De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

655 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 02 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k649p2x54n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 51 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEM Bslgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Vôrschijnende gedurende de Duitsche Bezetting- Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze vvelgemeende leuze is : Noch Vlaming. nuchWaal, maar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis î Telegraphisch adres : Kommandantdr-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. NAMEN ALS 'T U BELIEFT ! w . Toen deeerste manifesten in 't voordeel van de Vlaamsche Hoogeschool verschenen, werden dena-men der onderteekenaars mede afgekondigd. Zelfs personen die niet teekenden, zagen hunnen naam prijken onder die stukken, en het was slechts met de allergrootste moeite dat zij er in gelukten, hunnen naam herroepen te zien. Werkelijke onderteekenaars, die, ofwel verrast werden, ofwel van gedacht veranderden, beproef-den te vergeefs hunnen naam te doen herroepen in de dagbladen. Men wist dat, zoo ééne terugtrek-king werd bekend gemaakt, de helft der onderteekenaars volgen zou. Een volksmanifest werd toen uitgegeven, de dag-en weekbladen weerden zich dapper : uitstappen, feestavonden met voordrachten werden ingericht.... en... herbergiers, naaisters, modisten, landbou-wers, eenvoudige werklieden, mitsgaders de jonge mannen die onze soldaten liever vervangen bij bo-ven-, kinder- en keukenmeiden in plaats van in de loopgraven, teekenden ook. Die namen werden ook afgekondigd. * Leeraars werden genoemd aan de Vlaamsche ffoogeschool. Op die namen werd geboft. Wij wis-ten niet dat het openen eener Vlaamsche Hoogeschool al voldoende was, om van doorluchtige on-bekenden, sommiteiten der Wetenschap, en van een Duitsch officier een Vlaamschen leeraar van eerste gehalte te maken. Ook die namen werden afgekondigd. 250 vooraanstaande Vlamingen vergaderden te Brussel en noemden den « Raad van Vlaanderen » (verRaad van Vlaanderen zegt het volk). Die namen kennen wij niet. Qeheim ! Geheim ! Zeven mannen gingen naar Berlijn. De namen kenden wij niet, maar de Duitsche bladen kondig-den de portretten af, en toen kenden wij de namen WPPr maar Hip 9A3 nnrtprp kprmpn wii nipf • pn Hp 30 van den Raad van Vlaanderen, 3 per Ministerie, kennen wij ook niet. Onnoozele snullen van onderteekenaars ! Arme slachtoffers van Berlijn, gij moet die 243 dekken ! Waarlijk, 't verwondert mij niet dat dergelijke mannen den moed niet hadden om naar de wapens te grijpen tôt verdediging van Land en Vorst ! Zij zijn nog wel bang in hun eigen land, wat zou-den ze dan durven tegenover den gewapenden vij-and.Namen ! 243 namen a. u. b. î Want er zijn al veel onderteekenaars van de manifesten die begin-nen te protesteeren, dat hunne namen werden afgekondigd, en die 243 niet. Namen, a. u. b. ! Namen ! of anders zal het volk meer dan ooit zeggen : « Die mannen spreken wel van goed en bloed geven voor Vlaanderen, van zelfs te sterven voor Vlaanderen... als 't niet anders kan, maar dan moeten zij toch hun naam geven. Het volk moest eens verkeerde helden (!!??) vast-grijpen ! Dat zou nu toch te spijtig zijn !! DE TWEEDE. VON BISSING is dood... Zijn keizerlijke heer en meester, hem tôt opvol-ger van von der Goltz pascha benoemend, had hem tôt taak opgelegd « de wonden van het ongelukkige België te heelen en tegenezen. » 't Is te zeggen dat hij, niettegenstaande ailes, niettegenstaande de ge-pleegde wreedheden in het begin van den oorlog, had kunnen groot zijn en grootmoedig. Helaas, hij is er slechts in geslaagd zich gehaat te maken, en zijn naam zal in bloedige letters geschreven blijven op de smartvolle bladzijde geschiedenis, die wij nu doorleven. Was het niet in naam van von Bissing dat die buitensporige, onrechtvaardige gelpafpersingen op- orpIporH u/prHpn 7rmHpr ppnicrp vprfimiHincr fnf Hp fi-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes