De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

1026 0
01 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 14 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/r49g44jr5w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 91 ncon- .lAARr.AUi A r\ A r DE VRIJE STEm Belgisch orgaan voer de provin Antwerpen V/orc^Ki i nianHcfc ariarÈnrAnrla Ha niiif^rh» Rft7ûHifi o Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze welgeiîieciïde Veuze is : Noch VlaminP", nochWaal, maar B<eU O Fn ^euu/iir trouw aan ons Vorstenhtiiï TeiegrapTiîsch adres î K o® m anda-aKir- À ni w er peti - M echeien 1\-R mit Mmf-V O ♦ I A M /-] /* *%••< A Het zelfbeschikkingsrecht der volke-ren, en wat onze zoogenaamde « vrijmakers », de aktivisten, daar-onder verstâan. Dat de huidige ooriog, van aL de overrompeling van ons iand door den modernen Marten van Ros-sem, anders gezsgd Attila, ot hoe men hem 00k noemen wil, rijk is geweest aan verrassingen van alleriei aard, wie zal het betwisten ? ïoen de aktivisten, na drie jaren oorverdoovend getamtam in Duitsche schotelvodden en andere Duitsche vlugschriften en strooipapiertjes, die best in zekere inrichting van een woonhuis dienden op-gehangen te worden, eindelijk op Duitsch bevel *de zoogenaamde onafhankelijkheid van Vlaanderen uit-riepen, zelfstandigheid die zij eerst ongevraagd IN NÀAM VAN VIER MILLIOEN VLAMINGE 1 den Duit-schen bloedhond gingen afsmeeken, waartoe zij echter eerst (de aktivisten) door dezen laatsten GE-DWONGEN waren — waarvoor werden zij anders betaald !?—toen de activisten eindelijk deze zelfstandigheid uitriepen, stonden zij voor een fiasco zonder voorgaande, de verrassing was volledig ; 7oô hadden zij zich de zaken nooit durven voorstel- 1 Na deze te dier gelegenheid in aile Vlaamsche steden gehouden « volksbetoogingen », met den ons bekenden uitslag, als ware zegetochten afge-schilderd te hebben — hoe konden ze 00k anders, — nadat het den eenvoudigsten straatkeerder dui-delijk was geworden dat zij geheel aileen stonden, hebben zij er echter tets anders op bedacht. In de Duitsche Schotelvod van Zondag, 24 Fe-bruari, zet eene onbekende grootheid — naar den stijl" en het radikale middei te oordeelen, zeker van Pruisische afkomst — een zekere « Lode Van Hijst» de gekste, de ongerijmdste denkbeelden uiteen om-trentde « zelfstandigheid » der volkeren, die, hoe onzinnig 00k, het Vlaamsche volk toch zouden MOETEN OPGELEGD worden. Luistert slechts : « Wat is zelfbeschikking ? Het woord schijnt zich aldus te kunnen uitleggen : het kiezen van een staat- kundigen vorm of een staatsverband naar den wil van het volk. Maar wat is volkswil en hoe uit dien zich, en daarbij 00k nog : hoe kan die tôt uiting ko men ? « Men schijnt, althans sommigen schijnen aan te nemen, dat hij zich te kennen geeft in eene alge-meene volksstemming. Daar waar een partij zich in getalsterkte de baas weet wil zij die theorie toepas-sen, omdat ze dus van de overwinning verzekerd is ; maar waar ze de nederlaag lijden zal oppert ze bezwaren ». Volgens Lode schijnt de volkswil dus best tôt uiting te komen, wanneer een honderdtal ploerten, onderduims overeengekomen, plotseling — anders zou het volk er iets van weten ! — in een of ander « caféken » bijeengeroepen worden, een zooge-naamden Raad van Vlaanderen en een heelen hoop « gevolmachtigden » of ministers kiezen of herkie-zen, door even in de handen te kletsen. Een paar dagen later worden dan de ministeries ingericht; en deze met groot gedruisch het verblufte, zich van niets bewuste volk bekend gemaakt, alsmede de namen hunner respectievelijke kandelaarlikkers ! Waarlijk, eene twintigeeuwsche volksuiting ! Lode zet zijn kiesstelsel verder uiteen : « De volkswil kan zich niet uiten in een kiezing, omdat hij niet bestaat, (waarom werd er dan voort-durend in onzen naam gesproken ?) of waar dat wel is, beoogt hij niet altijd het belang van het volk. Door een stemming richt men zich naar de meer-derheid ; elk weldenkend mensch zal aan deze het recht betwisten haar oordeel op te dringen in aile gevallen, zooals dat zou gebeuren ; -— Ibsen, die nochtans geen domoor is, ging zelfs zoo ver dat hij de meerderheid beschuldigde altijd ongelijk te hebben. — VVant sommige feiten zijn best geschikt de massa in een of anderen roes te brengen ; keeren we maar tôt ons zelf : de oorlog bracht in den be-ginne aile Vlaamschgezinden in een atmospheer van belgicisme, waaruit sommigen zich, ongelukkig genoeg voor hen, nog niet hebben losgerukt. De volkswil is dus niet standvastig, en vermits elke be-weging toch moet uitgaan van een klein aantal aan-hangers die de nieuwe theorieën verspreiden, is hei toch heel klaar en duidelijk dat de meerderheid h et niet altijd bij Jt rechte eind heeit : immers, elke ni^"

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes