De werkman

740 0
08 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 08 Januari. De werkman. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3775t3gv01/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE ABONNEMENTSPRIJS (op voorhand betaalbaar) Binnenland 2,50*fr. 's jaars. Buitenland '4,50^ » » Men kan zich abonneeran op aile posthurgglen. 1 l/I li HoofdopstelleivBestuurder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger. — i ■ i > m - ' ■ ■■■' Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS <S ZUSTER. AANKONDIGINGEN volgens overeenkomst. Inschrijvingen worden op aile itijdstippen des jaars genomen.f?; '■ g Groote Vergadering der Kristen Demokrater en Nieuwjaarswensch door Volksvertegenw. Daens CHU giiusiguu «yw Zondag, in 't Lokaal De Volksverheffing j de twee zalen opgevuld van Volk, Mansvolk en ; Vrouwvolk; rond 3 ure, als Volksvertegenwoordiger Daens in 't roidden der zaal op ne stoel rechtstaat, de menigte «il toejnicben, doch hij doet teeken van stilzwijgend te blijven en spreekt âlsvolgt : « Mijn geliefde Menschen, het jaar 1914, dat de we-reld in'giiig als een kloek gezond kind, dat opwastte in vrucbten en bloemen overvloedig, is in t midden \ zijner levensbaan schielijtc gedompeld in een zee van ; zuchten, van tranen en van bloed. j , "* De Oorîog, de wreede losbandige Oorlog, door ons allen niet govraagd, niet gewild, ?s op ons gevallen, afschudden konden wij hem niet, zonder in zwaar-derleedenin eeuwige schande te vallen, de Oorlog, dewreedste die misschien ooit gewoed heeft, och, nu kennen wij de gruwelen van den Oorlog; en men spreke toch niet van straf; wij, werkende menschen, wat vra»en wij dan ?1 werkende <*n zwoegpndp rr?t ®ns Familie rii'stig Le kunnen levenV wij allen zijn Pa-cifisten, mannen van Vrede, Ons Heer, d'oneindige goedbeid, die den Aardbol zoo vruchtbaar en zoo schoon heeft gemaakt, Ons Heer wilt den Oorlog niet, Ons Heer zendt den Oorlog niet, de Oorlog komt door de booze wilde driften der menschen, door de slechte schikking der hooge Samenleving en de machte!oos-r keid der werkende Volkeren. Geliefde Menschen, moet ik het u zeggen : Het jaar 1914 eindigtin eenen konkervan lijden en smarten;.. ontelbaar zijn de harten die zwemmen in zuchten en in tranen ; (hier wordt de Volksvertegenwoordiger overweldigd door de aandoening; zijn stem wordt be-lemmerd door tranen, doch hij overmeestert zich en gaat voort) : « Geliefde menschen, zoo droef en akelig als 1914 eindigt, begint 1915. Uw Volksvertegsnwoordiger wenscht U alleu uitterharte veel geduld , veel moed, veel werkzaamhcid en wilskracht. Hetis in harde be-roerde tijden dat de sterke ka-akters opkomen en uit- ( schijnen'. Ik wensch aan ons allen dat wij inniger en sterker vereenigd blijven in ons Kristene Volkspartij. die eene ware Moeder is. Ons aller Vriend, Jan De Neve, J zal u spreken over de werkzaamheden en inrichtin-gen. ! Ge weet het, Broeders en Zusters, ge weet het, ge- j liefde Kinderen, terwyl in de rijke Partij vele Kop-stukken wegliepen en de vlucht namen, om buiten last en gevaar te zijn, al uw Hoofdmans en Aanvoer-ders zijn bij u en met u gebleven; zij hebben u ge-volgd in 't Ballingschap, zij zijn met u teruggekeerd en bij u gebleven, liefdevol'en'werkzaam. Ach, lof en dank zij u, ware medehuip heeft niet ontbroken, in Aalst, cle meest beproefdo Stad vau ons Land... Laat ons zoo voortgaan. Blijft onze instellin-gen steunen en sterken : in ons Ziekenfondsen, men gaat niet rond, maar nieuwe Leden worden gedurig aanvaard. Dat de Kristene Broederliefde ons aan roere en versterke.Kinderen en Jonkheden, benuttigt den kostelijken tijd ; een geleerd Volk wordt een machtig Vôlk. De Verslagen in De Werkman zullen u toonen, dat mw Volkspartij ' steeds rein en opofferend handeld. « Goeden moed in den zwaren tegen*poed, mijn duurbare menschen ; elkander bemind en geholpen. Als 1915 ons den Vrede zal terugbrengen, vast en duurzaam, het zoetste aandenken zal zijn nu met iever en opoffering, moedig en volherdend, ons plicht gekweten te hebben. » Onnoodig te zieggen dat een diepe aandoening de Zaal overheerschte. Na de Volksvertegenwoordiger nam de Voor- ♦ T/H ri T~~\n *4- xi m 1 /-» h 11 1 / I V VIK1V V VI I « In deze benarde tijden, is er nog meer bioe-derliefde noodig dan anders, en eenieder heeft voôr plicht, zooveel mogelijk elkander te hel-'t Is daarom dat wij heden hier vergaard zijn, om niet tegenstaande ai de tegenwerkingen dien we in 'tverslag van het oude jaar gehad hebben, onze verbruikers van Brood en Koffie eene geldelijke tegemoetkoming te geven, elk vol gens de hoeveelheid b^ood of koffie welke hij verbruikt heeft. Gij weet allen, hoe met het begin van den Oorlog de bloem op eenige dagen tôt eenen verbazenden hoogen prijs geklommen is Ja, zelfs dezen die voor plicht hadden de laatste tè zijn aan deze opjaging, welke ons volk moest doen gebrek en honger lijden, soms 't voorbeeld gâven. Biijft iiidacuii^, besie Vrienden verbrui-bers, wat àan wel is waar nog uw kleine maar springlevende Coôperatie gedaan heeft, terwijl vele Bakkers en Coôperatieven den prijs van hun brood verhoogden, hebben wij den prijs van ons brood met 2 ceniiemen verlaagd, om U ter hulp te komen, en dit hebben wij gedaan tôt einde September, wij hebben 00k onmidde-lijk den over-inleg afgeschaft, zoodat gij niets hebt moeten te buiten staan, 00k eene zaak die van 't grootàte belang was voor ons werkende volk, meer nog, we hebben oogenblikkelijk 't geld van dezen over inleg terug gekeerd en zoo stelden wij onze verbruikers in staat met hun geld eten te koopen voor hunne familie. Gij weet allen, dat het gedurende de maand September moeilijk geweest is ten gevolge van Jen Oorlog, aan Bloem te geraken. Welnu, het Bestuur mag fier wezen op hun werk, niets liebben zij onverlet gelaten, moeite noch arbeid, tioch gevaar hebben zij gevreesd om aan hunne geliefde kliënten 't noodige Brood te verschaf fen en waarin zij door hunnen iever gelukten. Dan einde September, kwam ter oorzake van t bombardement, de algemeene vlucht ; en toen wij terug in Aalst kwamen, was ons eerste werk maatregelen te nemen om te voorzien in de behoi ften van onze Bevolking, ik zeg van 3nze Bevolking omdat wij waarlijk een deel der Bevolking gespezen hebben, immers op eenige dagen was ons verbruik meer dan verdubbeld. Velen van U weten wat het Bestuur dan gedaan heeft, hoe zij aile gevaar getrotseerd heeft 3m 't noodige te verschaffen, iets waarin wij altijd lukten,mits wij ons geen moeite spaarden. Doch, Gij weet 00k hoe wij op zekeren dag in 't begin van November gevaren zijn, voor al ons goed dat wij gedaan hadden, wierden wij beroofd van onze laatste I5zakken Bloem. 't Zal eene eeuwige schande zijn voor die het pleegden, dat wij die zooveel moeite gedaan hadden om Brood te verschaffen aan eenieder, dat zij onze Bloem kwamen halen, terwijl vol-gens vertrouwbare gezegdens, bij particulieren zooveel Bloem was dan in ons magazijn en wij U "{een Bro< d meer konden verschaffen. H 3i«rp| \/ri nHpn nîpttporpn<îtannHp al rip nn- u|j eme tiijwsuppeii ues ars genomen.fT; ' g offeringen wetke het Bestuur™7ÎchT getroost heeft in deze beproefde tijden, heeft z'j door haar zuinig bestuur, ik zeg zuinig, omdat er bij ons geen employés of sekretarissen zijn die met de vette brokskens weggaan, maar ailes op-geofferd werd uit liefde tôt ons Volk, weten eenige besparingen te doen die ons vandaag t-^elaten eene som van rond de looo fr. aan U allen uit te deelen. Wij verhopen dan, Beste Vrienden, dat gij de werking van uw Bestuur zult weten hoog te schatten en dat eens de vrede in 't land zal terug gekeerd zijn, het goede welke het aan U allen gedaan heeft, zult weten hoog te ochatten en dat gij meer en meer propaganda zult ma-ken, voor de grootwording en den bloei onzer Coôperatief; dat na de dagen van smart en wee, gij u zult gedenken wie uwe vrienden waren in den nood, en wie er u zooveel aïs het in hunne macht was, geholpen hebben. Zeker, nieinand van ons heeft kapitaien en bijgevolg moeten wij ons bepalen, met spijt genoeg, tôt het geringe dat wij kunnen doen. Er is nog eene andere zaak, welke eigentlijk de Bakkerij niet aangaat, maar waarover ik nochthans wat uitleg wil geven, 't is over onze onlangs gestichte Beenhouwerij en Koîenhandel. In 't Komiteit der Voedîng in Oorlogs-tijd, was 't Bestuur der Beenhouwers bijeen geroeptn, om hun te vragen of er geen mogelijkheid was, gezien den goed-koopen prijs van 't slachtvee, den prijs wat te verminderen, iets wat onmogelijk scheen volgens 't gezegde van deze Hee-ren, die zelfs verklaarden dat den prijs nog zou gestegen hebben, 't Komiteit was dan tôt het gedacht gekomen zelf beesten te koopen en te slachten, doch er wierd ten gevolge van 't Bombardement geen gevolg aangegeven. Nadien wierd er nog over gesproken maar 'tbleef bij woorden.'t Isalsdan, na gezien te hebben, dat er van deze beslissing niets kwam, dat de Beheerraad besliste zelf een Beenhouwerij te openeu, om aan 't Volk en de Burgerij goed en aan den minst mogelijken prijs Vleesch te leveren, en hier dank ik, in naam van het Bestuur, al dezen die pns met hunne kalandisie vereeren. On-zen Koîenhandel vindt zijnen oorsprong 00k door 't gevolg van een woordverbreking, immers '1|Ko-miteit gesteld tôt Ondersteuning in Oorlogstijd, had het monopole gevraagd der Kolen en was hun eerst toegestaan, wij hadden hier in deze plaats op korten tijd meer dan 3 wagons Kolen verkocht en gij hebt deze week allen in 't verslag van den Gemeenteraad, uitgegeven door den Werkman, gelezen welke komedie er daar ge-speeld is en hoe 't volk er door gefopt is geweest, 't is om in 't vervofg dat te beletten dat wij deze* handel ons hebben toegevoegd, Nogmaals doe ik een krachtigen oproep om al de instellinge» onzer geliefde Ch. Volkspartij indachtig te zijn en hnn weldaden aan uwe vrienden en kennissen die nog geen lid zijn van een dezer afdeelingen, aan te raden er hun zoohaast mogelijk bij aan te sluiten. (Algemeenegoedkeuring). ....Dan had dedeeling plaatj en men zag Va-ders en Moeders blij geziàd naar huis gaan, met 't voornemen van eenieder den raad te geven 42e Jaargang . 8 #antiari i\° 2194,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes