De volksgazet

68871 0
30 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 30 November. De volksgazet. Geraadpleegd op 27 januari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1z41r6ns23/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

InM 30 mmih 1Qlfi QHDAS [DECER1BER13,8 centiem" li8t nummer ! Beheer en opstelraad : VQGR AMTWERPEN [jlfiON JOOSTENSSTR., 2. Tel. 439f VOOR BRllcSEL ZSVELSTRAAT, 35 Telefoon A 113 DE VOLKSGAZET DAGBLAD DMR WMBKL1EDEN-PARTIJ EERSTE JMMM6 H' 123 (Voortzetting jaargang 1914) ABONNEiVIENTSPRMS 9 Drie maanden, . fr. * Zes rnaanden « . » Een jaar. ...» Voor aankondigingen prijzen volgens tarief S? Het Regiem der Bolcheviki D9 Russische sociaii^ciSflie deieg&Us n t buitenland heeft volgenden oproep iau do B Vv. P, gerieht . Hierbij stureu wij u twee documenten, die wij' eeuigen tijd geieden ontvangen beubea van het (Jeutraal Comité der Russische soCiaai-democratiîCke Partij eu van het oeiuraai Condte der revolutio-naj-e tiociahsusctie Partij. Bij, 011s ver-ÏUji te dtockhoim heboem wij ze reeds sait ae pers meuegetiecid en de Skauui-ûàufeciie soeialisiisciie pers hae.t ze voor i«ee xDaanaiiu gopuulioeerd. net ieit der uauhouding van 3i> arbei-dersaigev aarà%den aoor ae zoogcnaani-de „artoeiders en boeren regearing,, heeiî oij a© weaieii^vQ arDeidersorganisaties geen reactie o Ueetend, uo-duaiis dat ut iradite uer arutuiiei's&iasbe aiiyd op de \»ud is van de rechivaârdigheid en lia j,ecjjt, zonuer re^euscuap te ùouden me: faet ianu noen net regièm, die ze ver-kracnc, nocij. van ûe inaatôcuappelijke porfitie (1er siachtoifers. De eenige uitieg nopens deze uitaon-vj «uae i^-t^oisclie ai** bej-ct'jifi eu [en guuoie uer aiciatoren tt àiuSivou hgt imtoonien vast aan het teil dat net ui-uWd uer seua^u.eu.jK.e aaahou diiig met otnaeti toege^oiuen is dij ut aiD^ittca-Borgamsaties ou soeialisiiscii* çarOjïL". aanzien het onzen pliuht u de ot ficieeie medeueeliug te overhandigen.was Jièi uan met veruagmg. De Sj aroeiU®i.=>atgevaaraigden warei op 20 ouii te îVioskou vereeuigd, zooal; 21] ze j îu iiun Driei veriuaxeu, tôt bo iiaaae.en vau de quaes ie vau een pau ite^ison atoeiaerscougres. ve buneuge wone vergadci^ngen uer aroeiid'ert'at^e vaaiUigacn zijn uegouuen zicn te orga Uibeeieu m VerscinUeaUe Russische ste dea lu deu loop van cie îeute 11. eu ua op init.aiie^uer arbeiders van Petiogtai Le uoleneviKi-regemiag, Zieh gedurcud uiaaiiUeu verzet uebbende tegeu herKie ziugaii v'au ue Soviet (.Raad van Aibti d&rsalgevaaruigaeu) weilie nochtaus u iffeeûmg vau net proietariaat der hook Btad uiet taeer vex-togenwoordig'de ; zo beslout de soviet einde Febi'uari ee meuvv vertegenwooruigend organisme te staud te breugen, dat zieh tsrstond bt ■zig iueid met de qaaesties van ontrui ifuig, van demotûLsatie, van nijverbei en van werkloosheid. In de proviuei hebben de v&rgaderingon der afge.aar digdeu âch georganiseerd na de gewe dadige outuinuing door do regeering va tal van Soviets en waar de nieuwe vei kiezingeu de meerderheid gaven aan t Bocialiitische oppo&ilie. I4t was het g< val le zaatJUit, 'laroslavl, Nigui, No\ gorod, Tambof, ïouba, Taehvent, R >\ toi on eiders. Gedurend© vier màaude durtde de regeering de Buitesngewoi Vergaderiug le Petrograd, geKoz^n doc nseer d 11 iCvj.OOO aroe.dej's, waar bij d vau de 50 voornaa jste fabrieien va Petrograd, niei outbinden. lu de maand J uni hebben de zooge naa-i.de ,,voikseommissarissen,. er eindi lijk in toegesiemd do Soviet te Petrogra te -herkieaen; maar tôt dat doel hebben zij een spéciale nieuwe kieàwet opgesteld ^ die hen in alie geval de meerderheià h verzekerde ; want, volgens deze wet, wera alleen een vierde van de leden der s Soviet rechtstreeics gekozen door het pi'o-lelar:aat van Petrograd, op basis van £ gelijk en reehtstreeksch kiesrecht; de drie t andere vierden werden aangesteld door de vare-hiLiende bureaucratiaehe organi- £ satîes der Bolcheviki die sedert lang ai- ^ ie genieenschap met de massa verloren hebben. Hebbende op z,alke wiize, gepaard met c een di-ukking op de kiezers, de meerder- ^ heid verkregen, in weerwil van de s.em-ming der grootste fabrieken voor de op-positie, hebben de conamisear'ssen de bui- c ; teugewone vergadering ontbonden. t - De arbeidersafgevaardigdeu begormen i . alsdan een agltatie in verschillende in- l duBtrieele centra met het doel een arbei- r der&congres samen te roepen, dat de wil van het proletariaat aan de regeering c zou kunnen opdringan tôt heïstel van de onafhankelijkheid en de waardigheid der ( ; vakbewegûig, weike deel uilmaakte van j i de openoare administratie, onder de dic- tatuur van den Raad der Commissaris- 1 : sen, zonder eigen wil, zonder leven noch c > krachtdadigheid en vet'plicht doodeenvou- < dig h t program der Bolcheviki, die aan j ■ 't bewind zi^n en bes&hiidcen over de le- . s germaclit, uit te voeren. De conferentie (ïer , afgevaardigden van 1 L verschdieude groote industrieele centra, i > vertegemvoordigende meer dan "-OO.UOO ■ arbeiders, is dij de tweede zitting oiit- ■ bonden geworden en de leden zijn iu - he;htenii= genomen onder de beschuldi - - giug van saiiienzvvering tegeu de veiiig- 1 - Ke>d van den staat. Dinde Sepuember, datuai dat wiv recht-t straeks zijn ingelicht geworden uit Mos-1 kou, zaten zij nog in t ga>ang in de à hoofdstad der Boloheviki ais gitlZ2laars, - en n'ets wijst er op, dat zij sinds op - vrije voeten zijn gesteld. e> Het federaal comité van de îransche ■- C. G. T. heeït zich. \aatst berig gehou-o den met het lot van Pierre Kropo «ne a die, volgens weinig verlrouwbare bertcii-t ten der agentscliappen, ook in bechtenis - zou genomen zijn. Wij wil.eu gelooven, dat de juiste îei-d ten, die wij u hier oïfieieel mededeelen, e in naam der Russische partijen, uwe tns- - schenko ,-st zullen u'tiokken ten gunste i- der arbeidersafgevaardDdon., alleu be-n proefde strijders uit de socialistische en - va'^bewegiag, waaronder verschcidene die e behooren tôt de linkervleugel van het >- Internationalisme (Ziuimerwaid) en die, na jaren baliingschap te hebben doorge-3- maakt in Sibérie, gevang en gedurîge n vervolgingen onder het tsaristisch re-e giem gekend hebben, nu in hechtenis zijn ir genomen door een zoogezegde ,,Commu-ie nistisehe'' regeering. n Ontvangt, beste Katneraden, onze broe-dergroeten.P. Axebrod, lid van het I. S. B. j- N. Roussauof, R. S P. d V. Soukhoml'ne, R. S. P. iiiBiiÊtit ifoi ; Hue zit het in Ouitschïand ? 2 2 Het ver loop der Duitsche revoîutie ]., Aeert tôt dusver nog geen vaste vor- c men aangenomen, alVioewel aile tee- T kenen er op wijzen dat de binnenland-sche toestand niet onder den invloed ^ van den uïtersten linkervleugel, de j-Spartacusgroep of de zoogenaamde ^ Duitsche Bolcheviki, zal komen te j. staan. Wanneer wij zeggen dat aile teeke- c nen er op wij zen, dan wil dat natuur- ^ lijk zeggen, dat de tegenwoordige , dragers dèr revoîutie meester moeien ( i blijven van den toestand. Het is voor niemand een geheim, dat Duitschland oogenblikkelijk met r | de grootste moeilijkheden te kampen J heeft^ Nevens het levensmiddelenpro- ' bleem zij 11 ook de démobilisatie met c al de daaraan verbonden moeiiijlehe- c dc-n. de economische aaagelegenhe- • deri gepaard met de tewerkstelling en den aanvoer van grondstoffen en het financieeiprobleem aan de oppervlak- £ k geketnen. 1 De iiiacritspositie der tegenwoor-1£ dige voiksregeëring, onder de leiding en contiôle der Raden van Arbeiders c en Soldaten staat in natiw verband c lïle de onmiddellijke oplossing dezer c mcblcraen. i ijd achterwege, dàn is het niet uitge-loten, dat het Duitsche volk, gedre-en door de wanhoop en den nood, le banen der organisatie verlaat en ijn heil wil zoeken bij degenen die ijn heil beloven, maar het ook niet :unnen bezorgen, bij de zoogenaam-le Duitsche Bolcheviki. Duitschland vordt dan een tweede Rusland. Zonder in eenige mate een politiek an medelijden in te leiden tegenover )uitschland — Duitschland heeft ge-onden wat het heeft gezocht — is iet tooh voor de Europeesche volken n de werelddemocratie van het hoog-te belang, dat Duitschland geen weede Rusland worde;dat in Duitsch-and de anarchie het niet haie op de >rganisatie door de démocratie. Gewis moet het Duitsche volk rich naar trachten door deze moeilijkhe-len heen te slaan; maar een vraag is let, dat deze moeilijkheden van bui-en af nog moeten verzwaard worden >m alzoc- lot een toestand te komen, lie niet meer langs regelmatige we-^en op te lossen is. In de vraag ligt îet antwoord besloten. Maar Duitschland heeft nog met indere moeilijkheden af te rekenen; noeilijkheden van meer politieken iard. Algemeen is het geweten, dat er in ien schoot der Duitsche sociaaldemo-raten twee fracties bestaan, die door ien oorlog heen scherp tegenover el-;aar hebben gestaan: de afhankelij-:en onder leiding van Sçheidemann i de onafhankelijken onder leiding £ an Haase, Ledebour en Co. j1( De revoîutie is het werk der onaf- w ankelijken terwijl de afhankelijken 0J ;r elfder ure het program der onaf- M ankelijken hebben aanvaard. 1' Maar deze toenadering is meer L' chijn dan werkelijkheid ; de scherpe sgenstelling tusschen de politiek der eide fracties is gebleven. Deze tegenstelling is de îaatste da-;en weer scherp aan 't licht gekomen c n wel voornamelijk door de publica- e te te Munchen (Beieren) van offi- s ieele documenten omtrent de voor- J ;eschiedenis van den oorlog. i Nu sohijnt het, dat men te Berlijn laaromtrent niet goed te spreken is, :n ten rechte of ten onrechte denkt , nen, dat Sçheidemann in samenwer- ( :ing met de burgerelementen in de t egeering (Soif en Ertzberger) daar ' le hand in heeft. j Onze overtuiging is, dat deze ver- ■ Miderstelling niet van allen grond ont- I >loot is; des te meer, omdat door de j jublicatie van dusdanige documenten ie oorlogspolitiek der afhankelijke iociaal-democraten net als die van de i Duitsche machthebbers in een uiterst i îardig daglicht komt te staan; docu-xienten van dien aard zijn voor Sçheidemann en zijn groep te compromit-:ant.Maar de Beiersche sociaal-demo-:raten onder leiding van Kurt Eisner, ;en der invloedrijke figuren der Onafhankelijken, laten zich niet van het goede spoor brengen. Het Uitvoerend Comité van den R. v. A. en S., te Munchen, heeft Berlijn een soort ultimatum bezorgd, waarin o. a. gezegd wordt: Wij verlangen dat deze contra-revolutionairen elementen (N. D. R. hi&r wordt bedoeld Erzberger en Soif van de burgerpartijen; David en Sçheidemann van de Afhankelijke sociaaldemocraten) op staanden voet aan den dijk worden gezet. Deze taal laat aan klaarheid niets te wenschen en de verbroedering tusschen de afhankelijken en de onafhankelijken is nog verre zoek. Het wantrouwen der onafhankelijken is, in plaats van bijgelegd, zoo hevig als ooit te voren. Deze onoverbrugbare tegenstelling omtrent het politiek beleid is niet van aard dat de crisis zich gemakkehjker en regelmatiger zou ontknoopen. Wel integendeel ! Zelfs is de mogelijkheid niet uitge-sloten, dat de onafhankelijken alleen het bewind in handen zullen nemen om de binnenlandsche moeilijkheden met des te meer kans van sukses op bevredigende wijze op te lossen en om te voorkomen dat de eenheid van het Rijk niet in 't gedrang kome. Want bij de reeds vermelde moeilijkheden, is er ook nog een separati-sche beweging op til, waar wij in een volgend artikel verder zullen op in-gaan.Toegelaten door de Censuur TELEGRAMMEN Ue Politiek van Asquith Asquith heit in een verkieziagsrede gezegd dat men den vrijkandel ongemoeid moest laten. Het zelfbestuur voor lerland moest v er-■\vezenl jkt worden. Wat den wederopbou'.r J>e-trof was hij nitt gebonden aan een kant en klaar program. Hij zou zijn oprechten steun geven aan elke polifek, uit heit iiberale, u-nionistische of arbîiderskamp, die er op be-rekend was aan elken Britsehen burger den levensstandaard te verzekeren, die het leven waard maakt geleefd te worden. De Outillage der Londensohe h aven Binnen drie maanden — zoo meldt de correspondent van de "Brïtish News" — zal de haven van Londen zoo goed uitgerust zijn voor de sckeepvaartbeweging, dat zij de grooî&te aanleghaven van Europa, zoo niet van de wereld, zal zijn. Aile plannen om haï laden eu lossen te bespoedigen, het binnentloopari van schepen met groote tonneimaat mogelijk te maken en het vaarwater uit te diepen, zijn zorgvuldig uitgewerkt en worden nu in dte havens uitge-voerd.De havenoverheid vertrouwt, dat de nieuwe werken, die thans "hun voltooiing naderen, voor ten mlnste een menschenleefltijd aam. de eischen van de scheèpvaart zulien kunnen voldoen, hoe groot de omvang van de ha- ^ ubewegling ln d© toekojnst ookmoge wor-n. De nieuwe haven aan de, zuidzijde van t Royal Albert Docfc is een groote aan-inst. Zii heeit eem diep e van 38 voet. De « >pervlak{e bedraagt 65 acres (,262,665 v.m ). T3C ii<àa no^g grooter havten is ontworpen : fc u haven van 45 voet, met een ingang van iOO voet en een diepte van 52 voet bene- cr m hei hoogwatierpeil van Trinity House. an koiren er nog twee droogdokken. vi Daden en ligplaa.sen zijn royaal berekend. De internationale g< PARUS. — Camille Iiuysniaiis, alge- vl ieen secretaris van het interuationaal so- N ialisdscii bureau, heeft Douguet, Mistral P( n Renaadel, die als gedelegeerdeu zi.(,u J .angewezeu in h jt interuationaal centra- w a orgauiame, toc eeu saïuenkouist op&e-oepen, welke te Brussel zal plaats heo teu. g: Lté gewezen keiser en kroonprins DONDDN. — De Eveniug Standard J -erneemt van aeer gezagheboenue zyde, lat op de agenda van de vredescouteren-ie voorkomt de nauwkeurige bepa.iug "au de positie van den voormaligou kei- v ;er, kroonprins en anderen, ,uet het do«l w ien wegeus hun overfcredingen van het v ^ol.vc-irecht gedurende den oorlog voor \ let gior-echt te dagen. v mieren tegen het buiieniandsch heleiû van het rijk f; MUNCJHEN. — Het miuisterio van bui- r enlandsche zaken heed het voigeude te c-j egram aan deji utierschen gez ait te Btr- a .ijn gezonden voor 't niinisterie van bui- B éniaudschè zaken daar : ive jongste pogingen- om de oude me- e :hode van het département van ouitea -landsohe zaken weder toe te pa^sen en voor het Uuitsche volk opaieuw de «raar- x deid te verdonkeremanen nopens het mi- s nistei'ie van builemandsche zaken he:ft î ien volksstaat Beieren besioten van epve aanraking met de tegenwoordige leiders 2 vaa het département van buitealandsche f zaken af te zien. w. g. KURT EISNER. \ De geaiiieeruen 1 en de voeding der Middenrijken PARUS.— Hoover, de Amerikaansche '• miajster voor de levensmiiddelenvoorzie - 1 uii^g, is onmiddellijik bij zijn aankomst te Parijs in vei'binding getreden met de ver-teg'envvo o r digers der gealiieerdeu vau het-zeirde département. Hoover is van oor- : dec-1 dat de behoeften, waarop vijand 1 1 àde de aandacht vestigt, behoorfijic moe- : ten worden vastgesteld en dat een zorg- 1 vuldige contrôle aan de verdeeliug van leveusmiddelen vooraf moet gaan. tloo -ver is echter geenszins geneigd zich per- ' sooulijk uaar iJuitschland of Oostenrijic : te begeven, daar het hem onaangenaam is persoonlijk met de klaagliederen dier laudeu i® worden oversteipt. Hij heeit daarom voorgeste;d dat eeu comimissie der geallieerden zich te Brussel zal ver-eenigen om de verzoeken van Duitsch -laud te otiderzoekeu en te beslissen tn itoever daaraan zal worden iegeinoet gekomen. De . bescuikbare levonsmdddeleu zuUen om te beginnen onder de gealli -eerden, vervolgens onder de neutralen en teu slofè/3 oncû^r de njandeflijke la-nden worden verdeeld. ùe Constituante BDRLIJN. — Het partijbestuur der onôfhankelijke soCLàlistische partij van Duitsch,and" geejt een oproep in het lieht over het vraagstuk der constitueerende tiaïouale vergadering.Daarin staat o-ia.: Van een constitueerende vergadering kan pas sprake zijn aià vast&taat dat de bevoliviag van de Kraohtens het wapen-st'lstandsverdrag bezette gebieden vrij kan kiezen. Of aou iemand het wagen iiaar hei kiesrecht te ontnemen ? Bij zoo gewiohtige aangelegenheden mogen door overhaastmg geen rechtheb-beuden over het hoofd woroen gezien.L<e verkiezing heett slechte waarde, als de fciezer ook over de betrokken politieke kweatie is ingelicht. De drijvers weten opperbest, dat de verkiezingeui, als ze niet tôt vertooning worden gemaait, niet binnen zeer korten tijd kunnen worden geho'udenj De rechtsche socialisten dra-gen ook schuld aan dit mdsdrijî der sto-kebranden, als ze instemmen met het ge-schreëuw van de vijanden der arbeiders om een onmiddellijk te houden constituante.Erzberger, Soit, Da vid en Sçheidemann MUNCHEN. — De Korr. Hoffmann meldt : Het uitvoerennd comité van den arsolraad le Munolien heeft het volgeade aan den uit-voerenden raad van den a. en &. raad te Berlijn geseind : Het uitvoerend coruitié van den a. en s. en boerenraad te Munchen leest in het ver-slag der beraadslaging ter conferentie der vertegenwoordigers van de Duitsche republie-keu met verontwaai-diiging het ongehoorde feit, dat nog steeds de gecompromiteerde ver-tegenwoor)àigers van het oude stelsel Erzberger, Soif' David en Sçheidemann beslis-sende invloed, vooral in de buitenlancbsehe politiek, uitoefenen. Wij verlangen, dat deze .conlra-revolutionaire elementen op staanden voet aan den dijk worden gezet en binden dén soldatenraad te Berlijn op het hart, met aile middelen een regeering omver te wer-pen, die zujken menschen in den doorslag gévende ambten zal liandhaven. i Concentratie in de Fransche scheepvaart De scheepvaartmaatëchappijeiï Chrageurs junis, Coinpa0nie Sud-atiantique en Coin-ignie des transports maritimes zijn tôt een neen&luiting gekomen, waarbij het terrein r beiryfswerkziaamheid iv"an elle der aenoem-maatschappijen, onder wederzijdiâohen ruil tn schepen, is vastgesteld. De verliezen der Engelsohe vloot LONDEN. — De actmiraliteit geeft de vol-inde inlichtingen over d© Verliezen van de oot van het begin van den oorlo0 tôt 11 \ ov. 1918. (Bij de verliezen zijn ook begre-■n die van het vliegkorps der vloot tôt 31 mi 1918, toen het koninklij,ke vliegkorps « erd ingesteld.) Officieren : ge&neuveli en aan wonden of ( idere oorzaken overleden 2466, gewond 8K>5, innist, geïnterneerd en krijgsgevangen 222, îzamenlijk dus 3508. Mansehappen : gesneuvefld ena. s 30898, ge- . ond 4372, vermist enz. : 955, gezamenlijk is 36258. Totaal generaal 39766 Bovendien hebbeîi, 14661 oîfic-ieren en man-îliappen van hulpkruiïers, halpsîhepen, koop/ aarders enz bij de uitoefening van hun ge-•one hezigheden het leven verloren, tenge-olge van vijande)l|ijke actie ; 3295 zijn ge angen genomen en vertoeven als krijgsge-angenen in vijandelijke landen. Een werkstaking te Berlijn Volgens het Berliner Tageblatt staan de ibrieken van Daimler-motouen te Berlijn-Ma-ienfelde sederti Donderdag l,il. tengevolge van en algemeene staking van het personeel (2 uizend inan) stil. De werklieden verlangen fscliaifing van het stukloon en invoering van nrloon. Bij de firrna Siemens en IMsIîo dreigt even-ens een algemeene staking. Een onthuiling van Henderson LONDKN. — In een le East Ham, in .onden g^houden redevoering heîît Hender-cn het volgende m^degedeeld, niar aanilci ng van de kwestie dat hij t'rzake van de ocialistisdhe conferentie in Stockhoïm zou. ijn werkzaim geweeat in het belang van e Dtuïtschers. "Tcen ik naar Rusland ging, was ik te. ;en die conferentie. Er was slech't^ een lid -an de regeer'ng voor de S ockholmscihe con-erentie en dat was de huidige eerste mi-tiîter. Indien er nu nog beschuldigingen zou Ien komen over die S'ockhol^sche kwestie ;al ik de dodumenten publicceren, die in m'jn ezit z)ija". De Fransche regeering naar Straatsburg PARIJS — Den Dooember 1 de JVansche reDeering een bezoek aan Straats-)urg brengen. Poincaré, Clemenceau, de ge-santen der geaillieerden en afvaardigin, ,en van len Senaat en de Kamer zullen de piechtig-îeid bijwenen. Fooh zal zich aan het lioofd 1er troepen stellen, welke voor den président 1er republiek zullen dtefileeren. Generaals der jeallieerden zullen zich aan de ziijde van naarschailk Fooh bevinden Een verkiezingsmanifest van de Engelsohe arbeibers-partij LONDEN. — De arbeiderspartij heeft een .'erkl<zings,mani'fest uî,gegeven. waarin een srede van internationale samenwerking wordt jevraagd Zij verklaart zïich volstrekt tegeu 1g gehei,me diplomatie en elken vorm van îeonoanischen oorlog en eischt als voornaam Lte punt van het vredesverdrag een interna-lonaal arb ■ idars-charter, dat een omderdeel îal uiîmaken van het aebouw van den vrij-?n volkerenbond. De (irtij keurt elke mter->.eatie op het vasteland ten behoeve der re-acrie af en eisiht den onmiddellijken terugkeor \'an de geallieerde troepen uit J-iusland lC@rte Berichtera BRITANNIË. — Het ooriogskabinel heeft aan de rechtsgeleerde raadslieden der kroon last gegeven om de huidige positie van den gewezen keizer te be-sprelten en daarover verslag uit te brengen. DUITSCHLAND. — Het uitvoerend comité van arsolraad maakt bekend, dat de vergadering van gedelegeerden van aile arsolraden van Duitschland voor goed is vastgesteld op den l6n De-cember. De vergadering zal te Berlijn worden gehouden. BOHEMËN. — De 18- en 19-jarige mannen zijn voor den militairen dienst opgeroepen. Die boven de 36 jaar worden naar huis gestuurd. — De Rechtsfaculteit der Tsjeehische hoogeschool heeft Masaryk,' Wilson, Poincaré, Lloyd George en Clemenceau tôt docter dezer faculteit benoemd. VEREENIGDE STATEN. — Op ver-zoek van président Wilson heeft de Britsche en de Fransche regeeringen aile censuur op perstelegrammen naar de Vereenigde Staten opgeheven. — Een stoomschip is vertrokken met een brievenmail van niet minder dan 54,000,000 brieven, allen bestemd voor het Amerikaansche leger in Frankrijk. ZW1TSERLAND. — De demobilisatie van het Zwitsersche leger is besioten. Alleen blijven er bewakingstroepen aan de Oosteïijke en Noordelijke grenzen liggen. POLEN. — De «Staatscourant» bevat een besluit tôt invoering van den acht-uren werkdag en de zes-uren Zaterdag. RUSLAND. — De Sovietregeering heeft een diingendc nota aan de Entente regeeringen gezonden tôt een onv-er-wijid siuiten van den vrede. ImiÉÉc tfsil lïe mtée lketk©à@ Onze Nationale Regeering, bi_' nonde van den minister-president îeeft verklaard : De Gronclwetieiijjïe moeilifyhederi ot onmiddeUij\e invoering van het Z. A. S. verdivijnen in 't licht der juasi-eensgezindheid. Heïleputte beihoort niet tôt deze îensgezindiieid. Volgens hem moet het kiesrecht-arobleem opgelost worden langs den regeknatigen Constitutioneelen weg. De tactielc van Heïleputte komt op tiet volgende neer: De Kamer en Senaat stellen de grondwetsherziening aan de dagorde. De grondwetsherzienmg wordt ge-stemd. Kamer en Senaat worden ont-bonden.Nieuwe verkiezingen met het meer-voudig stemrecht hebben plaats. De Nieuwe Kamer en Senaat beslissen over de mogelijk aan te brengen veranderingen aan de grondwet. Nieuwe verkiezingen op basis der nieuwe kieswet hebben plaats: deze Kamer en Senaat vertegenwoordigen dan de wettelijfee tnachi. Zeker verloopen er drie à vier jaren, alvorens wij zoever geraakt zijn, zonder de zeker heid te hebben dat het Z. A. S. de wet zal zijn. Zoo wil het Heïleputte en met hem Segers, Woeste en Co. Wij begrijpen die heeren; terwijl die heeren ons moeten begrijpen, wanneer wij zeggen: Dat zal niet gaan! Ah ! zal men ons antwoorden, gij komt in verzet tegen de grondwet. Inderdaad, wij stappen noodge-dwongen over de grondwet heen, zoo-als onze regeering meer dan eena heeft moeten doen tijdens de bezet-ting, terwijl zij te Havere zetelde. Maar nog sterker. Onze Kamer van heden staat ook buiten de grondwet; de macht onzer regeering is regelma-tig nooh grondwettelijk. Noch tans wij erkennen ops parlement; wij aanvaarden het beleid onzer regeering. Maar wanneer nu de arbeiders-klasse, zich steunende op dezelfde buitengewone omstandigheden, op hare beurt vraagt: De onmiddelUjl^e invoering van Z. A. S.; dan staat Heïleputte op en ant-woordt:Neen! De Grondwet moet geëer-biedigd worden. De tegenstrijdigheid en de partij-digheid van Hellepute's tactiek is al te duidelijk. Moest de tactiek van Hulleputte ze-gevieren, het ware de breuk der nationale eenheid; de Coalitie-regeering zou een fie tie zijn. Het georganiseerd proletariaat zou nogmaals op zichzelf aangewezen zijn tôt herbeginnen van den strijd vooï de politieke gelijkheid. Welke politieke partij kan in de tegenwoordige omstandigheden de ver-antwoordelijkheid en de gevolgen van Helleputte's tactiek aanvaarden? Begrijpt Heïleputte dan niet, dat de zege van zijn tactiek een ramp zou zijn voor ons land? De tactiek van Heïleputte is een openlijke oorlogsverklaring aan het algemeen zuiver kiesrecht. Met part. Anseele, minister der Coalitie-regeering antwoorden wij Heïleputte : Uwe tactie\ mag rtoch zal gclu\~ \en; ten J^oste van ailes. Het Z. A. S. moet de wet zijn v°n morgen. Links en Rechts Te beginnen van Vaandag a. s. zal het spoorwigvcrkeer tusschen België en Nedexland horsteld zijn.Dan zal er eeu begin kunnen g -uiaaJct wordèn met den terugkeer der Belyiâohe vlucîit in-gen in Nederîand. Men sehat dng^l^jks 1503 à 2000 vluohtelingeu te kunen over' rensr-n. i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volksgazet behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie