De werkman

838 0
11 februari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 11 Februari. De werkman. Geraadpleegd op 05 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pv6b27qv33/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

44* Jaargaïsg Il Februari l$J*6 îV 2248 De WerKman « Want wij hebben in deze Wereld niets ingebracht, en 't Is zeker dat wij er ook niets konnen uitdragen ; * Hebbende dan cm ons te Voeden en te Dekken, Icot ons tevreden zijn. » Apostel Paulus, kopittel VI, vers 7 en S, a en Timotheus. In Sept. 1901 werd 't eerste half jaar van ïioofdopsteïlerc estuurd t : . 3AENS-MAYART, Vol -ivértegënv ooîoi^ei. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS <S ZUSTER. Baekdrukkerij der Werf, 2 snelpcrsen, goede er. spoedig-e bedienini? aanbevolea. 7 Pensioen aangew.eld ; 't Volk zegde : 'T PENSIOEN-DAENS. Op Sint-Pietersdag 1899 las Priester Daens zijn laatste openbare Mis in Sinter-Goelen, aan den Autaar van O.-L.-Vr.-Verlossing, waarnu de Vaderlandsche Mlagnog hangt. MEDITATIO over Amerikaanschen Winkel en Bakkerijen Ach. in dezen dtoeveri treurigen Oorlogstijd als duizende harten verpletterd liggen onder zwaar zielelijden, alszaken gebeuren die wij nooit dachten te kunnen gebeuren in ons Land: bijna algemeene werkeloosheid, gebrek en el-lende bi] aile werkende menschen ; v'aders en Moeders, Echtgenoten en Kinderen bijna 2 jaar gescheiden van Echtgenoten en Zoons, in vele œaanden zonder nieuws van geliefde wezens, in lijden, in gevaren, misschien in een Hospi- taal of in een kuil der aarde. * ♦ * Waarom is er nu. Kij Land en Geloofsge-noten, een ander gedacht dan helpen, troosien, zalven, ontfermen, BEMINNEN? O Akt van ..Liefde. aloud roemweerdig kerk-gebed, van jengsaf in e!k kristen hert gemerkteekend ; waarom ontvlamt gij nu aile zielen niet?. Hoe kunnen er nu menschen zijn, koud als ijs, ongevoeiig als arduin, dorstig naar goud, gelijk de echels naar bloed !. Echt Kristen ge voel, hoe zijt ge vervallen!.. * ^ * ♦ Aalst, als uw Belfort een Amerikaanschen Winkel ging worden dan stor.d te lezen op een groot plakschrift : « Zoozot zijn we niet de Winkeliers te willen beschadigen. » En nog-thans dit is gebeurd, wellicht werd het op^e iegd door den drang der omstandigheden, 'rnaar 't FEIT is Echt . Al de Winkeliers kla-gen; hun verkoop is bijna nul ; allermoeielijksl is het koopwaren te krijgen; die een spaarpotje had, ziet het lang^aam verminderen; veel wel stellende Burgers leven armtierig, geraken op 't zand en gaan weldra de Ondersteunden van 't Voedings Komiteit moeten benijden. Ondei dit opzicht is Aalst eea der slechtste Steden van ens Land. En de Amerikaansche Winkel ? In zekeren . zin een weldaad.. Te Brussel had die Winke: Wtaeer geld noodig; de Stad heeft een samen-werkê'nde Societeit ingericht ; Brussel en a é'omliggende Gemeenten, voor zooiang d( Qorlog duurt.. Stad Aalst had geen geld, dooi de nooit genoeg-betreurde afstand van der GAZ; Aalst kreeg geen geld geleend, nogeen: door den rampspoedigen afstand van den Gaz Is 't waar : zijn er Katholieke en Liberale Geld schieters gekomen, die leenen aan 5 t. h. en a de winst laten aan de Voeding, zooiang d< Oorlogduurt... En nadien ? Na den Oorlog? Ge ziet een ernstige vraag van de Neeringdoe ners en Winkeliers. 'U w * * EN DE BAKKERIJEN ? - Tôt heden is veel ARMOEDE gesmolter iaaar UITHONGERING is er niet, dank aan d goede Inrichting der Voedings Komiteiter dank aan 't Werkeloozen-Fonds, dank aa hulp van groote Fabrieken; dank ook, aan 01 telbare onbekende Persoonlijke Giften : Een groot Vaderlandsch en Kristen werk : Geven in de Gebuurte, in Volkswijken, aan Familiën in grooten nood.. Benedetta ! gezegend de hand die geeft.. Doch over 't Brood werd in Aalst wreed ge-klaagd; somtijds kreeg't Werkvolk brood, te slecht voor honden.. Van de Burgerij kwamen ook klachten. Nu bestaat het plan van EEN ALGEMEENE BAKKERIJ in de Cooperatief der Liberalen.. Was 't Brood daar beter dan in d'ander Cooperatieven ? Ik zeg niet dat het nunne schuld is, met voile waarheid schriift een Burger Bakker mij : | « In begin Januari was het meel dat men \ leverde aan de Bakkers en Cooperatieven, bijna \ bedorven; stinkende geuren wasemd'en ait de j geleverde koopwaren. » Zou de algemeene Bakkerij met zulk meel goed Brood kunnen bakken ? Zou zij met zulk meel het getal Brooden kunnen leveren ? En de algemeene Bakkerij, zal zij eindigen met, of voortgaan na den Oorlog ? Zou deze vraag niet moeten gesteld worden in den Ge- meenteraad en aldaar openbaar besproken ? » * * Poch, Aalst, om zoo te zeggen zonder Ge-meenteraad zijnde, zoo is 't noodig de gansche Bevolking over dit brandende'vraagstuk te laten oordeelen. Zondag, op de veertiendaagsche Vergade-ring van ons Hoofdbestuur werd die zaak der Bakkerijen onderzocht, besproken en gevolg-trekt1° Geen algen eene Bakkerij; 2* Eén soort Brood voor iedereen : Goed grijs Brood zou elk aanstaan; (uitzondering voor de Zieken). I 3® Bonskes van Brood geven aan iedereen ; \ kosteloos aan de Ondersteunden ; zoo zou elk I gaan naar de Bakkerij of Cooperatief die hem > aanstaat. * * * i Geëerde Stadsgenoten, zou dit niet beter zijn 5 a. — Voor de Voeding. 1 b. Tegen onvrede en verscheuring, om het j gedacht niet te belemmeren: na den Oorlog, bij ? het Park van Vrede, ook een Stad van Vrede p te hebben... Wie antwoordt ? Wie klaart op? Wie spreekt voor of tegen V Elk is vrij. Aalst, Dijnsdag 8 Feb. 1916. DAENS. ■—miTWwa—————BM—MM——MMMM—ailBCt A ^ 1 r»4* In ALLE Steden van ons Land /A, IOL ! S L eerste PriJ8 *n Koninklijk* A * m Muziekschool, wordt Leeraar il de Muziekschool zijner Verblijfplaats. IN AALST NIET I Geen wonder dat men zegt : Er is maar ètn Aalst in d Wereld... Aalst spant ook de kroon voor de Kozijntje* '» winkel. — Door het KLUITJESWERK zal men nu elk H week iets kunnen geven aan arme Oude-Menschen, di 1- van 't Werkeloozen-Fonds niet kunnen genietei.. Ge zi< ———————— dus het groot nut van die Inrichting. Dank aan '} KLUITJESWERK heeft men te Gent de Bsdelarij kunnen af-schaffen... Als 't rnoet zijn, 't moet zijn.. Die het aller-noodzakelijkste niet heelt, is gedwongen te bedelen...J Doch de Bedelarij ma g geen stiel wordeit. De goede gedachten ons smarten verzachten Nu is 't de tijd voor ernstige gedachten en goede be sluiten... Ernstig gedacht : In dezen droeven OORLOGSTIJD moet de broederlijke LIEFDE heerschen.. Amcr vincit. Liefde verzacht de bitterste smart; door de Liefdt zijner Dochter ROSA, haar Vader die tn een donker, gevang zat, op water en brood, riep uit : Rosa, ge maakt mij gelukkiger dan ik vroeger was in mijn prachtig Kasteel.. In Aalst is veel. buitengewoon veel Drukwerk. Is 't Broederlfefde ALLES geven aan de groote Drukke-rijen, BIJNA NIETS aan de kleine ? Besluit : Zoodra het zijn kan, moeten overal de kozijntjeswinkels afgebroken. — NAAR 'T OUD HOSPITAAL achter de Groote Kerk is 't gedurigen toeloop : Van 's morgends vroeg uitdee-ling van GOEDE M ELK aan AL de behoeftige Huishou-dens voor hun Kinderkes van 1 dag tôt 18 maanden.... Aile dagen is daar Uitdeeling van SOEP.. Ten 11 en half noenmaal voor de zwakke kinderen van 6 tôt 14 jaar... Een allernuttigste werk... Werknians-Huizekes Er is een Komiteit voor 't bouwen van nieuwe Werk-manshuizen; aan 't Park zijn er veel afgebroken en reeds waren er te kart.. In November 1880 als Daens een Betoogschrift uitgaf voor een nieuw Hospitaal op d'Hert-sage, dan gaf hij ter bedenking de oprechting van een nieuw kwartier met een breede straat nevens de Dekenij naar de Sassen en den nieuwen Dam. Het oud Hospitaal is nu een verzamelplaats van Onderwijs : Muziekschool, Teekenschool, Lagere Leerschool, Vakscholen.. Goed en wel... Doch zie eens over de Oude Vischmarkt die onde kadukke Huizekes langs den Dender, dieEilandstraat, die Weide... Ligt het niet geschilderd voor een Volkswijk: îh 't hert der Stad, nabij ae Groote Kerk en Fabrieken ? Is 't niet honderdmaal beter daar, als grond te moeten zoe-ken buiten,de Stad ?. DENDERLEEOW. Drie groote LIEFDA DIGHEIDSFEESTEN ten voordeele der krijgsgtvangeuea o*zer gemeente in Duitsch-land.De feesten zullen plaats grijpen alsvolgt : Zondag 13 Februari : Zaal « Verbroedcring », Statie ; Zondag 20 Februari : Zaal « Ons Huis », Statie ; Zondag 27 Februari : Zaal « Groote Zaal», Dorp, telkens om 3 uren namiddag. Namens het Gemengd Komiteit : De Eere-Voerzitter : Jai Rollier, Burgemeester. Leden : Boriau Désire, Collyns Poljr-door, De Bruyn Louis, Heiremans Jozef, Rollier Léon, L alo-mez René, Scheerlinck Gustaaf, Van den Broeck August, Va» deH Haute August. Naamlooze Vennootschap tôt bereiding van Melkprodukten « H O L L A i\ O i A » Bergemeerschestraat, 20, Aalst uevering aan huis twee maal daags van Melk, Boter en Eieren, Gepasteurizeerde voile Melk in verzegelde flesschen. Bijzonder aanbevolen voor Kinderen en Zieken, Flesch î Liter fr. 0,30 » 1/2 » « 0,15 Gepasteurizeerde voile Melk per liter uitgemeten 0,24 » 1/2 liter » 0,12 Roomboter, fijnste kwaliteit in pakjes van 1/2 kilo ) » » » 1/4 » ) Aile dagen versche Eieren. Onze artikelen zijn gegaracdeerd : zulver, versch en v*k prima kwaliteit. Wij maken er h attent op, dat al onze Melk gepasteurizeert Ils, dat wil zeggen, behandeld volgens de méthode van den be* keides Dokteur Pasteur, waardoor aile schadelijke mlcroben tB bakterien veraistigd worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes