De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

978 0
01 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/r785h7cw83/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 32 TWEEDE JAARGANG 1916 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan «oor de provtncie Antwerpen / Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting- tfureeien en Kedactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Be£riinenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch Vlaming, nuchVVaal, maar Beîg ! En eeuw.iy' trouw aan ons Vorstenhuis ' Telegraphisch adres : Kornmandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. 81—IHP'lil H—IIIWIIWIIHIH W—HM" II IW Ml IMi ■ llilW M* li^'IHI li"" ■ i x.r Éan de heeren Beheerders en Opstel-ers van « Het Vlaamsche Nieuws » Gij, heeren, hebt schoon praten ! Gij moogt schrijven, drukken, liegen, lasteren, verdacht ma-ken, beleedigen en beschuldigen al wie u mishaagt. Gij kunt dat ongestraît doen, zelfs tegen beloo-ning.Wij kunnen ons niet verdedigen, zonder gevaar te loopen in 't gevang te geraken of in ballingschap gevoerd teworden. Omdat wij toch niet zwijgen, omdat wij onze vrienden verdedigen en de verraders aanklagen, neemt gij nog den schijn van slachtoîfer aan ! ! Het getuigt van weinig moed, heeren Borms, Verhulst, Jacob ! Maar in elk geval scheen ons bijgaand dichtje zoo passend, dat wij hetu opdragen : Gij klaagt in uw blad dat met heimlike streken Men drukse's bij u in de bus heeît gesteken, * Waarop naam van drukker en schrijver ontbreken En dat men daarover met aîkeuring spreekt... ®Kan zijn maar dan zijn het onnoozele snullen Die zich op die wijs door uw blad laten kullen Of weten die niet dat de Duitsch hier verbiedt, Te drukken voor hij het ter goedkeuring ziet ? Wij willen volstrekt voor de Duitschers niet kruipen En moeten wij daarom in 't heimelijk sluipen Dan doen wij dat ; maar dan doen wij dat VRIJ, Doch niet als verraders en slaven lijk gij. * cc Honger. » Wat komen moest is er thans : de honger ! Te Leipzig, Berlijn, Gharlottenburg, Brunswijck, Ko-blenz, Maagdeburgen Osnabrùck. Op vele andere plaatsen hadden opstootjes plaats van de hongerlij-dende massa voor de winkels van levensmiddelen. En zij, die het toezicht hebben over den belege-ringstoestand, hebben voor het hongergeschrei dier massa's slechts dit antwoord : belegeringstoestand, politiesabels en militaire patrouilles. Heer von Bethmann Hollweg klaagt Engeland aan van de misdaad, den honger in Duitschland te hebben veroorzaakt, en de voorstanders van den voortgezetten oorlog, zoowel als de aanhangers der regeering, zwetsen dit na. Intusschen had de Duitsche regeering moeten weten dat deze toestand komen moest. , Oorlog met Rusland, Frankrijk en Engeland moest tôt isoleering leiden. Het was immers van ouds gebruik onder de edeie broeders in den oorlog om elkaar economisch schade te doen en den toe-voer van levensmiddelen aî te snijden. De oorlog, de volkerenmoord, dàt is de misdaad ; het uithon-geringsplan is slechts een gevolg van de misdaad. De ontaarde vijanden hebben ons ingesloten, zoo jammeren de oorlogsmakers. Waarom echter hebt gij een politek gevoerd die tôt die insluiting moest leiden ? Zoo luidt de eenvoudige wedervraag. Iedere im-perialistische roofpolitiek is eene misdaad en zulk een politiek volgden aile Staten. De Duitsche regeering volgde echter een imperialistische politiek waarbij zij twisl met aile staten uitlokte, met allen in conflikt kwam en eindelijk nog slechts met het Oostenrijksche staatskadaver en het reddingsloos bankroete Turkije verbonden, gewelddadig den wereldoorlog veroorzaakte. Op deze misdadige ontketening van den wereldoorlog volgden nieuwe misgrepen : de regeering deed niets om den huidigen hongersnood te voor-komen.Waarom werd er niets gedaan ? Omdat de re-geeringskliek, kapitalisten, jonkers, levensmidde-lenwoekeraars, niet honger lijdt gelijk de massa, maar integendeel rijker wordt door dit hongerlijden van het volk. Omdat, als men van het begin van den strijd ernstige maatregelen had genomen tegen honger en ellende, de verblinde massa den vreese-lijken ernst van den toestand zou begrepen hebben.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes