De werkman

682 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 27 Mei. De werkman. Geraadpleegd op 22 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/183416tt2w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

,T*-»fefijSÈs^A■-<"'.Ç?S9«s^i; « -•, • '£ «'»•• .SÏS? 42'^ U^£- f: ' ,'>-• •-< .. i •' :$■* -, ïy ,:.■■■•. -:: ■: -■ . K\ i "%* '•' S' y» ^ r ■ Vo -"w-y> *> • ': * • ;-j ' . .< / s.~. . î.-Ï:J^ ' • - *i , ."• - •?•>-• '**- v^> r *"•<&* — • - -ct-,f ^i",- -v^.p- «n A ! l< | ? a Ç iiK j? g #% 5^5 S < 4 f? r •?» 6» \ » 1/ g /% «* ?»fî jure UUt le;y io ¥ Klâai u ;i door Italie aan fjOostenrijk-Hongarie ; te dezerl ure is 't een voltrokken feit. Italie kan 1 mil-| lioen en halî Soldaten onder de wapens bren-gj gen. * | Hoofd0pstel!er=8estu«rder : P. D A EN S-M A Y ART, Volksvertegenwoorliger. Drukkers-Uitçevcrs : FRANZ DAENS & ZUSTER. Boekdrukkerij der Werf, 2 snelpersen, goede en spoedige bedienins:, aanbevolen. De GODSDIENST is de eeuwige bron van Hoop, van een eeuwige onivankeibare Hocp, ivelke den mensch ondersteunt in zijne kampen, welke hem geduld geeft en hem aanzet tôt dapen van deugd en moed. Aartsbisschop Ireland, uit Amerika. JS.a" S-"* 2 Sa 2. <5 Çî* sa _ S s» -i » o t) Q Ci » <o —. a s ^5. °$ i §. a Ct> ^ w â Oorlog ! Oorlog Men sprak van 2 à 3 maanden, en in Augusti zal 't één jaar zijn daî ze vechten. Een jaar lang brandon, moorden, verarmen, ver-nielen en uithongeren, doenlijden. Iemand doen lijden, 't is onmenscheiijk, 't is vvreed. En wat wordt er niet geleden op de Siachvelden, dui-zenden die daar in brandenden doodstrijd liggen ; in d'hospitalen, op de treins, in de waggons derge-kvvetsten; ge îigt daar met snerpende pijn, in koorts, ongeholpen, met kogels of stukken scherpenel in uw lijf; de Doktoors gaan komen uw beenen of uw armen afsnijden of afzagen.. Wat wordt er niet aîgezien in de loopgrachten, van jonge Huisvaders die denken aan Vruuw en Kinderen; van jonkheden die hun Ou-ders, Broeders en Zusters, Geliefden hebben moeten verlaten l Wat wordt er niet aîgezien in d'Huishoudens, hoe-veel honderde duizende harten, gefolterd door dood-angst dag en nacht; dikwijls maanden lang zonder iets te weten.. Konden de slapelooze nachten beschre-ven worden, men zou iets hooren !. Honderden dui-zenden Huishoude/;s in gebrek en armoede ; veel te weinig eten, sleeht eten; gekwollen door den Honger, de arme Kinderkes die schreeuwen en krijsschen van Honger ! OORLOG ! OORLOG ! OORLOG 1 De veiiiezen zijn onberekenbaar ; voor miliioenen en miliioenen ir. poêr, om menschen te verminken of te vermoorden ; om Huizen en Fabrieken kapot te sehiefen In Handel en Fabrikatie, in Landbouw en Ambachterij, in Veeteelt, in Paarden-kvveek, in Bloemisterij en Flanterij, in ailes, in ailes, welke verliezen!. Bijna geen mensch of hij is bescha-digd door den Oorlog . Onberekenbaar ! Milliards en Billiards schade ! Dieverliest, is gerenuweerd voor lang, en die wint, is gekreveerd voor langen ti,d.. En later de verminkte gekraakte menschen ! En de Ziekten die bijna zooveel menschen afmaken als de wapens en de kanons ! Arm menschelijk geslacht, is er dan toch geen middel om u uit dien poel van bloed en van tranen te brengen tôt de groene weide van den Vrede? In zijn schoon Gebed voor deri VREDE, Paus Bene-diktus roept niet gelijk moderne Jansenit'isten, dat de Oorlog een straf is; hij oordeelt niet; maar zonder we-reldsche macht, daar staande als een andere Krisius, hij bidt en smeekt Regeerders en Volkeren, dit ijselijk bloedvergieten te staken en verklaart zich bereid tôt een Scheidsgerecht met de Republiek van Amerika of van Zwitserland. Deftige Vaderlijke werkingen ! Ondertusschen praamt hij iedereen om de Slacht-offers van den Oorlog ter hulp te komen; hij aanroept DE GOEDHERTIGHEID. Die kan geven en die ijskoud blijft, ongevoelig, welke knaging voor geheel zijn leven ! En die aan 't hoofd zijn voor Bestiering en Voeding ! In dit grool verdienstig werk moeten de Kristene Geloovigen uit munten.. Zaterdog, ik waste Sint-Gillis Brussel op 't Gemeentehuis; en daar hoorende hoe deftig de werkeloozen geholpen worden, zoodanig dat ze gebrek lijden, maar niet op 't verhongeren zitten, - hoe het Soldaten-geld regelmatig wordt gegeven — hoe omwille de nieuwe giften van 't Nationaal Komiteit • de andere giîten met verminderd worden, aan moest | ik zeggen : Welk verschil tegen Aalst!... hier 'T SOLDATENGELD ; wreed ten achter. In den Winter, 't was moeie'ijk ; j Burgemeester Van den Bergh heeft angstige dagen j beleefd; de Demokraten vroegen een Leening ; maar j Burgemeester en Schepenen waren weg; de weg en | middeien waren onbekend; eïndeîijk de behepene van | Financi' n is terug; het geld der Leening is er en aile j 14 dagen is 't een bittere teleurstelling... SCHEPENE MOEYERSOEN, j 't Volk heeft het op u; dit moet ik u schrijven voor i; uw eigen welzijn. Als gij wilt, aanstonds wordt ailes î gezuivcrd.. Welke rede van uitstel kan er zijn ? Het j gene betaald is tijdens de vlucht ? Men heeft al 6 \ maand tijd gehad voor de opzoeking. Daarbij, geeft j een bericht uit, elk zal verklaren wat hij ontvangen heeft; daarbij, men noeft een waarborg, dood of ge-) kwetst of gevangen, de Familie heeft altijd recht. Daens. | Nog iets : Te Brussel wordt 't geld van 't Nationaal Komiteit voluit betaald. Om dit geld d'ander hulp ver-minderen,ware 't niet bij een WELDAAD een WAN-DAAD voegen ? De Sprintas of <1* Geest der Waarheid vraagt om te rnogen ORAKELEN IN «DE WERKMAN. » Zekerlijk, zoo dikwijls het u belieft, want er geschreven staat in de na-volging Kristi : O Waarheid die God zijt ! 't Woord is dus aan de Geest van Waarheid. « Geachte en beminde menschen, nu is het de tijd niet te vieischaren, allen die hun plicht en hun ambt verraden hebben, zullen later voor de Rechtbank van 't Volk verschijnen, nu is 't de tijd om te helpen en te steunen, edoch een ongehoorde Schaam teloosheid wil ik vast in de geheugenis prenten, namelijk dat advokaat en Gemeen-teraadsheer Bosteels, die een der eerste gevlucht is uit Aalst, en die gelijk vele anderen, uit de pjke Partijen, niet meer naar Aalst omzag als naar de Slaapmuis van den ouden Turk, dat hij in Aalst voorgesteld is als Bcstuurder van 't Armbureel !!!??? Hem willende zeggen : Kom terug, om den Armen te regecren, men zal u met eer en glans inhalen... En zoo zou het geweest zijn, zonder de drij Raadsheeren der Demokraten die de Zaal verlieten, terwijl Schepene Moyersoen naar de Groete ! Markt liep om Baron Bethune te halen, die daar wandelde, zoodat de | Comparanten, in plaats van 'ne man meer te tellen, om te kunnen geldig I stemmen, 2 mannen te kort kwamen. Aalst nooit kunt of rnoogt gij die | palidonie vergeten. INaamlooze Vennootschap tôt bereiding van Melkprodukten « Il O L L A N O I A > Bergemeerschestraat, 20, Aalst Levering aan huis tvvee maal daags van Melk, Boter en Eieren. Gepasteurizeerde voile Melk in verzegelde flesschen. Bij zonder aanbevolen voor Kinderen en Zieken. Flesch 1 . Liter fr. 0,30 • » 1/2 »■ « 0,15 * Gepasteurizeerde voile Melk I "per liter uitgemeten 0,24 j. » 1/2 liter » 0,12 Roomboter, fijnste lavaliteit > pakies r % kl!° J P"js 0,75 «n 1,50 l Aile dagen versche Eieren. Onze artikelen zijn gegarandeerd : zuiver, versch en van j | prima kwaliteit. " ! Wvj maken er u attent op, dat al onze Melk gepasteurizeerd , j is, dat wil zeggen, behandeld volgens demethode van den be-kenden Dokteur Pasteur, waardoor allé schadelijke microten gn bakterien vernietigd worden. $ I F^auw-bericht ï Maaodag aanstaande, 31 Mei, om 7 1/2 ure, zal in de KERK VAN ONZE • L'EVE VROUW BIJSTAND, te Aalst-\ Mijlbeek, de Zielmis opgedragen worden tôt lafenis der ziel van wijlen F. DE ; MOOR en Jan JANSSENS, in leven 5e-i den der Maatschappij « De Nieuwe Mei-\ boom. » Dit bericht iient tôt uitnoodiging ï aan de talrijke vrienden en kennissen. f jSchromelljke Coii¥oi~ramo ! In Sçhotland, Zaterdag mor-[ -gend rond 7 ure. I E&) fr-ein met Soldaten | Rond Ce 6oo. \ In botsing gekomen n et een | andere Reizigers trein. j Zaterdag avond had men reeds f 83 lijkcn Men vreest dat er loo 1 dcocten zullen zijn en veel ge-kvvetsten. Terwijrroen aan 't rèd-den was, geraakten de veronge-lakte Treins in braud, en 't poer cntplofte. Ge kunt denken ; welk wreed taferee! en welke tortuur! Voorde M de Burgemeester De Bruyn weigert't Soldatengeld aan allen die gereformeerd zijn voor ziekte. Dat is tegen de Wet. Die Soldaten hebben recht zoowel als d'ander. Zondagrust Zondag Sjnxen, 6 ure 's mor-gends uit mijn Park tredende, het eerste dat ik zag, was 'ne man die werkteop zijn land... Hoe dom en hoe stom !... Het eerste en oud-ste gebod der Wereld : Den ze-venden dag zult gij rusten ! is de grootste weldaad voor 't menschelijk geslacht ..Zonderdit gebod men deed werken tôt "de | werkmenschen erbij vielen. En >; er zijn menschen die cieze weldaad | onder hun voeten trappelen !... 1 De ware liefde is sen bron j Een onuitputbare levensbron, 1 Hoe meer zij geeft, i Hoe meer zij heeft, \ Hoe meer zij heeft, | Hoe meer zij geeft. ^ — Een landbouwblad verzekert dat ce een eenvoudig middel bestaat om gedt^ rende verscheidene dagen melk versch houden en te beletten te keeren. Mea moet er maar een stuk wortel van wlldea ramenas in leggen. Men riskeert niet bij het te beproeve», 45e Jaarsaniï. 2,7 Mei f 015. ^ ^ N° M! 5.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes