De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

915 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 02 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jm23b5x816/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

MR S\ ÛERDE JAÂRGANG 1917 DE VRIJE STEm Btlgisch orgaan roor de proiincie Antwarnn Verschijnende gedurende de Duitsche Bezerting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER. PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch Vlaming, nochWaal, maar Relg i En eeuwig trouw aan ons Vorstenhins ! TelegrapRiseh adres : K om m&n d an t u r - A b t w er pen - M e c h e l en Met gratie ende privilégié. Hoe de Duitschers nopens de Vlaamsche zaak ingelicht wordeîi. \tMeeds meermalen hebben wij door Duitschers hooren beweren, dat er in België siechts domme lieden aangetroffen werden, dat de menschen er van hoogerhand opzettelijk do m gehouden en de waar-heid hun verborgen gehouden wordt. Ziehier nu de inhoud van een boekje, getitelt : « Merckblatt fur deutsche Heeresangehôrige, >> het-welk aan de Duitsche militairen in België uitgedeeid wordt, en waarin onze lezers zullen kunnen besta-tigen, hoe de Duitsche overheid de Vlaamsche zaak verstaat, en hoe waarheidlievend zij hare onder-geschikten inlicht : ONDERRIGHViKGSBLAD VOOR DUITSCHE MILITAIREN IN VLAANDEREN. Van onder op den omslag staat ook nog te lezen : « VVie in Vlaanderen zonder noodzakeiijkheid Fransch spreekt, zondigt op de grofste wijze tegen zijnen plicht ais Duitscher en aïs soldaat ». ï * » VLAANDEREN EN DE VLAMINGEN. ARDRIJKSKUNDIG BEGRIP. - In den engsten Àr?i<RDRIJKSKUNDIGEN zin, verstaat men door Vlaanderen de beide ten Westen der Schelde en der zee geiegen provinciën, OOST-VLAANDEREN (hoofdstad GENT), WEST-VLAANDEREN (hoofdstad BRUGGE), en een deel van Noord-Frankrijk, (hoofd-plaats Duinkerken), die gezamenlijk tôt het oude graafschap Vlaanderen behoorden. POLITÏEK BEGRIP. — In de 19e eeuw is daarop het verder POLITIEK begrip ontstaan dat onder de benaming van VLAANDEREN en VLAMINGEN (afge-zien vari Fransch-Vlaanderen) moesten worden om-vat, AL DE VLAAMSCH-SPREKENDE DEELEN VAN DEN BELGISCHEN STAAT, te weten buiten .het ei-genlijke Vlaanderen, de provinciën Antwerpen, Limburg en Brabant (met Brussel). WALEN. — Het ove'rblijfsel van den Belgischen Staat maakt met de provinciën Luik, Narnen, Hene-gouwen en Luxemburg Wallonië uit, welke door de Walen [een gemengd volk van Germaansch-Ro- maanschen oorsprong, bewoond wordt. De Walen spreken onder hen eene eigene l^omaansche taal, van het Fransch verschillend, doch gebruiken aïs geschreven taal bi] voorkeur de Fransche. DE VLAMINGEN, — De Vlamingen daarentegen zi'jn een zuiver Germaanschen stam van Neder-Frankischen oorsprong, gemengd met Neder-Sak-sische en Friesche besianddeelen. Zij spreken ver-scheidene Neder-Duitsche dialekten, en hebben tôt geschreven taal de Nederlandsche. Op dit oogenblik tellen de Vlamingen ongeveer 4 1/2 miilioen zielen, en vormen dus in het 7 1/2 millioen zielen tellend, in 1830 ontstane koninkrijk België, de meerderheid in getal. 11. DE GESCHIEDKUNDIGE ROL VAN VLAANDEREN. GESCHIEDENIS. — Ma den dood van Karel de Groote kwamen de Vlaamsche streken ten Oosten der Schelde in het bezit van het Duitsche Rijk. Zij behoorden tôt het hertogdom van Zuid-Lotharingen dat later in talrijke stukken verbrokkelde, waarvan het voornaamste het hertogdom Brabant was, Zijne inwoners waren even goede Neder-Duitschers als de overige Neder-Franken en Neder-Saksers. Een begrip « Nederlanden », nog veel min « België » bestond er destijds nog niet. Enkel het gebied Wes-telijk van de Schelde, het graafschap van Vlaanderen droeg dien naam als leengoed der koningen van Frankrijk. Doch zijn zijne inwoners, de eigenlijke Vlamingen, door de kracht van hunne niiverheidslievende burgerij, gedurende de gansche middeleeuwen al-tijd een sterk boiwerk van Neder-Duitsch leven tegen het Romanendom gebleven (slag der Gulden-sporen bij Kortrijk op 11 Juli 1302), stilaan werden de « Nederlandsche Gewesten », gelijk zij later ge-noemd werden, door de Bourgondische hertogen, aan welke in het jaar 1385 het graafschap van Vlaanderen beviel, in eene heerlijkheid herschapen. Maar het was eerst onder Karel den Vijfde dat de eenheid dezer « Nederlanden » eene volslagen hechtheid ontving (dien tijd, na 1477, gingen zij tôt het Oostenrijksche Huis over door het huwelijk van Maria, de erfdochter van Bourgondië, met den late-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes