De werkman

876 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 23 Juni. De werkman. Geraadpleegd op 31 januari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/736m03zs1k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

.£= O O I * •Si 5 5 -S. £ S îï: ta 13 r-4 ^ P; ■+— C3 53 r--i S «= Q ^ tu A A e T«o De Werkman ïr^a ®^,C5 ^ s*- N £- *= 3 5 * ^ Co *•*-» ^ a n 5L §§gfc S.* ih. 55 S; g -*§ S &§ ^ ^ Ci Rs 44e Jaargang iV' ïiliî. 23 J""* 1916 Hoofdopsteller : Volksvertegenw. DAENS. Drukkers-Uitgévers : FRANZ DAENS & ZUSTER. BOEKEN OM FRANSCH te leeren zonder Meester, aan 10 c., aan 1 fr. en san 3 fr. 50. Men neme nu de gelegenheia waar. —» 1 i ^ kj « Laat ons elkander beminnen, niet met wooràen en met de tong, doch metterdaad en in Waarheid. » Apostel Paul us. « Goud blijft goud, al komt er ook een laag sliik over. » Een goede Opvoeding is GOUD. « Wat voor ons lichaam de spijzen zijn, dat zijn voor onze ziel de goede werken. (Oostersche spreuk). « Rijkdommen en Eer gaan voorbij maar de goede werken blijven eeuwig. ' (F.Denis). ZELF-0\ I > EK K iCHT '» ™ES- 1) Die wenschen aan de nieuwe reeks Lessen deel te nemtn, de inschrijving is Zondag 2 Juni, van 11 tôt 13 uur. 2) Een 4dc trap wordt gesticht, om goed Fransck te leeren, voor hen die een degelijk examen zullen afleggen, welk zal plaats hebben Vrijdag7 Juli, van 7 tôt 8 1/2 uur 'savends. Die deaken een goed uitgangs-examen achtergelaten te hebben in den 3" trap, kunnen ditzelfde, na aanvraag, aïs overgangs-#xi men latengelden (De aanvraag kan gedaan w«rden op den i«schrijvingsdag). . 3) De lessen van 4d* trap zullen 1 maal per week zijn, telkens den Dlnsdag, om 7 uur 's avonds, en beginsen Dinsdag 11 Juli. 4) De lessen van den 3<e trap zullen aanvaig nemen Woans-dag 12 Juli, om 7 uur, (om Fransch te leeren). 5) De lessen va* 2* trap, Donderdag 13 Juli, om 8 uur, (om goed Nederlandsch te leeren). i S) De lessen van Ie trap, Zaterdag 15 Juli, em 8 uur, (om te leeren lezen, schrijven en rekeien). + Priester Daens als Vlaming Den 21 Dsc. 1894 sprak Priester Daens in de Karner zijn eerste Redevoering uit voor zijn duurbaar Vlaam-sche Volk, in 't Vlaamseh. Hierover schreef 't VOLK van Gent in zijn Nr van Zondag 24 Dec. : « Roerend en welsprekend — want niemand is wel-sprekend tenzij in de moedertaal — heeft hij het lijden en de ellende der Vlaamsche boeren en werklieden afge-schilderd, in de taal waarin zij zelven huane klachten, Tiisschien den vloek overhun onverdiend lot uitdrukken. » Tegen aile gewoonte was de Kamer doodstil en , .^dereen had de oogen gevestigd op den eenvoudigen /iaamscben Priester, die van Evangelie en Encycliek sprak en van de spoedige en afdoende maatregels, die voor den kleinen man moeten genomen worden. » Weinige Fransche redevoeringen van de uitste-kende redenaars Victor Jacobs en Frère Orban hebben meer indruk gemaakt dan de aanspraak van den Vlaana-schen Priester uit het Land van Aalst. » E. H. Daens heeft eenen grooten dienst aan de Vlaamsche beweging bewezen. » Door hem is onze taal ontzagwekkend als een verstin in het Parlement gekomen. » De kloeke Vlamingen Coremans, De Vriendt en Jan«sens hadden barsten in den dikken ijsvloer geslagen, Biaar de Vlaamsche Priester Daens heeft met den bijl het ! ijs in stukken gekapt zonder de Walen uit te dagen of te kwetseH. » Hij heeît aan de vlaamsche vertegenwoordigers der démocratie zelf den weg aangewezen, dien zij voor-taan te volgen hebben. » Eere zij den E. H. Daens ! » ... ■ A . T Alleenspraak van Tonia Wie kon oeit gepeinsd hebben dut wij zulkert wreeden tijd gingtn be-leven ! Ons Jon gens aan de Front en in 't vuur van den Oorlog I. En wij hier in 't vuur van deAngs-tigheid!.. Al 2 jaar op de Pijn bank, en moet de derde Winter van Oorlog komen, dan zijn wij alle-maal dood ! En dat enjelijk slecht weêr ! Meer als half Juni, achtereen Oilstj Kerrenis tn altijd regenen tn KMtzijn.. Ze *tgg*a dat de Musttn hlassjoor gtvin.. In dt | kersm tn dt krithtn ? Oeh, trtral I F SAMENSPRAAK met DIRK MARTENS — Daens Daens ! —- Meester Dirk. — Mijn vriend Petrus Daens.. Ge iacht zoo liefelijk bij dit woord Petrus... — Och ja, meester Dirk, in dezen tijd van gemeenzaara bitter Lijden, ik hoor zou geerne zeggen Petrus, zonder dat stijf woord mijnheer. Dat toont hertelijkeVriendschap, nooithoorde raen Ons Heer zeggen : Mijnheer Petrus, mijnheer Jacobus... 't was Petrus, Jacobus, Andréas, Bartholomeus recht af. — Cuum dixit, Daens, 't is zoo ! — En gij, meester Dirk, ge ziet gij zoo droef, zoo bedrukt ? — Och ja, mijn geliefde Stad Aalst, zoo ongelukkig; veel rijk Vok weg, al de Fabrieken stil ; met duizende Aalstenaars al twee jaar, twee jaar zonder werk en zonder winst.de klein Nee-ringdoenders en Winkeliers gansch uitgeput, zeifs goede Bur-gers, plat ten onder.. Duur leven... Ik hoorde hier zaterdag op de Markt zeggen : We zijn thuis met 9 en 18 fr. hadden wij d'ander week noodig voor Brood, voor Brood alleen.. Mijn hert gloeit van medelijden voor dat .verkzaam, eerlijk Volk Petrus.. — Meester Dirk, zegaan zeggen dat wij 't Volk opmaken !.. t — Petrus, mijn Vriend, de Wolven vereenigen zich niet, stu - | deeren en wetenschappen niet, om te verminken en te moorden l gelijk, eilaas ! hetgeleerd, beschaafd, verfijnd en philantropisch Europa ai twee jaar doet, maar als het wreed Wintert, dan ko- ; men de Wolven uit hun bosschen, woedend en sterk vereenigd. < Daarbij, daarbij, daarbij er is hier een suprema lex.... — Te weten, meester Dirk ? — Een zaak van leven of dood, mijn goede Vriend Jan De Neve erreedsin een Koraiteit van gesproken heeft : dat,... zet oon rrrnAf hanH u. • Dat de toekomst van Aalst erg be-dreigd is. Het grootste ongeiuk voor een Stad is een )nwetend,ongezond en ontkrachtigd Werk- i i i ii i I«J i i i i VWHV^..VI1V..&VOV.,U . volk te hebben. En Aalst trotteert naar dit ongeiuk. Ge leest op d'oogen van 't jong werkende Geslacht de teekens van Tering, van Anemie, van verslapping des bloeds; deopwassende Jeugd en de Kinderen kwijnen; en de Moeders !. Daens, ik weet het, elk weet het, er is veel gedaan, er is groote toewijding; terwijl veel rijke Aalstenaars gevlucht ziin in vreemde Landen zwieren en spazieren, lustig, goedkoop, ander rijke Medeburgers zijn hier gebleven en werken met opof-îering tusschen de arme menigte; de hulp is groot maar onvoldoende. — Meester Dirk, ik hoor rondom u roepen : Van waargaat 'tgeldkomen? — Mijn vriend Petrus, ik vraag : Van waar zal het later komen als er meer Hospitalen zullen noodig zijn en meer Weezenhuizen ? WAT MOET ZIJN, MOET... Ach, ik had mij een ander Aalst ingebeeld.. Mijn gedacht ? Te naasteweek in £>e Werkman. ('t Vervolgt). over Gent. 't Vleesch éersfè kà/. Citons d§^9|l),andsche Kaas 4,80 den kilo. — Selicaat om Eieren te bewaren, 1 U. dejjili^er.i^ Niemand mag daar bedelen. — Te Gent op 't Stadhuis js mij verzjekerjdi^ doof den grooten Communiké van 't Vrouwvolk, de Voeding gaat ?jjn ;ilji eetf'HwTsbôuden van 4 à 5 Kinderen, 28 fr. per week. ? js son ab moe , , rturfrl 81BBl9bnBffn9}n9013 1e)9§ .naddarl Iaqa atjb <nsjri:)Bld MlB« 13,|ifli9V a i3 <5 S, 3^ J-3 (te e 2=3:^: rS S. S-S S" 05 i*' -a N - § k" ^ ^ «s* s £ c -t ;â mgas ■ te- - » a n CD a*" ^ ^ i? ® IP S c> fr 5 S? 5s ^ H S- | ^ ® § Col ^ S ^ » § a «o a ** L o t» §• 0^ S S ~ S5. Ci •• >> o o o o o

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes