De werkman

644 0
15 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 15 September. De werkman. Geraadpleegd op 07 juni 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vh5cc0w031/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

44e JAARGANG N° 2279 15 September 1916 Hoofdopsteller : Volksvertegenw. DAENS. Drukkers-Uitge\ eis : FRANZ DAENS <5 ZUSTER. Ziekenfondsen ■ Familiedienst Aalst, September 1916. Geneeskundige Beroepsvereeniging der stad Aalst Mijnheer, Wij hebben de eer UEd. te laten weten dat, ingevolge eener beslis* sing genomen door de] Heeren Dokters, leden van de Geneeskundige Beroepsvereeniging der Stad Aalst, volgenden brief is overhandigd ge-worden aan al de Maatschappijen van Onderlingen Bijstand onzer Stad : « De hierondergeteekende Dokters te Aalst, hebben de eer UEd. te » berichten dat van heden af, de vroeger aan uwe maatsohappij gehech-» te Geneesheeren hun ontslag indienen. » Hierdoor willen zij aan uwe Leden en aan hun Huisgezin den vrijen » keus van geneesheer verzekeren. . ?» > Aanvaard, Mijne Heeren, de verzekering onzer ware achting. » (Geteekend) : Dr Bauwens, Dr Wauthier, Dr De Clercq, Dr Van de » Velde, Dr Herteeant, Dr Daelman, DrJ. Schelfhout, Dr Ed. Schelf-» hout, Dr Ranson, Dr Hoorens, Dr Bolle. » Het zou ons groot genoegen doen, wildet gij bovenstaand schrijven in uw geëerd blad opnemen. om zoodoende de voile ruchtbaarheid te ge* ven aan eenen maatregel die de vrijheid en de waardigheid der Zieken zoowel als die der Geneesheeren handhaaft en verzekert, Aanvaard, Heer Opsteller, met onzen dank, de verzekering onzer hoogachting. De Leden der «Geneeskundige Beroepsvereeniging» der stad Aalst Den lleere Opsteller van het dagblad De Werkman, T/S Dit goed en kloek besluit een groote Weldaad is voorgeheel de werkende klas... Eer en Dank aan 't Geneeskundig Korps van Aalst! Ziekentondsen <ier Christ. Volkspartij Al onze Huishoudens hebben verleden Zondag hunne Familie-dienstkaart ontvangen. Met deze hebben wij de eer al onze andere Leden, waarvan het hoofd van de Familie bij eenen anderen Ziekenbond is aan-gesloten, te melden dat zij nog voorloopig den kosteloozen Ge-neeskundigen dienst kunnen genieten, doch verplicht zijn bij een der volgende Leden oin een bewijs te gaan voor Geneesheer en Apotheker: Jan De Neve, 24, Lange Zoutstraat; Henri Matthieu, 19, Sint Kamielstraat; Eng. De Roeck, Ledebaan 3; Jozef Hanssens, Gent-schestr. 41; Jan De Cock, ouden Dendermondschensteenweg 65; Willem Van der Borcht, Bergemeerschestr. 7; Louis De Backer, Scherreveldstr. 39; Karel Van Holder, St Jobstr. 19; Georges De Neve, St Jobstraat; Kamiel Rimbaut, Gentschesteenweg; Jan De Beul, Verwerijstraat, 13. Wij herirneren bij deze dat al onze Leden zooals vroeger, de vrije keus hebben van Doktoor, 't is tezeggen al de Doktors der Stad en den heer Doktor Van de Maele, Moorsel, alsook den Tandarts heer Neefsen zich bij de volgende Heeren Apothekers mogen aanbieden voor hunne Geneesmiddelen : We Bonner, * Bisschopstraat; De Valkeneer, Esplanade ; Ghysselinckx, Mo-lenstraat; Quintyn, Korte Zoutstraat; Van Caelenbergh, Leopold-straat.Zondag 17 dezer, zal er op de Vergadering, welke zal gehou-den worden om 8 uren (torenklok), breedvoerig uitleg gegeven worden over de werking. Dat iedereen dus de Vergadering bij-wone. Het Bestuur. EtritH JiT HET KLACHTEN-COMITEIT acht het noo- ULiiliuii m. djgaanhet publiek de volgende punten van het Règlement te herinneren : 1° De huisgezinnen of personen, gedurende den Oorlog uit een andere Stad of Gemeente te Aalst gevestigd, kut nen van den Stedelijken Onderstand hoegenaamd niet genieten. 2° De personen. sinds 6 weken geen onderstand genoten hebbend, moeten zich opnieuw Iaten inschrijven, Brusselschestraat, 61, iederen dag van 10 tof 12 uren 's voormiddags, indien tengevolge van verminde-ring hunner Inkomsten, zij denken meer recht te hebben op onderstand. 3° De sommen, als straf of voor andere redenen afgetrokken van Militie- of Werklooiengeld, zullen als inkomsten bijgerekend blijven voor het toekennen van den Onderstand. Het Klachtencomiteit. Aalst Vrijdag. 't Verloren Kind Aan 't Kerkhof. In Sint Martenskerk. — Am-bachtschool. — Beroepschool. Vrijdag 8 Sept, na den noen, ik doe mijn wandeling langsheên den Dender; boven de Zeebergbrug, er staat veel Volk aan beide Oevers, in de Vaart staan verscheide mannen op een Ponte, ze visschen naar iets, met sterke ijzeren haken ; aile oogen volgen met aandoening; die werkingen gebeuren door 't Stedelijk Be stuur, naar 't verloren Kind FRANSKEN D'HAESE ; d'Ouders wonen op d'Houtmarkt, nevens M. Barrez; alierbraafste werkende mensclen; van hun 9 kinderen zijn er 6 dood ; Fransken is het jongste der 3 die nog thuis zijn; Fransken, een uitverkoren braaf, verstandig kind; Zondag 3 Sept, na 2 ure, hetgaat spelen met ander kinderkes; rond 4 ure het is nog niet thuis ; Vader D'Haese gaat zien aan Zeebergbrug, hoogerop; Fransken is aan den Avenu gezien geweest; gezocht, gevraagd, als 't avond werd, bij de Policie gegaan; samen gezocht rondden Avenu,in degrach-ten en beken, in 't Park, in^Osbroek, overal; vruchteloos ! Den nacht overgebracht zonder hun lief Fransken in huis... 's Ander-daags gezocht, gevraagd, vruchteloos; ge kunt denken hoe die Ouders dag en nacht gepijnigd zijn door alierhande wreede ge-dachten; Fransken had een grijs vestjeaan, wit en zwart karro-broek, lange zwarte kousen en zwarte schoenen.. Onmogelijkte beschrijven op welke wreede pijnbank de goede Ouders liggen.. De Policie heeft haar uiterste best gedaan, waarvoor Dank; elk is ermeê bekommerd... Indien men toch iets wist ! maar niets 1 niets 1 -- Aan 't Kerkhof! De Kerkhoîbaan is gesalveerd, met veel onkost, maar 't omliggende ?.. Er zijn diepten gegraven van 1 meter 60... Wacht u, zegt de wijze inan, wacht u van woorden zonder nut... Alea jacta est; 't lot is daar geworpen, de toekomst zal léeten; doch in ailes raad na daad komt te laat.... — In SINT MARTENSKERK, drii luisterlijke hemelsche dagen geweest voor Ons Lieve Vrouw van Lourdes; aandoenlijk en opvoerend; die in deze dagen van treurige weedom en droefheid uit de Kerk blijft, verliest Zielentroost en Zielsvreugd'e.. Veel Volk uit^de drij Parochiën.. Een uur voor den dienst geen stoel te krijgen,' in de Gebuurte moeten loopen, nooit was de hooge Outaar zoo schoon versierd; Pastoor Redant heeft gepreekt gelijk vroeger Pastoor Collin; een Processie gelijk te Lourdes met aanroeping; aandoenlijk Volksgezang; doch er zijn er die te nijg schetterenen schreeu-wen; de Volkszang moet zacht, harmonieus zijn.. Deken Roe-landt heeft eer en dank voor zulke] geestelijke Vertroostingen en Verhefîingen aan zijn Volk; — Ik ben tweemaal in d'AMBACHTSCHOOL geweest op Schaarbeek; ruime schoon Lokalen ; verstandig zorgdragend Bestuur; ieverige en bekwame Leeraars ; teekeningen handwerk in hout, ijzer en staal; kennissen in elec-triciteit en mekaniek, hedendaags zoo nuttig om eigen Volk te hebben in nuttige vakken; voor den Oorlog had de vrije onder-steunde Ambachtschool meer dan 100 Leerlingen, meest van den Buiten, droef om zeggen, maar 't is zoo.. Werkende Jonkheid van Aalst, nu is 't een kostelijken tijd ; vergeet niet dat een geleerd Volk machtig wordt en welvarend. — In d'Onderwijsstraat is een vrije Beroepschool door de Damen van Maria ; na de lagere School de Vak- en Beroepschool. In de Beroepschool voor jonge Dochters, menleert alierhande Handwerk,'t Boekhouden, 'tSnel-schrijven, 't mekaniekschrijven, voor eigen Handel en 't beklee-den van plaatsen. In Amerika zijn Beroepscholen bijna in aile Dorpen. - — — — . i . » . r» r . -h<— ^ — M —M — iw-■ — ■" Ons Ezelken van Saffelare (op 't Veerleplastsken te Gent) — Hoe is 't, braaf Ezelken ? — Altijd even droef, 1-han, overal waar ik gB, 't zijn droeve lange, .scherpe gezich-ten, en veel mansvolk niet geschoren. — En uw Meester, Sjaafken ? — Mijn Meester, i-han, ge ziet hem daar — Mijn Meester, staan aïs een krokkedilje. — Maar, Sjaafken, hoe oud zijt ge wel ? — Hoe oud? in de wereld der Ezels zijn geen Almanakken, maar ' overtijd, I-han, 't is al lang geleden, mijn Meester wilde mij verkoopen, : volgens hem was ik dan tien jaar, en nu ben ik nog altijd 10 jaar, I-han I Maar als een Ezelken iets mag vragen ? > — Waarom niet, Sjaafken, de vraag is vrij... 1 — Ge zijt mij, I-han, zoo vriendelijk? — Och, Sjaafken.. ; — Wie zijt ge toch, I-han ! mag ik weten wie ge zijt ? I-han ! — Sjaafken, ik ben-ik Volksvertegenwoordiger Daens van Aalst.. , — I-han !. Volksvertegenwoordiger ! wat voor 'ne stiel is dat ? — Sjaafken, er zijn er alzoo 178 in ons Land, die in den naam van de ' 7 à 8 millioen menschen, klein en groote, bijeenkomen om de Wetten te ' maken.. — De Wetten te maken.. I-han; in de wereld der Ezels is maar éen Wet en die Wetblijft altijd dezelfde... I-han !.. En uw werk is altijd nieuwe Wetten te maken ?. — Ja, Sjaafken, gedurig, gedurig ! — Dan zullen er, I-han, op den duur zooveel Wetteu zijn als Men-1 schen... Volks-ver tegen-woordiger, I-han ! — Ja, 't rijk Volk noemt dat in 't Fransch : Membre de la Chambre; Député. — Ha... Deppeté.. I-han, deppeté... Ja, ja... ja... I-han ! — Wat is er. Siaafken ? — Ha... Deppeté.. I-han, deppeté... Ja, ja... — Wat is er. Sjaafken ? — Vroegertijd ben ik nog aan de Zee geweest... ten dienste van rijk Volk... voor de rijke Kinderen die op ons ,eden.. I-han !_ zoete kinderkés, maar grillig en krabillig, ons karessseren en ons slaan; ik ben veel liever bij werkende Volk; en een der Papa's > werd 00k Deppeté genoemd, hij was schoon 1 gekleed, had 'ne gouden bril.. I-han, een dikke gouden ketting, I-han. een groote gouden maddolje, I-han, elk salleweerde voor 1 hem tôt op den grond. 't Was altijd : Mosjsje 1 le Deppeté.. En glj, gij ? I-han ! — 7p.p het maar. Siaafken ! — agg net maar, pjaaiKen i — Ge zijt, I-han, niet beter gekleed als mijn meester.... — Sjaafken, dat komt, omdat ik in de Kamer zit voor 't klein wer- 1 b-Atirîf» Vnllr vnnr H'nrmp tnpncrlipn It 7n\ » — kende Volk, voor d'arme menschen . Ik zal udat later eens uitleggen... Uw Meester gaat komen.. — Och, ja, den droeven Sukkeleer, I-han, ik voel het, hij is al een derde ver magerd.. I-han ! — Sjaafken, geen nieuws over 't kasteel verken van den Brusselschen Steenweg, beneden Bouchoutberg ? — Toet, I-han... Een kameraad Ezel van aan Meldert-Vijver hier met zijn meester overgesmokkeld is.. Dat Verken, als Boeren-Verken zeer braaf, krijgt nu als Salon-Ver-ken leelijke vuil manie-ren.. I-han, z'hebben dat ►-» non ',-ûti Vi o i 1 îrrat"» rrorrûirûti r Verken de naam van Y.en heiUgen gegeven... 1 — Maar Sjaafken, dat strijdt tegen de Religie.. , —Och, I han, 't Ezelken van Meldtrt zegde voor zijn rede : Hun Religie, de Religie van die nisse Kasteelheeren is een Bank-Religie. I-han ! [j I-han !.. I-haa iaaaan !.. Man, Vrouw en 5 Kinderen dood ! Ja, 't is verschrikkelijk; te Meirelbeke, bij Gent, op de Heide, Gontroodsche Steenweg, woont de Familie Frans De Vogelaere, landbouwer en bloemist; er was een deftig Broodgewin, zelfs ; kleinen welstand, maar door den Oorlog was dit Huisgezin, gelijk duizende andere, uitgeput, ja in armoede gedompeld. Don-derdag van d'ander week werd elk onpasselijk in die Familie ; ! daags nadien stierf de oudsfe Zoon; maandag moest de Vader i naar 't Hospitaal; opvolgentlijk werden de Moeder ziek en d'an-t der kinderen; Doktor D'Haenens meesterde met al de kracht der ■ Geneeskonst; vruchteloos; de Moeder en al d'ander Kinderen t stierven weldra, de Vader alleen leefde zaterdag nog in 't Hospi-; iaal.. 't Park et is ter plaats geweest; de lijken zijn ontgraven... [ Wat mag dat toch zijn ? Is 't vergiftiging door d'een of ander j spijs ?.. Men denkt neen: wat mag het dan zijn ? ; — Boeken om Fransch te leeren zonder Meester. Nieuws. — T'Assche, Asbeek, zijn bij Van den Borre 50 kiekens gestolen, den Haan en al den Ajuin. **— Te Ham, ook kanton Assche, werd bij boer Helpers een paard gestolen, om 't paard in goei compagnie te brengen, gingen de dieven bij een andere Landbouwer een karre pikken. Dieven op 't Dak. f'In Schaarbeek, Brussel, Rubensstraat, nabij 't nieuw Stadhuis, waren dieven in een rijk on-bewoond huis. Als de policie het huis binnen liep, de twee dieven die er pratikeerden, namen de vlucht naar het dak ; twee agenten volgden ; een der dieven zat achter een groote schouw ; een agent greep hem vast, maar de dief spande al zijn krachten in om den agent in de diepe ruimte te doen vallen, gelukkig dat de tweede agent zijnen kameraad kwam verlossen. Zoo werden de twee dakloopers geschabernakt, zijnde Louis B... en Henri Bl... Hoog klimmen, diep vallen. Brussel. — Een wreed ongeluk is voorgevallen op de Emiel Bockstaellaan. Het 8 jarig jongentje N..., viel onder den stoomtram en werd letterlijk in twee gesneden. Het ongeluk is weeral te wijten aan de kinderen, die de trams tegenloopen om van de reizi-gers de trambriefjes te krijgen. Sint-Gillis-Brussel. — Doodelijkeval. — De heer Jules P..., handelsbediende, wonende Jef Lambeaux-laan, steunde met de ellebogen op zijn balkon. Door zich te ver over te buigen verloor hij het evenwicht, stuikte ten gronde en was op den slag dood. De onge-lukkige was slechts 30 jaar oud. Brussel. — Slachtoffer van een pick-pockct. — M. Van R..., bakker, wonende Saxe-Coburgstraat, te St-Jeost-ten-Noode, had donderdag morgend het geld weest ontvangen van zijn paard dat opgeëischt was. Op een gegeven oogenblik ontstond ar een gedrang en een pick-pocket nam van de gelegenheid gebruik om hem zijne geldtesch, inhoudende 1100 fr. te ontstelen. Carnleres. — Tijdens het onweder van zondagavond zijn dieven in de apothekerij gedrongen van M. Mahy, Statiestraat. In den winkel hebben zij zich meester ge-maakt eener som van 15oofrank, in eene schuiflade geborgen ; op het eerste verdiep hebben zij al de meu-belen opengebroken en uit eene kas eene som van 17oe frank genomen ; uit een klein koffertje hebben zij eenige juweelen en een gouden uurwerk geroofd. Bij hunne tehuiskomst zagen de bewoners dat zij be-stolen waren. Het gestolene had eene waarde van 3ooo frank. Antwerpen. — Doodelijk ongeluk. — Woensdag avond viel de genaamde Carolina De Graaff, wonende Gemeenteplaats, 18, van de trappen harer woning, met het ongelukkig gevolg dat zij eene schedelbreuk bekwam. Zij werd naar het Stuivenberggasthuis overgebracht, alwaar zij 's anderdaags overleed. Erge Koolmijnramp. 8 Slachtoffers. — In den put Le Cerisier,te Marci-nelIe-Noord, is men bezig den put die 805 meters diep is, te verdiepen. Men is reeds tôt 18 meters gekomec. Zes werklieden zijn bezig met delven terwijl twee anderen op de hoogte van 805 meter, alwaar een plan-kenvloer ligt, bezig zijn de aarde, die van de werken voortkomen, te verwijderen. Om de werklieden te bevrijden van den afval van metselwerk, want 80 meter hooger was men bezig met metsen, had men tusschen de twee gioepen werklieden eene afsluiting geplaatst, samengesteld uit zeven-tien ijzerenwegriggels, waarop men béton gelegd bad tôt eene hoogte van 80 centimeters. Daarop stond de stelling der metsers. Opeens hoorden de metsers een gedruisch onder hunne voeten. Met drie sprongen zij op de ladders en konden eene bovengalerij bereiken, terwijl een vierde, H. B. Dupont genaamd, op den plankenvloer terecht kwam. Gelukkiglijk kon hij een koord vastgrijpen en alzoo boven klauteren. Nauwe-lijks v/as hij vijf meter hoog op den plankenvloer of hij stortte in. Gansch den nacht verliep in anstige spanning. Om 5 ure 's morgends gelukte het aan vijf redders, een der werklieden, Ernest Prince, van Dampremy, welke tusschen riggels en aarde Iag, te verlossen. De ongeluk-kige gaf een half uur later den geest. Een ander slachtoffer kon rond 8 1/2 verlost worden. Deze leefde nog. Het was de genaamde Maurits Bosmans, van Montig-nies-sur-Sambres. Hij had kwetsuren over gansch het lichaam en werd naar het gasthuis van Montignies overgebracht, alwaar zich reeds bevond Alexander Bouton, van Dampremy, die het rechter been gebroken was. De redders haalden nog het lijk boven van Léon Hembuse, van Montigny-le-Tilleul. Er blijven nog vier werklieden in de diepte. Men heeft geen hoop hun levend terug te vinden. Het zijn : Allard Valentin en Salme Remy, van Montignies-sur-Sambre. Laurent De _ siré, van Nalinnes en Vantighem L., van Mont-sur-\ Marchienne. Nadere Bijzonderheden. De volgende lijken zijn nog bovengehaald : Ernest" ! Jozef Prince, geboren te Limai de j 20 September 1879, ' gehuisvest te Dampremy ; Désiré Laurent, geboren te Nalinesden 22 September 1889 en daar gehuisvest; ' Van Tigem Louis, geboren te Doornijk den 14 Juni ' 1880, wonende te Mont-sur-Marchiennes ; Valentin-s Emiel Allard, wonende en geboren te Montigny-sur-Sambre den 7 Oogst 1874 ; Remy-Désiré Salme, geboren te Mont sur-Mai chiennes den 25 December 1875, ; allen gehuwd en vaders van kinderen, en René-Arthur r Hembise, ongehuwd, geboren te Mont-sur-Marchiennes. Deze lijken werden naar hunne wederkeerige r woonsteden overgevoerd. a Goed, deftig, Op de laan Park-Kerkhof gaan Werkmanstui-\'T nen komen. Men schrijft fin bij M. Van de Velde, Stadhuis, oude Salon-Pierre. Over dit besluit eer en dank aan Schepene De Wolf.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes