De volksgazet

2188 0
14 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 14 December. De volksgazet. Geraadpleegd op 12 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qf8jd4qn8b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

sJ'ESDAG 14 DECL1BER 1918 mit 15 DEC£M3£R 1918 ^ ' jjcentieffiniietflummeï je , ■Beheer en opstelraad : VOOR ANTWERPEN , JbN JGOSTENSSTR., 2. Tel. 439i V5B VOOR BRUSSEL er BelSTHMT, 35 Telefocn A 113 DE VOLKSGAZET T)A aTtT.A n TiWTï UrWnKT.TTÏTiV.lV.V A UTT.T EERSTE JAARfiAHG H' 136 ' (Voortzetting jaarg'ahg 19H) ABONNEE 0!TSPRiJ31 Drie maanden. . fr. Zes maanden . . » Een jaar. ...» Voor aankondigi-Hgen prijzcn volgens tax'ief DINSDAû a. s. spreekt Camille HUYSMANS te ANTWERPEN rj • "LTtopieën m-rft"'00 ^kwijls wercî vroeger daor on 70] scîirijvers, vooral door onze socialistisc m jdpnkende g-eneesheeren gewezen op i M;!v|ivvoestingen, aangericht door de zi glvre-esde tering. Wat werd er door < njannen der wetenschap niet gezocht i blproefd orn dezen vreeselij'ken gees tJ bestrijden en zoo mogelJjk uit roeien? Maar niets, niets mocht baite L5]j De geneeskunst mqest zich zelf onmac tig verklaren deze plaa# uit te roeien. 3j£.| En wa-arom stond de geneeskunst hi maohteloos? IsjHOmdat de grootsfce oorzaak dez .'«vaal bestaat in de ellendige leoensooc vicarden, waaraan onze werkende kL iii 'net kapitaiistisch uitbuitingsregiem oj - dtrworpen is. ■ Lage loonen met als gevolg onvoldoei de voeding ; lange werkd'agen In de du fe atmospheer der slecht verluchte e verlichte fabrieken, met als eenige a wisseling een verblijf van eenige uren i peine, veel te kleine woningem, waar d ' gezinnen als opeengepakt, meer-ende ( met verscheidene huisgenooten te se i men, het armzalige rustbed deelen moi ten. I Dot is vooral de oorzaak en tegen de ze oorzaak staat de geneeskundige f; jpulteit machteloos; omdat ze hier ataj; ■iegenover een gevolg der verkeerd raatscliappeiijke inrichtin-g. Dat ondervoeding en uitputting va krachten vooral het menschelijk lichaaJ voor tering niet alleen vatbaar maker fflnaar een zekere voorbestemmâng doe întreden, is duidelijk bewezen door d feiten. Wend U tôt een Dispensarium en g zuît zien dat aldiaar door het personef op eene kaaxt door spelden aangedui wordt, de straten, waar de door het Di; pens&ïuim verzorgde personen wonen. ■ Consulteer deze kaarten en 't zal U de delijk in het oog springen, dat het vooi al onze Volkswijken zijn, de wijken be woond door het gepeupeMe parias onze samenleving, dat de tering het vreese lijkst huis houdt, en wat waair is voor d «teden is het ook voor de voorsteden. Wij waren in de gelegenheid door on ' ze ze medewerking a an de bestrijdnng c h- tering te Deurne de zelf de verschijnsel le waar te nemen. Juist de werkerskwart 30 ren Werderi het grootste geoai teringj le tiënten op. m Geneeskundige kruiden helpen h; el niet ! de ziekte veroorzakende micro» te kan tôt op hedein nog niet worden % n. dood zonder terzelfdertijd dein patient li- dooden. Men moet dus vooral de oi standigheden, welke de ontwikkeling d ;r micTOcb bevorderen te keer gaan, en c dit op afdoende wijze te kumnen doe sr is huilp van regeeringswege, hulp zon>c] r- beperkiing, eene noodzakeJijke vereasc is te. i- Eenige partikulieren trachtten vroeg reeds, bij miidkiel der Sanatoria, waar ( i- patiënten een geregelide levenswij f- voorgesehreven en van voldoende krao n tig voedsel voorzâen werden, den gees f- te bestrijden. n Ieder weet op welke kleine scha'al d e ze bestrijding slechts plaaits vinden ko îl bij gebrek aan fir.ancieele middelen. C i- armzalige 100.000 frank toeliage, door c regeering gestemd, daar waar miljoeiw noodig waren, was oorzaak dat er a< deze werking die grootendeels dioor dt Nationalen Bond tôt bestrijdiing der T berculose werd geleid geen grootere ui e brei.ding kon worden gegeven. 't Priva initiatief alléén kon hier niet gelukkei n Steeds was er gebrek aain plaats in c n Sanatoria; dît hebben onze diamantb i, werkers- en metaalbewerkersbonden.we n ke op kosten van den Bonid hurune do< e tering aangetaste lleden naar de Sanab ri a zonden, maar al te dSkwijls ondexvoa e d'en. :1 Welinu 't geen 't privaat initiatief ni< d bij machte Was tôt stand te brengen. i- thans verwezenliijkt door d&n Nationale Bond tôt bestrijding der Tering, met c geldelijke tusschenkomst vain het Nati< ■- naal Komiteit. In de meeste steden en gemeenten zrij r thans spijshuizen voor teringlàjders e zwakke kinderen ingericht ; dit is ne s niet het iideale in deze zaak. Maar toc weer een onzer beti'achtingen, welk - realiteiit geworden is. x.-vBsinwFEnyï1! imbw i ■ i ■ n i■' l'i n MMiéé tra> Het begin der Ouitsche Nederîaag De Duitsehe nederîaag vvas cen quae& tie van mathecis. De gealiieerden be 'sthikten over al de hulpbrouacn, terwi.i I Imuaeliiand eu zijn boudgea'joten alleoi igasteld waren op zich i,elveu. Dp over r winning zou sanienvallen met de uitput t ting der Centrale landen. 't Was e.nke f een quaesha van tijd. Nochtans hebben wij in don ioop var den oorlog kri'ieKe periodeu gekeud. 't Was alsof de gebeufteuis-.en de ne Itenschap vvildeu beheerschen, (L^ doDu't-eche krijgskunst datgene bi.jpaste wai JJuitschland. te kort kwain aan materna] van alien aard. Bange uren hebben wi. doorgemaakt. De laatste kritieke perioile was die wanneer Ludendorff aijn ienceoîfensie van dit jaar in grooten 6ti> ontplooide In enkele dagen stond hij tera^ waai hij in 1914 iiad gestaan. bo Duitsehe légers iiadden de Marne bereikt Hij wiide hel Engelsche loger van het Fransche leger afsnijden en maroheejen eenerzijds op Parijs, anderzijaa naar de lYansche kust aan het Kauaal. Het waren de kritiekste oogenbiikken in ilezen oorlog. Generaal Foch. is er in geiukt de Duitsehe troepsn tôt staan te brengen t het Duitsehe oifensie< was gebroK.t;n. Dank de toestroomende Amej-ikaansche troepen -was het generaal Fo"h niet alleen mogelijk het Duitsehe ofitn&;ef te bieken, maar hij was in de g&legenheid zelf het initietieif der militaire verrich -tingen te nemen. Foch trad op zijn beurt ofîensie! op en de Duitschers werden ge-dwongen het pas veroverde terrein ge-deelteiijk te ontruimen. Het gevaar voor Parijs was gewek^n ; de Fransehô kust zou voortaan buiten het bersik liggen der Duitsehe troepen. JËen omimekeer was er in de militaire gebeurtenissen ingetreden; omme-ceer, die. ■'ooral te danken was aan de e e n h e i d n het milîtair beleid ; terwijl tôt dus-?er men er niet toegekoraen was dezo jenheid tôt stand te brengen. Deze ommekeer aan het westelijn front iet niet vermooden, dat de hrzinking der Dentrale liijken zoo dicht nabij zoâ zi;,n; yant tôt clan was Duitschland militai r îiet verslagen. De sukeessen van Foch o.p het -we telijk front werden voliedigd door et geoopibiueerde nuililtiaire en politleke a lie op het BaLkanfi'ont. Het expeditieleger va® Salonika, g holpesn door het Grieksche leger, gcho een bres in het Bulgaarsche front ; te wijl geliiktijdig te Sofia politieke lnvlo den, vooral vaù Amerikaaasche ziid — de Ver&enigde Stateni leefden niet c ^ oorlogsvoet met Bulgarije — aan 'twei L waren om Bulgarije ait te senakeion. De26 geeoiûbineerde militaire en pol . tieke actie tegenjover Bulgarije behaalc L volledig sukses. Bulgarije capitluleerde en verklaarc zich bereid een separaten vreda te slu ten. Hier begint het werkelijke begin de Duiteiche nederîaag, en wel op basis dt ; volgende redenen : Een sep ara La vrede met Bulgarije ste ( de Turttije voor de keus zich over 1 geven op godsgenade, ofwel een volled' | ge xnilitaire nederîaag te trotssere». D f keus van Turkije is gekend s het g£ zich over. JJe toestand voor Oostenrijk-HongariJ waar het binnenlandach ontbimlii-gspro cea ieed« groote afmetingen had aange nomen, was niet beter dan dien van Tui kije. De zuidelijke grenzen van 0 os ten rijk-Hongarije stonden nu open voor d Entente-légers. Oostenryk-Hongarije heeft het vooi beeld gevolgd van Bulgarije en Turkije De separate vrede van Bulgarije be sloot in zich de ontbinding van het, mi litaire bondgenooteshap der Centrale Rii ken. De tweede reden is van meer politie ken aard. Euitschiand's politieke jnzichten bij de zen ooriog zijn voldoende gekend.Duitsch land was vooral van plan zijn politieki heerschappij uit te breiden over Bulga rije en Turkije tôt Bagdad, in bet ka der van ,,jVli.ttel-Europa,,.Deze heerschap pij bevatie in zich de vrija baan naa] het Oosten (IndUJ en China) en naa] het Zuiden (Afrika). Met den separaten vrede van Bulgarij* viel Duitschland'a politiek plan in 't wa ter. Voortaan was de pas voor Duitscb land naar 't Oosten volledig en voo] goed afgesneden. Aan de hand dezer beschouwingen maj mien dus concludeeren, dat de separatf vrede van Bulgarije het olfactief begir ia geweest van de Duitsehe militaire ne derlaag, met het gevolg dat Duitschland'f politiek yolledig zou schipbreuk lijden. He<i expeditie-leger vsn Salo-nika he een beslissande roi gespeeid in dez oorlog, en de poliOci die deze expedi hebben ontworpen en verdedigd tegen k , tijedaen uit de meest gezaghebbende bre zijn door de goschiedenis in 't gelijk j en steld geworden. ie" De politiek van het expeditieleger v ,a" Salonika was de politiek van den gew izen Firansfâhen minls'ter Briand, tjerw e/ de tegenwoordige ininister-president G 5 mène eau, een der helden van den da ;e" deel heeft uitgemaakt van de tegensta te ders deizer politiek. n" Clemenceau, de inan der militaire ov< er winning, heeft overwoimen dank de p *m litiek van Briand, welke niet altiid n' zijne is geweest. ÎTËLÊGRAMMEN te Annexatie et desannexatie b" Peirsonen, ait Mailmediy, afliomstig en el Brassel woonaobtigj, hebben tot den Konin het parlement en den Amerikaansehen geza e- den wensch kenbaar gemaakt dat hun lai niet bij Belgôë zal worden geannexeerd! doi >g opnieuw bij het Belgische vaderland zal wc i den gfivoegd, -waarvaii het op het congr e van Weenen in 1815 ongevraagd «n taet g ;n weld is geeeheiden. lHl , n De constituante BEKLIJN. —, De regeerÀng maakt bekei ^ dat het de zaak van de op den I6n Decer ber bijeenkomende arselraden van het gehe av le rijk is om te beslissen ol de meerderhe j1* zich voor een ander tijjdstip tot het Lijee ^ komen der, constituante zal uitspreken. j" De economische politiek van Hongarij jj. Garami, (Je Hon^aarsche minister vejx haaicie heeft bekend, dat men van sociaJisatie van c Hotn'giaarsche fabrieiken heeft afgezlen. 21e bldjve î- viooriloopâ-g in het <>ngeôtoor.cle bezit van eigenaa en aamdeelhouders, want alleen die sîiaat zx>u 2 ^ naar een sielsel socialisée ren, wat voor het 01 getobilliik onmogeliiik is. Daare n tegen Zullan de a 13 be-idiers door miodlel van vertrou wensmannen ij n vloed verwerven op de bepalkiig van d'en werl ,-e tijid. kwiesties van gezondiheid' en levensmi dJdelei j, vooxzieininig en maatregelen ter bevoffde r ixiig va de welvaart, al sme-de om te maiken, dlat iede komt waar hâj hoort. n Onderhsndelingen tusschen Engolan g en de Siowaken h Een, berioht uit Weenen aan de « Poli/tisch Pa e llementarische Naohriohten » maakt meld'ing va onde r hanjdelingen tu«schen de Engelsche rege4 ring en de Slowaiken, die vermoedlelijk binne a enkele dagern tot een overeenloomst zullen leki'ei Daarin zal worden bepaal-d dat in gebied'sa waar de S^owaldsche bevolking die giroote mee " derdieid uitmaakt, de Siowaken het bestuuir zulle overnemen, tenwiil in streken met een gemens C- de bew>lkin,g een Hangaarsch-Slowaiksch besïut wordt injgevoerd. Het beheer der ekionomische en financieel aamgele-genhedlen blijft te Boediapest. ^ Thyssen en Stlnnes onschuldlg DORTMUND. — Ambtenaian van de criminel • le politie em een lad vajv den, arsolraad te Muhi heim hebben hier een onderzoek iragiesteld nae P de beschuldigingen, ingebraclit tegen de heere k, Thyssen, Stiinnes «nz. (Zij -werdten verdlaûht va llandvenraad. Zij zoudien met die Fnamschemi ovei leig hebben gepleegd over de wijize, waarop hu î- fabrieken onder de Fransche beze-'ir.g het bei 6 zcra<len worden bestaurd. Red.) De persoon, van "wtiein de beschuHdlbgkigjeîi z,i> e uitgegaan, is Robert Boersch, secretaris van d j veillgiheidscomniissie vain den arsolraad te Dctri miunid, van beroep kellmer. Heden ver.hiooixi, enkende Boersch, dlat hij aile r had verzonnen. Daarop is Boersch aangehoudean r Lord Crey over de vrijheld ter zee LONDJiN. —, Burggraa! iGffey heeft in ee; rede te I>ew3bury, over de Yrijheid der zeee 0 geaegd, dat dit een aangelegenhedd -w«b, di ^ naar hij vreeede mœilijlkiieclieiii tusschen W il e Son en Engaland zou veçrwokkou. Het is er; d jajuimeir, dat er zooveel over Se vrijheid de zeeën ia ge&proicen, zonder dat deze gedefi e nieerd w. Het la waar, diat er in dit iani - een groot yooroordeel tegen de formule be . staat, hetgeen ivoorniaimeflijk daaraan is toi ■. te Éfohrijven, dat men haar voor een Duit sche phrase houdt Het is geen Duitschi phrase, maar een Aiœrikaansohe, gemaak in de Vereenigde Staten. Do Duitsoher3 na men haar over en gebruikten haar voor hui " eigen doeiainden, in een zdn en met een be • doeling, waarmee wij niet kond«n ln^tommen " Vandaar haar impopulariteit. Voorda-t Wilson haar definletert en met onf - car over komt praten, heeft het geen nut o^ de moeilijkheden vooruit te loopen. Wat be . teekent zij ? Vrijheid dor zeeën in vredes tijjd ? Zoo ja, dan zdjn we het er mee eens . Waar de Britsohe vloot In vredestijd in staa is geweest haar invloed en roacht ter ze( > aan te wen/ien, is deze invloed ,aangewenc voor cte vrijheid der eeegn voor &llenaties; zonder ondeirsehedd. De Vereenigde Sfeten hebben,naar lk meer een bepaling, dl9 vreemde schepen verbiedt. r goiedeïen tiîissclhen de Vereenigde Staten en • do F lippijnen te vervoeren. Andere landen hebben hepalingpn van (ienzeJîden aard. Wi nooit. Wij zijn meer \oor de vrijhaid dei zeeën In vredestijd geweest dan eenige an. dere natie. Hoe groot onze macht ter zec ook geweest is, wij gebruikten haar voor ce onparti|lige \rijheid der zee'o voor aliéna-tie3. Ik geloof, dat wij reoht hebben op wat ; mee®, erkentelijkihe.d voor het feit, evat -wi; . oui'© vloolioacht nooit in vredeetild hebben aangewend om het gebruïk der zeeën voox ons gemakkelijker te maken, zon'ler het te-vens en op gelijke voorwaarien voor airfe- 1 r^n gema;kkeli.ilier te maken. Als ee sprake is van d'e vri.iheid der zee- îft en in oorlogstijd, zou ik zeggen,da. % 1 en eenigde Staten sedert hun iSterventle, l alleen hebben toeges.emd in, maar ook kra j_ tige s.eun hebben verl'aend bij n<-t bl keeron van p-uiischland. In de eerste eta n' van den oorlog vlas de blokkade bij lai na zoo doeJtr^fend niet, omdat de? "Vej nigde SItaten er ailerlei kwesties à. ver da an over ontsiaan, maar m de latere jaren > V- den. oorlog is de blokkade met beholp ijl Vereenigde Staten volledig gemaakt en z [y, der die blolckade zou do ooriog nooit wonnen zijn. ai- Uit Asie LOiNDEN. — Reu'er verneemt dat de i sr- per'oevellhebber der Ttu-kseho sîrijtlmacht., o- in liet_ aohterland van Aden werkzaam t je 7,:c.h gisteren wet zijn staf 'heeft overgege^ Een nieuwe luohtdienst ~ .LONDEN. — Generaal Salmond is ] vliegiuig te Karachi aangekomen, om met r^geer.ng van Indië te baraadslagen o^er inriehting van een luohtdienst naar Ind sa De weg die werd gevolgd liep van Cai: over Damascus, Bagdad, Bushire en Ch. bas, en de tooht van 2545 mijkm, werd ^ 36 uren afgelegd nt De Fransche troepen in Boedapest id BOEDAPEST. — Officieel — In don lo :h van den dag zal het eerste groote 1ran«pi r- Fransche troepen, ter sfcerktet van versohek as ne honderden mannen te Boedapest aanl e- men. Een achuidige aan wroedbeden gestra PARIJS. — De correspondent an id "New-York Herald" te Coblenz, me.dt dat û- Dubsche generaal Von Testa', die in 1 0- begin van den oorlog gouverneur van B Lti gisch Luxemburg was, te Trier aang^hoad a- i® 611 naar Ma,z gebraoht. Het is nog il juist bekend waarvan hij wordt besoUuldi^ .. maar huj zal o.a. aansprakebjk worden j ® steld voor de lerechtsielling, zoo-wat zond 1, vorm van procès, van 112 inwoners \\ le Aarlen. Soif ■e 'B-BBjLIJN. — ILet Berliner Tagebk meant het ber.icht dat de staatssccmai [l van bmtenlandlschie zaken, dr. Soit, zi oiuisiag Eesft fipgecUend, te kunnen L 1- vestigen. Het biad zegt i reed3 sede " rijksoonferentie zijn de betrekking< ;iisschen Soif en Haasia z,eer gespanne . i>e onalhankelijken in de regeering be ben niet nagelaten het ontslag van di staatssecretaris te eiseben. Zij werd< r- daarin daor de pers der entente, in b " bizonder door de Fransche, gedteimd.W n zijn benieuwd te verneui&a o,p welke w ,. ze de onafliankolijkaQ de DuiteulandscJ i, politiek willen loi den. n, het oordeei van Eisner EJfiRLIJN. — lu çen vergadering Vf de Spartacusgz'oep te MUnchen heeft Ei e ner het woord gevoerd. Hij spoorde < dringend toe aan eindeiijk verstaudig worden en voor rust eu orde te zorye: .. Een revolutie, welke niet in &taat is ( orde te bewaren en arbeid te verrichte x ia verloren. Lukt auilks niet, dan or n staat er eene algemeene chaos, welke h J einde der revolutie beduidt. i -De bewegiug tegen voLkacomiuiissar t Auer en de pers heeft de reacftte et grooten dieinst bawiezeu. Dit was &e l daad van ongalïoorde lafheid en, van no .. grooter domheid. Indien het proletariai heden de Nationale Vergadering zc 8 verhinderen, zou zullss het bankroet va ' het proletariaat beduidetn. Uit Beriijn ^ BEiRLIJN. — Gisteravond zi^n 3e ve: 3 tegenwoordtgieirs van de vierde garde ii . fantene-divisie in de congreszaal van h 5 kanseliersgebouw door den volkscommii c saris Ebert deu eed van trouw aan d - vepubliek afgelegd. De volksdaïamissark i sen en de tainisteir van oorlog woonde ■ de haudeling bij. 5 De soldatenraden van de 'vaiteeho j£ gex-divisie en Ket infanterieregiment n | 189, wellte gisteren in Berlîjn zijrt bir nengetrokken, hebben eene verklaring a j gelegd, waarin zij en ai hun katnerade . trouw aan de regeering Ebert-Haase be . tuigen, die zij met aile kracht zullen or dersteunen oim de rust en de orde i: ' net land te handhaven, 1 —— ICort® BericMen ZWITSERLAiND. —, H. Cruilleaux, deuil ' gever va© het Zâmmarwailder tijdechrift "BJe main" heeft op hooger bevejll Zwitaerlan rnoeten Verlaten. FINDAND. i— De regeering h'eeft ht grondgebied vetrbodten, aan de Bolcheviki. NF.DiRRTiANT). De ex-keizeriu vai Duitsehlland! is ernstig ziek. IERLAND. — De Times achat de ginn *eijq,ers tussohen die 60 en 70 mandaten il lerland zullen haieny de nationalisten nie meer dan een dozijn. JAPAN. — Den lOdien zijn de Japansehi afgflvaaxfdigden naar de vr3d<?scon!ereaitie t< Jokohama «p we^i naar San Francisco ge gaan. DUITSGHDAND. — Volgens het Leipzi gerf Tageblatt zou de etx-keizer beproefd heb ben zieh te zelfmoorden. — In bijna aile steden van boveivSilezii I BimniiÉiie iwij te De voorfjehoudinoen v. Woest len .. an Woeste heeft zijn voorbehoudii 3er gen gemaakt csmtrent het Z. A. S. e ge_ de verkiezing van de Constituante. De houding van Woeste verwor dert ons niet. Woeste is de verteger )p- woordiger van het oude systeem. ■1ie Voor den oorlog was Woeste de ge r0D autoriseerde leider der Belgische kl< rikale partij. )6r Zijn veto was voldoende, opdj de ganseh deze partij de politieke inzicl: ten van Woeste onderschreef. Zal de klerikale partij nog langt blindelings handelen zooals Woest )D wil? Zal zij, zooals Woeste, blin zijn voor de nieuwe eischen van de: 0p tijd en zal zij den voet dwars zette: >r: aan de democratisohe hervorminge: le van het moment? ° Onze arbeidersklasse dient inge tt licht te zijn. Zij wil op voothand we d.e ten wat zij heeft aan de politiek de t^o burgerpartijen. 1®' Woeste verklaart ook, dat Art. 311 e® de rechten van de patroons garan deert. :6; Wat Woeste is op politiek gebiet er is hij ook op economisdh gebied: d> m vertegenwoordiger der reactie tegei de démocratie. Ten slotte heeft Woeste zijn voor \a behoudingen gemaakt omtrent he jn verwisselen van onze neutraliteitspo û- litiek voor een souvereine onafhanke rt lijkheidspolitiek. iU De tragedie, die België heeft door b" gemaakt, heeft bij Woeste geen* ;n nieuwe gezichtspunten geopend. ® De man is gebleven wat hij was de vertegenwoordiger van een Verou derd politiek systeem. ie Politici van dien aard zijn in d< phase, die wij dooromaken, eerdei hinderend dan gewenscht. m Een partij, die zich zou binden er »- laten leiden door de politieke denk j_r beelden en ôpvattingen van Woeste ^ is een partij, die door den drang dei lé omstandigheden allen poli'lieken in-n vloed zal verliezen. •t- De klerikale partij staat voor de keus, zich aan te sluiten bij de poli-tiek van den dag tegen het inzich' n van Woeste, oîwel Woeste's_ politiel n te aanvaarden tegen het inzicht van S het Belgische Volk. ^ De houding der B. W. P. zal be-D paald worden door de houding, niel van Woeste, maar der klerikale par-tij.r. Weigert de klerikale partij Z. A. S. i- volledige vrijheid van vereeniging, 34 afschaffing van Art. 310, dan zal de B. W. P. weten wat zij te doen heeft. f. De vermelde hervormingen vormen n een minimum-program, waar de ar-beidersklasse geen duimbreed van af-L" gaat, en dat zij zal trachten door te l voeren met de klerikale partij als het E- kan, zonder de klerikale partij, als q het moet. " zijn gisteren protesitvergiaderingen tegen de 1 Poolstche aanspnaiken op boven-Silezië gehou-dten, waairin ouizenden mensdhtro geestdriftig - voor het Duitsch blijven daarvan opkwamen. — Het Berl. Tageblatt verneemt, dat de gewezen keizer prins Eitdt Friedrich vol-maoht heeft verleend om hem in aile zaken, die het voormalîge koninklijke huis raken, ' te vertegenwoordigen. ï DUITSC&OOg'nSimi.JK. - Aartshertog Écrans Kared Salvador Is op 26-jarigen leeftijd t aan de grîep overleden. — De nieuiw gekozen vnouwelijke l&deA ! van, den Weensohen gemeenèeraad hebben dezer dagen de eerste ssitling bijgowoond. Het zijn er twaali. EiUS|LAND. —' Lenin zelf is liet niet ver-, borgen gebleven, hoe het met de levensmid^ dedenvoorziening in Ruislamd gesteld is Hij acihrjijft de mislukking van de werkzaamheid s der ovorheid te dien aaaizien toe aan het feit, > dat ze van geheel die wereld zijn affeesne- - den. Dat heeft hen gedwongen, eenige maanden te wachten. ARABIE, — Emir Joesoel, de derde zoon • van den boning van den Hedsjas, is na z,ijn bezoek aan Frankrijk in Engeland aangeko- > men. —aii i— ■—mT7riTMrwTm*MaMM«EBag&za«<a*>Z3»3naro3IT'"VIf1 Be Oriaiisatie lier MsiÉirl! " Het Nationaal Komiteit voor steun g en voeding heeft twee groote grond-beginselen erkend : 1. Het minimum-salaris ; n 2. den maximum arbeidsiijd. De arbeiders hebben het recht te weigeren meer dan negen uren per dag te arbeiden. De arbeiders mogen allen arbeid weigeren aan een salaris beneden één frank per uur. t De landbouwarbeiders mogen allen arbeid weigeren, betaald aan een salaris beneden de 5 frank per dag. De steun van levensmiddelen wordt behouden. e £ I Links en Rechts i Maarschaik Foch bevindt zich met zijn staf te Luxemburg. Generaal Haig - is met zijn hoofd'kwaitler gevcs.igd te Spa r Het Parlement &al zijn eerstkomende zitting Woensdag a.s. ) houden. Goed nieuws I De aankomst van verscheidene schepen, j gelaiden met koffie^ is aangekondigd. De heer Soudan is chef benvemd van het kabinet van mlnis-1 ter Wauters. Net groot-hoofdkwartier heeft zich verplaatst van Brussel naar Luik. f De heer Verhaeghe, etaîhouder der Genïsche advolcaten, heeJt aan - de pers een protest medeigedeeld, waarin hij tegen de Vlaajnsche Hoogesohool opkomt. De Standaard " schri/t : Naar wij vernemen zijn er besprekingen ; " gaande tusschen d.n he r vo^n it er der " iiamer en het gereicht, over de gevangen' " zetting van de volksveitegeawoordigers î " Henderickx en Augu^.eJ'ns. Tôt nu toe . " theeft de Kamer geene toelating tot "er-volging gegeven en de vraag welke wordt " wordt onderzooht is deze, of deze toela-; " tiag nog dient te worden ver.eend". ■ Tijdens de week van 3 tot 9 December bedraagt het geboor-L tecijfer voor Brussel 115', terwi.,1 h«.t sterîie-oijfer 460 is. Voor de Brusselsche agglome-' ratio zijn de cljfjrs a s volg.- geb®o;-tneyfef,' , 189; sterftecijfer 581. Deze cijfers leenen tôt . overweging. Wat de Duitschers zongen In 1914 : Nach Paris ! Hoch ! Hoch ! In 1918 : Nach Berlin ! Foch ! Foch ! •- Een mededeeiing van den ^mister van ooriog In de par,lemeniszitting un d.d. .il Dec. heeft do h. Masson, minister \an oorlog, de volgendb mededeeiing gedaan : Onze getalsterkte moet echter niet al te " gering z|.jn tegenover die van c'e gealli-" eerde legers. Wij kunnen de soklaten dus " ma?jr traps&ewijze uit d. n dienst out&laan. " De regeering is voornemens «rst de klas-" se van 18,39 en de vroegere klas&en naar " huis te zenden, daarna de klassen van 1 03 " tot 1908 Binnen korten tijd zullen de klas-" sen van 1904 en 1905 ook vrij kouion. " Het naar huis zenèlen van de vier eer-" ste klaseen en van de klassen van vôôr " 1839, zajl nagenoeg 35,000 man do vrijheid " geven. " De vrijwifligers voor den duur van den " oorlog zullen van denzeltden maaîregel ge-" nieten, " Iedore milicien die naar huis wordt ge-" zond'en zal eene vea-goecling onntvangen " van 50 franli boven zijne soldij. Daarbij " zullen de miliciens hunno kleederen me«-" krijgen met het recht ze te uezigen het-" geen, gezien den tegenwoordigen tijd, een " onlooohenbaar voordeel is. " Do vrijwilliger8 voor den duur van den " oorlog die feu voile 33 jaar oud zijn, of do jongere dio vader van drie kinderen " zijn, die dienst narnen sedert 1 14 ot die " bij het leger zijn gekoaisn uit de belette " of .Vijandelijks gebied on zullen insgèlijks " genieten van de onmiddelh. « •UiU.vingffli " die wij z'innens zijn te nemen " Ik heb aan mi^n beheer do ,-.dige on-" derrichtingcn gegeven om zoo ha-i-t moge-" lijk aile vrijtwiliigex3 vrij te -teilen. Do " nijverheid heeft ze noodig. " Er dient niet getalmd met het '-rijs'.ellen " der ooriogsvrijwilligers. Maar men verlangt " eerst te weien voor hoeveel per&onàs dese 'l'maatrege) gelden zal. {Zcer wel ) Eike çjoede socialisi r.ceiut Isrcct: lijner Cooperatiet. Verzekerd çev, icht eti iissla kwaiiteit.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volksgazet behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes