De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

642 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 02 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/086348h70g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 58 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEM Belgisch orgaan «oor de provincie Mwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting- Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch Vlaming, nuchWaal, maar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mecheîen Met gratie ende privilégié. AT MEN MOET WETEN, WAT MEN MOET ZEGGEN Wat men nog en onophoudend moet herhalen, wat men in het brein der rijken, burgers, werklie-den, kortom van ieder moet inprenten, daar allen lijden, is de eerste en eenige oorzaak van al het lij-den.En dit moet des te dringender gebeuren, naarma-te de organen der Kommandantur zich aile moeite geven degeesten te benevelen, het ware begrip o-ver den toestand af te wenden, en het zaad van den opstand onder het voik te verspreiden. Tegenover deze propaganda van La Belgique, Le Bruxellois, Vlaamsche Nieuws, Antwerpsche Courant en ande-re Duitsche bladen moet men de naakte werkelijk-heid over stellen. Ziehier : Wie heeft België berooîd van ailes wat het bezat? Duitschland î Wie heeft de ontelbare verordeningen en requisities uitgevaardigd en bevolen die het tôt den bedelstaf gebracht hebben ? De Duitsche gouverneur generaal ! Wie heeft ons verpletterd onder 0ie oorlogsbelasting die weldra tvvee milliard zal uedragen ? Wie bereidt op dit oogenblik eene ge-lijkaardige belasting van een of twee milliard ? De Duitsche overheid ! Wie heeft de « Zentrale » tôt stand gebracht, die voor doel hebben onze levensmiddelen, onzegrond stoffen en onze voortbrengselen in Duitsche handen te vereenigen ? De Duitsche gouverneur î Wie heeft de openbare financies van het Belgi-sche gouvernement, der provincies en gemeenten geruïneerd ? De Duitsche gouverneur ! Wie heeft de handelsovereenkomsten vernietigd ; wie heeft onze fabrieken geledigd ; wie heeft de vervoermiddelen te niet gedaan ? Het Duitsche gouvernement ! Wie heeft het werktuig uit de hand onzer werk- lieden gerukt, wie heeft er parias en luiaarden van gemaakt, wie heeft ze als dieren in de loopgraven en naar de Duitsche nijverheidsgestichten gezon-den ? Wie heeft de aankomst verhinderd der grond stoffen welke Engeland ons wilde toezenden, om onze nijverheid en handel in stand te houden en onze werklieden toe te laten. eervol aan hunnen kost te komen ? Duitschland ! Wie ontneemt brutaal 80 per cent van de voortbrengselen van onzen grond en onzen arbeid ? Wie steelt onze steenkolen, onze aardappelen, onze bloem, onze paarden, onzen veestapel, de boter, het vet, onmisbaar voor onze bevolking ? Duitschland ! Al deze misdaden hebben de Duitsche bandieten geleidelijk begaan, omzichtig, schijnheilig, immer de belangen der burgerlijke bevolking voorwendend Op dit oogenblik is de burgerlijke bevolking uitge-put, geruïneerd, met hongersnood bedreigd. Watzijn de« Zentrale, » gesticht onder het val-sche voorwendsel den verbruiker te beschermen ? Duitsche agentschappen, gedekt en beschermd door het Duitsche zegel, agentschappen, metho-disch georganiseerd tôt officieelen diefstal en open-lijke exploitatie, die zich van ailes wat wij bezitten meester maken en naar Duitschland zenden. Zij zijn behendig door Duitsehe Joden bestuurd, gelast met de opgave van wat het volk bezit, van de grootte van onzen veestapel, van de juiste hoeveelheid van de plantingen en bezaaiingen, van de heeveel-heid en hoedanigheid onzer grondstoffen en nijver-heidsvoortbrengselen.Deze Jodçn hebben tôt taak 80 ten honderd van aile voorwerpen van eerste noodzakelijkheid naar den vijand te sturen, en mogen ons slechte 18 tôt 20 percent overschot laten. En wanneer deze 20 p. c. aan onze bevolking te koop aangeboden worden, komen de uitgestuurden dier Joden en de Duit-schers er individueel nog een groot deel van weg-halen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes