De werkman

300 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 30 Juni. De werkman. Geraadpleegd op 25 januari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fn10p0xs4d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

*»> »--< o 2; ?> 5 su --i. O "3 î; *tf s <3 s S o ^ <U le Verkman s ^S, «v oS-r25"* ^ ^-N ^ *= S * S & 0^ Co «*»» ^ 51 §. *"§^£ § S i ^ S."4 ^ ! ï3a?;S-§ 44e jaargang ^ £308. 30 1"™ 1916 Hoofdopsteïier : Volksvertegenw. DAENS. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. BOEKEN OM FRANSCH te leeren zonder Meester, aan 10 c., aan 1 fr. en aan 3 fr. 50. Men neme nu de gelegenheid waar. . , wmaMHliBlBOi— « REEI» ! WREED ! Wat in Denderleeuw komt te gebeuren... Een Vrouw, weduwe von een Soldcat, in Sept. 1914 te Luik gesneuveld; zij'n wedum met 2 kinderkes trekt nu sedert eenige maanden 15 fr. per maand WEEZENGELD. Vrijdag te Denderlteuw, ditgeld wordt aange-slagen door den Huis meester, d'arme Weduwe moester nog 2fr. bijleggen... Weezevgeld aanslaan!... De Bnrgemeester, M. Rol-lior, moet dat niet weten. Moeders ! lioeders ! d*„yuw P^!kef %oed kunl, spijzcn, denkt toch aan zoovetl brave werkenee Moeders, die hun lieve Kinderkes moeteti zlen Honetr lijden I Aalst. Zitting van den Gemeenteraad rvaiot. ttiï 15 Vrijdag 24 Juni, 6 ure. ; A f w e z i g : De Heeren Gheeraerdts, De Naeyer en I Bostecls, die zich gezelfsmoord hebben *ls Raadsheeren; Raadsheer Doktorl Banwens en Doktor Clercq, die in I zitting treden na de ondervraging. Na lezing en goedkeuring van 't Verslag der vorige I zitfing, zegt Voorzitter Van den Berg : « M. Daens heeft de toelating gevraagd om den heer Schepene van Openbare Werken te ondervragen over de Laan aan 't Kerkhof; wiilen wedaarmeê beginnen ?. Zoo I ja, dan is 't woord aan M. Daens. ( I Raadsheer Daens staat recht en spreekt alsvolgt : « Mijne Heeren, het is mij een waar genoegen den I heer Schepene van Openbare Werken te xnogen geluk-wenschen over het Park, op zijne vraag en onder zijn I bestuur gesticht, en waarachtig een heerlijkheid voor I Aalst; gelijk wij in ons Groote Kerk het meesterstuk I hebben der heldere Gothiek, zeois ons Park een mees-terwerk der ruime, gezonde, uitgestrekte en geruste Al-I lamedas. Schepene De Wolf, eer en dank zij u ! Gaarne legde ik zelfde getuigenis af voor zijn andere openbare werken, doch rechtuit gesproken, als de heer Schepene niet gediend is met vleierij, dan zal hij het niet heuvel opnemen als ik hem vraag : Mag, kan ik u geluk ; ■ wenschen, kuntgij uw eigen geluk wenschen om de ■ elektriek-kotjes, die verscheide openbare plaatsen van Aalst zoodanig schenden dat elk zegt : ZE MOETEN WEG, zoohaast mogelijk, al moest de Stad er geld voor leenen.. Zijn die gebouwen niet een Kernel te meer bij al de Ke- ■ mels die men met droefheid aan aile kanten der Stad I ziet ?. Bij de Brug der Zuchten, monte di sospiri, nu ver- ■ dwenen, hoeveel duizende franken die afbraak gekost ■ heeft, zal Schepene Moeyersoen ons niet ;durven zeggen; I bij de krokkediljestraten aan 't Nieuw Hospitaal, bij de I Kernels aan de Ledebaan, in de plaats van dat dichter- lijk Kapellekenbeek is de baan nu afgeschavot door dien I lompen Arabischen toren. Raadsheer De Windt. — Een peperbus. Raadsheer Daens. — Bij den raziger. kemel voor Mijl-beek Kerk ; op een grond die vrij openlag, is nu een I scheeve straat met hoekhuizekes, die men zal moeten af-breken, enzoovoorts, enaoovoorts, 0. a. de talrijke kon-I kersaan Hoogevesten, Molendries, Vaart, Gendarme- riestraat en Kattestraatpoort. H En nu is Aalst bedreigd met een Kemel majordomus, H kostelijk en gevaarlijk. Al wie naar 't Kerkhof gaat zien, vraagt met schrik en angst : Hoe is 't mogelijk ! Hoe H is 't mogelijk !. De grond, van aan de Paterstot den Geeraardsberg- ■ sche Steenweg, ligt daar met een zachte helling, de H schoonheidslijn is immers de gebogene lijn, Schepene De Hert weet dit wel. (Schepere De Hert knikt zachtmoe-I dig en goedseudigj. De Ottomobielen waren gedwongen I daar een weinig langzaam te rijden, ze zagen van verre H de Begrafenissen. Opde lanen van Brussel zijn overal H zulke hellingen, 00k op den Gentschen Steenweg, sprak H men ooit die hellingen weg te nemen ? Waarom hier in Aalst, en op een verradelijke wijze ? Daags na de neêrlegging der Plans hier in den Raad, na B <4e algemeene dringende vraag tegen die Plans op te ko- . men, DAAGS NADIENbegonnen de werken voor : 't Kerkhof.. En waarom? Enkel en alleen voor d'Ottomobielen ; ze willen een pasbaan hebben ) van den Posthoorn tôt de Zeebergbrug, op som-. mige plaatsen 1 meter 50 dieper dan het onderste van den Kerkhofmuur. Dit Plan is ons opgelegd, zegt Heer Schepene J De Wolf.oî WE KRIJGEN DE SUBS1DIE NIET. Bekoorlijk zijn die 400,000 fr. hulpgeid ; maar 1 ze zijn verdiend voor dit groot openbaar werk. j Voor 't Park zal Aalst 00k een aanzienlijk hulp- { S geld krijgen; maar kan men daarbij eischen en opleggen een eeuwige gevaarlijke schending der j Stad ? Heer Schepene, heeten Raadsleden, denkt ; er wel aan, nu is 't nogtijd; aanvaard ons voor- j stel : na de eerste delving op eenige meters j breedte zijn de werken daar gestaakt; Heer Sehe- j pene, laat onmiddelijk u naar Brussel verge-zellen door M. den Burgemeester en door de Se-. nateurs en Volksvertegenwoordigers van Aalst,en , wees zeker, we zullen de noodige veranderingen hebben, met voldoening : Aalst zal verlost zijn van den afgrijslijken Kemel waarmeê | het bedreigd is.. Ik heb gezegd. ; Schepene De Wolf staat recht en spreekt als- ; 1 volgt, in goed Vlaamsch : [ Mijne Heeren, ik ben gelukkig over deze en- ; : dervraging.omdat ze doet uitschijnen de houding • van iemand die Gemeenteraadslid is : M. Daens, j - die in zijnen Werkman gedurig onwaarheden j 1 afgeeft en veniinigheden, scnreef den 28 April in ; - een opene brief over de werken aan 't Kerkhof j t die hij een archi-kemel noemde; (M. De Wolf 1 ; leest die brief voor, âlsook zijne lange antwoord ; ; in De Werkman van 5 Mei). In mijne antwoord, zoo gaat Schepene De 1 Wolf voort, heb ik aan M. Daens bewezen dat î de heeren Ingénieurs ons verplichten de Kerkhof-baan op de plaats waar de laan doorkomt, 80 - centimeters te verlagen, dat mijn aandringen en 1 ; dat van het Schepen Collegie tôt niets gebaat heeft, dat ik nogtans blijf aandringen zonder veel - hoop, dat van de Laan tôt het Kerkhof de Kerk- - hofbaan maar 60 c. helling zal hebben of 1 centi-j meter per meter, dat die kemel gemakkelijk zal , s om dragen zijn, terwijl een zaak die veel slechter , j is en waarvan M. Daens niet sprak, de zijkanten e ! van de Laaa aan Kerkhof baan, een hoogte | zullen hebben van 1 meter 50; dat ik daar groote - « verbeteringen zal aanbrengen, met de welwil- • s l lendheid der aanpalende Grondeigenaars. e j Mijnheeren, ondanks ik mij geweerdigd heb - \ dieklare en afdoende antwoord te geven, gaat 1 M. Daens voort in zijnen Werkman met beknib-e belingen vol laster en venijnige woorden, gelijk il in De Werkman van 12 Mei, waarin hij spreekt i van Kemel-Holofernus, van 19 Mei van Kemel- Weerwolf; dat hij mijn naam zal dragen zoolang ? er een Aalst bestaat; in ander nummers van De a Werkman onwaarheden, laster, venijnige aan-»- vallen, van iemand die Gemeenteraadslid is, die vumui U.UU er niemendalle van kent en zelfs naar de plans niet gaat zien. Mijnheeren, éénmaal heb ik daarop willen ajjt-woorden; maar voortaan niet meer; ik antwoord aan treffeiijke menschen, aan andere niet meer ; dat hij meer »n meer lastere : De honderden en honderden Werkeloozen aan welke ik werk geef inParken Lanen,zullen mij dankbaar blijven en als de Laan zal voltrokken zijn, zullen wij op de boomen aldaar de valsche venijnige artikels hechten, tôt schande van M. Daens en vanzijnem Werkman. (Raadsheer Eeman plakt op zijn hande*, Raadsheer De Somer grijnsmonkelt, al d'ander Raadsheeren zweeten dat ze zwijgen). Raadsheer Daens. — Mijn Heeren, mijn aan-spraakske was rijp nagedacht en gansch ge-schreven, men zal ze lezen in De Werkman, zo« zal elk kunnen oordeelen over de ongepaste, trotse, baldadige antwoord van Schepene De Wolf.. Wie had dat ooit kunnen denken !. Heer Schepene De Wolf,uw veraehtingen voor mijn nederige persoon moeten mij onverschillig laten ; wat de treffelijkheid aangaat, daarvoor : zal ik u misschlen voor de Rechtbank kunnen ! rekening vragen. Ha, ge moet vleiers en kruipers hebben !... Ge zijt nog jong in uw foopbaan, heer Schepene; i onthoudt altijd goed dat Hoogmoed ten val ; brengt. , Ge verwijt me dat ik soms mijn woord moet | herroepen.. De waarheid huldigen, Mijnheer, is ; bij ons een moedige daad. Eens gebeurde het mij ; in de Kamer dat, ik den heer Liebaert, Ministér van Financiën, woorden toesehreef die hij niet uitgesproken had; 's avonds thuis zijnde, ik b,e-merkte het, 's anderdaags bekende ik mijn onge-lijk in voile Kamer en Ministér Liebaert kwam mij d'hand drukken. M. De Wolf vergeet h«t niet in gansch uw leven : De Koppigheid is eèn slechte raadgeefster.. Welhoe, als het Elektriekkotje op de Fabriek-plaats hier algemeen betreurd werd, 'gij zegdet : Waarom hebt ge mij niet verwittigd als eraan g«-werkt werd ? Nu staan we voor een werk dat gij zelve moet afkeuren; welke pogingen hebt ge ge-daan, heer Schepene, om Aalst te verlossen vaa dien kemel ? Volgens uw woord : er tegen strij-dende zonder hoop, waart ge niet gelijk iemand die gaat zwemmen met een molensteen aan zijnen hais ? Over eenige jaren, als de Spoorbaan hier met de Statie verhoogd werd, indien een Raadsheer tegen de Konkers ware opgesteuveld, indien hij hulp en steun bij de Raadsheeren gevonden had, nooit zou Aalst voor eeuwig geschonden zijn, gelijk nu. Heer Schepene De Wolf, weigert ge nu, wat ik tfit plicht vraag : een algemeene werking tegei het huidige plan, — worden die werken voortge-zet, blijkt het later, dat aan de Kerkhof baan, dat

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes