De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

901 0
01 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/q814m92c8w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 35 TWEEDE JAARGANG 191S DE VRIJE STEM Releisch orcaan voor de orovincie Anfwernen Verschiinende eedurende de Duitsche Bezettine- Bureelen en Kedactie : HOTEL DER FATRIOTTEN Eseçrjinenstraat. a2. Onze welgemeende leuze is : Noch Viaming', nuchWaal, maar Belg En oeiiwip trouvv aan ons Vorstenhuis Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen A/r fï i r, rotiû t-\ n y *• 1 t n i nn- i û God faeware onzen Koning. Nooit kon een vorst zich beroemen op eene meer verdeelde trouw zijner onderdanen noch op meer ^xiverâeelde bewondering zijner tijdgenooten. In de volledigste onthechting hebben de vreedzame moe-ders hunne zonen geschonken, de vaders hunne gezinnen vaarwel gezegd, ten einde met hunne mannelijke borst hun koning weer te kunnen dek-ken tegen het oprukkend geweld ; en ofschoon de vijand met overmacht van wapenen en ongekende wreedheid het land overweldigde, en de monden snoert, onze Koning alleen heerscht over de harten, Hij alleen, de Koning der Belgen. Want de kruitdampen en rookwolken, die sedert maanden over het vaderland drijven, hebben zijnen naam niet verduisterd. Het bloed, dat opspat als de moordende granaten inslaan, heeft geen smet op Hem geworpen, en het onnoemlijke wee, dat over Hem en Zijn volk gekomen is, heeît Hem niet ter-neergeworpen.In de schitterende uitrusting Zijner ongerepte Koningseer staat Hij, ongebogen, recht op het dras-sige laagland, waar Hij Ziine vlag heeft geplant. Daar rijst Zijne edele figuur boven dien ontzaggelij-ken dijk uit, gelijk eene zuil van gerechtigheid bo-#^ren een berg van cngerechtigheden. W De meest gezaghebbende woordvoerders der be-vriende naties hebben hem een koor van lof en bewondering toegezongen. , Zij hebben in hem de meest verscheiden deugden genoemd, en er zijnen naam als kenmerk aan toegevoegd. Maar ik zie de koninklijke figuur van Albert I bij voorkeur in het daglicht der rechtvaardigheid, en de geschiedenis moge hem noemen : Albert I, den Gerechtige. Niet zoozeer in tegenstelling met de gewetenloos-heid, waarmede tegenover hem en zijn land het Volkenrecht in elk zijner onderdeelen is te schande gemaakt ; niet alleen omdat de bloedige gebeurte-nissen, waarin wij leven, hij tôt de hocgste hoeder van het menschelijke recht is gewijd, als hoofddra-ger van het martelaarsschap ziins volks, en voor-strijder, niet met het woord alleen, maar met de daad, voor het herstel van het zuivere recht, maar omdat de liefde tôt rechtvaardigheid, in het hooge en onkrenkbare plichtsbesef dat uit haar wordt ge-boren, den waren grondslag uitmaken van zijn ka-rakter.De zedelijke grootheid, welke onze Koning bij het ontzettende en tragische van zijn lot heeft ge-toond, was voor de wereld een veropenbaring. Maar de wereld kende onzen Koning niet. Nooit liet hij zich drijven door persoonlijke behoeften, die bevrediging zoeken in valsche schittering, noch in luidruchtig vertoon. Hij is noch ijdel, noch macht-gierig, genotzuchtig of avontuurlijk, maar bedacht-zaam, eenvoudig, en vooral degelijk en echt. Met klatergoud was hij niet te bekoren, menig gebruik, dat naar verouderde stijfheid ruikte, dat smachtte naar achttieneeuwsche opgeschroefdheid, heeft hij uit zijne hofhouding verwijderd. En toch was zijne hofhouding niet wat men noemen zou : burgerlijk. Hij voelde en trad op met koninklijk be-wustzijn, en zijne ontvangsten waren vorstelijk in den waren zin. Maar hij wilde geen koning zijn vol-gens kinderverbeelding. Hij was het volgens zijnen tijd en zijne roeping... Omdat hij zijne roeping zoo gewetensvol opnam, voelde Z. M. Albert I ookgeene behoefte, om met zijne bemoeiingen te treden noch buiten zijn land, noch buiten de machtsgrenzen welke zijn onsterfe-lijken grootvader, waaraan hij een voorbeeld nam, als grondwettelijk vorst in een zeer vrijheidlievend land had aanvaard. Met zijn klein volk wilde hij groote dingen berei-ken. Hij spoorde onze nationale bedrijvigheid voort-durend aan tôt ondernemingslust en tôt gezonden durf op koloniaal en algemeen economisch gebied. Hij wilde zijn volk veilig zien naar buiten, en be-werkte met zijn eerste minister de Broqueville de uitbreiding van ons militair instituut, maar zijne hoofdbekommering was samengetrokken op de zedelijke sterkte en grootheid van zijn volk : op staat-kundige eendracht, maatschappelijke rechtvaardigheid en zedelijke verheffingen door kunst en kunde. Zijn levensprogram was pas ingezet, toen het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes