De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

1089 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 02 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nc5s757h2s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 39 TWEEPE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Vèrschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch Vlaming. nochWaal, inaar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : ! Komrnandantur-Antwerpen-Mecheler ! Met gratie ende privilégié. MOORDENAARS !!!! Gepaster woord kunnen wij thans niet naar het hoofd slingeren der Duitsche bandieten, die in ons ongelukkig Vaderland niet nalieten, de eene eerloos-heid boven de andere te stapelen. Het was voor 't Duitsch gebroed niet voldoende, ons gelie d België in eenen puinhoop te herschapen, onschuldige burgers te vermoorden, de bevolking te bestelen, neen, het Belgische volk toonde trots al die martelingen nog te veel fierheidsgevoel : het temmen konden ze niet ! Nochta is, tergen zouden zij het tôt het uiterste. Begin November 1916 begonnen de moderne sla-vendrijvers hun hatelijk werk : 't wegvoeren der Belgische werklieden. Duizenden Belgische jongens, waaronder tal van n'eMverkeloozen, werden gevankelijk weggevoerd, en in groote Duitsche gevangenkampen als burger-liike gevangenen opgesloten. ^^rotesten van allerlei neutralen, zelfs van hoog-geplaatste personen uit het bezette gebied, werden aan 't Duitsch bestuur gericht. Niets gekort : het bevel, eens gegeven, kon niet ingetrokken worden. In ellendige replieken hebben de Duitschers daaren-tegen steeds getracht, hunnen genomen maatregel te wettigen. Wat zien wij nu gebeuren : Van 16 Januari 1917, dus twee maanden na de ontvoering, zijn wij dagelijks ooggetuigen van de gevolgen van het beklagenswaardig lot, dat onze jongens in het gevloekte Duitschland ten deel viel. Aan de Middenstatie komen er dagelijks aan, nu van Wittenberg, dan weer van Soltau : het zijn zie-ken, die door de Duitschers naar hunne famillie weergezonden worden. Maar in welken toestand i Totaal uitgeput, en aangetast door de kiemen ee-ner ziekte, die weldra over hun verder lot zal be-slissen.Velen zijn ter verpleging in de gasthuizen der opgenomen. Anderen overleden kort na hunne aan-komst.Ondervraagt de jongens, en ze zullen u rondweg en openhartig verklaren : 't is er slecht, zeer slecht in Duitschland. Het voedsel dat z'er kregen was om van te wal-gen. En dan de behandeling, oî beter gezegd de mishandelingen waarvan zij het slachtoffer waren ! Aanschouwt die eens zoo gezonde jongelingen, en onwillekeurig komen tranen u in de oogen ! En dat moet men lijdzaam aanzien ! Maar, niet altijd zal de Duitsche dwingeland hier meester blijven ! Gelukkig nadert het oogenblik, waarop het recht zal zegevieren boven het geweld en de eerloosheid ! Duitschland ! Duitschland ! Hoe laag zijt ge ge-vallen ! Wij aanzien het als een vaderlandschen plicht, krachtdadig te protesteeren tegen de moordenaars onzer jongens. Wij hopen dat de neutrale vertegenwoordigers 00k niet zullen nalaten hunne stem te verheffen tegen dergelijke afschuwelijke praktijken, waarvan de Duitsche barbaren zich werkelijk het monopool toe-geëigend hebben. Schande over de Duitsche machtsmisbruikers en bloedhonden, die onze Belgische bevolking totaal willen uitmoorden. Belgen ! de les is hard, doch onthoudt ze, nu 00k voortaan geen medelijden meer gevoelt voor een Duitscher, een moordenaar van uw eigen bloed.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes