseerd en zal op dezelfde mailboot als de président den overtocht doen. Duitsehiand en Japan tegen Rusiand Men weet dat Sche;.demann het bestaan van een gfchrim verdrag tusschen Duitsehiand en Japan hte'-ft oatkend. Volgens een draadloos bericht uit llo^kou, drukken de bladen daar nu dea tekst er van af. Het heet gericht tegen de Russisehe revolutle alsmede tegen En-gelind en Aimerika. De buitengewone Japan-sche gazant Oda zou daiarorotrent met de re' geering vlan Steshejdeunann hebben overlegd. Zwitserland en Belgjë De bondspresident van Zwitserland heeft aan den koning van Bélgië, naar aanloiding van diens feestelijken intocht in Brussel, het volgende telegram gezonden : Het Zwitsersche volk, veïtegenwoordigd den Bondsraad, wenscht zijn stem met dSa vaa aile volkeren der aarde te ver-eenigen, Welke, vervuld van onme'elijke bewondering en vreugde, den terugkesr van den koning der Belgen in zijn hooîdalad begroeten^ In de eerste dagen Van Juli 1914, ge-no'en h»t ZwitserscJi© volfc en de regeering do hooge eer, den koning d'er Belgian te gast te mogen hebben.wat bij ons d'eads a's een kostbaar bewijs van vriond^chap in herinnering bleeî. Drie wekon diaroa werd het loyale Balgië overval'en : Sdnsdien heeft Beîgis's koning, door aile beproevingen van dit martelaarstehap kloek te aanvaarden, het begrip van eer en gareohtigheid in zijnjersoon vereenigd Gij verLogenwoordigt in den glans van den roejn de gevyroken reofctvaardigheid Ç}as Wart klopt met het uwe.De vreugde 4-r Belgeaa i3 ook de vreugde van het Zwitr-tTsehe volk ! ■ Berichfei FRANKRIJK. — De voorbereidselen te Versailles voor den prseliminairen vrede zijn in vollen gang. De Spiegel-zaal, waar de vrede waarschijnlijk on-derteekend wordt is reeds herteld. , VEREENIGDE STATEN. — Président Wilson heeft zijn liefde en sympathie uitgedrukt tegenover de Denen in Ame-rika, in verband met het Sleeswijksche probleem. DUITSGHLAND. — De bedrijven, tôt dusver gesteld op oorlogs-huishouding, worden nu ingericht voor vervaardi-gingvan vredesmateriaal. RUSLAND. — Th. Price, een Engeisehe journalist, nu te Moskou in lioe-danigneid van correspondent van de «Manchester Guardian», heeft aan de Socialistische Duitsche Republiek de vergunning gevraagd Berlijn te mogen bezoeken. SKADINAVIE. — De Skandinaafsche regeeringen overwegen de betrekkin-gen met Rusiand af te breken. Binnenlandsche kronijk DeTroonrede Onze lezers hebben in ons laatste nummer kennis genomen met Albert l's troonrede. Een troenrede is niet an-ders dan het program der regeering. De troonrede van Vrijdag 1.1. is dus het regeeringsprogram der Nationale Regeering, waar Vandervelde, Anseele en Wauters deel van maken. ^ Welke is nu de essentieele inhoud en beteekenis dezer troonrede? 1 ) De invoering Van het Zuiver Algemeen Kiesrecht op 2] jarigen leej-: tijd. , 2) Algemeene verkiezingen, zoo-dra al de landgenooten zijn terugge-1 keerd en de voorafgaandelijke maat-. regelen zijn getroffen. 3) Spoedig economisch herstel van 1 België. i 4) Wettelijke maatregelen tôt be-t vordereh der openbare gezondheid en » radikale bepalingen tegen het alcoho-lisme.5) Volledige en spoedige vergoe-ding door den vijand voor aile ver-| woestigen en schade, veroorzaakl door den oorlog. 6) Loyale; alliantie tusschen Kapi taal en Arbeid met rechtmatige e: methodische verdeeling der vruchte: dezer gemeenschappelijke inspan ning. 7) 1 oepassing Van het grondbegin sel der volledige vrijheid « in zake d groep en projessionneele belangen (Afschaffing Art 310 en vrijheid va\ vereeniging op aile gebied.) 8) Gelijkheid en rechtvaardigheif in zake de twee landstalen. Oprich ting eener Vlaamsche Hoogenschoo te Gent. Geen aXnnesiie voor de acti visten. 9) Vervangen van onze neutrali teitspolitiek door de politiek van vol ledige Onafhankelijkheid. 10) Handhaven onzer koloniale po litiek:de Congo vormt een onafscheid baar deel van België. 11 ) Het hernemen onzer positie o] de Wereldmarkt door het aanwervei van afzetgebieden langs den weg vai handelsovereenkomsten met de geaî lieerde landen. Het verzekeren van d toekomsi der Antwerpsche haven. Met uitzondering van de belastin op de oorlogswinst en de vervolgin der woekeraars is ons minimum pre gram punt voor punt opgenomen i: de troonrede. Voor heden willen wij ons onthou den van aile kritiek omtrent zeker passages, vervat in de troonrede. 13e Belgische Arbeidersklasse acl: zich voldaan met de groote lijnen va: het regeeringsprogram. Hare onmiddellijke eischen staa morgen in het kader der realiteit. Morgen zegeviert bij ons zooa! helders de wet der poiitieke gelijli heid, de wet van één man, één stem LIeks en Rechtf Minister-Président Glemeneea en maarsa(aalk Fodh, zijn lid benoesnd va de Fransohe Akadomie. Partijgenoot Vanderveld in zijn hoedialnighaid van Minister van Jui titio, hee't do eeredienïien in zijn bevoegi hald.pe zo.ndorl nge zijde van den Godsvred 7e De Pann legt men de hand ain het opricbten va groole barakken, op moderne wijze ingerich tôt verzorgen onzer ziekelijko en herstelle d'e soldaten en die voor 't oogenblik Frankrijk vertoeven Dediroctie van dit ho pitaal is tooverixouwd aan Dr. Dfipage. Oi geveer 70J0 zieken kunnen er onder dak g< bracbt worden. De nieuwe Regeerin zou, naar het schijnt, van plan zijn, ee Staatsraad tôt stand te brengen. Te Leuve hecSt het parkot ook een tiental activiéen : heohtenis genomen. Men is op zoek naar e zekera Goemans, prefekt van het Atfieneur Zou de vogel ook missch'en zijn gaan vlieger De heeren Carton de Wiart, Segers e Van Hoegjiarden, zul'en weldra Staatsmini ter benoemd worden. De hh. Kellog, Poland en Riehardsoi drie leden van de "Commission for Relief ; BeOgkrm", zulien eerstdaags te Brussel aa: kon.en, om in verstandhouding met het N tionaal Kotoiteit te arbeiden aan de verbet ring van het lev^nsmiddelen{pjrobleem. De Beurs te Bruss, herneeait haro werkzaainhedgn Woensdag a. De oude postzegei worden! niet meer aanvaard door hdt pos belheeir. D« waaxdo worft terugbetaald.Niei we poëtzdgels worden kortelings in omloc gebraciht. Het Parlemet zal zijjne worlazaaimheden voortzettan te b ginnen met Donderdag a. s. Ter gelegenheid der biijc intrede te Bruasel heeft Albert I, zich 0: derhoudah met de vermlnkten. In den loc van dit omderhoud verklaarde hij, dat b land h(en niet zal vergeiten. Zoo moet het zijn. De klerikalo kamerlede zijn van oordeel het voorzifctarscliap der K nier op te drageu aan Carlon de Wiart I heer Théodor en partijgenoot Bertrand, zo den oouder-voorzitters worcten. Lloyd George aan de stad Brusse. "Aanvaard mijn warmste bedankingen V01 uw vriendelijk teslegram van 18 dezer.Ik bi oveWlu|igd, dat het België dat op de sla velden zal heroprijz ©n, fet hel<îhaftig V( houden van uw volk zaï waardig zijn. De Entende-Mogendhedt en groote neutiQle staten hebben be8loten hi legafies bij het Belgisch Hoî te verheffen I gezantsahapi^n De koning van Beig , heeft besloten als bewrfis van genegenhe voor Frankrijk, naast Focjh bij de intoc ta Straatsburg tegenwoordig te zijn. Te Brussel 1 werden de prijzen van gaz en eleetriciteil resds teruggevoerd op de vroegere prij/.en; 1 Kan dat te Antwerpen niet ? Oi jnoelen clio - maatschappijen blijven voor^'erken (mot Duitsche T'erordeningen1 als ze in han voordee} uitvajien ? ^ e Aan de bedienden en werklieden van het Nat'.onaal en het Pro. ' vinciaal Ivomiteit, is er Maandsg 1J- (iub-7 leïe wedde betaald. Dat is een praChlig ge-baar van wege de besturen Voor het wia/ 1 t?rsaizoeu zal dat bij die inensctien 1 wel vain pas komen. Zouden het FJaatselijtej - KoiMiteit en het Gemcentebestuur er al t'en? j aan gedacht hebben, om ooii voor hunne bcdiepden en wertkliédsn <len:<ei:f4em jnaa!r'> " gel te trelftn? Die menschen hebben het col: niet te breed in ue huidige omstaadigiieden. 'an S|.j'.arcenlani kan bij non geen spraak zijn, dat kan alleen hel geval zijn bij wce: - Leraars, smokkelaars en al diegenen die i-.ich met onee-lijke of ondefiige praktijkeu 'hebben beziggeihowien. ■— Nu de vreemda bezetting hier weg is, zal . er met een beetje goeden -«il er wel wat kunnen op gevoaden worden. me enggeestig-held van voorheen moet plaats maken voor 3 eene democrattache, mensch;ievende behande-" 7 îiag van al wie arbeid't. 1 In een rondschrijven „ van het Plaatselijk Komit it aan de ver-schillence onderaildeelingen wordt er op ge-3 wezen, dat vele kinderen in scnoolouderdom de aohool niet regelmatig volgeiai. De bepa-y lingen van het règlement laten niet toe den 3 onderstand te ontirekKn aan di'e ouders, die g 1 erzuimen !hun kmderen onderwijs te laten _ verstrokken. Noi?htans bij aanvragen voor kleergoed, blokken, enz. zouden maairegelen kunnen getroffen worden. Wij kunnen niet anders dan goerbeeurea dat de ouders verplicht wordtn hunno kinde-e ren regelmaàg ter schole te zenden. 1 De officisele samesi-1steliing onzer Regeering Cl H D. Delacroix, minister-president, minis-ter van finauc-iën. PAIiT. FM. VANDERVIiïLDE, minister s van justicie, H. Paul Hymans, minister van buitenlandscne zaken, H. de Bro^ueville, imi-f nister van binnenlandsche zaken, H. J. Ken-kin, minister van spoorwegen, posten, teiie-~ grafen, en zeewezen. T H. F. Masson, minister vau nationale ver-5 dediging, H. Hairmignies, minister van we-tenschappôu en kunsten, H. baron lluzette. minister van landbouw. ti PART JOS WAUTERS, ,minis;cr yan nij-n verheid, arbeid en bevoorrading. PART. ED. ANSEELE, minister faan openbare werken. 3 H. Jaspar, minister van economische aan-ï- gelegenheden. 1- H. L. Franck, minister van koloniën. ■ s • les telegram vas sÉ&ieisGlei i- n De héser Mimster Louis Franpk liteft 3_ het volgende telegram ontvangen : 1- ,,Op dit oogenblik der bevrijding fce- >. ,,tuig ik U m-ijne gelukw^naciien. 1k ser- ,,zoek U mijn tolk te willen zijn Ujuwe. g ..collega's om hen le zeggen dat ik deel n ,,neem in hunne vreugde bij, de vrijma- „king van uw geiiefd Belgnfe:. jWhitlo.ïk, „Mmister der '/ereeiiigde Staten. n 1 „van Aserwa., n li ,?f! Terucjkeerende Krijgsgevangenen g. lu de laatste dagen heeft men door de Antwerpsche straten groepîes vreem-r de krijgsgevangenen zien omdwalen i^rausenen, Kussen, Portugeezm, ltàlia-£ nen, allen in eenigszins liaveiooze en oni-> ^ zindelijke plunje,niet zeiden gebukt gaan-e, de onder een zwaren zak. Deze jongens a.in uit de JJuitsche gevangemcampen \er-trokken om in ons land een beter on-derkomen te aoeRen, en naar n.idielen 3- uit le zien, om naar hun îespectievelijk s vaderJand terug te kesren. Het is hun t- aan te zien dat zij een langen tijd \an 1- ontbfering en zecfelijk lijden îxchier den p rug hebben. Het heeft ons echter gecro',en clat er }t blijKbaar voor deze ongelukkigen nieis, s- of althans niet genoeg wordt gedaan We hebben Franschen ontmoet !ie 36 km. 'e te voet hadden afgeiegd tôt Moll, \an waar ze met de stoomtram tôt hier reis-( p den. Ze hebben een ganschen dag c.niet gedwaald, niet wetend waar zich te h en-den! We werden aangesprokem do-jj* een Portugees wiens taal we met vevston-n den, en d!e we ten einde r.aad op da j. tram hebben gezetdie hem naar het krijgs-je aospitaal moest voeren. a Bestaat er dan geen tnkele 4nri<;h.ting welke zich om deac menach^n be«tomn.e-r. ren kan, het Roode Kruis, net. Nationaal Komiteit of wat dan ook ? Kan het bu-;lr reel dat zich bezig hield met de liulp ■r.. aan vlu'htelingen, dat werk uist in han-3: den nemen? Het ligt toch voor de hand dat men Ui deze mannen, dio immers voor de gemeenschappelijke zaak hun plicht deuti\ l"t als aile anderen, een gelegenheid moet verschafîen tôt tijdelijlc verblijf, waar 7.0 ië voedsel, kl°eren en een bed kunnen be-^ komen. En dat eenige menai hen van goe-ht den wil worden go:ast met het opsporep; |en inlichten van dese sukicclaarsl

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volksgazet behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie