De waarheid: socialistisch weekblad

1020 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 08 April. De waarheid: socialistisch weekblad. Geraadpleegd op 04 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hm52f7m888/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

10 « Jaargang. Nr 14 Prijs: 7 Centiemen. Zondag 8 Aprï1 1917 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond „ ■ 1 Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heejt is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: P» De Wîfte, Verspyeifstraat,Sent Veriantwoorâelijlico Ultgever ABONNEMENTSPRIJSc Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor 6 maanden fr. 2-50. Voor 1 jaar fr. 5-00. — Op voorhand betaalbaar. — Annoncen worden geplaatst volgens ovoreenkomst Een beetje Gesohisdenis f ^ (VERVOLG EN SLOî) die ons de getrouwe be-schrijving van het Verbroederingsfeest nage-laten heeft, gehouden op het Marsveld bij Parijs, den 14 Juli 1790, begint aldus zijn verhaal : « Indien er zich onder ons maar één enkel • man bevonden had van iedere natie, op den oogenblik waarin de geheele Fransche fami-lie de vrijheid bezworen heeft, en dat dezen man, wie hij ook was, terugkeerende bij zijne landgenooten, zouden zij door het verhaal van wat hij hier gezien heeft, aile tyrannen welhaast wegjagen ; wij hebben aan het Hee-lal het sein gegeven der vrijheid. » Maar gij, weerhouden in de verschillende deelen van dit Rijk, die zich met ons niet hebt kunnen vereenigen ten zij in gedachte, gij zult leven en sterven, vrij, ja... want uwe vaders, uwe broeders, uwe vrienden, zullen u vertellen wat zij gezien en gehoord hebben, en uwe kinderen zullen « vrij » geboren worden, ji, want gij zult het ook vertellen aan uwe kinderen. » En ik, gedreven door een onwederstaan- baar gevoeî, moet mijn gevoel ontlasten door ■a zocvcle vvonderen te verhalcn. » ! Zoo gaat onze gelukkige revolutionnair nog een geheel tijdje voort otn ons dan te vertellen dat het feest ingericht werd om de verworven vrijheid te bezweren. « De mannen die de vrijheid veroverd had-den, waren waardig haar een tempel op te richten. Het is te Parijs, op het Marsveld, dat het génie het Coliseum verplaatst heeft, het schoonste monument van het oude en het nieuwe Rome. » Dan volgt weer een geestdriftige beschrij-vingvan dien tempel, die in den ongelooflijk korten tijd van twintigdagen opgericht was, maar eigenlijk een houten cirk was. « In het midden van de Cirk was een altaar geplaatst, gewijd aan het Vaderland, en daar rechtove? een reusachtig amphitheatèr, met in het midden den troon voor zijne Majesteit. De vreemdelingen zagen al die toebereidse-len aan met verachting. .(Ik spreek, zegt hij, van de vijanden der revolutie ; zij alleen zijn vreemdelingen voor ons). » Het feest was daags te voren ingewijd met een Te Deam in de kerk Notre-Dame, waar de artisten van de Italiaansche Opéra, alsook die van de overige Parijsche theaters hunne medewerking aan verleenden. » Nieuwe zangen en muziek waren daar-voor getoonzet, door M. Désaugier, en ei was ook in de kerk een tribune opgericht van waar patriotische toespraken werden gehouden. » De beschriiving van den grooten feestdag vangt aldus aan : « Eindelijk, op den gelukkigen dag die Frankrijk bescheen, de Woensdag 14 Juli vereenigden zich, 's morgens om 6 uur 50,000 burgers op den boulevard tusschen de wijk van den Tempel en de poort St-Martin-de Municipaliteit, de kiezers, de honderd twintig afgevaardigden van de Commune, d( vertegenwoordigers der militaire korpsen-var veldleger en marine, de vertegenwoordiger: der drie-en-tachtig departementen, enz., enz. ailes opgeluisterd met vlaggen, muziek er patriotische banderollen. » Om 8 uur zette de reusachtige stoet zich in beweging. Men bemerkte aan hunne fiere en majestueuse houding de onverwinlijk< Bretagners, die het despotisme, gewapenc met al zijn rnac'nt, nooit heeft kunnen doei bukken en die, zelfs in den tijd hunner dienst baarheid, hunne verdrukkers de.den beven »... (De geestdrift van denschrijver warewaar-schijnlijk wel een beetje afgekoeld, hadt hij kunnen weten dat diezelfde Bretagners een paar jaren nadien met duizenden gewapend zouden opgestaan zijn tegen de vrijheid, om hunne oude verdrukkers terug te krijgen.) Maar de rëvolutie, ofschoon. een jaar al aan gang, was in den besten tijd harer « witte-broodsweken ». Doch, laat ons vervolgen: « De ontzagelijke stoet werd begeleiddoor eene haag van Nationale Garden, en door eene onafzienbare menigte Parijzenaars en bewoners der provincie. » Het was na den middag toen aîlen op het Marsveld aangeland waren ; men ging er op onder een reusachtigen triomfboog. Om 31/2 ure begon de bisschop van Autun — de latervermaarde diplomaat Talleyran^l, Red. — geholpen door de 60 aalmoezeniers der Parijsche garde, de godsdienstplechtigheid. Een indrukwekkende muziek wekte de zie-len op hunne gedachten te verheffen tôt den Eeuwige. » Daarna werd de eed bekend gemaakt die aldus luidde: » Ik zweer eeuwig trouw te zijn aan de natie, aan de wet en aan de Koning, de Con-stitutie uitgevaardigd door de Nationale Vergaderingen aangenomen doot den koning te handhaven, te beschermen in overeen-stemming met de wetten, de veilighsid van petsonen en eigendommen, het vrij verkeet der granen, de zelfstandigheid van het koningrijk en de ontvangsten der openbare belastingen onder welkenvorm ook te willen verzekeren, en vereenigd te blijven met aile Franschen door de onverbreekbare banden der broederlijkheid. » Al de vertegenwoordigers der Nationale Garden en der troepen van 't geheel koningrijk antwoordden : Ik zweer het! Opvolgent-lijk deden aile overheden hetzelfde, tôt eindelijk de beurt kwam aan den koning, die dezen eed aflegde : Ik Koning der Franschen, zweer aan de natie aile krachten te wijden die mi] doot de grondwet van den Staat ge-schonken zijn tôt handhaving van de grond-' wet en de uitvoering der wetten. » Vijftien honderd duizend stemmen her-haalden : Ik zweer het! Dezen eed heeft weer-galmd in de uiteinden van Frankrijk. Hoort dezen eed, gij allen die nog onze Constitutie bedreigt, hoort en beeft. » Ik dacht : Van deze millioenen menschen zal, voor eene eeuw verloopen is, niet één meer overblijven, maar onmiddelijk zegdeik mij ook : wellicht zal, vôôr eene eeuw verloopen is, de aarde niet anders meer te aan-schouwen geven dan een geslacht van vrije menschen... » Daarna geeft hij nog een uitvoerige be-schrijving van de vreugdedie de geheele be-volking overmeesterde ; men stortte tranen van dankbaarheid en geluk, omhelsde elkan-der en wenschtte zich wederkeerig geluk omdat de geheele revolutie nu geëindigd was zonder noemenswaardige moeilijkheden. Des avonds was gehee! Parijs en omlig- gende gemeenten verlicht. * & £ Wat is uit dit ailes te leeren? Dat de toekomsteen gésloten boek is dat niemand vermag te lezen. Aile voorspellin-gen en berekeningen daaromtrent vallen steeds ve'rkeerd uit, zoowel voor wat de toe-komst der volkeren betreft als voor die van enkele personen en familiën. : Wij zien het nu met het verschrikkelijk l onweêr, dat bijna drie jaren de wereld ten i onderste boven zet. Wij hebben de sombere dreigende wolken van over lang zich zien ' ï'i satnenpakken aan den maatschappelijken hoçjiont, maar niemand vermocht ze af te wenden, en niemand had van den omvang, de verschrikkelijkheid, den duur noch dege-volgen eenig vermoeden, evenmin van de vele misrekeningen en verrassingen. Wij danstten op een vulkaan, maakten plannen en ontwerpen voor de toekomst, bouwden luc'itkasteelen voor ons en onze kinderen, tôt in eens ailes instortte. Wat uit de verwarringnu ontstaan zalterecht komen, is voor aller oog verborgen. Wij weten dat uit oorlogen en revolutiën steeds groote omkeeringen voortkwamen, op po'itiek, maatschappelijk en soms ook op go^sdienstig gebied, maar niemand vermag voorop te zeggen wat die zullen zijn. Het weinige dat we hier aangehaald hebben uit de geschiedenis van twee omwente-lingen en eene poging tôt omwenteling (1871) is er het bewijs van. De geheele menschelijke geschiedenis is vol van dergelijke bewijzen, en een nooit gezien wonder ware het dat een revolutie, in een zoo uitgestrekt Rijk als Rusland, be-v^oond door zooveel verschillende volkeren, met al verschillende belangen, taal, zeden en overleveringen, tôt het einde glad van stapel zou loopen. Doch, wat nog niet ge- !be.!jrd is kan wellicht gebeuren, en dit ware voor de Russen en meteen voor geheel de wereld te honen. VAN ALLES WAT Kssbons te koop. — Zooals iedereen weet heeft Vooru.it gedurende den oor.log zijn uiterst best gedaan om hei hart zijner goede « gaaien » gestadig te versterken en te ver-kwikken. Thans laat hij hun het verheugend nieuws geworden dater in de « Banque belge du Travail » (waarom nu wederom in het fransch? verleden week was het de « Bank van den Arbcid ») nog immer kasbons te be-komen zijn. « Deze kasbons, schrijft Vooru.it, brengen een jaarlijkschen intrest op van 4 % en wor-• den verkocht aan 972,50 fr., plus de verval-len kroos ; zij zijn uitkeerbaar met 1000 fr. ten laatste op 1 September 1926 ». Die prijs is opzettelijk zoo laag gesteld opdat hij in 't bereik zou wezen ook van de nederigste beurzen. Moeder « Vooruit », altijd bezorgd om het lot harer kinderen, heeft gedacht dat zij, nu er langs om min te koopen valt, mogelijks niet wetende wat met hunne spaarcenten aan te vangen, niet meer zouden gedacht hebben dat er bij « Moeder » onder anderen ook nog kasbons te bekomen zijn die aan hen rente opbrengen, zoowel als « aan de rijke uitbuiters die leven zonder werken ». Belangrijk nieuws voor de kleine burgerjj. — Zooals iedereen weet had de stad Gent, : bij het uitbreken van den oorlog, eene leening ' gedaan van 800,000 fr. aan de S. M. « Vooruit ». Thans laat deze vennootschap in haar dagblad Vooruit weten dat hare roode gaaien zooveel vertrouwen in hunne roode « Moeder » stellen dat zij, trots den vreeselijken oorlog en de sedert 30 jaar « steeds klimmende t armoede », er reeds meer dan 300,000 fr, hebben van opgenomen, welke som de S. M. i « Vooruit » aan de stad op afkorting heefl terugbetaald ! i 't Is de moment voor de libérale kleine burgerij om 2ich tôt het gemeentebestuur te [ wenden, ten einde ook, 't zij voorschotten, i 't zij kwijlschelding van belastingen te krij-: gen. î Heel zeker dat over twee jaar zoo een voor- schotje veel voordeeliger was, aangezien er dan nog allerlei koopwaren konden opge-kocht worden, die nadien gedurig in prijs klommen en dus een aardig profijtje moesten afwerpen. Maar enfin, beter laat dan nooit ! Zoetekoek en C°, zonder wiertoestemming deze .leening aan « Vooruit» onmogelijk kon doorgaan, zullen er wel voor zorgen dat nu, op hun beurt, hunne « blauve gaaien » ook iets bekomen, wat Eedje, als wederdienst, niet zal kunnen weigeren goed te keuren. De wonderheden van Massabieile. —Dat is de titel van een boekje uitgegeven door den E. H. Pruvost, aalmoezenier der bedevaarten naar Lourdes, hetvelk Het Volk besprak ter gelegenheid der 59e verjaring der « verschij-ning » der H. Maagd aan de kleine Bernadette Soubirons. « Eene halve eeuw is verloopen sedert de H. Maagd zich gewaardigde te Lourdes te verschijnen en er zich tôt achttien maal te onderhouden met eene kleine herderin, een arm en onwefend kind van veertien jaar ! » Toen wij Lourdes bezochten kwamen wij juist van Monte-Carlo, waar een andere bedevaart de spelers ook sedert een halve eeuw in dichte drommen naartoe drijft. Voor ons was de gelijkenis treffend, alleen met dit verschil dat te Lourdes de arme ster-velingen om wat gezondheid, te Monte-Carlo om wat geld te verkrijgen aankomen. Want noch de eenen noch de anderen is het te doen om de stap voor stap naderende dood te ontkomen. Daaraan hebben zij liever niet te denken. Hopen en immer hopen is de leus 1 , Arme menschheid ! Ondertusschen prijkt de naam van Soubirons thans op de mooiste hôtels van Lourdes en heeft de prins van Monaco een prachtig speeljacht ! Generaal Russki. — Wij lazen in de bladen : « Geneve, 29 Maart. — Volgens eene mel-ding aan de Echo de Paris werd generaal Russki, die zonder aarzelen het eerst naar de omwentelingspartij over ging, vôôr aile mededingers gesteld als er spraak was van de benoeming van een revolutionairen gene-ralissismus. Het is voor den oogenblik nog niet uitgemaakt of generaal Alexejew, de tegenwoordige opperbevelhebber, zich zal onderwerpen en zijn ontslag zal geven. » Dat is maar juist ook. Generaal Russki heeft, de eerste zijn teerlingen in den politie-ken teerlingbakgeworpen en hij heeft de vier zessen gesmeten, dus... generaal Alexejew zou een gemeene spèler wezen indien hij nu niet goedschiks voor zijnen durf-hebbenden ambtgenoot plaats maakte. Hadde generaal Russki zoowel de vier pietjes naar boven ge-Iegd, de vent ware eenvoudig door den kop geschoten geworden, of ten minste in Siberie bij de galeiboeven ingelijfd. Audeptes for-tuna juvat, zou Nand, Vooruit's evangelist, zeggen. Konnen nu velen maar met hunnen natten vinger tasten hoe de Europeesche omwente-i ling gaat uitdraaien ! Maar, volgens den wijsgeer Seneca, was de machtigste hartstocht der menschen de... vrees. De oorlogsgebeurtenissen hebben hem niet gelogenstraft. Hier geldt ook de wet der natuurlijke selectie. Ruzie in 't huishouden. — De schouw rookt : geweldig in de Hoogeschool van den Arbeid. < Gediplomeerden en hulponderwijzers leven als kat en hond en kijken naar malkanders haar om te zien wââr en wanneer zij haar* kenplukgaaa spelen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De waarheid: socialistisch weekblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1906 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes