De werkman

1070 0
25 augustus 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 25 Augustus. De werkman. Geraadpleegd op 25 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/513tt4gk6r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dr Werkman 44e JAARGANG N° 2276 25 Oogst 1916 Heofdopsteller : Volksvertegenw. DAENS. Drukkèis-Uitgevers : rRANZ DAENS & ZUSTER. A Cl Kroeskes. — Aan Vooruit. — Jr\ Cl I L De Geldziekte. — Huishoudscho-len. — Kaatsspel. Schoon, opvoerend schoon is het tafereel van de honderde kin-deren die elken dag komen noennialen in 't groot Lokaal der zwakke Kinderen... En nu het werk der kroeskes î De Kinderen die met een blikken kroesken naar School trekken en er Soep krijgen en twee malsche Mastellen.. Admirabilo. — Vooruit mag gerustzijn, De Werkman zal falen noch dwalen in de eerlijke en krachtige verdediging der Huishuurders, zonder iemand te ont-zien... Tien Blokken Borreman moest Aalst hebben. — De GELDZIEKTE.. Ach, schreef de kloeke Vlaming Davidts, Pas-toor van Drooeenbosch, bij Hal : « 1k bid God aile dagen, opdat nooit een greintje Geldziekte in mijn Priesterhert zou komen..» Niets is fenijniger en boozer dan de Geldziekte.. Wat is de Geldziekte ? Dat is zijn geld en goed bezitten, per se, niet om het te gebruiken voor zijn eigen of voor den Medemensch, maar om het te bewaren en de slaaf van 't geld te worden. Ik las onlangs in 't Stuiversmagazijn : Een arme Kunstschilder, op een Zolder-kamerke, met stokoude Moeder, Vrouw en 3 Kinderkes, met veel hoop en lust had hij een mee.sterstukje afgewerkt, draagt het bij een rijke Heer die afwezig is; zijn oude Moeder en zijn jongste kind sterven, liggen dood van honger; en daar komt de Huis-meester om qeld; zorder hert voor die armoede, zonder eerbied voorde lijken, geld ! GELD!... Met den Deurweerder en de Garnissairs komen ! Die de Geldziekte heeft, is ongelukkiger dan de armste der menschen. — Dank aan M. Mizerez zijn in vele Volkswijken huishoudscholen... Lof en dank ! Honor et gloria.. Den 28 Augusti begint een nieuvve Leergang om Onderwijzeres-sen te hebben voor de Huishoudkunde; gansch kosteloos ; in-schrijving ten 10 ure. — 'T KAATSSPEL blijtt een groote nuttige merkweerdigheid... 't Is toch zoo droef zonder werk te zitten... Vroeger de rneeste redevoeringen over de Duiven... Nu zijn de kaarten gekeerd ; ik was onlangs op den Trein en dikke 20 minu-ten werd geklapt over éen bal op de Verkensmarkt betwist. Zon-dag is 't Kaatsspel op ons Varkensmarkt baldadig gestoord door den regen.. Nogtans is er gespeeld. Herdeisem 7 sp. tegen Erem-bodegem 3 ; Hofstade 7 sp. tegen Moorsel 5 ; eindelijk Herder-sem 7 sp. en Hofstade 1. - HERDERSEM. Zondagen Maandag 3e en 4e September, Kampioenschap der Vlaanderen, tusschen Aalst-De Moor tegen Aalst De Groot ; Herdersem Moens tegen Hofstade-Van Caeckenberg ; St Gillis De Coster tegen Moorsel-Van Moesieke. 's Maandags beslissing tusschen de overwinnende partijen. Maandag 11 September, groote kamping tusschen 5 eigen mannen van Herdersem, 5 van Hofstade, 5 van Moorsel en 5 van Wieze ; namen volgen ; begin om 2 1/2 ure (torenuur). Loopende Nieuws Aan elk den vriendelijken hertelijken goeden dag ; moed en geduid, in 't wreed iijden zonder ons schuld; en door recht en rede naar vasten Vrede.. Omnia tempus habent, ailes heeft zijnen tijd.. Na Iijden ver-blijden voor die in 't eerlijk licht heeft vervuld zijn plicht... IJzer breken met zijn handen kan niemand. — In ons Ziekenfondsen van Aalst zijn 2 Huishou-dens met 11 kinderen.. Geliefde Vrienden, nu gaan wij de zoete vruchten plukken van onzen iever en op-offering voor de Ziekenfondsen.. Van uit 't eeuwige Vaderland aanschouwt Priester Daens u met oogen van dankbare Liefde. — Te GENT is een groote ten-toonstellieg van Neringen en Ambachten, te Gent, in d'Holstraat, aan de Preekheeren, tôt 31 Oogst. Vlamingen, ge moet niet vreezen voor uw Taal. De Taal is 't Volk. f") Hoe machtiger een Volk is.door On- f derwijs, door Deftigheid, door Moe- _ digheid, hoe meer de Taal van 't Volk ~—***—' geëerd en verheven wordt.. JONG WERKVOLK, nu is het de eeschikte tijd om te Iee-ren... Die geen Geleerdheid heeft, in veel beschaming leeft... Ongeiukkig zijn de menschen die niet kunnen lezen of schrijven; geheel hun leven zijn ze de LAST-DIEREN der Samenleving ; Grof vuil werk aan lagen loon.. Kruipen op den grond. . NOOIT is het te laat om zich te beteren en NOOIT te laat om te leeren. Ik ken menschen van 40 jaar die geen A voor [een B kenden en ru al zvvierig lezen en schrijven.. Ik ken er van 50 jaar, die nu nog Fransch geleerd hebben... Fructus dulces Gtleerdhe/d, zoo het schijnt, baart eerst wat zwarigheid ; Maargeeft naar weinig tijds veel vreugd en zoetigheid. — Te GENT heeft elke Inwoner, klein en groot, aile 14 dagen 1/4 kilo SUIKER. En bij ons in Aalst !! Ons 2 Afgevaardigden in Gent, weerdt u toch voor 't arme Aalst !.. Die in dezen droeven tijd zijn plicht niet kan doen voor 't lijdende Volk, dat hij zijn ont-slag geve. — Te St Joannes Molenbeek zijn op 14 dagen 39 toelatingen gegeven om te bouwen, rneestal in ae Jubellaan. - Acl mijn lieve Vrienden te BRUS-SEL en omstreken, wanneer? WANNEER PHoelang blijft Brussel gesloten ? Vriend te Assche, ik heb goed nieuws voor u uit Gent. Schrijf direkt naar de Burcht-straat en een sommeke geld zal u gezonden worden. Hoe wreed ! Die zomersche dagen en mijn Park-Du-den niet zien!. Achtereen ligt de Sneeuw er dik. — Het EVERGEM van vriend Linus ligt nu onder Ertvelde. — Een Landbouwer schrijft ons : De Rogge Oogst is een derde min dan gepasseerd jaar; de Tar-we iets beter dm de Rogge; d'Hop staat goed volgens de bemesting; over d'Aardappels is de prijs nog te geven. Indien men meer Gerstliet voor den Stal, er zou een derde meer Melk en Boter zijn. iiel Aationaa! liuïpcomiteii en de Mutualiteiten Met veel gerucht heeft hel Nationaal Hulpkomiteit in de dag-bladen laten verkondigen, dat men de Mutualiteiten, gezien hunne schoone maar ook lastige diensten, diezij reeds twee jaar aan de noodlijdende Bevolking gegeven hebben, ging beloonen, dat men ze ging ontlasten door het toekennen van eene] groote subsidie. En wanneer men nu dien communiqué leest, dan is het 'schoon van verre, maar ver van schoon; immers men bemerkt aanstonds dat men, in stede van de Mutualiteiten te ontlasten, ze zeer be-last, bijzonderlijk onze Vlaamsche Ziekenbonden. vf. Waarlijk, men zou moeten zeggen dat, wanneer men hier bij ons iets verricht, het altijd t'averecht verkregen wordt van 't geen men wil doen. B. V. aan de menschen zegt men dat ze tijdens hun leven moeten spaarzaam zijn en matig, om een appeltje voor den dorst te hebben, en wanneer zij dit doen, soms hun zelve te kort doen, om 't zij aan hun huisje te geraken, 't zij wat geld op de Spaarkas te hebben, wat is dan hunne belooning om çehan-deld te hebben naar de voorschriften '. • Hunne belooning zal deze zijn, dat, wanneer zij 65 jaar oud worden, zij deze die nooit iets gespaard hebben en soms door hunne eigene fout ten koste geleefd hebben van 't algemeen, zullen zien met aile gemak hun Pensioen krijger, terwijl aan hen die ge-zorgd en gespaard hebben, men zal zeggen dat zij het niet noo-dig hebben, dat zij welstellend zijn. Heden is't wederom't zelfde : Gij hebt de Mutualiteiten, gij die soms u te kort gedaan hebt voor uwe bijdrage in Zieken- en Invaliedenbond te kunnen betalen, wat is uwe belooning ?. deze dat uwe maatschappij waarvan gij deelmaakt, zal 60 centiemen per maand ontvangen, terwijl men voor de Huisgezinnen, die liever o-p op gedaan hebben, zal éen frank betalen aan 't Hulp-Komiteit; dus voor u, vooruitziende Werkman 60 centiemen, voor d'andere 1 fr. Wij worden door 't Hulp-Comiteit niet alleen gestraft, omdat wij Mutualisten zijn, maar nog eens als Vlaming. Immers, men betaalt per Huisgezin, 't geen dwaas is; waarom niet per Per-soon, zooals in Voeding en Werkloozenfonds ? Volgens eene sta-tistiek ten tijde gemaakt door den H. Denis, bestaan de Huishou-dens in België, uit 3,13 personen per familie. Welnu, Vrienden-Vlamingen, ziet rondom U en gij zult onmiddelijk bestatigen, dat wij hier ten minste4,50 personen hebben per Familie, terwijl er in 't Walenland nog geen 3 ten voile zijn, zoodat wij Vlamingen, maar de 3/5 gaan trekken, in evenredigheid van de Walen. 't Is te hopen dat hieraan zal verandering komen. Wat gaat onzen bloeienden Bond doen ? Wat onze Maatschappijen betreft, wij zijn te naastenbij inge-richt volgens de vragen van 't Nationaal Hulpkomiteit. Wij bren-gen al onze Leden ter kennis dat wij den Genees- en Artsenijkun-digen dienst die voorgeschreven is per familie, aanvaarden en dat wij in afwachting al onze Leden welke bij ons zijn ingeschre-ven, maar waarvan 't hoofd van 't Huisgezin bij eenen Zieken-bond is aangesloten die de voorwaarden niet aanneemt, zullen voortsgaan met den geneeskundigen dienst te verschaffen ; eerst-daags hopen wij dan de familiën eene kaart te zullen kunnen verschaffen aan onze Leden. Wij durven vast hopen dat, moesten wij later eene kleine op-offering vragen aan onze Leden, zij zich deze opoffering zouden getroosten. Het Bestuur der Christen Democratische Ziekenbonden. Uit de IVavolging Chiisti. Libéra me a passionibus mali, verlos mij van de kwade driften, et sana cor meum ab ominibus affectionibus inordinatus, en genees mijn hert van aile ongeregelde liefde ; ut intus sanatus et bene purgatus, opdat ik gezond en zuiver zijnde van binnen, aptus efficiar ad amandum, be-kwaam worde om te beminnen, fortis ad patiendum, kloek om te Iijden, stabilis ad perseverandum, standvastig om te volherden. (Liber. III, caput. V). Liefdadigheid. De Liefde in daden of in werken. — Zonder de Liefde, schreef Apostel Paulus, ik ben niets al deed ik Mirakelen. In 't hert van elken mensch is een natuurlijke Liefde tôt elk die lijdt ; erzijn menschen, die uit reir.eîi natuurdrift goed doen ; g'hebt M. Brugman, van Brussel, die 5 à 6 milli-oen gaf voor een Hospitaal ; die man ging naar de Kerk niet ; het ge-beurt dat geldzucht en gierigheid een geruststelling zoeken in godsdiens-tige oefeningen ; Eén zaak is onbetwisbaar : Dat AL de Personen in onze Kerken vereerd, Helden en Heldinnen waren van Liefdadigheid ; o. a, Carolus Borromeus, Bisschop-Kardinaal, die in Pesten Hongersnood de arme zieken ging oppa-sen, die in zijn Hoofdkerk te Milanen elken Zon-dag rondging met de schaal voor de Noodlijdenden, die in den allergroot-sten nood het goud en zilver zijner Kerk verkocht om de Noodlijders te helpen... En het Kruisbeeld dat in onze Kerken en in aile Huizen prijkt vertoont ons dit niet de Liefde tôt den Evenmensch, die aan 't Kruis stierf voor 't arme Menschelijk Qeslacht ? iUondscheiiî-SonsUfe vao Beethoven. Maakt grooten ophef in d'hooge geleerde wereld ; ik vergelijk dit ge-dicht aan een Schilderstuk van onzen De Soedeleer ; bij een eerste aan-schouwen men staat verbaasd ; een tweede zicht wekt bewondering op ; een derde, vierde en vijfde brengt in geestdrift en verrukking... Het Ge-dicht van Jef Crick, in prachtig, rijk, schoon Vlaamsch, met verhevene oprukkende gedachten, is een heerlijkheid voor Aalst ; die aan mijne gezegdens twijfelt, koope het in de Diukkerij Van de Putte (35 c) en na eene aandachtige en herhaaide lezing, hij zal zeggen : Ja, inderdaad een meesterstukje. Volksv. Daens. — VELO'S, wacht u toch van wild en woest te rijden. Te Brussel werd de Huisvrouw Maria V..., uit de rue Grand Carmes, in de rue Midi zoo wreed overreden, dat zij in St-Pieters-Hospi-taal ligt. — T'ANTWERPEN was een vrouw uit de Lange Veldstraat van huis weggeloopen. Eenige dagen later de Man ziet zijn Vrouw op straat ; na een hevige dispuit, trekt de Man een mes en brengt zijn Vronw twee mesteken toe. .GENT - Woensdaar. Sjaafken stond op 't n Veerleplaatsken. — Heden schoone dag geweest ; dezen morgen koel. — 't Zijn de Gemeentewinkels die aan Gent suiker leveren voor 2,20 fr. de kilo. — De tram kwam in Aalst met 1 man : uw toegenegen vriend Pet rus. Tôt de naaste week. Nieuws. Èskrok in 't groot Een Handelskourtier van Steenweg-VIeurgat, verkocht onlangs aan M. V., Handelaar, uit Ba-rastraat, voor 10,500 fr. Suikerij en ontving daarop 7000 fr., ('t moest een oude kennis zijn). De Suikerij blijft weg en de makelaar ook ; er zijn beëedigde makelaars, wisselmakelaars, as-surancie-makelaars, scheepmakelaars, makelaars voor huwelijken, stemmen-makelaars, die rondloopen om stemmen te winnen, hopmake-laars zijn er velen in 't Land van Aalst, van Ni-nove en Assche; nu liggen ze bijna werkeloos. Brussel. — Çlandietcnstreek. — Twee kerels boden zich bij eene vrouw aan die wol bezat in de Van Volxemlaan. Zij onderzochten deze en kochten 59 kilo. Op 't oogenblik dat de koop gesloten werJ, kwamen twee andere mannen, zeg-gende policiebedienden te zijn, de woning binnen en sloegen de wol aan. Zij verwijderden zich, ge-volgd van de twee eersten. De vrouw kreeg ver-moedens en ging inlichtingen nemen naar 't bu-reel welke de verkoop der wol regelt. Daar wist men van niets. Een nauwkeurig onderzoek heeft tôt de aanhouding van twee dezer kerels geleid. De twee anderen zullen weldra hunne makkers volgen. Aanhouding. — Ongeveer drie weken geleden waren dieven in de woning gedrongen van Mad. weduwe L..., te Ukkel, eri hadden er 8000 frank waarden uit de brandkast gestolen. De policie van Ukkel deelde de lijst der gestolen waarden aan al de policiebureelen mede. Het onderzoek leverde niets op. Het parket gelastte den heer policiekommissaris Angerhangen de dieven op te sporen. Deze is er in geluktde daders te ontdek-ken. Zij werden opgesloten. La Louvière. — Daar de werkloozen, door re-den van duurte, geen tabak meer kunnen koopen, trachten zij zich alhier rubarberbladeren, beeten en andere bladeren aan te schaffen, welke zij droogen en in hunne pijpen stoppen. Drongen. — Sedert eenigen tijd worden de dieven hier zeer stout. In den loop van verledene week heeft men van August Lippens, in Keuze, een rund gestolen dat in de weide rondliep ; bij Emiel De Doncker haalde men drie jonge varkens uit den stal. In de Assels, en naar Mariakerke toe, worden veel landvruchten gestolen. Eenige burgers zijn er reeds in gelukt de hand op die veldschuimers te leggen. Lap en vel en slasj moet ge zijn om te stelen in de Voedings-Komi-teiten.. Dit is nogthans gebeurd te GILLY, in de Walen, door 3 Leden van 't Komiteit ; ze schre-ven valsche namen op en staken 't geld in hunne zakken... Die namen zullen uitgeplakt worden. Kind verdronken met te gaan zwemmen, te La Louvière, scholier-ken Leysens, d'Ouders wonen op de Gemeente-plaats.. 't Scholierken ging onbedacht in de Canal du Centre, en geraakte in eenen draaiput a été pris dans un tourbillon. Verdronken Cyriel Schoon, 21 j. werkman in de pannenfa-briek van Aalbeke W.-Vl., ging baden, vernes* telde in den stekkendraad en verdronk. Voor 26,288fr. juweelen v/aren gestolen te Antwerpen, zilver, goud, dia-manten, bij M. Verdikt. Na veel opspeuringen is bijna al 't gesiolen goed ontdekt bij den been-houwer Van S.., een man nog jong, 25 jaar en reeds stouten dief. Bij 't gestolen zijn 2 revolvers gevonden. — Te BORDEAUX zijn groote stapelhuizen en magazijnen afgebrand door de stommigheid van den spaanschen arbeider Gonzalès Pedro, die een brandende cigaar op zakken nitraat smeet. De schade is van 5 tôt 8 millioen fr. De Spanjakker zit vast. — InNOORWEGEN zijn visch-hangaars afgebrand, door 't ontploffen van benzinne Een millioen kroonen schade ; gelukkiglijk dat de wind stille lag, of de schade ware nog veel groo-ter geweest. — In ITALIË, langs Bolonia, is een Aard-schokking geweest... 't Is nog wonder dat de Aarde het krimineel dom menschelijk geslacht niet inslikt. — ♦ . Bij den Dantist. In een groot Hollands Dorp: De Dantist, waar woont hij ? — Waar de Dentist woont. Je sla de tweede straat links in, en waar je hoort huilen en schreeuwen, daar woont de Tandarts. SOLO-SLIM gespeeld door Emiel Bogaerts, in het « Landbouwershuis. » Medespelers : M. Aug. Renne-boog, Ed. Van Hauwe, Const. Van Schuylenberg. Hartelijken proficiat ! Er is santé op gedaan ! ——♦ Practisch Nabuur : Gij wilt uw pasgeboren dochtertje < Kla-rinette » noemen ? Zijt gij muzikant ? Vader : Neen, maar de moeder heet Klara en de tante heet Nette, nu wil ik haar beiden bevredigen en het kind naar beiden noemen. Onderofficier (tôt een mageren rekruit. — Mensch, je ziet er uit als een scheurkalander op den 31e De-| cember, 4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes