De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

694 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 02 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0g3gx45h8h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 4 TWPFHPJAARfiANG DE VRIJE STEM Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen % / m a. jm*. Lm. a a Mb jê*. SA iKk» ^ j*JI a ■ M A. tUOt jêJ A ^1 I 1 t « « 4 iH 4«Nl L% D J»V Vv 4"4 « *>%. , Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTE Begijnenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch Vlaming. nochWaal, maar Bel En eeuwiy trouw aan ons Vorstenhui Telegraphisch adres : g ! Kommandantur-Antwerpen-Mechele Vertoog aan den Rijkskanselier. 9 Antwerpen, lOMaart 1917 11 A' Excellente, Op 3 Maart hebt U te Berlijn eene afvaardiging ontvangen van een lichaam zich noemende « Raad van Vlaanderen, » maar hier in het land onbekend. Uit de mededeelingen in de pers schijnt de indruk te spruiten, alsof deze afvaardiging de wenschen uitsprak van het Vlaamsche volk, of van een wer-kelijk deel daarvan, en zelve samengesteld was uit mannen van invloed en autoriteit. Niets zou gevaar-lijker zijn dan zulke dwaling zonder tegenspraak te laten. De ongenoemde Heeren, die het op zich hebben genomen in vollen oorlog aan de Duitsche regeering hunne medewerking aan te bieden om hun land te-gen zich zelven te verdeelen en zijne bestuurlijke inrichttng ten gronde te veranderen, hebben niet het minste recht namens het Vlaamsche volk te spre-ken, en vertegenwoordigen noch zijne wenschen, noch zijne strekking. In voile vrijheid heeft het Vlaamsche volk zijne ^^rtegenwoordigers in Kamer en Senaat, ten getalle van 113 voor de Volksvertegenwoordigers en 57 voor de Senatoren. Onder die 170 gekozenen hebben zich slechts 2 bij die zoogenaamde activistische beweging aangesloten. Het vertoog aan" de Belgi-sche regeering over de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool werd destijds door 2000 Hoogeschoolgediplomeerden onderteekend. Slechts een honderdtal zijn te vinden geweest om de nieu-we richting te steunen, en van dit klein getal hebben reeds meerdere openlijk hun handteeken terug-getrokken, terwijl anderen er geen geheim van ma-ken, dat zij misleid werden of zich vergist hebben, en hunne daad betreuren. Het Vlaamsche Land en de Vlaamsche Beweging zijn van voor jaar en dag vertegenwoordigd door groote en invloedrijke vennootschappen, zoo letter-kundige als politieke, zooals het « Willemsfonds » en het « Davidsfonds, » de « Nederduitsehe Bond » en de « Liberale Vlaamsche Bond » van Antwerpen de « Liberale Volksbond » van Brussel, de Vlaamsche werklieden-groepen in de drie staatspartijen, de « Bond der Vlaamsche Rechtsgeleerden, » de « Vlaamsche Natuur- Geneeskundige Congressen » en meer andere. Geene enkele dier groote groepeeringen heefl zich voor deze onvaderlandsche politiek laten vinden. In tegendeel hebben hunne voorzitters en ver-tegenwoordigers er in princiep tegen geprotesteerd in het vertoog aan Gouverneur-Generaal von Bis-sing, in datum van 8 Januari 1916, over de Hoogeschool van Gent. In de laatste jaren is geen Vlaamschgezinde her-vorming meer eensgezind door het Vlaamsche volt geëischt, dan zijn voile recht op Hoogeschool-ge-bied. Een wetsontwerp ter vervlaamsching van d( Hoogeschool van Gent, neergelegd in de Kamer door volksvertegenwoordigers die daartoe in talloo-ze vergaderingen mandaat hadden gekregen van d< Vlaamsche bevolking. Van de zes onderteekenaars zijn vijf nog in leven ALLEN hebben protest aangeteekend tegen de in-menging van het Duitsch gezag in vraagstukken var binnenlandsche staatkunde, en allen zijn tegen d( bestuurlijke scheiding gekant. Het gevoelen der be stuurders en hoofdopstellers der Vlaamsche dag bladen, die voor den oorlog verschenen en een dei grootste krachten van de Vlaamsche Beweging zijr is gekend : zij zijn eensgezind TEGEN. Onze Koning, aan wien ons aller hart hangt, onze Regeering, die onder de bescherming van om onoverwonnen leger onze vlag hoog houdt, hebber onbewimpeld het streven van het groepje zooge naamde activisten veroordeeld. Deze vaststaand< fpîfpn vnlrlnen nm rte oncrenoemde afvaardi^inp" var

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes