De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

1987 0
01 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 November. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mg7fq9r475/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 92 November 1918 VIERDE JÀAR 10 Centiemen DE VRlJE STEM Belgiscti orgaan m de promis Antwerpan Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetti ng. Bureeien en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. iOnze welge«ra«e»de leuze is : Noch Vlamiiig. noc?hW.aal, maar Belg Y En eeuwtg trouw aa.fi ons Vorstenhttis ! Teiegrap'hisch adres :* Koi-n m an dan tu r- A et w erpe n - M ec helen Met f^ratie eme r>riviie<?i:^ Toegelaten door de censuur. Juicht, Belgen, juicht ! Na vier lange jaren van dwang en geweld mogen we dus weer uit voile borst h et vrijheids-lieci aanheffen dat zoolang in de ziei heeft te zwij-gen gelegen !... Ons dapper leger, gesteund door die der ver-bonden 1 and en heeft eindelijk den eindzegepraal behaald ! In voile bewustzijn van volbrachten plicht keert hei in ons midden weder en we mogen nu terecht mec den dichter uitroepen : Wat zie ik ? Weik een drang, wat een ontelbre [menigt' Stroomt, juichend, hier te zaam en doet de [zwoele lucht Weergalmen van gezang en schaatrend feestge- [rucht ? Een zelfde broedermin heeft aller hart vereenigd ! 't Is of een deugdzaam volk, dat groot en machtig [wierd, \ eeuwen, nog den stond van zijn geboorte viert 'k Hoor eendracht, vrede en macht in ?t zegelied [verkonden Dat hier in galmen stijgt, ter eer van trouw en [rnoed, Terwijl de donderstem van honderd kop'reri [rnonden, 0 België ! uwen naam op uw banieren groel Leve de Koning ! Leve de Koninklijke Familie ! Leve het ééne en onverdeelbare België ! Leve Koning Albert ! Van af het begin zijner regeiring heeît Vors Albert bewijzen gegeven van de rechtzinnigst« vaderlandsliefde. Bij elke omsandigheid liet hi: zich uit als een man van zijnentijd en meermalen gaf hij den spoorslag bij 't uil^oeren van nood-zakehjkheden, bij 't oprichta van voordeelige inrichtingen. Met waakzaam oog volgie hij handels- en nijverheidsbetrekkingen, de jeevaart trok hem geweldig aan, voor scheejsjongens kwam de « Ibis » ais school. Indien wij de gelegenheen, welke zich den koning aanboden, nazien, an kunnen wij gerust zeggen dat hij er geene liet oorbijgaan zonder te doelen op hetgeen gedaa werd en ook hetgeen er te doen valt. Dikwijls if hij als het ware het programma der wenschelije besluiten, te nemen door de mannen van dedaad. Zijne wenschen werden dikwijls uitgevo'd en altijd met goed gevolg bekroond. De k«ing is, wij mogen het gerust zeggen, onze vohchter; en wij, zijne trouwe volgelingen. De Vorst bemint zijn nd, het is zijn eigendom het is zijn recht. Dit re<t, voorwaar, hij zal het handhaven. Toen de bodem bedîgd, ja, toen onzen grond betreden werd door dfvreemden indringer, als niet de vraag, maar ^ den eisch, gesteld werd om vrij het land te m<en doortrekken als sluip-moordenaars, en de elgen als laîaards met de handen in de zakkf moesten toezien, dan was het îiere antwoord P Koning Albert, waardig, eerlijk, ooenhartig fedel. Met den Koningan het hoofd ging het Bel-gisch leger zijne gr^en verdedigen, elken voet gronds betwisten. En de mansch^n aangemoedigd door de tegenwoordigheid'n hunnen koning, scheppen Elke ware patriot leest en verpreidt « DVnJe otem »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes