De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

986 0
01 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ng4gm82n7m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 29 1916 DE VRIJE STEm Belgiscti orgaan «oor de provincie Aatverpea Vèrschijnende gedurende de Duitsche Bszetting. / — _ M fi Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze vvelgemeende lenze is : Noch Vla.mino", nochVVaal, maar Bel»-.! O _ ' Si En eeu'wig trouw aan ons Vorstenhuis : ftfMMM» 11 ■ mhumhiiii 1 mu ii 1 m—iimiii— '1 > winnwnm mu ■ mmt ■ m 111 h ■ i. — m ■ ■ ■ bii ■ 11 ■mm 11 ■■ 11 ■■■» 11 Telegraphisch adres : K o m m a i) a a ri t u r - A n t w e r p e n - M e c h e 1 en Met gratie ende privilégié. irMRwrgf;-T,reaa.x aarw» mrm nrfmmrm * *■* ™ « i«n «wumk»»—» De toestand in Belgie. fki « De Tijd » van 18 Augustus is de volgende ^ respondentie uit België verschenen. (Het groot Engelsch blad « The Times » gaf eene vertaling van dit uittreksel in zijn nummer van 26 Augustus). Men zou zeker in het buitenland, zoowel in de neutrale landen als in de Entente-Staten, ongeiijk hebben een overdreven gewicht te hechten aan het resultaat der sluwe politiek van de Duitsche regee-ring ten opzichte der taalkwestie in België. Mocht ook de Duitsche regeering nog oneindig meer den schijn aannemen van bekommerd te zijn om de belangen en de toekomst van den Vlaam-schen stam, nog zou zij de Vlaamsche bevolking niet verschalken, en evenmin hare trouw aan de Belgische Slaatsinstellingen aan het wankelen bren-gen.De belangstelling der Duitsche bezettingsover-heid in België voor de taalrechten der bevolking van het Vlaamsche gedeelte des lands, is in de oo-gen dezer bevolking niets meer dan zij werkelijk is: sluwe berekening en ellendige veinzerij. De heer Asquith meende dus terecht dat het Vlaamsche gedeelte van België zich niet zou laten ( ^den tuin leiden door de verklaringen die de K itKskanselier, de heer von Bethmann Hollweg, begin April in den Rijksdag aîlegde. Wat zegde de *Rijkskanselier ? Hier ook (m Vlaamsch België) mag de vorige toe|tand niet blijven. Ook hier kan Duitschland den reeds lang neergedrukten Vlaamschen stam niet weder aan de verfransching prijsgeven. Duitschland moet aan Vlaanderen eene ontwikkeling ge-ven d e overeenkomt met zijn eigen volksaard en die gegrondvest is op zijn eigen Nederlandsche taal en volksaard. » Het Vlaamsche volk heeft deze taal met een ver-achtend misprijzen aanhoord en de totale massa der bevolking is niet alleen koud en onverschillig ge-bleven, maar bij den haat voor den verdrukker en den trouwelooze, is zich komeu voegen de woede tegen den vreemdeling, die zich rnengt in zaken die hem niet aangaan, in een land dat hij overrompelt, uitgemoord en gebrandschat heeît en aan wiens bevolking de Duitsche bezetting een nog aile dagen ondragelijker wordend slavenjuk oplegt. Deze geveinsde liefde der Duitschers voor de Vlamingen heeft bij het Vlaamsche volk niemand bedrogen, tenzij enkele heethoofden en personen die nooit op den voorgrond stonden in den strijd voor de heropbeuring van het Vlaamsche volk. Deze zich noemende activisten zijn zonder in-vloed op de massa van het volk, wiens haat tegen de Duitschers niet minder groot is dan zijne verbol-genheid op diegenen onder hunne stamgenooten, die niet de belangen van het Vlaamsche volk, maar enkel die van de Duitsche overweldigers dienen, wanneer zij ingaan op de pogingen der verdrukkers om twist en tweedracht onder de bewoners van het bezette land te zaaien. De gevoelens van het Vlaamsche volk in zijn ge-heel komeri niet tôt uiting in het paar bladen, die met oorlof der Duitsche censuur verschijnen en die niets mogen oî niets willen schrijven, dan wat aan de bezettingsoverheid welgevallig is ; zij wordt e-venmin vertol'kt door de brieven van de correspon-denten der Nederlandsche bladen, die enkel gewa-gen van de alleen toegelaten en « activistische » be-toogingen en aldus in het buitenland den schijn ver-spreiden alsof voor die beweging een groot deel der bevolking is gewonnen. Meen, daar klopt niet het hart der Vlaamsche bevolking van het verdrukte België. Het klopt op 21 Juli in de hoofdkerk van Antwer-pen, waar duizenden te samen stroomen om te bid-den voor de zielerust hunner gesneuvelde solda-ten.Het klopte denzelfden dag in de straten van Brus-sel, waar het kleine Vlaamsch gebleven volk der hoofdstad, op den doortocht van kardinaal Mercier, den grooten vaderlandschen kerkvorst, eene betoo-ging inrichtte, die weerklank had tôt in de zalen van het generaal-gouvernement. Het klopt in den boezem der honderden duizenden Vlamingen, geestelijken en leeken, geloovigen en vrijdenkers, edelfieden, burgers en arbeiders, die

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes