De volksgazet

2242 0
18 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 18 December. De volksgazet. Geraadpleegd op 04 juni 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/t727941x0j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

WCESSDÂfi 18 BcCEÎSÎBER !9!3 D0NDE3DÂG 19 BECEI8BEB 1918 10 C80ti8iiinli8t aummer Beheer en opstelraad : VOOR ANTViERPEN BARON JOûSTENSSTR., 2. Tel. 4391 VOOR SRUS3EL ZAVEL3TRAAT, 33 Talefoon A 113 DE VOLKS GAZET DAGBLAD DER WERKLIEDEN-PARTIJ ÉER8TE JAAR5AHG Rr 139 ÇVoortzetting jaargang 1914) AB9SaaEJHEHTSmU3 s Drie m'aanâen. . lr. Zes maanden . . » Een jaar. ..." Voor aankondigingen prijzeu volgens tarief «TSS™ Camiel HUYSMANS in de zaal "Thalia" o\rer den toestand der Arbeîders in. '4 Huitenland en Eier — en wat hun faak moet zijn bïj dsn heroptaw van ons ^id. Onze Metaalbewerkers in Engeland op terugkomst In afw&chting, dat wij eerstdaags onze kameraden uit Engeland m ons midden zullen mogen terugzien, zijn wij in staat gesteld enkele belangrijke mededeelin-gen van gô-nder te ontvangen. Deze mededeelingen zijn ons verstrekt door onzen vriend W. Eekelers, Secreta-ris van het Federaal Comiteit en tijdens den oorlog organisator der Belgische Ar-beiders in Brittanje. Ziehier nu wat de vriend Eekeleers o. a. schrijft : Wij zijn overtuigid, dat de Jiaatste gebeurtenis-«en nieuwen moe<d zullen gegeven hebben aan al onze parUjgenooien der a-aingesloten gemeen^en en zij bij het cxntvangen van dit schrijven vol-op aan t werk zullen zijn voor de grootmaking onzer federatie. Voor zoover ik he>b kuinnen nagaan was mij'ne politieke gedragslijai in En.geiland dezelfde ial« deze cLer overgroote meerderh&id der Arron-diis&emenfc&federatie. Dat te vernemen deed me genoegen ; diaar wij tijdens den oorlog maar al te veel afwijk ngien hebben gezien : afwijkingen zoo-wel naar links, dlie leidem naar de anarchie, en naar rechts, ciie bij de burgerpartijen terecht Jcomen. Uw overgroote meerderheid is gebleven wat ze was voor den oorlog : SociaListisoh volgens het progiram onzer partij en de besluiten der Internationale Congressen. Omirent de toekomst onzer parti j «ohrijft Eekeleers : Onze Partij moet de sterkstie Partij van België worden. Niet aileen i.n ledental, maar ook m jmaah't en invloed. Wij moeien de leidende partij worden. De georgianiseerde arbeîders moeten zoo-ihaast mogelijk de teugels van het landsbes-tuur fcn handen nemen Met dat en met niets minder mogen wij tevreden zijn. En om dat te bereiken moeten wij onmidldel-illijk met aile kracht werken aan de verbreiding onzer ideeën en de ver&terking onzer rangen. Deze oorlog bracht de grootste revolutie, die ooit de were «d te aanschouwen kreeg, ook de revolutie in de hersenen der arbeiders. In aile landen grijpen de verdir ulkte volken naar onze rvaan. Wij zijn de eenige partij, die in staat is kle groote meerderheid van het laixd en van aile landen voldtnen'ng te schenken. Wij zijn de eeni-ge parti,j, waarbij de arbeaders en burgers ten slotïe zich zullen scharen om de menschheid ie îeiden in nieuwe ban en, om de wereld van uit-ibuiting, van impérial.sme plaats te doen maken ivoor een ordeliijke wereld, waar de arbeid als ^p-per&te me ester zal regeeren. Nu is de tijd om met de grootste stoutmoedig-heid onzen bevrijdingiskamp voort te zetten. Met een s^erk georgianiseerde Partij, waar eens-igezindheid heerscht, waar knappe kerels aan het ihoofd van staan en waar de leden durf en opoffe- ringsgezindheid koesteren, is er in een paar jaren meer te verkrijgen dan an der s in een eeu-w. Een nieuwe ti.jd gaan wij te gemoet en eein nieuw Bel'gië moeten wij doen verrijzen. Onze vriend ziet de toekomst vol ver-trouwen in, wanit zoo sdhrijft hij : Onze « Voltksgaz.et » zou het beste en het meest gelezen diagblad van Vlaamsch België moeten zijin. Onze Cooperatief zal op nieuwe grondi&lagen moeten ingericht worden. Onze vakbewegiing zou een geweldiige uitbreiding moeten nemen. Na-,tuurlajk is in dît geval de wensoh de vaaer onzer gedach'ten ; nnaax ge zuLt het toch met ons eens jzijn, diat op den ouden voet niet meer kan ge-werkt worden. Wij moeten voor uit ! Wij zijn de Partij der Toekomst en de toekomst dlat is... straks, leerde men ons over den Rijn. Wij hebben gezien, dat de burgerpartijen toch maar sterk zijn door onze zwakheid. Wij hebb-r jgezien, dat als er een wil is bij de arbeiders, zlj ailes kunnen. Wij zijn geen Bolchevitki; maar wij willen ab&oLuut op die oude banen niet meer mar-cheeren. Nieuwe toestanden vragen nieuwe wegen, nieuwe krachten nieuwe daden en vooral durf. Met die gedachten zijn onze kameraden hier be-zield.Omtrent de resultaten van de aktie bij de Belgische Arbeiders in Britannië, zegt Eekeleers : Onze Vereeiiigiing heeft de prachti-gste resultaten kunnen boeken. Menschen die ons vroeger vijandlig waren zijn nu in onze rangen. Secretaris-sen van libérale jonge wachten zijn nu afdeelings-bestuurders onzer vereeni.ging ; bestuurders van Ohristene vakbonden zijn rood geworden. Zoo kunnen wij hondenden voorbeeLden aanhalen. AJ.s ;n die richting zich ook de gediachten in België ge-wijzigid hebben, dan zal het noodig zijn, dat wij onmlddellijk naar NIEUWE LEIDENDE. KRACHTEN uiiZnen om orde te houden in de ramgen en de geestd'rift niet te laten verdiooven. Tôt diaar onze vriend Eekeleers. Wie der onzen denkt met zooals Eekeleers denkt; wie dei onzen wil niet, wat Eekelers wilit ? Degenen die zoo denken en zoo willen, moeten ooîc bereid gevonden worden den ouden slenter te laten varen. De oorlog heeft nieuwe toestanden ge-schapen. De Arbeidersbeweging kan deze nieuwe toestanden niet negeeren ; zij moet er zich bij aanpassen, wil zij met sukses de taak volvoeren, waartoe zij ge-roepen is. Onbevreesd en met durf moeten wij de nieuwe banen betreden ! Buitenlandsche Kronijk Het revolutionaire Rusland was nâli-tair inaengezakt, eensdeelf. tengevolge de desorganisatie door het tsarisme, au-aerdeels door de Bolsjewiskische propa-gancia van „vrede ten ailen prijze,,. Door tien loop der gebeunenissen Rusland, het Rusland der Bokhevild.ge-dwongen een sep ara ten vrede met d« machthebbers der Centrale Rijken te slui-teu.lirest-Litofak werd de historische plaats •waar deze geweldvrede zou onderteekend ■worden. Van Russische zijde verscheen Trotz-ky. ter vrsaesconierentie. De Centrai© R0lten waren oogensohijn-liik vertegenwoordigd door v. lCuhlinanu voor Duîtschland en Czernin voor Oos-tenrijk-IIongari;;e ; maar weldra bleek het Uit zjj si'echts het werktuig waren van de Pi'uisische Jonkers en de Duit-sche militaire kliek. 't Was generaal Holfmann die het of-ficieele Duîtschland, het Duîtschland van het ,,Groote Hoofdkwartier,, waar Lu -dendorff de lakens uitdeelde, vertegen -woordigûe.De diplomaten v. Kiihlmann en Czernin zetten democratische tronies op. Zij waren ook in grondbeginsel voor het Eôlfbeschi-CKingGrecht, voor den vrede zonder oorlogsschatting. 't Waren al gemaakts mannetjes,-want achter die democratische tronies verschool zich het meest ergerlijke impérialisme. Trotzky kwam ook aan 't woord. Al-hoewel wij nooit iets gemeens gehad hebben met de Bolcheviki, dan moeten wij hier toch zeggen, dat Trotzky. op een prachtige, oiidubbelzinriige vijze de grond-beginselen van den democratîschen vrede verdedigd heeft. Dç menheeren van Berlijn en Weenen hebben Trotzky laten praten: maar wan-neer Trotzky dan vroeg deze de» ocrati-sAe grond'oeginselen toe te passen en eon domocraiischen vrede tôt stand te brengen, dan stond generaal Hoîfrr.ann recht en zooals een Pruisische generaal da,t kan, ram'nelde met de vuist op taîel, antwoordende aan Trotzky : ,,Gii moogt prai'fin ; wij zull?n handelen! Gij v"1 rît. rou datn.aeratischen vrede ; wij willen een Pruisischen vrede ! Gîj Ei;it de . e wonnenen ; Kijn ci0 overwin-uaars ! WIJ D1CTEEREN DE WET. Wat er dan gebeurd is, is door een-ieder geweten : ZEVEN volkfetammen werden van Rusland aîgesnedein ; Rusland moets milâoenen roebels oorlogs -schatt'ng betalen. De vrede van Brest-Litofek heeit ons twee zasen geleerd : EEESTENS dat de Boloheviki ongelijk hebben gehad hun legers te pntbinden ; zij sitonden machteloos tegenover de Prui-s;sche en Weensche machthebbeis ; TWEiEDENS, dat het Duiusehe oor-logsmot'ef, ,,DudtscMand voert een ver-dedigiingsoorlog,, een logen was. Zoo was het gisteren, wanneer de Pruisische generaals Europa dachten te kunnen regeeren. Morgen hebben er ten andere inalevre-desoiideriiandelingien plaats. In plaats te Brest-Litotsk zal het te Versailles zijn. In plaats van Pruisische generaals à la Ludendorff, Hoffmann en Co, -//Ullen daar verschijnen vertagenwoordigers van het Duitsche volk. In plaats met de vuist op de tafej te rammclsn ter eere van het impérialisme, zuilen zij gedwongen worden Wil&an's veertien punten te aanvaarden. In plaats imillioenen oorlogsschatting te vorderen, zullen zij de rekening der door de Duitschers aangerichte oorlogs-schade te vereffanen hebben. De overwînnaar te Brest-Litofsk is de overwonnene te Versailles, en wat de overwinnaar van gisteren verdomde te aanvaarden te Brest, zal de overwonnene van hedeifl goedschiks oî kwaadschikg te Versailles moeten onderschrijven. Te Brest zegpvierde hot Pruisianisiue; te Versailles dicteert de werelddemocratie in verstandhouding met het georganiseerd proletanaat de wet. De toestand van morgen ie het tegen-beeld van den toestand van gisteren. De démocratie beeît getrionifeerd op de reactie, terwijl deze zege voor goed de baan heeft vria gemaakt voor de normale, logische ontwikkeling der volkende -mocratie langs den weg van het georganiseerd proletariaat, BRITAN'NIE. Vol gens de « Daily Express » houdlt het on'&lag van Smuts als lid vain het oor-logskabinet verband met de overweging, dat de oorlog uit is. WEENEN. — Een En t ente -afvaa rdigiug, be-s'aande uit Engelsche, Framsche en Roemeensche offioieren, onderhandelt te Weenen en Boedlapest over de instoUâng van een rechtetreeksche spoor-wegvei'bir.ding Parijs-Boekarest over Weenen en Boedopest. TFLEGRAMMEN Keizer Wilhelm en Bethman Hol weg Het Hamburger Fremdenblatt publieeert bet antwooird dat Keizer Wilhoim en Bethnann Hollweg in Mei 1917 op den door Chemin vermelden brief van Keizer Karel,hebben gegeven. Keizer Wilhelm spreekt zijn vast ver-Irouwen uit in het gunstig einde van den oorlog. In het bizonder wijst hij op de "bij korte tussehônpciozen aon-cier voldoende voor-bereiding plfiats hobbcndo Eng&lsch© aî-len, die een onloochenba<ar teeken zijn van den politieken en eoonoioischen noodtoostand \an iingeland." (De ranUoeneering in Engeland en het mislukken van het oi'fensiet zou-den de wil&fcraeht verlaimmen, ; de krachts-inspanningen zouden weldra verslappen en binnen korten tijd niet worden herhaald.Rusland is verlaaad, Amerika. kan in afzienba-ren tijd niet helpen. De tljd i- onze bcndge-noot geworden. Voorts wijst de Keizer een \ ergeltijdng tussohen de middenrijken en de gebeurtfeni^ een in Rusiîand af, want Rusland draagt de schuld van den oorlog en is overwunnen. Wij zijn eohter onsahnldig en zegevierend In tegenstelling mlet de opvatting van Keizer Karel zou juist een vrede met t,roote oîfers en de onvennijdelijk daarop vol'xende d^pres-sie een gevaar vour de monarchie worden Beflunann Hollweg zegt o.a. : Ameri';a's oorlogaveœklaring en het latere afbrokkelen van, andere neuCralen tengevolge van den duikbootoorlog, was te voorzien, doch de na-deelen Van d«a duikbootoorlog worden door hun voordeelen ver overtroffen. Het zwa&r-tegeiwicht van den oorlog heeft zich van het oosten naar het westen verplaatst, -sv-aar En' geland de andere bondgenooten ,teeds weer opaweept. Daar o m moet er een vastberaden aanvall op het brandpunt plaats vinden.Voorts i1 men in het bezit van de geheime doch stellige mededeelling, dat Ribot tôt den Jta-liaansehen gezant te Parija heeft &eze.gd dat Frankrijk do uitputting tegemoet gaat. Sedérl dien aijn de Fransohe of.'ea-s aan bloed ont-zaglijk. De dloor lcunstmatige opwekking&mid-delen herstelde stemming moet een awareo terugslag ondergaan. Vor der wordt geizegd : wij zouden kunnen volhoud©n zonder groota ïîsieo of bedrciging van onze staatkundige samein&telling. Beth. mann is het met Czernin eens om zoo epoe-dig mogelijk een eervolfeit vrede, die met. de belangen van het rijk en de bondgenooten in overe«n teanming is te bewerkstelligen; hi; is het fcevens eens dlat de Vredesactie mool plaats viaden, zoolang het politieke en mili taire initiatief n,og in onze handen is. De entente hoopt nog steeds op het weder ont waken der Russische activiteit. Daarom zot een te nadruldceldjk betoonde bereidwifligheic tôt den vrede thans tôt mislukking zijn ge daemd. Zij aou bovendien den schijn ,,va« een hopeloaze ui(jpu;ting wekken en der raoed vian den 'tetgjensitaindter aanwakkeren. Thans is de algemeene vrede slechts dooj onderwerping mogelijk. Deze zou alech's te verdragen zijn met een noodlottig ge\aai voor d© monarchie. Ru3t, vastberadenheid er een naar buiten gedoouin'enteerd vertrouwer zijn meer dan ooit geîboden. Het peilen var Rusland moet zonder een ten toon gesprei-den nadruk zakelijk zoodanig worden behan-deld, dat het tôt vredeaonderhandelingen leidt. Rusland zal den schijn van verraad jegens zijn bondgenooten vermijden en een modus zoeken, d|e den feitelijken vred-estloe&taiiid te weeg brengt, doeh die uiterlijk echter aK'chts den vorm van een inleiding tôt den al go meenen vrede heeft. EIzas-Lotharîngen BERLIJN — C. Bapp, B. C, Ley en H Muth hebben in een oproep tôt de uasobahi' de werJd het volgende ^ fgolcondigd : Du.tschland beging in '671 den irnotîge: missiag, Lkas-Lotharingen met geweld h\ te lijven. Deze misslag legde de kiem voor der krankrinnigen oorlog, die de wereld langer dan vier jaar in een bloedbad dompelde. Elzas Lotharingen, twistappel tusaroen twee grooto volken, mag niet door een nieuw miJch.swoord \ oor onafzienbaren tijd in nieuwe moellijkheden worden gestort. Deze kwestte behoort door lie'1 verstani niet door het gevoel te worJen opge'.oat Sinds 1871 was het doel der echte Elzaî-L-otka ringsche patriollen, voor onzen gebooxtegrond ze fbe&tuur te verkriigen. Do strijdleus was: t3zas-{Loitharingen voor de El a.3 ij^tharingers. Zou deze regel, hook-steen van onzen pblitieken strijd, plotseling geheel hebben afgedaan ? Neen, zoo kara'Aterloos kon het E.-L. 'vola niet zijn. Frankr^k hesft niet het recht over ons als over een kudda te beschikken. Wij hebben het lie-lige recht door een vrije mesningsulting en strijd van idea n geduren-de de vredesconférentia de toekomst van dil gebied vast te stellen. I;a irbij zulten we op de ekono-nische be. langen afgaan. De vreugderoes in E.-L.door de verlo-ising van het Jonlier stefeel 'verwekt zal spoedig wijken. Wij ko men op voor de belangen van boe-ren, wijnbouwers nijveraar3 en burgers.T°,n behoeve van eon bestendigen vrede iUioeteD wij een gawe ddad:ga annexatie van E-L, izeer sitel ig be'trijden. De E.-Tj. Landdag kan evenmin den door slag geven, want nog onlangs Het n de leidende Elzas-Lothtïiin'geirs zich. in an lcra ridh ting d'an tegenwoordlg uit. E-L. moet vrij van el^'en invloed kunnen beslissen. Onze leus bhjft : Blzas-Loitharin-gen voor de Elzas-Lotharingers. Wij protaste ren tegen de wijze, waarop d Franschen de bezetting toepassea. Het voll moet door volksgenooten worden bastiurd. Wij wi len E.-L. te zien gemaal-t tôt eei onzijd:gen staat, waarvan de onzijdighei; eoor de g-oote mogendheden wordt gowaax fcorgd. Ten tweede : t,t een autonomen ^Laat on der bescherming van Groct-Br ttanië Ten derde:- tôt een zelEbestuiienden staa als Canaea of Australie, onder bescherminj van Fran rijk. Ook voor andere voorstellen wi len we pie ten, voor zoover ze ons begsnsel dtki.en Onze b;doe;ingen zi,,n van elk misdadig chau vinisme g^^ptend. De Versenigde Staian, Britannië en de vrede LONDEN.— De Daily News verueym dd. Donderdag uit New York : naarma te de ^rootschheid van het vredes^raag stuk zich afteiekent, heratelt Wilsoti aanzien zich snei. De psrs houdt zicl op de vlakie aatagaande Roosevelt en eei L n gels ch - Amer ik a ans ch scheidsgereîhtvei drag, maar de Eveniitg Post ver w elk ou. het voorsassl als een fWjike versierRinj voor den volkenbond. Het gerueht over een schilcking ter z trekt de algemeene aandacht en word stilzwijgend goedgekeurr1. Indien de pre sident op het Britsche initia'ief voor &sj internationaal maritiem program heeft gc zinspseld, zou de openbare meening i: Brittanje de groote beteekenis van (le: lof naar waarde schatten. Hurd s eisci om uitlevermg van feite'djk geheel d Duitsche vloot is waailijk ongelukkig Zoo'n verlangen gepaard aan Lloyd G< orge's houding tegenover schaileloosotcl ling en die van Walter Long ten aan zien van de Duitsche koloniën, bevesti^ eenvoudig den argwaan, dat Groot-Bril tan;>, allos bijeengenomen, als ander Europeesche landen ailes wenscht wat hc kan krijgen. De wapenstilstand. LONDEN. — De Londensehe correspoi dent van de "Manchester Guardian" sohrijfl Ik geloof dat nu medegedeeld kan worde dat de Franscihe polijek, geljk die ôp ( jongS-C conferentie van de drie mogendhede te Londen aan den dag kwam, gegt-ond op den wenaoh naar een strategische grer tegan een mogelijkè herleving van het Dut sche jnl'litairismo, als Duitsdhland zijn bevo idng zou vergrootan door de aanhechtin van Duitsch-Oostenrijk. Het Fransohe program heeft, behalve hi : terugkrijgen van i liae-Lotharingen, ten doe , de aanhechti.ig van het gebied links va den Rijn to't aan de Nelerlandsche grens.m inbogrjp van de Palts en de Rijjnprovinci ^ Het maximum program is inlijving, het m nurium vo:ming van een bufferstaat, ond< Frarasch protectoraat. Daardoor zou Duitscl iand niet ianger een buurman van Belg zijn. Daarom is België voorstander van h Fransche plan. Gngeregeldheden te Dresden BERLIJN. — In Dresiden is het tôt oi geregeldlheden gekomen, die geriiôht waren ti gen h t coacer gebouw in de Reitbahnstraa waar n ar levcnsmiddalen gezocht zou wo: den, tôt een botsing met de militaire maa] waarbij een soldaat en een burger gedoo wetrden. De soldaat werd doodgesohoten doc een vrouw, die een vuurwaipen uit haar mo fel trok. Buitsndien warden er nog soidate en drie burgiers gewond. Veertien personen werden als raddraaiei in hechtends ger.omcn; het overigo gedeelt van de menigto hebben de soldaten verstroo? Het leger van Maokensen BERLIJN. — De legeirgroep van Mackei sen en de zich daarbij bevindtende gedeelte •van het elfde leger en van de legergroe Schotz,worJen niet in Hongarië ge-nterneeri Hun overbrenging naar het vaderiand is aa den gang. Eisner en de Entente Volgens berichten uit Mtinchen, zou d Beiersdhe minister-presidenti Kurt Eisner o; 10 December eenige vertegenwoordigers de Entente hebben ontvangen. Volgens gerucl ten, zou hij met hen hebben onderhandel over een afzonderliijke overeenlcomst. De Duitsche troepen In Turkife Graneraal Liman von SandeTS deelt doo middtel van eeai draadloos telegram uit Ooi stantinopel meda, dat de Duitsche troepen va Oonstantinopel, Kjein-AziS en Sytrië, ter sterk te van tweeduizend mon, te Constantinope verzameld z,ijn en op repatrieering wt»chter Het antwoord der Nederiandache Re geering op de nota van ons Minisferit van Buitenlansche Zaken. (.Ofîicioel). Dp ininister van, buitenlandsch zaken maakb het- volgende bekend i In een nota, welke do Beûlgi&ohé asegefcrin^ blijkena het Maa,nd(agaohte!(Didblad aAni de péri heeft doen toekcanen naar aarUcàding van eei communiqué van het ,Nedei)landsch gezant scliap te Brussel, wordt gemeld, dat de N« derlandsche regeering, toen zij op 12 Nov toegang aan Duitsche troepen verleende, bhj kens een schrijven van denzelfden dag aai de Belgiseiie rageering weigerde, de Belgi sehe gefntemeerden vrij te laten zonder voor afgaande instemmlng der Duitsche regoertng Naar aanleiding hiervan zjj opgemerkt, da bedoeld schrijven, het antwoord bevatte een brief van den gelgischen gezant yan 3 Ootofoer, waaarin dezte aan de Nederlandschi e; regeering had gevraagd, de Belgische gen terr|33rden op hatitr eigefn verantw'oordeliju i heid in vrijhoid te stellen, voornamelijk o| 1 grond, dat dan hen geen iv'oldoende voedse - kon worden verschaft. In dt^t antwoord zett de Nedeillandsche regeering uiteen, waarou - zij niet gerechtigd was, tôt de invrijheidst,el ling op dien grond, zonder de instemmin] t der andere oorlogvoerende partij, over t * gaan. Het onderwerp, dat in d.en britf a ai 12 Novamber werd behandaid, hield geener i lei verband met den op 11 November to ■ stand geikioanen wapenstilstand, en de brie " was reeds eerder vastgesteld. Uit het bovenstaande blijkt, dat de satner koppjeling van het Noderlandsche antwoori op de Belgische vraag van 4 October me d'en giasltoten wapenstUlstand op een misver ^ stand bij de Belgische regeering b-rust. Toen na den wapenstilstand tôt vrijlatin - van da geïnterneerden .werd overgegaan,wer 3 dit den Beligtschen gezant mondeling doo i den chef der polLieke afde&ling op het de ! partement van bnitenlandsche zaken medege . deeld, met verzoek, de Nederlandscha reget l ring wel te willen verwït.igen, zoodra d r toestand in België het vertrok der &eintei ' net-tt'den derwa«.rts zou Bedoogen. Do/,o me dedeeling gescliiedde op 13 ÎNovember, vôô 3 de samenkoimst, waarin aan den gezant d ^ modedeeling werd gedaan en uuleggino wer gegeven van het voornanien der regeerin; 1 ten aanzien van de Duitsche troepen. Op de overige opmlerkingen, vervat in d i persnota van de Belgische regeering, behouc i de minioter van buitenlandsch© zaken zicl i voor, terug ta komen. e Is dat oorlogswinst ? Naar uit Parijs wordt gemeld, 'ial d Compagnie générale d'Electiicité. die me fr. o5 màillioen kapitaal werkt, over hc [ afgeioopen boaAjaar een onveranderd d: vidend uitkeeren van fr. 50 per aandee e De Fransohe gevolmaohtigden ■t ter vredssconterenti PARIJS. — Volgens de Echo de P* ris, zullen Clemenceau, Pichon, maar L_ schalk Eoeh, Léon Bourgeois en Tardk t,da comanissaris voor Frarisch-Atneri^aay i sehe zaken) op het vredescongres de g< le volmaclitigden van Frankrijk zijn. " Polen hreekt de hetrekkingen \ met Dnitschiand a t- WARSQHAU. — Vanochtend heeft € 1- chef der politieke afdeeling y an het Poo " sche ministerie van buitenlandsche zake aan graaf Kessler, den Duitschen gezai j een nota overHandigd, waarin de Poo n" sshe regeering onaer verwijzing naar c 3t toestandïn in hetOberkommando-Ost,wa8 s. de Duitsche autoriteiten tegen de bêlai i gen van den Poolschen staat indruischei iT de daden hebben begaan en gemeenscha] 1 pelijk met de bolsjewiki zijn opgetrede jt als haar overtuiging te kennen gee£t dt vardere onderhandel! ngen met de Duit sche rogieering doello:os en voor de bh nenlandsche orde in Polen alsmede voo 1_ de toekomstige betrekkingen met Duitscl ' land zelfs schadislijk zouden zijn. Om di reden ziet de Poolsche regeering zio genoodziaakt da c^iplamatteke behrekkin a gen met de Duitsche regaermg af 1 r breken en verzoekt zij den Duitsche E- vertegenwoordiger met zijn gèheele per a soneel onverwijld de republiek Polen 1 verlaten. 9 Graaf Kessler heeft geantwoord dat h: ® aansbonds langs den kornsten weg Po len zal verlaten. Uit de Oekra'ine KIEF. — Kief is Zaterdagmiddag door c a troepen van het directorium bezet Erns j1 straatgeK'eol.tan zijn niet voorgekomen ; d '• regieeringstroepen zijn oatwapend'; de hetma a heeft ziin ontslag genoman, het kabinet i afgetredén, en het d.rec-toritum heeft de mael in handen genomen. Het directorium bestaat uit Winnitsjenîtt Petljjoera, Sjwetz en AiadrJ.iefskl. Eenige de _ partemienten zullen, tôt dat het dlrectoriiu geheel gevormd is, dcor ooimmiasarissen woi tien waargenomen. In de stad he rscht vo •* komen ruat; de orde wordt gehandhaafd doo troepen van he* directorium en Duitsche troe pen. [• ~ ■■ — ■ ■ ■ i i n Korte Berichten ^ MEXICO. — De douanewacht heeft ledien val die bemajining vain die Amerikaansohe stoomboo aangevalleoti. Ajlier:kanrn zijn geidlood. Het ;nci " dtent wordt langs diiplomaUeken weg goregeld. ' DUn'SCHLANID. — De a rbeicler srac! en vai Groot-Berlijn hebben ZatercLag afgevaardigdei verkozen voor het Congres vam arsohaden. D< ' meerdierheidssociaJistiein kregen 349 stemmem, d< onafhankelijken en imtellectueelem teœamen sLeoh-tj l 79. N.iettemiin werden aangewezen zeven van de i onathankeli jken «n één van de intel lectueeLen. 1 POLEN. — Met toeetemming van de Poolsclw " regeering gaan de heeren Mielczarski. Herse ci " Przeradzki naar Engeland om Polen de leverinj van waren en groiicfctoffen uit En gelancl te vrr-zekeren.E>e gedelegeerden hebben machtiging om vooi een bedrag vain 250 mîljoein frank inkoopen te dloem. — Volgens de a Nowa Gazeta » heeft de entente rechtstneeiksche betrekkingen met de Poolsche ' regeering aangeknoopt door het zenden van een 1 bijzondere delegatie. Eein deel dlaarvan is reeds 1 lin Watêchau, «en ander deel i® nog onderweg. ; iiiiis kmf i EEBBSED VOOR DEN PLiCHT j Wij hebben gevraagd, dat onze Ke-3 geering de bewezen diensten onzer 1 soldaten zou erkennen door het veriee-t nen van een toelage. £ In parlementszitting van 1 1 November heeft de Minister van Oorlog het j grondbeginsel « een vergoeding aan t onze soldaten » erkend. De Minister zegde, dat elke mili-y cien een vergoeding krijgt van 50 fr. 1 't VerLeugd ons dat onze Regee-r ring bij monde van den Minister van ! Oorlog de bewezen diensten onzer !- soldaten heeft erkend. Maar wij moeten bekennen, dat wij . meer verwacht hadden. r Wij vinden de vergoeding te klein; ° wij hadden ons zeker verwacht aan , een paar duizend frank per soldaat. Wij willen van deze quaestie geen 0 marchandage maken ; nochtans wij 1 kunnen het niet verhelpen, maar wij vinden de som van vijftig frank te mie~ zerig. e Wat vertegenwoordigt nu toch vijf-;t tig frank in de dure tijden, die wij ;t doormaken? [ Dat men ons a. u. b. niet antwoor-de, dat twee duizend frank per soldaat 3 te hoog zal komen te staan voor de Staat®kas. Het middel ligt voor de hand om u daar een mouw aan te passen. J" Terwijl onze soldaten in de loop-' graven lagen hebben onze boeren ex-tra-winsten gemaakt. / Zou het niet rechtmatig zijn dat on-e ze boeren beginnen een deel dezer l- oorlogswinsten af te staan ten voor-Q deele onzer soldaten, terwijl onze re-^ geering het ander deel zou kunnen be- 0 steden voor andere doeleinden. x De financieele zijde van het pro-l~ bleem lost zioh dus van zelf op. De gelegenheid is te schoon om den a dank onzer bevolking tegenover onze it soldaten te betuigen zooals het past. - Laat ons nu eens « groot zien » tegen-l" over hen, die een grootsche taak heb-^ ben volbracht. a Zouden wij dit praohtig gebaar van a onze Regeering mogen verwachten? - \ Links en Rechts e Z .. 2 De geïnterneerden j van Hod'ind en de teruggekeerde kriig^ge-.1 vangenen van Duîtschland, welke 10 daaen verlof ontvingen, mogen 30 dagen afwezig ILjven. Zij inoeen enkel bij de dic'ûUbijge-legen gendarmetlle hun verijfbrief -net ' 2a e dagen laten veri 'ngen Tegen n dis geen verlof. ■e brief bezittin, kunnen htm al.laar l>eko;i.en; e terwijl degenen onder hen, die deelmaken Q der klassen 1899,_ 1S00, 1901 en 1"02, zich s niet moeten aanbieden. Zij blyven in onl-.e-paalJ verlof te huiis. Zij moeten ',ïeh gedra-"gen volgens de standregelen betreffende: sol-, daten in verlof. s' De verloven voor de olficiercin zijn in de-q zel'de hoedanigheden verlengd. Zij moeten , bij 't einde van hun verlcfiijd z'ch aanbie 1 den bij den luiienant-generaai, inspecteur-ge-r neraal van 't leger, in de militaire schooi te Brussel Een nieuwe train loopt naar Pairijs over Brugge, hij is voor-den van Westinghouse-freinen, welke toela-ten met grootere sn"lheid te rijden 12 miilioan kilos kolen i worden deze week over aile streken van t België verzonden. In de vogeikool. , Vier jaar lang werden we hier bij inidde' , van prikkaldraad ing'>s!ct n als in en vo : golkooi Op 't oogenblik is ir.en bozlg de ! Dullscthers van 't zielîde laken een broek te i geven, door ze op hun beur. met prikkel-; draad te ojnsingelen Teder zijn beurt is niet to veel. De Vredesccnterentie . zal niet voor 15 Januari k'unnen beg nrien Brood aan verminderden prijs. Een bijrantsoen brood aan ver.nimlerden prijs, zal gegeven worden aan aie wer-en-de arbeiders. Zes miilioan mark werden in de slatie van Mu"son ond.'kt, in een wagon, welke door de DuUscbsra aeh-tergelaten werd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volksgazet behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes