De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

1306 0
01 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nc5s757h33/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

« R S 8 DERDE JAARGAWS 1918 DE VRIJE STEm Belgiscti orpan ¥oer sfe provint! ânfwgrpn Versçhijrtende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redâctie ; HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnensîraaî, 42 Onze welgemee&âe léùi'f is : Noch VLaraing. nuchWaal, maar Beig -En eeuwtg trbuw aao ons Yorstenbuis î Teiegraphiseh adrss : ? Kurafnar»d&BtuT- Aatw^pen-Mecbeien ' Met gTatie ende privilégié. ^K:a,nrT-tT -y**» • ^ 'T7T^Jcrîamîrmr^'^>Tih?wTirrr^ VLAANDEREN ZELFSTAMDIG !!!??> Dez$ zelfstandlgheid is nu voor de akiivisten een yrMongen feit. Voor aile weidenken.de Belgen be-S^ -;ï deze zellsfandighaid. echter niet. Wat meer is, de activistische voormannen gelooven daaraan zelf niet. Laten wij om dit goëd te begrijpen den grond der zâken meer van nabij beschouwen. Toen, enkele weken na den val van Antwerpen, de Duitschers hunne zaak ver.loren wisten en er voor hen geene hoop op ovefwifining meer bestond, namen zij, om menigvuldige redenen, (men verge-lijke daaromtrenf h et poîitiek testament van von Biàsing), Jiet besluit, België geheel te vernietigen en tôt hunne doeleinden geschikt te mâkën. Tôt het bereiken dezer doeleinden vonden zij een uitstekend middel in de Vlaamsche Bewëging ; zij zbuden Vlaanderen en Walenland seheidèn, gansc.h het îriWendig bestuur omver werpen, twist en twee-draeht tusschen de bevolking dezer gewesten zaa-ien en, zoo mogelijk, de Beîgische bevoiking tegen hare wettige regeering opruien. Dit ailes waren echter plannen die niet met een siag tôt stand konden komen ; daarvoor waren de gepleegde wreedheden nog te versch in ieders ge-heugen geprent, de bevolking moest daarvoor lang-z a mer h and voorbereid worden. < ,'Vie voorbereidlng nu kon niet van Duitsche zijde ^cliieden, en tôt dit doel zocht en vend'men dan 00k eenige■ èervergeten kerels die slechts azend op eenige zilverlingen, zich bereidwilîig tôt de laagste, eerloosste, schurkachtigste aller daden, toi opzet-telijk.iandverraad ieenden, ailes echter onder den dekmantel der Vlaamsche Bewëging. Zoo kwam dan ook onder Dùitsch bestuur en met Duiisch geid het zoogeriaamde « Vlaamsche Wieuws » toi stand, dat, stîlaan, al de ' gepleegde gruwelen, opêischingen en an'dere. dfaconische maatregelen der bezetting aïs een soort weldaad af-schetste, zjc,h stiîaan vijandig gezind betoonde je-gens Fra'tikrijk, en later îegens de Engelschen en ai onze bondgenooten. Van dien tî|d aî begonnen er tegen deze zooge-aamde Vlamingen viugschriften te verschîjnen, hunne Duitsche gezindheid tel hekelend. le dien tiide verschenen ook nog eenige dagbladen van voor den oorlog, doch deze konden of mochten, uit aorzaàk der censuur, geen wbord reppen, ofschoon * zij ook later, niettègetrstaaridc dit gèdwongen stil-zwfjgen,'toch verboden werdeti, of liever, men leg-de lien zulke voorwaarden op, b\v. het opneman van artikels uit Duitsche hand, dat zij achjtereenvoi gens, ophielden te yerschijnên. Nu brak voor de Vlaamsch-Duitsche soldéniers het gouden tijdperk aan : nu kon niemand hen meer deren* Wat zij vroeger slechts terloops hadden aan-geraakt of op bedekte wijze hadden laten gevoelen, dat konden zij nu plat-uit neerschrijven : van nu af konden zij openlijk onze regeering in de oogen on-zer bevolking verdacht maken, schimpen op onze bondgenooten, en voorts de hemeltergendste mis-drijven der Duitschers verdedigeo of stilzwijgend voorbijgaan. Al de feiten en gebeurtenissen van toen en vroeger werden « op hunne manier » uitgelegd, er werd geschermd met bonden en vereenigingen, de Vlaamsche Hoogeschool eischend in naam der gan-sche Vlaamrche bevolking, bonden waarvan niemand het bestaan kende noch zelfs vermoedde, en waarvan dan ook slechts een strooien man bestond, die dan als voorzitter of secretaris fungeerde. Tegenspraak was er niet, oude dagbladen verschenen immers niet meer, en, mocht er dan in het geheim al eenige tegenspraak zijn in den vorm van viugschriften of weekbladen tegen de ongehoorde leugentaal der V ! a a m s c h - D ni t s c h e r s, dan zou de Stoopstraat wel zorgen dat de waarheid niet te vee! verspreid werd.. Zoo werd dan, in naam van deze meezenvangèrsbonden die optreden in naam van ai de Vlamingen, aan de Duitsche bloedhonden de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool ge-vraagd en bekomen, ofschoon zij, — in Duitschen dienst staande — waarvoor trokken zij anders hunne soidîj ? ~ VERPLÏGHT WAREN DEZE VERVLAAMSCHING TE EÎSCHEN, DAAR DEZE VERVLAAMSCHING VAN ONMIDDELIJK DUITSCH BE-LANG IS. Hoezeer deze vervlàamsching door het Vlaamsche volk gewenscht werd bewijst wel het feit, dat de zoooenaamde voormannen def Vlaamsche zaak, o

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes