De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge

466 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 17 Maart. De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge. Geraadpleegd op 07 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s17sn0215b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Volksstem Weebblad van de êo#ialistisehe Pr&pagandaelubs van LEDEBERG en GENTBRUGGE MSO£&l£MOiTSPftlJS s Een yjmr Sr. 4.08 Yeorop Uitaafbaar. REDACTIE EN ADMINISTRATIE Sama.©n_"wez\kï;e.ricie l^L a. et/tscïi et ;p;pij **■ IDE VOXj3E2ISS,X,!EI^<I „ Langestraat, 116-118, LEDEBERQ BastiHtrder s EjfilIEL VAN 8WEDEN, 200, Kerkstraat, 200, (îentbrugge. AMe bwafwisseiingen moetan on<iaru>«kend en elke week tegen dea DINSDAG AVOND ingeaonden zija. AANK0NDI6IN6EN s Vnaagt don tarief aan het adra« : S. M. " DE VOUCSSTEM „ UngwtoMt, 116-118, LB0EBBR6. Ledebergsch Nieuws De geestelijkheid erdeâigster van het voorrectii en van het onrecht rleden week moesten wij de houding van on-istoor Grootaert hekelen, die, in het Hulp- en mgskomiteit don Werkmanskring vertegen-digend, er het misbruik, dat de rijke dames > Melkdruppel pleegden, verdedigde. -jchijnt wel dat heel de Ledebergsche geeste-vid over denzelfden kam is geschoren en echt eischt. s nu M. Van Assche, pastoor-deken, die zich ampiœn van het onrecht doet kennen. n weet dat de Gemeenteraad, — om te voor-in de groote uitgaven van den oogenblik. — heidene bestaande belastingen verhoogde en ■nbov.en nieuwe lasten stemde. der deze laatsten was de belasting op de on-wden, die gestemd werd door de socialisten, beralen en één katholiek, M. Vervaene. (Een le katholiek, M. De Bruyker, had, in com-ezitting v66r den taka gestemd en in den enteraad er tegen. — Een derde katholiek, alcke van Gent, stemde in den gemeenteraad en verklaarde zulks gedaan te hebben : iat de weduwnaars met kinderen ook onder ks vielen.» Nu, die catégorie personen werd het gestemde regelment... ontslagen! Dat st dat M. Valcke niet veel verslimd is door eene groote stad te gaan wonen. Redactie). \ gevolge der stemming der belasting op de îuwden, moest het door de wet opgelegde zoek van commodo en incommodo worden teld. îevens een drietal persoonlijke reklamaties insolvabelen (menschen die niet kunnen en iet moeten betalen) was een brief ingezonden pastoor-deken Van Assche, luidend als volgt : Ledeberg, 14 Februari 1918. de Heeren Burgemeester, Schepenen en eden van den Gemeenteraad van Ledeberg. Geachte Heeren, j naam der geestelijkheid van Ledeberg, heb ik r verzet aan te teekenen tegen de ontworpene op de geestelijken, als zijnde ongehuwde! en- ■ j zult met ons bekennen dat wij, geestelijken, j kunnen gelijk gesteld worden aan andere uwden. Wij immers, moeten, door de voor-len der kerkelijke wetten, ongehuwd blijven : wat ons betreft, is dus uwe taks tegen de lijke wetten. :ou misschien ook, voor aile ongehuwde bur-le vrijheid van geweten niet geschonden yoor-Dat zou rechtstreeks tegen de Belgische wet zijn : iets wat bijzonder in de tegen-ige omstandigheden volstrekt dient verme-worden.mardt, Geachte Heeren, de uitdrukking mié-zondere hoogachting. PR. VAN ASSCHE, pastoor-deken van Ledeberg. In Assche protesteeri dus niet alleen in zijn iaar in naam van heel do geestelijkheid eberg, dus ook der onderpastoors, oter rs van St-Grégoire en dor broeders van tanislasgesticht. n wij van M. Van Assche niet mogen f hij, alvorens in naam van al die heeren en, hij dezer advies heeft gevraagd? m Assche doet als eerste argument gelden, îeestelijken ongehuwd moeten blijven door xchriften der kerkelijke wetten. sinderdaad zoo, en die kerkelijke wet, die ojilaat oplegt aan hare dienaaars, is iets on-gi ja, monsterachtigs. ieprs en broeders zijn mannen als anderen, iqebn in zich den drang der natuurwetten slp: net als iedereen. d£ kerkelijke wetten zijn niet in staat de wer-ditr natuurwetten te verhinderen, en daar-koit mon veelal tôt betreurenswaardige fei-în,%standen, waarmede de rechtbanken zich is[ neer dan eens hadden bezig te houden. iar,bevat de kerkelijke wet drakonische re~ eattn, dat verandert toch nie te aan den toe-i I iat priesters en broecters geen gezinslast en fe dragen, en zij' daardoor <in eenen meer ti» stoffeliiken toestand verkeeren dan de n fie vrouw en kinderen hebben te onder-len.t i:\eede argument van den heer pastoor-fi istniserabel. Ivrijlieid yan geweten zou geschonden worden le Ieestelijken de armzalige taks op de onge-ienj,(e betalen hebben t frdfl thans de vrijheid van geweten niet ge-ien door het feit dat de massa ongodsdiens-îjvrijdenkende Belgen gedwongen zijn de die-van den katholieken godsdienst te onder-n, onder vorm van betaling hunner jaar->;?j'dt thons de vrijheid van geweten niet ge schonden door het feit dat den heer pastoor-deken van Ledeberg, — waar de bevolking voor 2/3 uit godloochenaars bestaat, — jaarlijks 900 fr- ont-vangt uit de gemeentekas, onder vorm van ver-goeding voor woonst? ; En, als door de taks op de ongehuwden, de vrijheid van geweten zoo erg geschonden wordt, waarom protesteerde de geestelijkheid van Gent, — waar de taks van toepassing is, — er niet tegen ? En aïs die taks rechtstreeks tegen de Belgische Grontwet is, hoe dan te verklaren dat zij door het Provinciaal Bèstuur en het Staatsbestuur werd goedgekeurd ? Neen, heer pastoor-deken, uw pleicfooi ten gun-ste van ontslaging der geestelijkheid van den taks op de ongehuwden is niet heel straf. En dat voor iemand die hoogere studies heeft gedaan, — nog al een voorrecht!, — en aan wie vier stemmen, — nog al een onrecht!, — zijn toe-gekend! ■, Plntselijkt Beroorradiisscommissie Maandag, 17 Maart OPENINC VAN DEN NIEUWEN WINKEt Vooruitgangplaats, 12 (otid huis Van M eu ter) De inrlohttng is open aHe werkdagen, van 8 1/2 tôt 12 en van 2 tôt 5 uren. WERKLIEDEN EN BURCERSi Heipt de woekeiprijzen neerdrukken, door u te ijevoorraden In den winket der P. B. C. DE BOTERVERKOOP geschiedt, van af deze week, ook in den nieuwen winkel, Vooruitgang-plaats, 12. Om overrompeling te voorkomen, alsook om do huisvrouwen toe te laten gemakkelijker hare andere aankoopen te doen, is de regeling voor het afleveren der boter als volgt vastgesteld : Maandag van 8 1/2 tôt 12 u. : num. 3361 tôt 3420 » » 2 » Bu.:» 3421 » 3480 Dinsdag » 8 1/2 » 12 u. : ■ » 3481 » 3540 » » 2 » Bu.:» 3541 » 3600 Woensdag » 8 1/2 » 12 u. : » 3601 » 3660 » 2 » 5 u. : » 3661 » 3720 Rantsoen : 100 gr. per hoofd, aan 65 centiemen. Boter- en Amerikaansche kaart medebrengen, want zonder deze wordt niemand besteld. DE VERKOOP van hout, ingericht door de Be-voorradingscommissie, blijkt aan eene groote nood-zakelijkheid te voldoen : op twee dagen tijds werd, met hoeveelheden van 100 tôt 300 kgr., voor 5000 kgr. verkocht. Tezelfdertijd hebben wij kunnen vaststellen dat houtverkoopers deze week in eenen keer hunne waar met 2 fr. per 100 kgr. konden afslaan 1 Er zullen nog wel andere toeren gebeuren als de bevolking de mrichting der Bevoorradingscom-missie blijft steunen. Herinneren wij, dat het houtmagazijn der Be-voorradingscommissie gelegen is in de Steenkap-persstraat, 18 (fabriek van M. Hegmana). Het hout, IN BLOKJES GEZAAGD EN GEKLO-VEN, kost, in het magazijn afgehaald : ZACHT HOUT (populier), 9.B0 fr. de 100 kgr. HARD HOIJT (beuk en eik), 12 fr. de 100 kgr. Er worden enked hoeveelheden verkocht van minstens 100 kgr. en hoogstens 300 kgr. Men moet, om hout te kunnen bekomen, zich eerst met zij ne boterkaart aanbieden in den winkel der P. B. C., Vooruitgangplaats, 12. Tegen betaling van het bedrag der bestelling zal men er een bon ontvangen, waarmede men dan in het magazijn der Steenkappersstraat het hout kan afhalen, den Dinsdag, Donderdag en Zater-dag. van 2 tôt 5 uur. LEZERS van Het Volk en De Gentenaar bekhigen zich dat hun blad de lijst der te koopzijnde waren van den winkel der Plaatselijke Bevoorradings-commissie niet afkondigt. Wij kunnen verzekeren dat aan die beide bla-den, evenals aan De Volksstem en aan Vooruit, regelmatig de tabel wordt gestuurd ter opna/me. 't Is echter waar dat, door papierschaarste, het formaat der bladen zeer is verkleind. Maar verwonderlijk is het, dat beide katholieke bladen wel over papier beschikken om op grooter formaat te verschijnen, wanneer het geldt bctalen-dc aankondigingen te plaatsen. Maar om de bevolking in te lichten over eenen bevoorradingsdienst, die zijne waren zonder winst aflevert, en aldus den oorlog voert tegen den wœ-ker, — ja, d'aar hebben die volks{1?)bladan geene plaats voor. Aan de lezers dier bladen daarover te oordee-[en ! De oudare worden vemittigd dat MAANDAG MO RG EN D de gemeentssoholen heropenen. GEMEENTERAAD De raad hield dinsdag zàtting. Aanwezig waren aile leden, uitg£zond'erd M. Delaruye. MEDEDEELINGEN Na verklaringen van M.M. Van Damme en Van Meuter over een onderhoud dat zij hadden met den heer Florey, d.d. voorzitter van het Burger-lijk Beheer, legt M. Goossens volgende dagorde neer : De Gemeenteraad, Gezien het schrijven van het Collège van Burgemeester en schepenen aan den Heer Voorzitter van het burgerlijk Beheer der Provinoie Oost-Vlaanderen, geboekt «R. S. W° 1B.606, Leeningen» en gedagteekend van 28sten Februari 1918; Aangezien dat schrijven leugenachtige aantij-gingen bevat tegenover den Gemeenteraad nopens zijne weigering aangaande het stemmen van een krediet voor betalingen van rekwisitiekosten; Dat de stemming des raads geene weigering is, maar slechts een uitstel van krediet-vergunning, gesteund op voorwaarden die het Schepenen-Col-legie met dierf laten kennen, om alzoo den Gemeenteraad in een valsch daglicht te laten stellen bij de bezettende Overheid der Provincie; Aangezien om zulks te bewijzen, het voldoende is te wij zen op de beraadslagingen van den Gemeenteraad (Zitting van 31 Januari 1918) om alzoo het Provinaiaal Bestuur op de hoogte te brengen van de rechtzinnigheid van onzen gemeenteraad in bestuurlijke zaken ; Aangezien uit deze beraaa'slaging blijkt dat onze Gemeenteraad nog een krediet van 30-000 fr. be-schikbaar heeft op de leening van 100.000 fr. van 7den December 1914, zijnde meer dan het mid-dencijfer der tôt hiertoe gebruikte jaarlijksche uitgave ter beschikking gesteld van het College; Dat de Gemeenteraad, na uitputting van dat krediet, een nog beschikbaar krediet heeft van 34-000 fr. in de leening van 1918, welk het volle-dig totale krediet tôt 30.000 + 34.000 «= 64.000 fr. doet khmmen, — sommen ruimschoots voldoende om in aile tegenwoordige noodwendigheden en aan aile eischen te voldoen; Dat, na uitputting van het bestaande krediet, de Gemeenteraad zich bereid verklaard heeft cdlz aanvragen naar nieuw krediet welwillend te on-derzoeken; (Zie eindalinea van de beraadslaging der zitting van 31sten Januari 1918); Dat ons Schepenen-College met slechte inzichten tegenover den Gemeenteraad bezield is, daar de Heer Schepen Van Damme, zich verbergende ach-ter het handteeken van den Heer Burgemeester Latour, gebeurlijke moeilijkheden met de leveran-ciers heeft voorgewend. De Gemeenteraad : Akte nemende van het schrijven van het Burgerlijk Beheer der Provincie, Stemt een krediet van 125.000 fr. te dekken door eene afzonderlijke leening, zulks voor rekwisitiën; Protesteert tegen het schrijven van het College ran Burgemeester en Schepenen, dat benevens de waarheid is ; Besluit daarenboven, dat het procès-verbaal van dit deel der zitting door den Secretaris op staande voet zal opgemaakt worden en dat er onverwijld 3en afschrift ervan aan het Provinciaal Bestuur sal verzonden worden. M.M. De Clercq, Mortier en de gezellen Blancke an De Visch mengen zich nog in de di&cussie. M. Latour weigert over de dagorde Goossens te laten stemmen. Ala protest daartegen weigeren socialisten en iberalen eene stemming uit te brengen over het trediet der 125.000 fr., dat wordt aangenomen ioor 3e katholieken en M. Latour. Deze verklaart dan de zitting geheven en trekt .riomfantelijk naar den Nord. De dagorde is niet eens aangeraakt î De oudere worden verwftttgd dat MAANDAG MORCEND de gemeentescholen heropenen. Aan de Werkloozen Gevolg gevende aan den wensch, door talrijke werklooaen onzer gemesente uitgedrukt, besloot het Beheer der HoogeschooJ van den Arbeid ook Lessen-Voordrachten op onze gemeente in te rich-ten.Deze hebben plaats te beginnen van Maandag, 18 Maart, den Maan- en Dinsdag namiddag van elke week, van 2 tôt 4 uur, in de cinémaaaal De Bloem, Kerkstraat, 52, te Ledeberg. Wij doen een beroep op de Werkloozen om tal-rijk deze Lessen-Voordrachten bij te wonen, ten einde hunne kennissen te verrijken en door meer geleerdheid en ontwikkeling een beter bestaan in de samenleving te veroveren. Kinderen worden niet toegelaten. De kaarten van werkloosheid zullen door toe-zichters van het Nat. Comiteit afgestempeld worden.Voor den Beheerraad, D. CNUDDE. Van alles wat TEN GEVOLGE van een akkoord met de Socia-listische Wasscherij der Heirnis, worden de leden der Vrouwenvereeniging van Ledeberg toegelaten aldaar den Donderdag te gaan wasschen. Om den dienst in orde te brengen, houdt de Vrouwenvereeniging Dinsdag, te 7 1/2 uur, ver-gadering in het Volkshuis, Langestraat. Daar enkel aan een 40-tal aanvragen kan vol-daan worden, zullep het diegenen zijn ter ver-gadering aanwezig, die het eerst in aanmerking. zullen komen. PARTIJGENOOTEN! Bezoekt regetmatig uw leKaal. Des Zondags te het zôo gezeiHg en aange-naam In het « V0LK8HUI8 ». 9 m • ER IS nu een Midden-Comiteit der Voeding ge-sticht, dat geroepen is meer eenheid te brengen in de diensten der Volks- en Groene Kriiis-keukens. Deze hebben niets anders meer te doen dan de bevelen dier heeren uit te voeren. Als men nu weet dat, voor Ledeberg bijvoor-beeld, M. Latour, — die zich nog nooit iets van de voeding aantrok, lid is van dat Midden-Comiteit, dan kan men denken wat initiatief en wat werkzaamheid van dit komiteit uitgaan ! Dat komiteit heeft onlangs naar Ledeberg erw-ten gestuurd die nog al redelijk slecht en vuiï waren, en die het Voedingskomiteit heeft moeten betalen aan 5.45 fr., — dàn als er betere en schoo-nere in den handel te verkrijgen waren aan 5.15 à 5.20 fr. ^ Dat. komiteit heeft ook aardappelen gestuurd die het voorzeker aan den vastgestelden prijs, — 30 centiemen, — had gekocht en welke aan het Plaatselijk Voedingskomiteit in rekening werden gebracht aan... 90 centiemen den kilo 1 Dat heeten wij op zijn Ledebergsch : bedriegt-den-boerlWant die schandalig hooge prijzen worden uit den zak gehaald der ondersteunden, vermits, door het fameuze nieuwe barema, zij het zijn die de kosten der soep hebben te betalen. Intercommunale der Bevoorrading s commis sien van Ledeberg-Gentbrugge-St-AmandsbergArtikels te verkrijgen in de week van 18 tôt 24 Maart aan de volgende prijzen : Lede- Gent- St-Am.- ARTIKELS berg brugge berg Streng stopkatoen 0.55 0.55 0.55 Kaartje stopwolle (le kw.) 0,40 0t40 0,40 Meisjesbottienen van n. 34 tôt en met 37a gekleurde schachten 14.25 14.25 14.25 Idem, zwarte schachten 19.50 19.50 19.50 Wit machiengaren 500 y. 3.00 3.00 3.00 Zwart machiengaren 500 y. 2.40 — — Stekjes, het pak 1.35 1.35 — Peperkoek, 100 gr. 1.00 1.00 1.00 Zeeppoeder, het pakje 0.2S 0.25 — Waschpoeder Harderwijk 0.28 0.28 0.28 Groote boonen, den kilo 3.25 3.25 3.25 Malt, den kilo 4.10 4.10 4.10 Rijgkoorden, het paar 0.60 0.60 0.60 » korte 0.35 — — Zwart garen, 500 yard« 2.20 2.20 2.20 » » 900 » 3.60 3.60 3.60 Wit garen, 250 » 1.25 1.25 1.25 Roomkaas, per stuk 3,10 3.10 3.10 Idem, idem 1.55 1.10 1-10 Oorlogskoffie, per 1/2 kilo 3.00 Opgelegde Zuurkool (eigen fabrikaat), den kilo 0.50 0.50 0.80 Bruine zeep, le kwal. 16.25 16.25 16.25 Gepelde garnaal, de kgr. 6.30 6.30 0.30 Canadahout in blokjes, en gekloven, de 100 kgr. 9.50 — — Beuk en eik, idem 12.00 Nog voorhanden : saaiette op kaartjes, stoof-glans, schoencrème, toiletzeep, vrouwenkonsen, enz. enz. Eerstdaags: verkoop van mosselen en groenten. Wordt verwacht : kaas, haring. De Intercommunale heeft niet voor doel geld te winnen, maar alleen nuttig te zijn aan de beval-king en de woekerprijzen te doen dalen : zij ver-koopt zonder winst. De verkoophuizen, besteldagen en uren zijn : Te Ledeberg op de Vooruitgangplaats, 12, aile werkdagen van 8 1/2 tôt 12 en van 2 tôt 5 uur. Te Gentbrugge in de Gestichtstraat, den dins- en woensdag van 1 1/2 tôt 5 ure. Te St-Amandsberg in de Schoolstraat, den woensdag van 10 tôt 12 en van 2 tôt 4 i/2 ure. Sergerlljke stand ?an Ledeberg Overlijdens. — Eduard Vermeuîen, 72 j., hove-lier, echtgenoot van Marie De Backer, Hoèfijzer-straat, 57. — Marie Huys, 89 j., zonder beroep, weduwe van Jan De Meyer, Langestraat, 167. Huwelijksafkondigingen. — August De Groote. Î4 j., teekenaar, Van Hoorebekestraat, 75, en Ma* •ia Van Laeke, ondervestmaakster, te Gent. iganda Jaar. — M. 17 Prijs per nammer e 7 Centiemen Zendng 17 Maart 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gentbrugge van 1908 tot 1934.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes