De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge

197 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 21 April. De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge. Geraadpleegd op 31 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9k45q4sd2h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Volksstem Weeèbiad mm de &#m#èwU$cke Pr&pagandaelwiw van LM&EBEEtQ m GENTBRUGGE MSOfCKEMIENTSPIilJS : Sm jaar . . îr. 4.00 Yowop betaaibaar. HEDACTIE EH ADMIMISTRATIE Satao&em-w-eirl^ezxcLe îvla,sffesoii.e,i3ï>ii " DIE VOH>SZ£3®"I';£S^I „ Langestraat, t16«S18y LEPEBEH6 Bestuupder : EfMEL VAN SWEDEN, 200, Kerkstraat, ZOO, Gentbrugge. Aiie bï-iefwi»seii«geB moeten oaderieekend ea e&e week tegea des DINSDAfe AVONÛ ingeaoncbn zij». AANK0NDIGIN6EN : Vraagi de* tarfef aan het a<h<«i : S. M. " B£ VOUSSTEi „ Langeofcaat, 116-118, LiM)KB££G. Gentbruqsch Nieuws GEMEENTERAAD Zitting van Maandag 25 Apru Aile leden aanwezig, behalve de heer Tertzwei] «ngseteld. DE PLAATS VAN GEMEENTEONTVANGER Er zullen nieuwe plakbrieven uitgehangen woi den om de plaats van gemeenteontvanger open t verklaren. Het examen zal alleen in de vlaamsch taal gedaan worden. De te storten waarborg is ge iSteld op 38,000 frank. De jaarwedde wordt va: 1800 frank gesteld op 2200 frank. De gemeentc ontvangerij zal, uitgezonderd den Zaterdag, dag€ lijks ten Gemeentehuize open zijn van 10 1/2 te 12 1/2 uur. DE VOLKSSOEP Gezien de dringendheid wordt aangenomen een jndervraging der socialisten over de volkssoep al eerste punt op de dagorde te plaatsen. Van Sweden. — De kwestie der voeding onze bevolking is van het grootste gewicht. Den 23 ei *4 Maart heeft men in het eten een soort boonen meel vermengd dat onze inwoners ziek maaktc Door ons protest werd, voor eenigen tijd, het ge bruik van dat boonenmeel geschorst. Zaterdai 13 April werd ons ter kennis gebracht dat opnieuv bevel gegeven werd het boonenmeel in het eten t mengen. Wij hebben denzelfden morgend het vol gende schrijven gezonden aan den heer Isi.doo Blanquaert, secretaris van het Werk der Voeding Mijnheer, Ik yerneem dat U heden Zaterdag morgen beve gegeven hebt om morgen, Zondag, in de Central Keuken van Gentbrugge het beruchte boonenmee in het eten te mengen. Dat recht hebt gij niet ! Het Gemeentelijk Comiteit heeft. besloten da geene gehavende waren in het eten der bevolkin; mogen gemengd worden, en gij moet dat besluit genomen in 't belang der uitgeputte bevolking eerbiedigen. Zeg niet dat het bevel van de stad Gent komt Gij handelt op eigen hand en Uwe handelwijze i onbegrijpelijk. Donderdag 11 April hebben de heer Coppieter in de heer hoofdchimist Van a'e Velde der stac Gent de ondersteunden der keukens Gentbrugge er Ledeberg ondervraagd over het eten bereid me boonenmeel. (De heer Coppieters was als lid var het Uitvoerend Provinciaal Comiteit met dat onder eoek gelast.) Na de ondervraging van de belang j hebbenden was de heer Coppieters ten voile over [ tuigd dat het boonenmeel ongeschikt was voor d< ; voeding der bevolking en hij zegde dat hij in d< eerste zitting van het Uitvoerend Comiteit zou vra [ gen daaromtrent eene beslissing te nemen. En een paar dagen nadien komt U bevel gever fciet beruchte boonenmeel, dat zooveel menscher ziek maakt, in het eten te doen ! Hieruit blijkt dus klaar en duidelijk dat U en d< heer Toeffaert op eigen hand en ingeving handeler en gij U zelfs boven een lid van het Uitvoerend Pro rinciaal Comiteit stelt. Met dat schrijven wil ik de verantwoordelijk heid vaststellen, omdat het U nu onmogelijk is t te verduiken achter een of ander Comiteit in d( stad. In de gemeenteraadszitting van maandag aan staande zal ik vragen tegen zulke handelwijze t( protesteeren. Aanvaard enz.... (Geteekend) VAN SWEDEN. Hierop ontvingen wij het volgende antwoord : Gentbrugge, 13-4-18. Mijnheer Van Sweden, Gemeenteraadslid, Gentbrugge. Ik kom uw schrijven van heden te ontvangen, iangaande het gebruik van het boonenmeel. In plaats van zelf dit schrijven ten mijnent te komen afgeven, hadde. het redelijker geweest, — meen ik, — u eerst bij mij behoorlijk in te lichten, in plaats van zooals gewoonlijk ten mijnen opzich-te de zaken verkeerd voor te stellen. Het spijt mij, doch het verwondert mij niet, want ik ondervind van langs om meer dat dit met opzet gebeurt. Nu ter zake : Dinsdag laatst, in zitting van het Gewestelijk Comiteit, werd aangekondigd dat de heer Van de Velde, hoofd-chimist der stad Gent, het boonenmeel in kwestie ging onderzoeken. Met algemeene stemmen, — dus mij ne stem in-begrepen, — werd aangenomen dit boonenmeel niet meer te gebruiken vooraleer wij erover een gunstig verslag van den heer Van de Velde ont-vihgen.Nu gisteren vrijdag is de heer Schepen Toeffaert, voorzitter van het Gewestelijk Comiteit, en afge-vaardigde bij het Gentraal Comiteit, mij dit guns-tig verslag van den heer Van de Velde komen voor-leggen, met verzoek het boonenmeel dus te gebruiken, zooals het ons door Gent opgelegd wordt, aan 10 gr. per rantsoen. Ziedaar de zaak, die dus gansch anders is dan gij ze voorstelt. En omdat er nu niet het minste waar- of inge-Heeld misverstand 7/ a kunnen heerschen, zal ik aan den heer afgevaardigde Toeffaert vragen geen boonenmeel te doen gebruiken vooraleer de ge-meenteraad — maandag aanst. — met kennis van zaken heeft kunnen oordeelen. ' Ten slotte wil ik U mijn spijt uitdrukken, — verwondering baart het mij wederom niet, — dat gij het onnoodig hebt geoordeeld mij te verwitti-■- gen van het onderzoek der heeren Coppieters en e Van de Velde (door U vergezeld) in onze centrale e keuken. Denkelijk had ik wel eenige noodige ophelderin-j i gen in de zaak van het boonenmeel kunnen ver-» schaffen, of zelf eenige aanwijzingen ontvangen t- die ik mij gaarne hadde ten nutte gemaakt in 't; t voordeel onzer noodlijdende bevolking. Met beleefde groeten. IS. BLANQUAERT, ] Schrijver van 't Werk der Voeding.' 3 Als wij willen 'beletten dat het eten der bevol-j s king in de Centrale Keuken bedorven wordt door de inmenging van slecht meel, noemen deze hee-r ren zulks: een opzettelijk optreden tegen hunnen y persoon ! Wij zouden moeten om inlichtingen gaan bij den • heer Blanquaert ! Eerstens zijn wij over die kwestie zoo goed en ! ? misschnen beter ingelicht als hij ; tweedens als wij J inlichtingen willen hebben over het eten, zullen' 9 wij inlichtingen nemen bij dezen die met dat eten: - moeten leven. Wij, noch de heer Blanquaert, noch r a'e heeren van het Midden-Comiteit der Keukens : moeten leven met het eten dat ustgedeeld wordt.: Dus niet wij kunnen oordeelen over zijne hoeda-1 nigheid. 3 Al de menschen — zonder uitzondering — kla-I gen over het eten, bereid met boonenmeel en velen werden ziek. Dit gebeurde overal : te Gentbrugge, te Gent, te Ledeberg, in de Gemeentelijke en t, Kruiskeukens. Dat bewijst onwed'ersprekelijk den r uitslag van een onderzoek gedaan door den vriend , Copppeters. Eens dat wij voor zulke feiten staan, , hebben wij zelfs het oordeel van chimisten niet meer noodig. Het Midden-Comiteit der Keukens heeft zelf bekend dat het boonenmeel slecht is. s Het brengt de voorgeschreven hoeveelheid van 30 grammen per rantsœn op 10. In sommige keu-3 kens zal het boonenmeel d'aarbij gezift worden op I 1/3 ; blijft nog 3 grammen per rantsoen ! ! Dat men op zulke wijze de bevolking met kleine t dozis het boonenmeel zal kunnen doen eten, i» , begnjpelijk : zelfs de hevigste vergiften kan men . m kleine dozissen toedienen zonder dat deze, die . het opneemt, er seffens door verontrust wordt. - ^ De h'€er Blanquaert schrijft, dat hij den heer Toeffaert zou gevraagd' hebben te Gentbrugge i, 9een boonenmeel meer te gebruiken vooraleer de , gemèenieràad met kennis van zaken heeft kunnen oordeelen. t Deze beide heeren hebben hun woord niet ge-t houden en heden middag hebben zij het eten der . bevolking met boonenmeel doen bereiden. Een i groot deel der bevolking was dezen middag nog-l maals zonder eten. Ik protesteer tegen zulk eene ongehoorde handelwijze. M. Toeffaert. — 't Is de stad die het aldus be-■ slist heeft. Van Sweden. — Gij moest, zooals in den brief s van den heer Blanquaert staat, gewacht hebben tôt de gemeenteraad eene beslissing genomen had. Zijt koppig en eigenzinnig zooveel gij wiilt, maar doet zulks niet ten koste van de voeding onzer bevolking. M. De Megher. — Met hiet boonenmeel niet meer m het eten te vermengen zal men een grooten dienst aan onze bevolking bewijzen. M. Bonne. « Het beste zou zijn van die groote koppen van t ComÉteit eens eenigten tijd een g&-dwongen rantsoen van boonenmeelsoep voor te zetten. Dan eerst zouden zij er met kennis kunnen over oordeelen. Met het brood is het tegenwoordig ook zoo slecht gesteld. t Is niet etelijk ! De orga-nisatie der levensmiddelenvoorziening is waarlijk ongelukkig ringericht. M. Toeffaert. — Ik kan niet laten zeggen dat • hiet mij ne schuld is d'at het boonenmeel in het eten , gedaan werd, heden middag. Van Sweden. — Ik hoorde dat men zinnens was te Gentbrugge opnieuw het boonenmeel te gebrui- , ken. Ik protesteerde, zooals ik hier voorgelezen heb. Men antwoordt mij, dat men aan u rai vra-gen om te wachten het boonenmeel te gebruiken . tôt als de gemeenteraad met kennis van zaken ' geoordeeld heeft. En vôôr de gemeenteraad cte . kwestie besproken heeft, wordt op bevel van den j heer Blanquaert het boonenmeel in het eten gemengd.Dus hebt gij het verzoek, gedaan volgens den inhoud van den brief, afgewezen. ; Maar beiden hebt gij gezegd — met de heeren ; van het Mida'ere-Comiteit der keukens 't akkoord gaande: « Hij wil, — zooals met het havermeel — j het boonenmeel uit de keukens doen verdwijnen. i Maar ditmaal zal het hem niet lukken. » < Welnu, wij zullen voor deze belangrijke voe-dingskwestie ijveren met stàndvastigheid en aan- 1 Ihoudendheid. Niet alleen te Gentbrugge, maar te « Ledeberg en te Gent moet het gehavend! boonen- c meel uit de keukens. Ledeberg is t'akkoord en f Gent moet en zal volgen 1 M. Toeffaert. —• Doe zulks te Gent af, wij zullen dan gemakkelijk zijn. 't Is te zien of ge te Gent zoo gebiedend als hier zult op te treden hebben. Van Sweden. ■—• Eerst en vooral zou de gemeenteraad hier een besluit moeten nemen, dat het ge-braik van het slecht boonenmeel in de Centrale keuken verboden is. Wat ons optreden te Gent en zelfs te Gentbrugge betreft okaromtrent is het oordeel van den heer Toeffaert ons onverschillig. M. Verdonck. —• Er is hier een schrijven geko-men van den heer Blanquaert. (De heer secretaris geeft lezing van dat schrijven .) Van Sioeden. — Dat schrijven is nagenoeg het-zelfde van datgene dat ik hier voorgelezen en béant woord heb. Nu echter, sprekende van het verslag van der chimist Malschaert, zegt de heer Blanquaert da' daarin voorkomt : ONDUIDELIJKE sporen var aanwezigheid van Claviceps. » Dat is onjuist. E) staat : « NIET TALRIJKE sporen van aanwezigheic van Claviceps■ » Er is een groot verschil tusschen ondmdelijke er niet talrijke. Ik vraag mij af waarom zoo altijd opzettelijk, teksten verminkt worden, met het in zicht het slecht boonenmeel te verdedigen. Wat nu betreft het niet verwittigen van der heer Blanquaert van het gedane onderzoek : geze' Coppieters heeft een onderzoek gedaan, niet bij d< secretarissen of andere heeren die van a'e soep niet eten. Hij heeft zijn onderzoek gedaan bij de menschen die de soep moeten nuttigen, en die, beter dan wie ook, weten wat er van de boonen meel-soep is. Om deze menschen te ondervrager had Coppieters voorzeker den heer Blanquaer : niet noodig. Voor wat de bereiding van het eten betreft ont-ving ik heden een verzoekschrift gericht aan der Gemeenteraad vragend om de inmenging van he; boonenmeel in het eten te verbîeden, ondertee-kend door de ondersteunde inwoners van die stra-ten waar men den tijd had het verzoekschrift tt steunen. Als het noodig is zullen al de ingeschre-venen van het Werk der Voeding van Gentbrugge dat verzoekschriftt eeekenen. Ziehier den inhoud : Gentbrugge, 15 April 1918 Aan de Heeren Burgemeester, Schepenen en Ge-meenteraadsleden van Gentbrugge. Mijne Heeren, De ondergeteekenden nemen de eerbiedige vrij-heid ter Uwer kennis te brengen dat de ondersteunden der gemeente vandaag opnieuw het bedorven boonenmeel als voeding hebben ontvangen. Het eten was dus onmogelijk te nuttigen en hei pro test der menschen algemeen. Wij bekennen volgaarne, Mijne Heeren, dat Gij tôt hiertoe zooveel het in Uwe macht was hebt zorg gedragen de lijdende inwoners een redelijk middagmaal te ver schaffen en juist daarom wen-den wij ons tôt U, om Uwe bescherming in te roe-pen tegen den gang die de zaken nu schijnen te willen nemen. Wij durven verhopen, Mijne Heeren, dat Gij na onderzoek al het mogelij-ke zult willen doen om aan dien toestand verbetering te brengen. In afwachting bieden wij U, Mijne Heeren, de verzekering aan onzer beste gevoelens van achting en dankbaarheid. (Volgen een honderdtal handteekens.) M. Verdonck. — Gezien het boonenmeel per rantsoen van 30 grammen op 10 grammen gebracht werd, is het toch de moedte niet die 10 gr. 'nog in het eten te vermengen. Dat men, voojr dezen die zulks willen, op het einde der week het boonenmeel uitdeele, men kan er dan mede doen wat men wil. Laat ons dus besluiten dat het boonenmeel in het eten niet meer mag vermengd worden.Van Sweden. — Zullen de heeren liefhebbers van 't boonenmeel dàe er niet moeten van eten, dat besluit eerbiedigen ? M. Verdonck. — Als 't besluit door den Gemeenteraad gestemd wordt, geef ik hier de waarborg d'at het besluit zal uitgevqerd worden. DE STEMMINC Met algemeene stemmen — ook den heer Toeffaert!!! — aangenomen dat het te Centbruggei verboden is in de Centrale keuken nog gehavend boonenmeel 'm het eten te vermengen. De heer burgemeester wordt gelast dat besluit in uttvoering te brengen. Het uur te ver gevorderd zijnde, worden de overige punten, of liever geheel de dagorde, ver-zonden naar eene tweede Gemeenteraadszitting,, welke gisteren om 5 ure gehouden werd en waar-van wij toekomende week verslag geven. iBrprlijke stand van Sentbrugge Geboorten. — De Waegenaere Albert, Sas-straat, 15. — Vermeulen Yvonne, Moriaanstraat, 22. — Wellens Agnès, St-Genoisstraat, 190. Overlijdens. — Bekaert Clementina, 4 j., Gon-trodestraat, 191. — Vereecken Charles, z. b., 82 j., weduwnaar van Laureyssens Mathilde, Gesticht-straat, 31. Huwelijken. — Bommelyn Raymond, arbeider, Ledeberg, en De Wandel Mathilde, z. b., Priester-straat, 61. — Wyngaert Romanus, schipper, Schel-dekant, 34, en Crapoen Ludovica, fabriekwerkster, Scheldekant, 21. 1 Een modem Gentbrugge (Vervolg en $lot) De Heer Van Rysselberghe verdedigt de stellipg dat eene enkele proef onmiddellijk dàt ontwerp zal laten ontdekken dat de meeste waarde heeft. Niete zou misschien beletten dat zoo 'n beste ontwerp volledigd werd door schikkingen voorzien door andere waardevolle mededingers. De Heer Prof. Cloquet wijst er op dat men zoo-doende toch ook in het euvel valt dat men wil vermijden (gebruiken van eigen vindingen door derden). De Heer Dierkens doet opmerken dat er noch-tans steeds veranderingen zullen moeten toege-bracht worden aan het geprimeerde plan. L De Heer Voorzitter is van gevœlen dat de dub-- bele proef veel goeds heeft ; nochtans zou de vrees voor 't vervreemden van eigen vindingen wel ■ ernstige vaklieden kunnen terughouden. '■ De Heer Vandevoorde meent dat men zou moeten overgaan tôt het vaststellen : 1.) van het pro-i gramma dat in enkele lijnen het dœl van den wed-strijd zou aanduiden, zoodat de mededingers de meeste vrij heid van ontwerpen behouden ; 2) van de voorwaarden waaronder de wedstrijd zal plaats i grijpen. i Wat dit laatste betreft is spreker voorstaander i van de dubbele proef. Men mag van de mededin-' gers niet verlan gen dat zij het ontwerp volledig i opmaken dan ala zij niet zeker zijn dat de grond-regels, die zij als richtsnoer vastleggen, strooken met de bedœlingen van den Keurraad. De moeilijkheiq! kan ten andere opgelost wor-t den door het behoorlijk verdeelen van de pre-miën.De Heer Burgemeester neemt mœilijk aan dat het beloop der premiën voor een eerste proèf het-zelfde zou zijn als voor een tweede, zooals voorzien in het voorgedragen ontwerp-progTamma van den Heer Voorzitter. De Heer Secretaris wijst er op dat de premiën in elk geval voldoende hoog moeten zijn om de t degelijke werken behoorlijk te- loonen. De Heer De Wilde rê de meening toegedaan dat een enkele proef alleen aile waarborgen geeft, en dat het meestwaardige ontwerp bij eene enkele proef onmiddellijk zal kunnen aangeduid worden.De Heer De Groote is van hetzelfde gevœlen. De Heer Cloquet (zoon) wijst er op dat de mededingers in de tweede proef noodzakelijk aan de eerste proef moeten deelgenomen hebben. De Heer Prof. Cloquet treedt in omstandige bij-zonderheden nopens het verdeelen der premiën Hij zou zes mededingers van de eerste proef laten aanduiden die zouden deel nemen aan de tweede. Vijf hunner zouden 250 fr. ontvangen en aan het beste ontwerp zou eene premie van 1000 fr. toe-gekend worden. Na de tweede proef zou aan het geprimeerd ontwerp 3000 fr. toegekend worden en elk der 5 andere mededingers zou 750 fr. ontvangen.De Heer Van Rysselberghe merkt op dat in die voorwaarden het grond-idee onbeduidend zou ver-goed worden, terwijl het materiëele werk in veel hoogere mate zou geloond worden. Hij is dus nog steeds van gevoelen dat eene enkele proef zieh op-dringt.De Heer De Groote is van hetzelfde gevoelen, evenals de Heer Burgemeester. De Heer Valcke is voorstander van de dubbele proef met behoorlijke vergoeding. De Heer Dierckens vindt dat men moet trach-ten met eene enkele proef het beste ontwerp te laten voortbrengen. De premie voor zoo'n ontwerp moet voldoende hoog gesteld worden. De Heer Secretaris oppert het denkbeeld of het wel mogelijk is een plan op te maken voor wegen-aanbouw zonder het problema in al zijne bijzon-derheden te onderzoeken. Doet men dat niet, dan krijgt men eenvoudig eene teekening van wegen waarvan men niet met zekerheid weet of zij uit-voerbaar of nuttig zijn. De Heer Ledoux is voorstander van de enkele proef. Men moet een volledig gestudeerd ontwerp vragen en aile ingediende plans zullen uitgaan van ernstige vaklieden. De Heer Cloquet (zoon) vat beknopt zijne ziens-wijze samen en verzoekt er wel acht op te geven dat, met zijn stelsel, de mededingers in de tweede proef dezelfde zullen zijn die reeds bij de eerste in aanmerking kwamen. Voor deze eerste proef zullen vele ontwerpen ingezonden worden. De zes beste zullen uitgekozen worden en de opstellers dezer zes zullen enkel voor den eindwedstrijd in aanmerking komen. Nopens de zaak van exposee-|ren der plans kan ten andere verder gesproken worden. De Heer Van Rysselberghe besluit op zijne beurt, herinnert zijne zienswijze en wijst er op dat geen enkel ernstig vakman zal beweren dat men ernstige ontwerpen kan opstellen met oppervlakkige gedachten. Dus vanaf de eerste proef moeten deze gedachten vastgelegd en volledig doorgrond. Al het bijkomende wordt materieel werk. Dit alleen vol-staat om de dubbele proef te verwerpen. De Heer Voorzitter is niet van dit gevoelen. De Heer Cloquet (zoon) zou de zaak als voorbe-houden willen aanzien en meent dat het noodig is vast te stellen welke plans men Tan de mededingers zal verlangen. De Heer Van de Voorde haalt als voorbeeld de prijskampen gezegd van « Rome » aan om de dub- Jaecs — M. 22 Prijs per nunmieri 7 Gentlemen Zondag 21 April 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gentbrugge van 1908 tot 1934.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes