De waarheid: socialistisch weekblad

651 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 28 Juni. De waarheid: socialistisch weekblad. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2v2c825q4j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

8e Jaargang. Nr 29 Priis : 5 Centlemen Zondag 28 Juni 1914 DE WAARHEID ORGAAN VAN DEN " VRIJEN SOCIAUSTENBOND „ J L Sleohts lx 1 j elle» cl© vrlj» lield va ta anderen lief lieeft is die zelf waar-dig,"i : r ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Yeemarkt 19, GENT ABOJVNEJMBNTSPRIJS Voor 3 maanden Fr. 1-00 Voor 6 maanden » 2-00 Voor 1 jaar » 4-00 0P V00RHAND BETAALBAAR — Annoncen worden geplaatst volgens overeenkemst — Tepelzuigervan,,Viiryut'' '""ii De mauwefrotier De Maertelaere, tepelzi ger van Vooruit, heeft weer eens gesproke Benevens zijne ophemeling van Anseele andere leiders vind hij natuurlijk al goed w er in Vooruit verschijnt. Verleden week heeft hij nu eene lauw< kroon gezet op het bierhoofd van Hardyi voor zijn artikel over de inhuldiging van ti feestpaleis van Vooruit. Het spreekwoord : « wiens brood men ei wiens woord men spreekt », vind nog dikwijls verschooning, bijvoorbeeld voorei vader van een talrijk gezin, iets wat bij I Maertelaere hoegenaamd het geval niet is. Zijne vrouw heeft lange jaren stoelken zetster geweest in de St-Annakerk, als o geheugen ons niet bedriegt, en gearoonli bezitten die soort vrouwen nog al eenij centen. Daarbij ze was haar zeven en veertigs jaar voorbij, dus geen nood meer dat ze a< 't vaderland nog zeven zonen zou schenke wat dan ook niet is geschied. Integendeel, d gelukkig huwelijk is kinderloos gebleven. Voor een duitenkliever als De Maertelae is dit zeer plezierig, en dat het een geldwc is bewijst zijn gedrag in Vooruit. En de stommerik verteld het nog zelv Hoe dikwijls heeft hij ons niet gezegd d Anseele hem onder handen heeft genome als hij hem niet goed had verdedigd ? Heeft Anseele onlangs niet gedreigd he buiten te zetten als hij hem niet beteroph melt ? En hebt ge niet bemerkt hoe hij sede die bedreiging zijn best doet î Maar om de lezers van De Waarheid overtuigen wat voor een slapzak De Maert laere is, willen wij nu eens op onze beu het fameus artikel van Hardyns onderzoeke Het zit vol bombast, gelijk de lezer aan de aanhef spoedig zal bemerken. Ziehier : « Het is dus vast besloten dat ons Fees » paleis, te Gent, op 15 en 16 Oogst plec! » tig wordt ingehuldigd, dus binnen tw< » maanden. » Elk sociaal-demokraat zal bij deze aa: » kondiging zijn hart van blijdschap en fie » heid voelen trillen. » De dagen zijn overigens goed gekozei » zij vallen samen met het godsdienstig fee » van de hemelvaart van onze lieve vrouw. » Is ons Feestpaleis geen zicht- en tastba » bewijs dat de werkende klasse ook lanj » zaam maar zeker naar den hemel harer b » vrijding vaart ? » Zulke dingen zijn er noodig in ons pa » tijleven, zij zijn troostend en opwekkend. Dat er velen dien'dag zullen opgetogen zi gelooven wij ook, maar dat er ook velen zi len zijn die zullen zeggen : indien die mas: steenen het sociale vraagstuk moeten oplo sen, dan mogen wij nog eeuwen wachtf en dan komt de oplossing nooit, gelooven w nog meer. Zeker zullen er zijn die hun hart van blij schap en fierheid voelen trillen, maarer zu len ook velen zijn die zulke geldverspillir vervloeken en zij die er de oorzaak van zi zullen vermaledijden. Zulk feestpaleis is dus, volgens Hardyn een tastbaar bewijs dat de werkende klasi ook langzaam naar den hemel harer bevr ding vaar i Dichter lil gezegd, maar het klinkt toc zoo valsch I 1 )) Als het bereiken van den hemel van wt vaart voor de werkende klas afhangt vi zulk feestpaleis, dan iser niet veel weg me . af te leggen, want gij hebt nog zooveel and ren. Gij bezit nog zooveel andere feestzale en een kasteel, 28 kruidenierswinkels, kleerwi kels, schoenwinkels, apotheken, bierhuize kinémas, fabrieken, bankhuizen, enz., enz. >r Als dit ailes vol zit met de redmiddelen d< ig werkende klasse, dan moeten zij nu ree( j dien hemel van welvaart nabij zijn, en de rijstpap ruiken en de zilveren lepels zie ^ blinken op de tafels, waaraan zij zich binne " j weinig tijd gelukkig zullen neerzetten, e an eene vurige dankbede zullen sturen aan he die hun dat ailes verschaft hebben... Moet men niet aile eergevoel verloren hel s_ ben om op zulke wijze de werklieden 1 misleiden. Of is dien leugenachtigen bluf < misschien noodig om al hunne principiee! misdaden te doen vergeten of te verbloemen Als gij denkt uwe eer terug te winnen m< paleizen te bouwen die millioenen kostei bouwt er dan maar veel, maar let goed op d; n ze uw graf niet worden. aj Doch zien we verder en bespreken wij n volgend kostelijk brokje : « En aile partijgenooten zullen het me » ons eens zijn om tè bekennen dat, zoo w » stuk voor stuk onze plaats in de werel » veroverd hebben, zulks grootendeels I e. » danken is aan de prachtige cooperatieve e at » socialistische instellingen die de partij t< » stand bracht. » Zeker hebben onze politieke veroverin » gen, onze intrede in Kamer, in gemeente m » raden, enz., het schrijven, het spreken onze j. » talentvolle voormannen en de bestuurlijk rt » bekwaamheid die door velen van hen wer » aan den dag gelegd daar ook hun deel to » bijgedragen. te » Maar volgens ons is er niets dat mee » tôt het hart en tôt den geest der mass rt • » heeft gesproken dan de oprichting onze n » lokalen. » ;n 't 1s waarlijk spijtig dat Hardyns de plaatse niet opsomt dien ze veroverd hebben, dan t_ aan hunne prachtige cooperatieve en soci: j. listische instellingen. Maar aangezien h :e door hem vergeten is willen wij erons mec gelasten. 1_ Beginnen wij met den baas zelve. De plaatsen die hij bekleed zijn zeer moe i ; lijk te tellen, en wat ze hem opbrengen st nog moeilijker vast te stellen; velen zegge dat ze hem twintig duizend frank opbrenge ar per jaar, en dat noemt hij zich opofferen vo< het volk ! Onze Jan zijne opofferingen brengen he r- tien duizend fr. op. En dan volgen heel c » kluts tepelzuigers als Van Sweden, Berraga jn Amatus, enz., enz., enz., enz., welke dit all< 1- hebben te danken aan die prachtige coop sa ratie en socialistische instellingen. Tepelzuigers van « Moeder » s, Hebben ze geen gelijk die instellinge >e prachtig te noemen ? j- Hunne politieke veroveringen hebben ht in de Kamers en in de gemeenteraden g :h bracht. Maar zeg eens, Hardyns, wat zijn c werklieden met dit ailes gebaat? Hebbe | — Aa :1- uwe mandatarissen kunnen tegenhouden dat in het leven met de helft verduurd is? er Hebben zij kunnen beletten dat de mili-e- taire lasten met honderde millioenen ver-ti, zwaard zijn ? n- De socialisten zijn in aile Europeesche n, landen in groot getal in de Kamers vertegen-woordigd. Bestaat er nu geen crisis meer, ;r waardoor de werklieden het meest getroffen 1s worden? En voor hun welzijn haalt gij hun :n de laatste centen uit den zak, door ze te doen n verteren in al uwe prachtige inrichtingen. :n Zij moeten in leven gehouden worden om n de leiders te kunnen laten teren en smeren. n En op dien zelfde bluffenden toon gaat het artikel van Hardyns voort, met de leden van )- Vooruit het geluk op aarde voor te spiegelen, e doch op voorwaarde dat ze hunne partij ge-:r trouw blijven. Dit wil in andere woorden e zeggen, als ze door hunne aankoopen en ? het storten hunner gelden het goed en ge-ît makkelijk leven eerst en vooral verzekeren i, van hunne leiders. Voor wat de welvaart it hunner leden betreft, die kunnen wel wach-ten.u Al die beloften op verbetering, op hunne algeheele bevrijding, schreeuwen zij sinds :t dertig en meer jaren van op de daken, en dat ij de werklieden van Vooruit zelve antwoorden d waar zij die verbetering bemerken. n Spreekt eens aan de oude en door arbeid >t versleten leden van Vooruit, en vraagt hun ofzijnu niet meer moeten bedelen aan hos-picie er arme kamer, en als ze ziek worden moeten zij zich nog altijd van hunne familie e verwijderen en een onderkomen zoeken in d het hospitaal. e Sommige verblinde werklieden zeggen : wij trekken toch ons pensioen. Door den band gerekend bedraagt dit pensioen 10 à ,r 11 fr. per maand, en die sukkelaars begrijpen niet dat dit komt van hetgeen zij vroeger als n winst niet uitbetaald werden. k Hadden uwe leiders bezield geweest met j. liefde voor de werklieden, dan had dit fameus pensioen drie, vierdubbel kunnen zijn. [e • Hadden uwe leiders de hoedanigheid be-zeten gelijk zij zich zelve den naam geven van goede bestuurders. Hadden zij zooveel j. kernels niet geschoten ; hadden zij maar door is beter toezicht het stelen kunnen beletten; ,n had hunne eerzucht hun niet gedreven tôt n allerlei uitzinnigheden, waarvan de laatste 3r getuigenis juist het fameus feestpaleis is, dan hadden zij uwen toestand weliswaar niet m geheel kunnen veranderen, maar toch veel le kunnen verzachten, en wanneer gij door een n algemeen krachtdadig verzet aan hunne zotte >s geldverspilling geen einde zult stellen, zult e. gij de toekomst iiwer partij zoo erg belasten, dat ze zal bezwijken onder het sebandig woord failliet. En nu hebben wij het slot van 't artikel : « Gentenaars ! » Vergeet het niet dat er op ons allen ook » eene zware taak rust. » Wij moeten eere doen aan onze socialis-» tische faam en waardig onze vreemde » broeders en zusters ontvangen. » Daarom moeten wij vooreerst talrijk » opkomen, maar ook voorzien van vlaggen ■n » en passende opschriften. » Elke partijgenoot moet de geschiedenis n » van Vooruit in zijn hoofd hebben, de sterkte » onzer organisaties op aile gebied van bui-» ten kennen, opdat hij in staat weze onze te » kameraden van buiten Gent al de ge-:n » wenschte inlichtingen te verschaffen. noncen worden geplaatst volgens overeenkemst — » In die voorwaarde zullen wij ons verma-» ken en terzelvertijd nuttig en goed werk » doen. » Aan 't werk in aile vereenigingen en ook » in de wijkclubs. Gewerkt aan het organi-» seeren dier plechtigheid, tôt inhuldiging » van ons prachtig Feestlokaal. F. H. » Uwe voormannen noemen dit in Vooruit een krachtigen oproep. Wij, wij noemen dit eene ware spotternij, eene oog- en geestver-blinding, die werkt op de zwakke geesten der massa, die, laat het ons hopen, welhaast zal klaar zien. P. lîerieht Vriendelijk verzoek aan aile lezers welke niet regelmatig het blad ontvangen door de verkoopers, het te laten weten naar de druk-kerij, Slijpstraat, 86. Maatregelen zullen genomen worden dat zij regelmatig besteld worden. Een redmiddel(?) voor de 4 slachtoffers der Krisis ! Weer hebben verscheidene katoen-fabrieken besloten slechts nog 5-dagen--per week te laten werken. In andere dankt men de wevers en weefsters af. In nog eene andere heeft men de [wevers verwittigd dat ze 4 weken tijd hebben om zich op ander werk te voorzien. Waar moeten de ongelukkigen dat vin-den ? Overalte Gent heeft men in dezen tijd wevers te veel, en de tijd is lang voorbij dat de werkzoekende wevers te Roubaix, Armentieres en elders m het noorden van Frankrijk met open armen werden ontvangen, ja, dat men 5 franken gaf aan ieder die een Vlaamschen buiten-wever, en 10 franken als het een Gente-naar was, aan bracht. Somber, droef vooruitzicht voor onze arme fabriekwerkers ! Wat doet nu de machtige maatschappij, Vooruit om de menschen aan wie zij redding beluofde, die altijd in haar gehoopt hebben, en al wat ze missen konden, er heen brachten om de maatschappij en de partij groot en sterk te maken ? Zint zij op maatregelen om de ongelukkigen ter hulp te komen ? Zij die millioenen vindt om nuttelooze pracht-gebouwen op te richten, gaat zij een of meertallen tienduizend franken schen-ken om de nood te lenigen van hen die de grondleggers waren van liare macht en het fortuin der leiders ? Ge zijt er wel mee ! In het zelfde nummer van Vooruit, waarin krokodillen tranen gestort worden over het werkverlet, de afdanking en de plagerijen de wevers aangedaan, wordt gemeldt dat de Cinéma Vooruit voortaan 5 vertooningen per week zal geven. Gratis PNeen, mits tebetalen. « In den gang links — wordt verder gemeld, —is een koud buffet ingericht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De waarheid: socialistisch weekblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1906 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes