De volksgazet

1564 0
17 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 17 December. De volksgazet. Geraadpleegd op 22 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6h4cn6zr52/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4 DIHSPAG 17 DECER1BEB 1918 W0EH3ÉG 18 DIECEfiiBER 1918 10 sentlern11 îist nuitimer Beheer en opstelraad : VOOR ANTWERPEN BARON JCOSTEHSSTR., 2. Tel. <5391 VOOR BRUSSEL ZflVELSTRAAT, 35 Telefoon A 113 DE VOLKSGAZET DAGBLAB DMR WEBKLlEDW-JPARTIiï EERSTE JSÉBSKS N' 133 (Yoortzetting jaargang 1914) fiSOKHEKIIEHTSPRfJS J prie maanden. . fr. Zes maanden . . » JSen jaar. ...» Voor aankondigingen prijzen volgens tarief J- .i ■'■'■IW'WU.W.AL -UUI Belaisoh annexionisme Er bestaat geen werkelijk Bel-gisch annexionisme. Er is geen man in de Belgische Ka-mer die het zou aandurven annexatie van Hollandsch grondgebied voor te i staan. Er is geen enkel der Belgische af-gevaardigden op het officieel Vredes-congres, — geen enkel — die partij -ganger is van een agressieve politiek tegen Nederland. Minister Vander- I velde is er tegen. Minister Hymans is er tegen. Dat weten we beslist ! En dat is ook voldoende ! Van waar komt nu die perscampa-I gne> Wat beteekent dat gesnoef en die landhonger van zekere pers? Humbug, said Savoj'e. Onnoozel gewawel van onverant-woordelijke dagbladsohrijvers. Hun eerste poging dagteekent van ,1916. Die heeren schreven in de bui-tenlandsche belgische kranten, on-I derteekende verzoekschriften, maak-f ten brochuren en catechismen, be-[ legden onderzoeken ter plaatse in Zeeland en Hollandsch Limburg. Maar Baron Bej'ens sloeg die heeren den kop in met een officieele Belgische verklaring, die minister Loudon las in de Nederlandsche Tweede Ka-mer.De laatste campagne is slechts een nieuwe uitgaaf van de oude onderne-ming, en zij zal geen beteren bijval genieten. De arbeidende klas van België en in 't bijzonder de Belgische Werklie-denpartij deed aan zulke ophitsingen niet meê. Méér nog. Een caolitie-mi- nisterie met socialisten zou onmoge-lijk zijn op grond Van een annexio-nistische poiitiefy. Wil dit zeggen, dat indien de Lu-xemburgers willen Belgen worden, wij ons daartegen zullen verzetten? Neen. Wil dit zeggen dat wij een grens-regeling zullen verwerpen, om de Waalsdhe dorpen van Pruisen gele-genheid te geven te leven in een land waar hun taal wordt verstaan? Neen. Maar wij hebben Zeeland niet noo-dig. Wij hebben Hollandsch-Limburg niet noodig. Wij hebben reeds veel te veel zwarte distrikten in Belgenland. Mgr. Nolens mag gerust zijn. Wij zien hem liever in den Haag dan in Brussel. Wil dit zeggen dat wij niet te pra-ten hebben met Nederland over de Scheldevraag en zelfs over het kanaal van Terneuzen? Wil dit zeggen dat wij niet graag een betere regeling van zekere eco-nomische vraagstukken zouden wen-schen?Geenszins. Daartoe is Nederland wel bereid. Ik gevoel de annexionnistische campagne als een daad van cxndank-baarheid tegenover een Volk, dat ons heeft geholpen in ons leed, dat ons heeft gesteund in onze ellende, dat miljoenen heeft uitgegeven, voor ons, uit solidariteit. Er bestaat geen werkelijk Belgisch annexionisme. Cam. Huysmans. Buitenlandsche Kronijk De Vofkenbond Wannoer wij bij een vroegare gelegen-lieid g&jchireven hebben, dat de evea • wichtspolitiek met den gewapenden r-3-de door dazen oorlog baui>foet heeît ge-ïaaakit, dan ligt in deze bewer'ng, da\ deze poâtiek moet vervangeu wordeu door een andere maar betere poLtiei?. Deze andere en betere politiek kan nietj« anders zijn aan, r.ooaae wîj in onze laatste buiteniandfcciie bos ;iiouwiageij reeds zegden, de politiek van den VOL-KEN'BOinD.Waarin bestaat nu eigenlijk ' deze politiek, en hoe stellen wij o,us den Vol-kenbond voor ? Niemand verwacht van ons een \olle-dig uitgewerkt schéma van het. internationaal organisme, dat men Volkenband Doemt- Stelien wij ons tevreden met het aangeveu van de groote lijnen. hen Volkenbond is voor al de We-relis taien wat een Staat is voor de in-dividuën van een bepaalde natie. Elke moderne Staat heeft zi.'n parlement; tôt regeling en behartiging van de poLtieke, economische en maaiscliappeli.\-ke belangen van het volk ; 't i& -wat men noemt het nationaal parlement. De Volkenbond, het vertegemvaordi -gend organisme van al de iStaten, zal ook zijn parlement hebben, dat zal be-raadslagen en wettelijke verorJeniugeu tôt starid brengen omtrent de nationale Ien internationale belangen van al de sta.en zooals het nationaal parlement omtrent diezelfde belangen tegenover de in-dividucn van den ataat. ilet parlement van den Volkenbond zal een soert in -ternationaal parlement ol een 8uiïer-Par-loment zijn. Wanncer do bundel woltelijke b^palin-gen en verordeningcn van het Nationaal Parlocnent den naam draagt van ^Nationaal Wetboek,, dan zullen diezelfde be-palingeiî en verordeningcn van het ,,Su-per-Parlement,, niet anders heeten dan „internationaal Wetboek,,. De samenstcliing van het Nationaal parlement gebeurt langs dem weg der rechtstroeksche volksraadpleging. Het ,,Super-Parlement,, zal sameuge -stell 'i ijn uit v encg c n \v o o r d i g er s van al-| le Statun, terwijl drze v er tegenwoordi -I gei's bect wangednid kunnen worilen door do regelmadge volksvertegonwoordiglng. Voor zoo\ox wat betieft de wetgeven-de macht van don Volkenbond. Zooals in elken Staat noTens de wet-j gcvondo n-aekt do uitvoerende mactit ze-| telt orn uit te voor on wat door het par- 11emeut^ aiut^noiatu o! verordenend is ordcu, zoo z-al ho'.zojfue gebeuren in het kad<r van d«n Voll enbond. Novcno het ,,Super-l'arl&nent,, zal ook een soo-'t flSupor-Ùitvoerond;e Macht,, ze tel en, gelaat het resultaat der werkzaaaa-heaen van het ,.Super-Parlement,, op t£ leggen aan en te doen eerbiedigen dooi aile Staten. Zoo zal het ook gebeuren omtrout dç rechterlijke macht ; m. a. w. wat de ro is der rechterlijke macht tegenover der NationaLon Staat, zal ook de roi zijn vai het Internationaal Gerechtshof t°genovei den Volkenbond. Wanneer de eerste voor taak heeft d( verhoudin^eu van de individuën tôt dei Staat en ook van Individu tôt individu aaa te pas^en aan het Nationaal Wet boek,zoo zal het Internationaal Gerechts hof de verhoud'ngen van de Staten to den Volkenbond en ook van Staat to Staat aanpasson aan het Internationaal Wetboek. Het Internationaal Gerechtshof zal voor aj en in de eerste plaats zich bezig te houden hebben met mogelijke conflicten.dii zullen oprijzen tu°schen twee of meej staten, zoo doende deze conflicten te re gelen langs scheidsreehterlîjlke wegen, ii plaats van door beroep op de wapens, 't Is hetgeen wij tôt dusver aangedu'c hebben door het verplichtend scheidsge recht. Wanneer wij zooeven zegden, dat he Super-Parlement zal zijn voor den Vol kenbond, wat het. Nationaal Parlement is voor elken Staat, dau voegen wij aaai aan toe, dat men nevens de Nationale J a risprudentie een Internat1 onale Jurispru dentie zal krijgen en wat de "erste is in het raam van elken Staat zal de laat ste zijn in het leader van den Volken ■ bond. Voor zoover wat betreft de organisa torische inriohting van den Volkenbond terwijl wij naderhand meer bepaaldelijk zullen spreken over de économie en ovei de rechtsgrondbn, naar ons inzicht, var dit .internationaal organisme TELEGRAMMEN De ontvangst van WiJson in Frankrijh " L'1 Iumanit& het oMcdeel o^gaaa dei Franscho socdat'&tiache parti,), geeft heden.t©] gBlegenheiil van de aaakomst van pr&siden: Wiison, te Parijs, een extra-nutiaraer ait, ge hc-eil aan Wilson gewi.jd. Het inleidend arti kel ter: verwolkoming is geschreven dooi Anatole France. De houding der onaihankelijken BERLIJN. — Eindelijilc gaan de polltiekf loiderb der onalhankeljijke &oeiali&ten kleuu bokennen. Gister was reeds merkbaar, da' do toon in hun orgaan, do Freiheit, mindei ophiwcnd werd en vand'aag bevat dit blac œn h)oofd!artlkùl, gedteld : Duitsche taktieh voor de Duitsche revolutiq, waarin het ho la i.j^rismo en de dictatuur van! het p.roletariaa' met volstrekte duideli|ld)edd verwor.pen wor den. Het artikel richt zich bijzonder tegen hei nabootsen van de RnssLsttlie methoden, ter w-ijl de ooifetaiwligheden toch zoo \ olkomer verachiliend ssijn. Deze etap dler onafhamte lâjko partijjlfclders is| geenazins yerrassend meer. Zij hadd«în er zich van overtuigd dat de uifedag der verldezingen in DTesden,Chem-nitz en elders, waar zij geen tiende der stem-men van de meerderheidssocialisten kregen, werkelijk ala maatstaf nioest worden be-bohomvdi voor hun kansen bij de algemeenc verkiezjng voor de Constituante. Het ,blijkt nu ook dat het besluit om bij die aanstaande verkiezingen den strijd tegen de groote so-cialistische partij op te nemen slechts onder hevigen tegenstand van de sterke èToePen genomen is. Het is heel duidelijk dat ook H]aas>!e tôt de voorstanders van een verzoe-ning moet worden gerekend Hedenmorgen maakt de Duitsche dornokra-tische partij haar iv"erkiezingsoproep open-baar. Deze is zeer weinig scherp omlijnd en zou op het oogenblik voor iedere bur-gerlijke partij bruikbaar zijn. De sowjei-regeering STOCKHOLM. ~ De Zweedseho marine attaché kapitein Elliot, uit Eusland terugge-keerd, heeft een, vertegen.woordiger van Stock-hoLms Tidningen verteld, dat Lenin en Ka-rnencf voor de capitujlatio van het heele 6ow-jetgezag zijn, Trotzky, Radek en Tsjitsjerin daartegen. Bij de algemeene stemming bleei de laatste partij met 12 stemmen aan de bo-venhand. St. Petersburg i& al 14 dagen van aile voediseltoievoar afgesneden, waarfachijji-lijk omdat men denkt, dat de stad eerlang den Engelschen in handen zal komen. Ncorwegen en Rus land KOPENHiAGEN. —• Politiken verneemt ui( Kristiania, dat in het Noorsche gezantschaps-gebouw te St. Petersburg îa de verzegeldç koffers van het Zwitsersehle gezantschap een bedrag van negen millioen roebel zat. De bedde Zwitsersche schildlwiacliten werden door bewapenden overnîaud. De Noorsohe minister van buitenlandsche zaken Ihlen heeft ver-klaard, dat het geheele Noiorsohe &ezantschap zoo mogelijk St. Petersburg aal vefflaten. Camille Iiuysmans en de progroms Het Joodach Correspondent Bureau ont ving van Camille Huy&muns, seeretans vai h. t Internationaal Socialistisch Bureau, haï voigeude telegrani uit Brussel : "Seint het volgende aan Daszia=ki ; "Het u'tvoerend comité van de internationale proïeete-rt tegen de progroms: het l'oop da. de Poolsche rege ring dergeljjke daden zal verhilideren, Een \ ergadering zal worder georganiso rd om nationale ininderhuUsxech en en cultursele autonomie te eisc'aen. AVi zullen ons bij het voorstel van Branting,dei laider van de Zweedsche S. D. A. 1' aan sluiten. Huyuinam". De geallieerden en de arsolraden — D© 'Vor iir.s" irieldt ! De arsolraad in Krenziiac]? heeft in Tr'ej aangevraagd of in de door den vijaud be zette gebieden een ongieihâ|siiderd yercrak ei terugreis wordt gewaarborgd aan de gedele i geerden welko naar de bijeeakomat der ar ii solraden, te Berlin, op 16 December zullei ! worden gezonùen. f Deze vraag werd door de Duitsche wa . penstilstandcommissie volgens haar plicht aa] de opperste legeraanvoerlng der gcalli.erdei voorgelegd. Maarschalk Foch heeft daaroi het laconieke antwoord gegeven: do gealllee: 1 den erkennen de arsolraden niet. ' Henderson en de toekomstige vrede Ik wil een Wtson-vrede, dat is een recht . vaardige vrede en een vrede van een vol . feerenbond. Henderson wil dat Dui^oti'and di schade, die het België, i rankrijk, Servi{ ei Roemomë berokkend heeft, ten volie bevaald maar dit moet ten voile te vereenigen ziji • met de voorwaarden van den wapenstilstand ; Ik wil niet, ri p hij uit, van deu wapen > s'iilstand tan vodje papier malien Een verklaring van Nlannerheim LONDEN — Generaal baron Mannerhe'n 1 de nieuwe regent van Finland, is van New casïle naar Helsingfors vertrokksu ÏVjviorei . L^e.t hij een vertegenwoerdig-er van Reutej ■ verklaard : Do ruggegraat mijner poliiiek zal zijn, Oy . den be&ten voet met de geallieerden te ko moni,tein einde voor dé volkomen onafhanke | lijkheid van Finland na die erkenning doo: ' a'ie rijken te ijvercni, de versohlltends par tijen te vei-eenigen en door het niou > e par - lament een vasten regeermgsvorm to latei • bepaJen. ; De nieuwe landdag zal zoo gauw moge . lijk gekozen worden. Het tegenwoordige paj , lement wordt ap staanden voet ontbonden Het volk en ik zelf koesteren den wensch om een toenadeu-ing tôt onae Skandinaatschs buren te bewerkstelligen. % • In zake de Aaland-eilanden wil Finland he met Zweden eens worden. Ik ben overtuig< dat dit kan, maar als een of de l»ide par , tijen onwil jg zijn, vreee ik, dat de kwea i. niet zal worden bijgelegd, maar e?n broi van ernstige verwikkelingen wordt Met het echte Rusland hopen wo oveneem goede betrekkingen aan te knoopen. Ik ber zeker, dat. het weer ult den baaierd vai tegen woordig zal opduiken. wlddelerwijl za Finland zijn grenzen voor de Russiacho ait geweitenen openen Eni<ele dagen geleden is het handelsverdraj ■ tusschen Finland en Duttsohfand Ingetrokkei ; Frankryk heeft van de geallieerden nog al Ieen Finland'b onaflianke!irkhekl erkend. Di . is een saak van het meesta belang. IIet >ov • wor de Finsche regeering de meeste ul'hver kmg hebben, indien ze kon zeggen, aile en tente landen wildesn onze onafh'ankalijkheld er kennen. ! De Duitsche vrijwillige volksweerbaarheid BERiLIJN — De wet nopens de vorminf l eener vïijwillige volksweerbaarheid luidt: 1 .' voor het handhaven der, openbare ordeword .1 -en vrijwillige volksweerbaar,heid gevormd ; , 2. de raad van v olk soo m mia^aria&en ver strekt uitaluitend de vodmadhtan tôt het vor-; men van afdeelingen dezer weerbaarheid. Hi, stelt tevens het aantal en de sterkte der af deelingen yaet ; 3. die volksiweerbaarheid je uitsluiteod aan don ra(adl van volkacommis-sarissen ondergeschikt} 4, in da yolkBweer baarheid, die buiten het lsader van het leger staat, wijrden siechts vrijw-illigers opgeno-men. De rechte- en disciplinaire verhoudin-gen worden nog gecregeld1 ; 5. de vrijwilli-gers kiezen zelf hun aanvoerders, d. w. z. elke honderd man een aanvoerder Ve<rsohei-den groepen iVan honderd man vormen een afdeeling en kiezen den afdeelingsieider en een staf, wien een vertrouwensraad -van vijf vrjijwiUigers ter zijde staat ; 6. elke vrij;wil-liger is in dienst gehoorzaamhedd aan zijn zelfgekozen aanvoerders vetrplichlt ; 7. voor het aannemen van vrijwilligers gelden dte volgende voorwaarden : a. in den regel den 24 jarigeo leeftijd ; b. lichataielijke geschiktheid1; c. gedurende geruimen tijfi onberispelijke front-dienst vetrricht hebbei;de ; 8. de vrijwilligers hebben eer.st een proeftijd van 21 dagen dooi te maken. Ziijn zij geschikt, dian moeten zd; zich voor zea maanden; verbinden, j 0. de vrijwilligers moeten als manschappen uit .dten soldatenstand worden gekleed, gewapend er verpleegd. SoUdy wordt nog vastgestejld. Het Pruisische ministerie van oorlog heel' met goed'keuring van den raad van volks-oommisparissen de vereisohte maatregelen to: het uitvoeren der wet aî te kondigeu. Baad van volksoomiuissairiseen. De Vereenigde Staten demobiliseeren WASHINGTON. — March, de chef var den generalen staf heeft meegedeeld, dat d« V. S. nu dagelijks 15,000 man démobilisée ren. Weldra hoopt hij, dat dit aantal verdub beld zal zijn. Het département van oorlog heeft 842,000 ter demobilisatie in de V S aangeweizen afges«heiden \ an de 140,000, die Peï|shing in l^uropa heefti aangewezjen zoo. dra ze terug kunnen worden vervoerd. Duitsch-Oostenrijk tegenover de Tsjechen De Oostenrijkgohe Staaisraad heeft he den over de voortdurende invallen iu he gebied van Duitsch-Bohemeu beraadslaagc en op voorstel van staa^ssecretaris 13au er besloten aan alla buitenlajidsche re 1 geeringen voor te stellen, om ter verwe ; zenlijking van Het &el!bestetmmingsreoh der Duitschers in het gebied der Sade tou een volksreferendlum te houden on der leiaing van neutrale commissies er zoo noodig met assistentie vami neutrali . troepen. De Staatsraad weigerde het weld der Tsjechische troepen met gewel* te beantwoorden en zoodoendie den cor 1 logstoestand te besDendigen. Verwach wordt, dat ook de Entente de invalleq der Tsjecho-SlowaJken zullen aîkeuren. De Krupp-fabrieken aan den rand vai den a fgrond Uit Essen wondlt gemeilid : fe een vergadieoriin! l van moea'erkTnechi's der K-rupp-fiafamekein dieeld< . Ilot bestuur meicte, diat Kru.pp nog hoogisteins aai 10 tot 12.000 arbeidtets weiik kan geven. Van eea j regelmatigie procduktiie is geem sprako meeir, daa veiTnoedtelifk een vijanidblâjke bezetting te wach tien i3. Thains wordlt langaamediamcl1 het aaaidiee " leinloapdtaal cxpgeteerd door de dla«eiliijkscihe loo 1 nen aan arbeiiciers en employés tot een bedirai 1 wan onge.ve.er 2 milijoeaien mark. Na, het veaixrui] I van het aaaideelefnkapii'aali Uijft er van het ge f iheele werk nog slechts een p-uinhoop over. Deze me«fcdleeling heeft beitrekking op onge ,ve.:r 200.000 orbeidere, die tôt nu toe bij Kruipj werkteini. De politieke spanning te Boedapest s Uit Boad'apest wordt bericht, dat & l i 7C00 Hongaarsche soldaten op 13 deze: ■ met machinegoweren en twee batterijei 1 door de stad zijn getrokkeni oin hun ei " schen — het aftreden van den mkrste: van oorlog Bartha .— kracht bij te z.et ten. Verdior eischten zij nog vrije verk^ zing der officieren door de mataschappei bevorderngen van bekwame soldaten to officier en de verwijdering der officierei van den gen. staf. Toen de! stpet voo: de woning van Karolyi stilhiela', kwar d^e naar buiten en verklaardie de ei scîien te zullen ondjejjzjoeken, doeh hi wees er tevens op1, dat hij zi^ch niet doo: wipena vrees liet aanjagetn. De démon strapten betuàgiden nun instemiming me Kjfiff-obi'a woorulen on tsrokkeni in ordi af Tôt dusver is de minister van oorloj Bartha, nog niet afgetreden, hoewei hi zijn ontslagi heeft ingediend. Amerika's vlootplannen Schout-bij-nacht Charles J. Badger t voorzitter van de uitvoerende commissh l van den algemeeuen vlootraad heeft voo) de maritieiibe commia&ie uit het Huis vai : A f g e vaai-digden, en- op aangedrougen d< 1 Amerikaansche vlooi tegen 1925 evei , afork te makeai als iedere andere vloo ter wareld. Hij bepleiiite voortzettîng vaa ! het twieede vlootprograiûi voor drie jaar i en afwearking van het eerste, dat dooi den oorloig onvoltooid % gebleven. Hi zeide, dat de autoritedten de vloot evei ' sterk ails die van Eïigeland wilden heb ben, ten einde den weireldvrede te kun nen vertziekeretn als de volkenbond to stand komt. Het land had nooit een be tere gelegenheid voor vloot-uitbreidinf gehad vvegens de grootere aanbouw-faci liteiten van de weirven. De groote te van dien oorlog is geweestj, dat de na tie, die de sterkste vloot had,, in btaa wa« die vijiandellijka schepen binnen en . kele wekeu van de zee ta vetrjagen ei de eigen handelsroutes open te houden t Duitscbland had de tweeds vloot, imaai dat was niet genoeg. De Beiersohe regeering MUENCHjEN. — Volgens die illinche ner N eu este Nachrichten hebben zich ii ; den voorloopig,en Nationalen Raad a groepen gevonmd. Tot de groep van di Duitsche demola-atlsche partij behoorer 16 mannen etn vrouwen. De tweede on-dervoorzitter, dr- Quidde, heeît den raad een ontwerp-raglament doen toekomen, dat wat de verhouding tusschen regeering en Nationalen Raad aangaat, als volgtweid samerigeateld : treedt een minister al, uan. benoamt de Nationale Raad zijn opvol-ger op aanbeveling van de regeering. Treadt de heele regeering ai, dan wij}=t de Nationale Raad een vertrouweusaian aan, die het ministerie moet samenstol-Len. De li.ifrt met de namen cer a.s. mi-niatera moeit den N. R. ter bekrachtiging worden voorgelegd. Nationaal vredesfonds in Nederland De plannen tot vorming van een Nationaal Vredesfonds hebben vasteren vorm aangeno-men. Onder la.ding van M. G. Viasering. is een vorrloopig comitcit samengesteid cfat de ^ oorbereidendo maa regelen neemt tot de b:?' eenroeping van een vergadering te iJtreehi, . waar een definitieî àigemeen eomiteit tôt vorming van het Nationaal Vredeslotnds zal worden otpgericht. ■ Het antwoord van ons Ministerie van Buiteni. zaken ! Op antwoord op een djoor de pers gepaLHiioeerd ■ comimuntiqué van die NiedètflaiwAsclke Leigiattie in ■ "vterbandl met de overwegm gen omtrent de passa- • [ge van Duiitsche tmepen dk>or Làmbiirg d'eelit ons ' iMinie'vea-Le van Biiitenllandsche Zaken volgende ( nota medle : , Volgens diti communiqué zou de wapenstilstand den tioestand im rechte en dn feiten totaal veran-d'end1 zâjin. De door die Duiûtsahers aanvaarde voox--waarden zouden aile herneminig der vijandelâjk-Keden uitsluiten ; er was dus geen rede om de ooriiogiv.oerende troepen in een neu'traal land1 te interne eren. , Hierbij d'ient opgemenkt te worden : i 1. In rtechte is de wapenstiiletand sîechts een i schorsen der vijand'eliijikiheden ; diat geenszins hun - iher-rueming uiitsiuit en diat geen einde aan den . oorlogistoestand stelt. 2. Den 12 November 1918 heeft de Nedierland-" sche Regeeiring d'en dloontoch/t van Duitsche t<roe-^ pen, door Lvmburg toegestaan zonder voorafgiaanr - dielijke toelating der gealllieerde reg^eeuinigen. Nochtans, in een nota aan den Belgiisohen Mi-^ nistex te Den Haag, gedaleerd denzelixiem dag en meldende deze beslissing, ver!klaarde de Neder-J lan'dsohe Mmister van Budterniarudsctae Zaiken de " in Nedlerlland sînds 1914 geinterneerde BeLgiische L miliitainen ndet te kunnen vmj laten zonder voor-_ afgtaandjeli|ke toestemmin^ der Duitsche Regee- t r^n«- 3. Voitgens de teranen van Art. 11 der 5e Con-^ ventiie van Den Haag (1907) was de Nederlandsche Regeening verpLicht de op haar geibied' ver- ^ bH'jvende Duitsche fcroepen te inbemeeren. De Ne-der^land'sche Re®eerintg cal niet beiJwisten, diat de-fze verpl'ich'tàiiig deai 12 November, in weoTtwàl van ^ idien wapen©tiil&t»and, nog beatooid, gezien zij den-; zelifd'en d'à g beroep deed' op betzelfde artikel tot l we^gien vian hare wei-gering ntopen« het vrijstel-t ien der Belgische gedntemeerden. r De Nederliandteohe Regeering heeft sindls ziâ den doortjocht der Duitsche troepen heeft toegeetoan, . ali'iijfd veo-'kllaard, diat zij in eerste pdaats handi&l-. de in het be>lan<g van Beligiië. ^ Niochtans, indien men zich op militair stand-: punt plaatst, is het onloochenbaar dat deze aan . (Duiitschers verleende g-unsti hun he<eft toejgeJaten tfeJnijike troepen en een belfemgrijik materiaol te trediden. Naar schiattinig zijn er van 70 tot 120.000 > Du&tiscihe soLdlaten dloor Limburg getrokken. Aan de hand van door den Beigdechen Generalen. Staf verzamelde inlichtingen was er vecr-band omirent d'en dlatum votor de p£issage over de Maas lanig® gansch het front voor het 4de Duitsche i'eger, zoowel over Nederlandsch als Bel-giisdh ■giriondgebiled, heitigeen te dtenken gjeeft, dat de vijandelijke Generale Staf het vvegbreoigen zijiner kolionnen gjeregeld had, rekenende op de Rjoestemmdnig der Nederlandsche Regeering. Men mag niet vergeten, dat in Belgisch Lrm-,buing het Duitsche leger zijn girootste centnum van ireservetroepen (Beverlioo), zijn voornaameie cen-Itrum van mitrailite-urs (Tongeren) had en dat al ■ de dépôts van het 4d'e leger, heè mateiriaai der Qciust, dlaige^ve der viliegikampen in Vlaanderen sa-mengetax^k'ken was rond Antwerpen &indb den te-/rugftocihlt in Qkitober. Men zieb dus het belang van den aan Duiitechiland bewezen dienst met dit le-jger niet te verpl'ichten den terugitocKt te voLtrek-Iken Zuidfovaarts van N etder'landisch Limlburg en de wegen en de spooirwegetn, verbindendb België rec&tistreeik© met DuitscMund, niet te overlaeten, teirwiijil zij nauweliijlkis voletonden voor den terug- t tocht der andere Duitsche troepen. ^ Het is toegelaien te bevestigen dat, indien de doortoch/t geweigerd hadlde geworden, een groot oontnngent, dat nu door Lilmbuirg is getrokken, « het Bôîigiisch girondlgebied niet in den door den \ wapenstilstand voorgeschreven termijn hadde Ikainnen ontruimen en kri.jigsgevan gen ware ge-(miaakt. Niet al.leen zijn deze troepen en di* ma-fceriaal ontfcroikken aan de gevangeni!»neming, maar die manschappen, ontsnapt lang» Neder-' lamd&ch Limburg, kunnen opsiieuw de wapen s ^ tegen, on® opnemen. * Andlerziijkis is door de Belgjisahe Regeering ge-i weiben, dat vee, paarden, ri>tui<gen en andere goe- deren, toebehoorende aan de bevolkiing van Belgisch LimJbuirg, gerequilsiitioneerd of gestolen door 1 de Duitschers, ook weg is geibracht langs Neder-t Oiandbch Limburg. De prodiukten dezer afhaliingen t hadlden moeten ter plaatse blijven, indi-en de we-(gen van Nederland®ch Limburg voor dien vijand ' jnliet haddien open gestaan. Ten slotJte door den icîooitocht aan een Duntech 1 leger boe te staan iin een pax^-nneie, die het No-or-^ den van België deikjt, heeft de Nedierllandteche Re-. cgeerùng een voorgiaanjde in 't leven gjeroepein, dat verband KoudSt met onze zekerheid. -i — ■ 1 ■■ Korte Herichten * RUSLAND. — ELen Enigoieoh eekaider is op do rede vtan Reval voor ailier gegaaii. ' DUn^CHLAJ®. — Volgens o£ficdoeJ« «batisWe- " item aijai door de militaire hoven geduiendé den t oorlog 11.400 pe.rsonen ter dood reroordeeU en - tereohtgeetoM • 3800 porsoceai Iciegen grMe. t — T«ngevol®e vnn een plaateelâjike staking van de setters zijn; sotnroise B«rltjn»ch« biadera den !3 ' Dooember nie* verecheaen. — Te Pima h«bban van het f-ront terugkeearen-de troepen den vooizi'Aer van dem arbejdsr&ad en Ruehle, lid van. de Spaitaousgroep, geefresteord. Zij wwdfcn verdaoht eesi Staatsgreep voce te be- • rendeai. I m ■■iHimnii [ Elke goede socialist neemt brood sijner s Cooperatiet, Vsrzekerd gewichi en beste l kwaliteit. Binnenlandsche kronijk Le Cercle Vicieux De georganiseerde arbeidersklasse heeft ihaar program van nieuwe ar-beidsvoorwaarden gepubliceerd. Dit program is voldoende gekend, opdat wij er hier nog zouden op te- ■ rugkomen. Welk is nu het antwoord yan de overzij de der barrikade? De arbeiders vragen 100 procent loonsverhooging; dan zullen de prijzen der produkten ,100 procent ver-hoogd worden. De œnsu,menten zullen dus de kos-ten van 't gelag betalen. Gezien de arbeiders ook tot de ka-tegorie der consumenten behooren, zullen de arbeiders ons in vorm van (( hooger prijzen » voor de consump-tie-artikelen terugbetalen, wat wij hun nu meer moeten betalen aan sa-laris.Zoo ging het vrceger ; het was de zoogenaamde «cercle vicieux», waarin de arbeidersklasse zidh keerde en wentelde zonder een uitweg te vin-den.De patroons Waren meester der markt en bepaalden de prijzen naar goeddunken in 't vooruitzicht der zoete, lekkere winst. De vraag is of het nu nog zoo ver-der zal gaan. Denken onzen patroons de arbeiders nog langer te kunnen opsluiten in deze ,« cercle vicieux ». Wij betwijfelen het. Wij meenen, dat de arbeiders niet langer de dupe kunnen zijn van de-zen stand van zaken. Wij zijn t akkoord dat de patroons winsten maken ; maar deze winst-makerij mag niet onbeperkt zijn en mag een zeker op voorhand bepaald procent niet overtreffen. De winst, boven het vastgesteld procent, moet ten goede komen van het bedrijf, van het personeel en van de collectiviteit. De verlhooging van salaris moet niet ten laste komen van de consumenten door vermeerderen van den prijs der producten. Deze verhooging moet gehaald worden op de winsten ; m. a. w. de patroons minder winsten en de arbeiders hooger salarissen. De économie van dit systeem komt hier op neer : De winsten van het bedrijfswezeri worden op meer rechtmatige wijze verdeeld tusschen patroon en arbeiders;de consumenten blijven gespaard van aile willekeur der patroons. Kortom 't stelsel van anarchie van vroeger moet plaats maken voor het stelsel van organisatie, waarbij de belangen van patroon, van arbeider en van consument op geiijken voet geplaatst worden. Dit organisatiewerk mag niet over-gelaten worden aan het privaat initia» tief, maar zou moeten geregeld worden langs wettelijke banen. Zoo geraken wij dan per slot van rekening uit de fameuze « Cercle Vicieux » uit ! Wilson en de Fransche socialisten Piesideni Wilson, antwoordend aan de afge-imardtgiLng dei Frainsche socialisten. heeft doen oitecKijnen dat de oorlog aangetoond heeft welk Jowaad er door e-en oraverant'woordelijlce en wiUe-laeurifîs regeeriaig kan worden bedreven. He* onjnogelijlk hei gel'uk en den voorspoed deT wereidbevollkiiiig t« verzekeren en een» eeuwigdurige<n vrede te ves'igen, zoo de herha-van dit kwaad niôt onxnogolijk worde ge-maakt.De oorlog is gevoerd geworden te geai alleen-heerschappiij en militarisme, die de vijandem zijn. der wdjlieid en die iin de on mogeKjkhe'Ld dLenen lté wiorden ge®6eld de mensohheid hun Woedgaeri-.gien wii1 op te dringen. Het bat stand brengen van dit democratisoh princiep moet cmdersbeuaid word«n door de »a-menweifeing der nafcies. Deze eamenwerking moet den Vrede, de Ge-reohtigiveid eji het Recht tot rech'-vaardiigen van dea ooriog, garandeeren en vcrzekieren. 20,000 Belgische gsvengensn berinden ?ioh nog in T'uitichland opgftslotm ùi de kani)} n van Haialin, Sioltau, ùottin^cn Qnz. 20.00o keerdoa, roods terug, waa^ndor 10.000. soldaten, i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volksgazet behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes