De werkman

885 0
30 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 30 Januari. De werkman. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/br8mc8sc4j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DeWerkman , . •. N. ' - tr , T+& *•- ' - » • v- . i- .- - - r AHONNEMENTSPRIJS : i! p. i>AENS IP 423to JAAIÎGANG Il Volksvertegenwoordiger, AALST y K' * 160 30 Jan. 1014, voor joej^ie -,ou; vr^iiiuc uanuoii r*,^. Mon schrijft in op aile tijdstippen des jaars. Stad Aalst. — Tooneel : «Door lever Sterk.» je£ LUISTERRIJKE VERTOONINGEN ^ Zondagen 3 en 15 Febrirri ora 5 1/2 stipt stc in het Lokaal «Volksverheffing» j voertop: DE OUDE KASSIER de Tooneelspel in 4 bedrijven door Rosier Faasen. DE GEFOPTE OOM . Blijspel in 1 bedrijf door K. Van Rhyn. ^ Her d erse m Zondagen 1 & 8 F. brun ri om 4 1/2 uren, iuis tarrijke Avondîeesten in de zaa> De Kletse » d«or de Tooneelkring « e ender^cmen» ^ Men voertop: rP] iTiistimnij! vrsii ^*éti*w» «f s»ct»l>ns drama in 3 bedrijven door Piet Van Assche. la «lut Coincdio'J 74 blijspel met zang door P. Van Langendonck. g.2 cl; w D'ander weekisbe' andeld pftikel 22 v?" de - vo Schoolwet, of de beiangnj&j .u . De vereenigde Vlamingen vroegen d?t in de j Vlaamschç Provinciën het Vlaamsch zou den , jn voorkeur hebben en aangeleerd worden tôt het ! ^ tiende jaar, dan zou men een tweede taal be- ginnen, in Vlaanderen deFr-insche Taal. ! « Eerst vast staan ■ in zijn éigen Taal, en dan ; « een vreemde raal aanleeren, datis iinea recta. ; « De ondervinding leert, dat de Vlaamsche « Scholier die sterk staat in zii eigen raal, ook het best vordert in "al anderjWetenschappen. Overal vin de Vlaanderei had men hoop en i va moed op de Stemming. De verbi iering van het Vlatmse Gesïacht zou eindigen. j « Maar de Verslaggever Woeste, die koppige j « Waal, heeft wederom ailes be Joi ven ; j « Eerst raaakte hij eenige Soep-Vlamingen op, j « Plièmmel amendement neêr te leggen, j « BteieDioaâgd | : •••-- V R 1 I NA AR ' T F R AN S C H ! 5 « VAN MARIO DONAL :o: :o:—:o: ^ « Deoude Pastoor moest dus t vveemaal -Jeen « gaan zeggen ; « Aan Judith, die zelve de aanvraag gedaan « had, op ziin Amerikaansch ; « En aan Jaak de Solvès, de brave kristelijke j « jongeling, in elksoogen 5 maal millionnair, die ; « uit reine liefde de hand had gevraag i van de « nederige en arme Violetta. « De Fortuin van den Baron beil p toc 4 à 5 « millioen. « En toch weigérde die arme Dochter. « Juffer Judith zweeg, ze zou volherden in hare liefde. met arglistigheid. Jaak de Solvès liep in éen vlucht bij den « Schilder, de ware eigenaar. « — Weet ge, Maurits, zegde hij, waarom Vi- « oletta mij verstoot ? « — Wat ! ze vcrsloot u ! — Weet ge waarom ? — Och neen ! Hij meinden erbij te voegen : wh Omdat een andere iiefde haar hert veroverd de heeft ; maar die woorden stierven op zijn tong. ve — Maurits, 't is uw scnuld ! — Mijne schuld ! Jaak, gij spreekt onrede- lijk ! ^ — Volstrekt niet ; 't is door de komedie die , gij uitgevonden hebt. S — Vriend, vriend ! 1 — Violetta weigert mijne hand omdat ze meint dat ik ben wat gij zijt : Een kasteelheer millionnair ; ze wilt van dat rijk leven niet, een eenvoudig nederig bestaan is al wat ze wenscht. Maurits trilde ; die woorden bracnten de w koorts in zijn aderen ; een voorgevoel zegde hep datjViolettajhem beininde... En de rede ( éie ze gàf aan Jaak.... „ , S. Volksvertegenwoordiger, AALST tegen dat der Vlamingen Van Cauwelaert, Del-beke, Franck, Huysmans,Vandeperre;"dan deed Woeste heimelijk werken ; voor de Stemming stond hij drijmaal recht met zijn kommando : Dat niemandder RechteiZijde voor het Amendement Van Cauwelaert mockt stemmen. Ziehier wat hij er nog bijvoegde, letterlijk : Ik aanzoek, je [convie, de Leden der Recht erzij, uitgenomen de drij onderteekenaars, tegen te stemmdn ; Waarop Doktor Van de Perre uitriep : En de vlaamsche zaak te verraden ! Terwijl Daens er bijvoegde : Zoo zijn Kiezers verraden, 't j/s schandalig ! Dan is de Vlaamsche Wet verworpen met 114 stemmen tegen 47 en 2 onth.. Bij de 47 wa ren 16 Katholieken, Moeyersoen stemde tegen Woeste, baron Bethune was AFWEZIG. Het Amendement-Nobels is verworpen met 74 st. tegen 73, 5 kloeke Vlamingen stemden tegen met Pr. Fonteyne en Daens. Moeyersoen en den Baron stemden met Woeste. 's Anderdaags is Bruyninckx, van Dendermonde komen zeggen dat hij y"(fz gestemd had.In tweede Lezing der Wet zal de Regeering een andèr Artikel moeten - voordragen. & & Die droeve stemming heeft een zeer pijnlijke | indruk gemaakt ; den 23 Januari las men in het ; katholiek Handelsblad van Antwerpen : « Dat komt ervan, wanneer men in Taal-| « kwestie niet luistert naar't Vlaamsche Volk, « en eenvoudig het oor leent aan hem die ons « eeuwig en erflijk heeft gepaloeterd, en die « nochtans de gekozene is van het Arrondisse-« Aalst. » En het Recht, Vlaamschgezind Weekblad van Antwerpen, schrijft zondag 25 Januari : « Nobels, van Sint-Nikolaas is' ditmaal de « poesjenel geweest waarvan Woeste het koor-i « deke trok. Op 't laatste oogenblik kwam hij « met een Amendement voor den dag, waarvan | « de deugdelijkhe d roemde met de woorden : | « Zoo wordt in den bestaanden toestand niets ; « veranderd. » Dit moedige Recht, dat nevens het Recht van j Plancquaert mag staan, schrijft verder : « De waardigheid van Vlaanderen ligt tegen « den grond gesineten door eigen zonen. » « Van kwade trouw zijn inderdaad. ae Volks-« vertegenwoordigers die acht dagen voor de « Kiezing heilig en plechtig de belofte aangaan <• de rechten der Vlamingen tedoen zegevieren, « en die, eens verkozen,de eerste de beste gele-« genheid waarnamen,omhun woordte slikken « en hunne Vlaamsche Kiezers den rug toe te « keeren. Zij zitten immers op de kussens, zij « wonen de bals en diners van het hof bij, zij i <• worden met eer overladen, — en dan vagen | « zij hun laarzen aan hun Beloften en aan h un « Kiezers, straffeloos, een klein kliekske brengt « hen op de lijst, en de Kiezers kunnen niet an-« ders dan voor hen kiezen... En zoo is het « weeral gekomen, dat het Vlaamsche Volk « door zijn Gekozenen VERRADEN werd. » Verders vraagt het Vlaamsch Recht : « Of de Katholieke Vlaamsche Kat'nolieke « Kamerleden, zoo ijselijk bedrogen, het recht « nietzouden hebben te zeggen : Of de Taal-« regeling in de School zooals wij die willen, « of geen Schoolwet ! » Met 8 man, en dat woord was de macht. Acht vrije Kristene Democraten zouden dat woord gesproken hebben, met kracht en aanhou-denheid ; en zoo ware Vaanderen tôt macht en verheffing geklommen. % DAENS. In Zitting van dijnsdag is de Ondervraging over den Congo voort gegaan. Ze zal nog ver-scheide dijnsdagen duren. Daarna komtde;On-dervragingDaens-Fonteyne tegen de ai te lange Diensj-uren in Spoorwegdienst. De v rage a en anlwoorden 50 de Kamer Op de vraag dat de eerste trein Aalst-Brussel langs Op-wijck onverwarnid zijn, is de antv/oord : Die onregelmatigheid gaat onderzocht worden. Op zelîde vraag door M. Rens is de antwoord : Het ordt onderzocht ; de verwarming door stoom ligt ter stu-e. w y. f > —Over de 16740 fr. 50 c. aan de klelne bediende?) «yjLîi 't Ministerie van Oorlog is de antwoord : In gevat izekte wordt ee vergoeding gegeven aan den plaatevfj-vanger. Niet een hooger bediende heeft 1,000 fr. onttfal-gen. De niet-verdeeldesommen berusten in de StaatekdS. — Over de ottomobiel-wet antwoordt de Miniater V4B Landbouw dat het aan de Kamer is haar dagorde te fijf' len. — Over den uitgang der Noordstatie te Brusg«I s Be kaartjesafnemers staan er buiten regen, wind en trok. — Over den buitengewonen dienst wegens Gent-Tej-toonstelling : Die vraag naar vergoeding wordt oni^-zocht, ofschoon er geen belofte bestaat. — Over de Post Aalst-Statie : Een ontwerp is QOUfgfi-keurd in Juli 1913, het krediet (31,000 fr.) is gestead 1914 ; de openbare aanbesteding ligt ter studie. — Over de vraag om aan de vrijwilligers met'" pttjtslg die tijdelijk in Frankrijk verbleven, hun 100 fr. uitbetegfl-baar in Oktober 1913, zonder aanvraag toe te,st«ren fs de antwoord : Wannher men hun juist adres kent worîj hen hunne premie op gestelden tijd toegestuurd. Wanq^T hun adres niet juist bekendisworden inlichtingen daar«j?i,-trent gevraaagd aan de bevoegde overheid. —'lOver de vraag : wat de oorzaak is van het vcrs^.1 der daghuren in verschillige krijgsbakkerijen des aan de machinisten betaald, is de antwoord t Daac 1$ Brussel, Gent en Antwerpen grootere voortbrengct îs ep de machinisten bijgevolg meer werk hebben, is éûî schil bilîijk. [*— Over de vraag : hoe het komt dat ploegbazef nû geen 2 fr. voor het vernachten niet meer ontvangen en âitt verschil bestaat in het bekomen van vergoeding is deaot woord : Zulks bestaat niet in het département van apaat-wegen. Waarschijnlijk bedoelt men hulplijleggers ea t$J-. leggers bij de telegraaf. — Over de vraag dat de hoofdwachters en wac&ters van groep Aarlen klagen over overdreven werkureo dat ze geen rustdag per maand bekomen, is de antwooffc Op die lijn zijn sedert eenigen tijd groote moeieSijkhad*». ook nog door het ongemeen groot getal zieke bediejKlifi zijn zekere rustdagen moeten uitgesteld worden. /jaoMffî de toesatnd het toelaat, zullen zij teruggegeven Bij normalondienet moot nicmQnd meer dan 13 ureBdi*?^'. doen. Daarom werden 34 nieuwe eenheden bij de Aarlen gevoegd. — O/er de vraag aangaande de slechte en ontbrekenle verwarming der ochtendtreinen voor reizende warkiiedàt is de antwoord : Een onderzoek is ingesteld om <!c ttOt* ge maatregelen te nemen. • raag gerichr door P. Daens aan den kttr ftti> nister t an Spoorwegen Is de Heer Minister niet van oordeel idat de zouden moeten betaald worden aan het TreinpersotraegJ; hoofdwachters [en wachters, ten minste gedarende tijdstip van het drukke verkeer 's Winters ? Das^,' Is het mijn plicht niet van Volksvertegenwoordiger k$t kermen en klagen van de Reizigers over te brenjea hoogerhand ? Zondag wederom was de eerste Treia Aat&-Geeraardsbergen voikomen onverwarmd, ijskoad 1 Mfa* belooft voor later een betere verlichting; maar is dat sirt gelijk de Gierigaard die zegde als zijn kinders kloemî van al te dun lijnwaad. Te* naaste îjaar zulien w|j zaaien. &aens, Aile zondagen worden thans op de "groep Aartei) goederentreinen in gang gesteld. Hiervan wordt zskerjm; veel misbruik gemaakt. Des Zondags rijden de ireiJMoJn des maandags zijn er geen wagens meer te vindea. is ondermeer voorgevalleu in de week van 4 tôt 1L Tweemaal is T rein 7805 afgeschaft geweest zelfs terdags en des zondags heeft hij gereden ; des maaada^f: opnieuw afgeschaft. Kan de H. Minister niet bevelen^fdes Zondags ai goederentreinen aî te schaffen, om^al het Personnel te laten 's maandags op post te zijn ? en alzoo — ta Zondagrust — met vernieuv/den moedjj.de taak asft tD vangen ? Dasks, «s ' Krisis Armosde >'■' M Groote Krisis in de Katoen-Nijverheid, overal ; Fabrieken die stil liggen, te Gent onder andere, w^ar Aalstenaars werkten ; Fabrieken die'slabakken, 4 oî 3 dagen werk ; 10 fr. per week, in plaats van 20 oî 25, terwijl er 22,75 neoih'ç iSfer week voor Man, Vrouw en 2 Kinderen, om het aUe.v»»i<-zaéelijksie te kunnen koopen. Aile Buitenwerken die stil liggen, de Kleiukaadel ^ie lijdt en kwijnt ; angst en kommer, pijnlijke ontl»efrti£ in vele brave eerlijke Huisgezinnen; ^ Wel is waar, er komt eenige verzachting door Vakvcr-eenieingen, V/erkloozen-Fondsen, doch onvoldoende; Werklieden, herinnert u steeds, dat Wotsfe en zijn twee Akkollieten gestemd hebben teg&n de vermedrdering van Hulpgeld aan de Wewç-loozen-Fondsen.Y Pastoor Vander Haegen, van Steenhuyze, zegde e,n herhaalde gedurig : Als elke Familie al het noodige rtîeÇ heeît, dan wordt het Ramp en Krisis ; Pastoor Daens wilde een vrije Kristene Volkspartij, «pn samen met de Socialisten, kloeke reddende Volkswettêg te veroveren. Daarom werd hij door de Rijke KathuM^ (Zie vervolg 4 bladz. 4 f

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes