De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

700 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 05 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mk6542k913/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 79 DERDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEM Selgisch orgaan mor de provincie Anîwerpen Verschijnende gedurende de Ouitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. unze weigemcrenue it'uze ib ; Noch Vlaming, nuchWaal, maar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ' T^graphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mecheien Met gratie ende privilégié. HET GEVAL VAN DER MEULEN Dat is een droevig geval. Droevig daarom, wijl een aalmoezenier van ons l^gisch leger, wijl een ontwikkeld^man dus, zoo weinig begrip heeft gehad van militaire tucht, dat hij zich eene zware straf van het legerbestuur op den hais moest halen. WSLKE ZIJN DE FEITEN ? Ziehier de orficieele meededeeling ervan volgens Het Viaamsche N euws, (4 Sept.) : « Ten slotte trekt de minister (De Ceuninck) de aaîmoezeniers-opdracht in welke aan pastoor Van der Meulen was verieend, wegens het verspreiden aan het front van een dagblad, dat tendentieuse ar-tikelen bevatte, die de Belgische staatsinstellingen zouden kunnen aanranden en de goede verstand-houding, die tusschen de personen in het leger moet bestaan, te schaden ; ten tweede, wegens het feit, dat hij den overweldiger van ons land, die er naar streeft tweedracht onder de Belgen te zaaien, aldus in staat heeft gesteld zich van deze door en door anti-vaderlandsche art kelen te bedienen om ze te plaatsen in een Vlaamsch blad, dat in een kamp van Belgische gevangenen onder het gezag der Duit-sche autoriteiten verschijnt. Pastoor Van der Meulen zal, in zijne hoedanigheid van hospitaal-soldaat, ^ir de tuchtkompagnie op het Cézembre-eiland ifKrden overgebracht. » Het Viaamsche Nieuws is natuurlijk blij als een kermishond. Gauw een dikken titel boven het num-mer : « Pastoor-Aalmoezenier Dr. Van der Meulen om zijne Vlaamschgezindheid door Havere op het eiland Cézembre verbannen. » Daarin staat alvast eene dikke dubbelzinnigheid om niet te zeggen onjuistheid, want in het ge-wraakte artikel van den pastoor is niet alleen Vlaamschgezindheid te bespeuren maar tevens GE-WELDIG ACTIVISME. Luc zorgt natuiirlijk voor het noodige aureool : « Pastoor-Aalmoezenier Dr. Van der Meulen, een der geleerdste priesters van België, doctor in God-geleerdheid, wordt op een eiland gezet gelijk vroe-ger met Dreyfus gebeurde ». Luc mobiliseert ook gauw heel de familie : « Pastoor-Aalmoezenier Van der Meulen béhoort tôt een der grootste familiën van Limburg, en 't zal daar een geweldige opschudding verwekken dat die edele, alomgeëerde en beminde priester zoo vreeselijk om zijn Vlaamschgezindheid werd ge-troffen ». Laten we het artikel, dat aan pastoor Van der Meulen zijne straf bezorgde dan eens meer van na-bij beschouwen. HET STANDPUNT VAN PASTOOR VAN DER MEULEN IS ; 1° NIET ALLES WAT DE DUITSCHERS DOEN, IS NADEELIG VOOR BELGIE. Hij schrijft : « Niet ailes wat het vijandelijk bestuur invoerde is in zich zelf en noodzakelijkerwijze nadeelig voor ons land, al zoeken zij dan ook vooral door de ver-deeling die er van voortkomt, er parti] uit te trek-ken tijdens de bezetting ? DAT STANDPUNT IS REEDS VERDACHT. Het is gewoon het utilitaristisch standpunt van aile activis-ten. Wij echter staanop het standpunt van het recht. De vraag naar voordeel of nadeel heeft indertijd, bij ons antwoord op het schandelijk Duitsch ultimatum, geen roi gespeeld. Wij zagen alleen naar eer en recht. Dat standpunt heeft ons de sympathie der beschaafde volkeren verworven, en op dat standpunt willen wij, passivisten, blijven staan. Daarom stelden we, zoowel bij de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool als bij de bestuurlijke schei-ding, op de eerste plaats de vraag : Heeft de bezet-ter het recht zich met deze zaken té bemoeien ° En ons antwoord was NEEN. Dus... deden we niet mee. 2° PASTOOR VAN DER MEULEN ZEGT : HET VLAAMSCH BELANG G A AT VOOR HET BELCiISCH. « En veronderstelt dat de bestuurlijke scheiding met het Belgisch belang niet vereenigbaar is, doch dat daarin de eenige redding ligt voor Vlaanderen, dan dient ze toch toegepast : want wij zijn eerst Vlamingen en dan Belg ; Vlaming zijn we door de natuuf en van Godswege, Belg zijn we enkel door een politiek verband. Waar hoôfdbelangen van de Belgische natïe het vergen, willen wij vporzéker bij-komende Viaamsche belangen slachtofferen,. doch

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes