De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

603 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 02 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jd4pk07z3t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 43 TWEEDE JAARGANG 191-7 DE VRIJE STEM Beieisch orsaan voor de orovincie Antweroen Verschiinende gedurende de Duitsche Bezetting- Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begiinenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch Vlaming, nuchWaal, maar Bel^. En eeuwip trouvv aan ons Vorstenhuis Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. Duitschland en de neutralitet van Belgie. Vrij België bevat een artikel van Julius Hoste, Jr. getiteld : Duitschland en de neutraliteit van België. Alsof de Duitsche regeering, zoo schrijft Hoste, er werkelijk de neiging toe had, maar door de ver-pletterende feiten zelf verhinderd werd de onschuld van België te erkennen, word er in de Duitsche nota beweerd : « De keizerlijke regeering is buiten staat te erkennen, dat de Belgische regeering steeds de plich-ten heeft in acht genomen, die de neutraliteit haar oplegt. » Hoste wil de keizerlijke regeering in deze aange-legenheid wat helpen. Hij zet eerst de onmogelijk-heid uiteen* van de bewering, volgens welke België zelf (het document Ducarne-Barnardiston van 1906) ten bate van Engeland zijn neutraliteit zelf zou ge-schonden hebben. Een tweedestuk van Ducarne van 1909, gevon-den in de archieven der Belgische regeering te jO-ussel, en door dr. Dirr in het jongste nummer Wan « Der Belfriéd » besproken als een nieuw schuldbewijs tegen België, geeft Hoste aanleiding tôt deze vraag : « Waarom is in een tijdschrift, als ware het bij toeval, en niet in een officieel Duitsch blad, dat van het nieuw document Ducarne wordt gewag ge-maakt ? Hoste antwoordt : Is het niet omdat dit stuk, door Duitsche handen opgedolven, het treffendste verweer is tegen de Duitsche aantijgingen ? Want hoe kan men nog be-weren, dat de gesprekken, in 1906 onder militairen gevoerd, de waarde zouden hebben van een ver-bintenis, die de regeeringen op politiek gebied hebben aangegaan, terwijl de Belgische generaal, die in 1906 den Engelschen officier te woord stond, er drie jaar later politieke denkbeelden op nahoudt, die ailes behalve gunstig zijn voor Engeland ? Het document van 1909 bewijst ten overvloede, dat er in 1906 geen- verbintenis bestond. België heeft er aile reden toe, dr. Dirr wegens zijn onthul-ling dankbaar te zijn, en zoo de « keizerlijke regeering buiten staat is te erkenen, dat de Belgische regeering steeds de plichten heeft in acht genomen, die de neutraliteit haar oplegde, » dan kunnen wij haar slechts aansporen, nog eenige nasporingen te laten gebeuren in de Belgische ministeries. Hoe meer documenten er te voorschijn komen, hoe duidelijker de onschuld en de eerlijkheid van België blijken. In het laatste deel van zijn artikel spreekt Hoste over België na den oorlog : « Oneindig meer dan in 1830 bestaat thans de wil het land te houden buiten den greep van groote machtsgroepeeringen. Onder Leopold I was men verplicht, aan België de onzijdigheid op te leggen, en de eerste koning der Belgen had bij den aanvang van zijn regeering veel bezwaren te bestrijden, om zijn land in het tee-ken der onzijdigheid te bewaren. Onder Albert den gerechtige, te midden van al de beproevingen en al de gevaren, moet de volkswil sterk genoeg geworden zijn om na den oorlog een politiek van volkomen onafhankelijkheid mogelijk te maken, zelfbewust en alzijdig. Zoolang deze oorlog woedt is het gebiedend, dat wij onzen status als onzijdige natie bewaren, en wenschen wij na den oorlog van aile voogdij ont-heven te worden, die aan anderen zou toelaten on-onder voorwendsel van bescherming of beveiliging te dringen in ons huis, dan kunnen wij eene oplos-sing betrachten door een plechtige verklaring, die onzen wil verkondigt een poliiiek te voeren, vrij van elke aanleuning bij groote mogendheden, en die te-vens van die mogendheden een verklaring uitlokt, zooals Zwitserland er een bekwam in de akte van

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes