De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

1605 0
01 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 16 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4f1mg7gk9b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 89 DERDE JAAR6ÂNG 191 S- DE VRIJE STEM Bilgiscii orgaan ¥oor à provincia Àntwerpeu Verschijnende gedurende de Duitsche Bozetting Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begnnenstraat, 42. Onze weigemeende leuze is : Noch Vlaming. nochWaai, maar Beig ! En eeuwig trouw aan ons Vôrstenhuîs î Telegra pfttich ad res ; K om mandant ur- A n t w er peu - M e cheien Met gratïe énde privilégié. OMDAT IK VLAMING BEN ! 'k Ben Viaming zonder ant of kant, 'k Ben Viaming uit een stuk. Ik min mijn Taal, mijn Vorst, mijn Land, En duld geen siavenjuk. 'k Ben Viaming die voor niemand bioost, Met open harî en hand, Ik buig de knie voor Zuid noch Oost, 'k Kniei enkel voor Gods hand. En juichen de Vlamen, Dan juich ik met hen : ik juich omdat ik VLAMING ben. Helaas ! mijn Viaandren weieer zoo schoori Zoo fier, zoo frank, en vrîj, Wordt nu verdrukt met smaad en hoon En zucht in siavernij. 'k Zie 't Vlaamsche Volk in boeies gekneld Door vijanden iaf en snood, Door geweld en honger de keuze gesteid Tusschen landverraad oî dood, Nu iijden de Viamen, Nu lijd ik met hen : Ik iijd omdat ik VLAMING ben ! De Vlaamsche Maagd omsluiert 't gelaat En weent om Vlaanderens lot Maar wat haar 't meest door harte gaat Is de hoon — 0 bittere spot — Door vuige lafaards haar aangedaan Die onder naam van.flamingant Met hun broeders beuîen samengean, Gij verraders van Vorst en Land. U verachten de Vlamen, U veracht ik met hen : 'k Veracht U omdat ik VLAMING ben î Troost U, 0 Maagd ! staak uw geween Over die valsche trawanten Zij zijn geen Vlamen, wij zweren 't U «Neen» Zij zijn maar FLAMINGANTEN. Maar wij zijn Vlamen zonder ant of kant, Wij zijn Viamen uit een stuk. Wij zweren steeds trouw aan Vorst en Land En haat aan 'i vreemde \nk En gij allen Vlamen Wees fier en verblijd : Wees fier omdat gij BELGEN zijt ! DE TOESTAND. (SLOT.) Elke onwettige beperking het recht der volkeren opgeîegd over hun lot te beschikken ten einde tôt bedekte annexaties te komen, zou door het Duitsche proletariaat heftig bestreden worçien. De zaken werden natuurlijk bedorven. Niet alîeen beten de Russen liet, maar den greep van vot Kuelmann bracht op ernstige wijze den binnenland-schen vrede in gevaar. De toestand is bijzonder ernstig, schreef de « Vorwârts »• Andere bladen spraken van bijzonder ernstige besluiten, van een keerpunt in dezen ooriog. Gelijk altijd wanneer het siecht gaat, werden de namen van Hindenburg en Ludendorff in den warboel gemerigd. Men iiet op bedekte wijze verstaan dat zij het waren die het te-rugtrekken van den 28e geeischt hadden, ongetwij-feid met het doel de pil te doen slikken aan de massas, die deze twee sabelsleepers nog als halve go-den beschouwen. Men kwam er zelfs toe te « scher-men » met het ontslag van Ludendorff. Daarente-gen aarzelden de socialisten niet tegenover de vroe-gere verklaringen van den Rijkskanselier en aan de fameuze stemming van den Rijksdag van Juni 1.1. (vrede zonder annexatie en schadevergoedingen) den invloed dezer twee mannen te stellen waarin het Pruisische militarisme zich uit0 Toen wéerklonk te midden van dien bewolkten hemel een ontzetten-de donderslag, de redevoering van Lloyd George. « Het schoonste politiek stuk tijdens dezen ooriog verschenen » (Times). Op het gunstigste oogenbiik antwoordde Enge-land op het diplomatisch offensief van Duitschland te Brest met een grootschen tegenaanval, op be-wonderenswaardige wijze geleid. Welke reuzen, die Engelsche staatsiieden, vergeleken bij het galgen-aas der Centrale mogendheden î Welke uitnemen-de spelers î Na overleg met Ashuith en Grey, na de hoofden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes