De werkman

1050 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 25 Juli. De werkman. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7s7hq3st48/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

45* •laar^sîim*. 25 «luil ! 01f>. S0 2222. Werkman K î? sr cT ««£ § ce §i ç S. *?•§ g t3 S ^ i? ïs £6 ^5. Co ^ ^ ë §■£ * S. I sag^îs 1/Ar%i/ûil i Hoofdopstei!ef-B©Jiy^&^j_^ . §« .â:jmi/u î?. « f"« Warlrman » ft~€SÈI ** VUlîVVU I P. DAENS-MAYART, Volfo»|g-- -£** Nu verschijnt voor \Koninb Freclerilc AmeliaM <*>~—ieY _ | Voor r: regels I maai 0,50 ; tfe F/'oaiv va ri Le rs Vonved, met hun 9-jarig& CDftnv7knfr\rT' : ; I * ^ * \ ! °Sin •' Zoontje Wilhelm. Iiartroerend Tafereel. g FRANZ D&ENS g > ro » J >o,g, Men tCcC met (lQn.da.cht C'P bi. 3 de iilotl eCtéÊ iSoekdnskkerij der Wer% ■ SRcJptrîien, g| Verders volgens overeenkomst /"//90 \T/i fit /I sy 10 • T./* î »t r1s%i*s* «<* ïi^\ïi-f- «ut /O -i i rJ n t- r* 1 v si~4 * »• t. . J : .5.7," 'i: t'i -t «t i ^.Tî ?«<? D®n 1-jzer j Den ijzer; De ijzer is een Rivier, kronkelend gelijk d< Leie en denouden Dender; de Vailei van der Ijzer is buUengewoon schoon en vruchtbaar allerbesten weide met malsch en sappig gra: voor 't Vee, Kouters met eerste klas vari iLand tusschen zachte hetiveîs met kloek geboomte veel Lu.sthoven en Kasttelen, de vermaarth geschiedschrijver Sanderus, die vele dagéri of Affiighem verbleven heeft, noernde de vaiie van den Ij er : Flos et F'iumen Flandriœ. De Bloem en het Merg der Vlaanderen. De ijzer stroomt te Nieuvvpoort in de Zer met de Zee-Sluizen daar open te zeiten, kar men die - aiiei ondér waterzetten ; na Nieuw poç>rt4434 zielen, -heeft men Lombartzijde 187( v 7ie^';f Sf-„ '■ ; -1 • &as- >s{êeiûtï~k\<tt Franz achte/ in October), Pervyze, waar de slag plaats had 1411 zieien ; Veurne 6,593 zie len, Mannekensvere, Jxiï zielen, Ieper 11,07( zielen. In 'die streek ligt ook Zoetenaey, een Pa roefiieken van 28Zielen.. 't is weinig.. Eilâas die schoone streek, daar eenzaam en onbekenc gelegen, is nu droevig en bioedig verraaard, di wereld door.. -, & Park van den ¥ 11 Ë 1) E . Vrede-Park! Zou die naamniet juist gepast zijn?, Park, gemaakt terwijl eik smaktè naar Vrede ! Part gemaakt, om meer Gerustheid en Vrede te brengw in Zielen en Huisgezinnen, door een deiug Broodge win, in den v,reedeii Oorîogstijd... Park van Vn dt dat aan de Nagesiachten zal zeggen de wijze Bekoœ mernis van Stads-bestuur en Voedings- Kômiteit, on Werk te versebaffen aan de Noodlijdende Bevolkins Park van den Vrede ] In de fîerinnering van geiè dene Sraarten is een geheimzinnige zoetheid... Late] als de Fainiliën zullen zeggen : W e gaan naar 't Par] van den Vrede, dat woora zal de Jaren 1914,1915, e: ... neen, och neen, dat 1916 eraf blijve,... levendig il 't geheugen brem;en. HET fÀRK. 8 \ AALST De Pians zijn gemaakt; men onderzoeke z toch wel; men late eerst de Bevolking oordet len; want eens mismaakt, 't is voor altijd !. 1 hoorde deze week zeggen : De dreef van Bui gemeestersplein veriengd ; langs weerskante Huizen op zijn Amerikaansch. Diegrond is n aan de Stad ; als bottvvgrond zal hij grool winsten opleveren. + De groote opeabare Vt erkeu Ondèraardsche goten; de Vijvers van 't Par: Reeds zij n verscheide ploegen Volk aan 't werl van 6 tôt 6, 12 uren met andêrhalf uur rus ook betaald aan 25 centiemen. 10 uren Aardewerk, voor Steêmans, aan zi ken Arbeid niet gewoon, daarbij slecht g voed; de algemeene roep is : Overdreven i buitensporig.. Ware 't niet beter 6 uren, ten hoogste met den gewonen loon der Ac debewerkers, 40of 45 e. per uur. Met den besten wil der werel piifEgKy zal ons Volk die 10 uren zw ren Arbeid kunnen uithouder H«e handelt Gent aan de Darsen ? De Bevoiking van AalHp 'adgt ook een ge : iiike vèïdeeling van 't Wèit ! , — Elf nkanlt/ zenden ons op roosachtig papic leur der L e ; droeî Bericht dat de Papieren c|zun h-', ! hebben. Dit verzwaart nogde z | " if'" '0; ' De Werkman traefit een nuttige aan>;eaair' un ; \ geven,in voile Vrijheid, buitc? '-0. .ieuws. ■ toch zoo duister en zoo verward 1 ^eOorîog is beei an . cj0rs dan vroeger, geen Veldslc^wp ^ îîcbben pjaais, niti ■ strijdt meest onder'àpn grond. i,j|ocj.4rach{en, die echti versterkté ïoiteressen zijn... Dici-'is >yi!len helpen ;n on | moeielijke taak, dat ze De Werkr'an vooitgeven en /vn • noncen aanbrengen : De Werkrffin waarborgt een eenti ! en groote Ruchtbaarheid. j OVERLI^'ïSKS De Kristenc Volkspartp van f kcmt_ te veniezer liùt~il» aSi'iga"ÎT-^tîTiT*-- de kloekmoedige Phïïemôn DE NEEF, ? bijgenaaiîid den Kuiper, wegens het Ambacht dat hij zoe behendig als raoedig vereerde. Meer dan dertig jarer ç hield hij een treffelijke herberg open op den hoek dei ■ Bergemeersche straat. Hij wasKristen Demokraat inher en ziel, vrij, verstandig en manhaftig in woorden en ir " daden. Priester Daens eerde en bemindé hem, ik ook wa; ; gelukkig hem als Vriend te mogen liebben. Van 't jaar 4i • en nog vol levenskracht scheen hij nog vele jaren in on: \ midden te ?ullen blijven, maar de c'roèye gebeurtenléser f van eirreie September schokten hem dusdanig dat di< \ moedige kloeke Manbegonte kwijîien en eindelijk he I hoofd n«erlegde, in voile betrouwen, hoop en lieide o; - zijnen Goddelijken Meester. De ohsterilijke Kroon opziji ■ Graf is zijn- deftig, moedig, werkzaam Leven, en zijm I Kinderen, aangetrouwde Kinderen en Kleinkinderen, di^ ' zijnen Naam en zijn Geslacht vereeren. De ontelbar ; Rouwstoet van M^tnsvolk die Zondag zijn Lijk volgde te | het Campo Santo is een treîfend bewijs van de zielrijk '■ deelneming in den Rouwdezer acntbare Familie, die i f hier als een heilige Plicht bevestfg en uitdruk. volksvertegenwoordiqhr DAENS. ï n'iri (& ASSGHE § ALST S J Onlangs in't oud herlevend Assohe den Trama: I v/achtende naar Aa'.st en op de muren zietida aang« i plakt : 1 Lessen over het Opleggen van Groensei en ■ Fruit, door Leeraar Betckman, van Herderserr, i1 dan dacht ik : Zulke Lessen zou Aalst ook moge hebben !... En die Wensch gaat yolbracht wojrden; T < bepinnen met 1 Augusti worden in Aalst elkenZondy ! Lessen gegeven 's voornoens oin 10 ure in t Loka ï . rr . _ • \ 7 D'Âssuranciën . | Willen ze met ? • i Of kunnen ze niet ? ! In aile gevai, er is weinig of niets te bekome f Behalve in de Populaire is overal 5o °/o { geven voor d'Eerste Communie. Voor kleinc sommekes van Sterfgevailen z i ook betalingen.. ç Maar.. al 't ander is miserabel. Er zijn er die in begin i9i6 moesten ontv; gen 5oo fr. of meer, met inoeite krijgen ze aa ! op 5o fr. In al die Assuranciën is niets c ' | geldbelang. " s. Waren zij aan den Staat of aan Vereeni^ • \ Gemeenten, er zou een hert zitten in die As 1 ranciën. BMjawjatargtMiwTffîi HIIIII « n —- *—— — Aalst-Mîjlbake Maandag Lijkdienst geweest ten 8 en half voor Camiel Polleyn, 2± jaar, gesneuveld te Pervijze, in October.. De Kerkopge. Jd van Volk, de Vaderlandsche Vlag, waar •* Lijk moefct staan; het Vadsrlands Lied treurend en mij-' -.,;rend ù:■,r o«n Offer; bijna al de anv/ezigen, ten ciep'-.te r. l'en luiord'e nietr.faar 'kken en wee- ; nen uit ^erMéd en rnedt i.uei;.. - ondag reed de 4 Doodk^ets zie ra;:Krui;. er aî.viei. — Zegt, ge-■ achte .*iiilbe!.ena: .s, : ">/t, ge;>dde Âalstenaars, zou het . f. mog-lijk zijn 'een groote Kernel te m ken, door de smalle ! scheeve straat voor't Xerkplein.. En men werkte opvrije f open grond. f .. .. - - .. > r /irj-. | l'oor àé Strijgsgevaiîgeriën in Dahschlanâ | Den 25 juni is wederom een pak opgezonden naar 167 ' Aalstersche Krjgsgevangen, om die ongelukkige Stads-■ vivr*- -tf D«?. zijn zqs£- fWldièenteederlijk ôpgemaakt met tabak, lekkernij en voedsel. De rekening tôt einde juni is zorgyuldig opge maakt : ■ Ontvangstea 1481,81 Uitgaven 852,34 Batig s'iot 629,47 De Vogrzitter : Eugène Moens-de Hase Gelukwenseh en Dank ! Een allerbeste werk.De Werkman wekt iedereen op er deel aan te nemen. Er worden ajften aanvaard voor elkemaand of voor een maal. Aile "iften, hoe klein ook, zijn dankbâar aanvaard. Dat elk iets geve. Veûl kleintjes mai:en een groot. ' 5p BEN BU1TEl\. 't Is luisterrijk om zien... Van der Schuren tegen Van de Velr'en. De Zeis legt er millioenen plat voor de Voe-ding van 't Menschelijk geslacht,.. Oogst geschoren, Winter geboren... Naamlooze Vennootschap tôt bereiding van Melkprodukten j « II OL L A.N f> i -h > Bergemeerschestraat, 20, Aalst Levexing aan huis twee maal daags van Melk, Boter en Eieren. Gepasteurizeerde voile Melk in verzegelde flesschen. Bijzorider aanhevolen voor Kindeien en Zieken. Flesch 1 Liter fr. 0,30 , 1/2 » : 4 0,15 Gepasteurizeerde voile Melk ! . per liter uitgemeten 0,24 » 1/2 liter » 0,12 Roomboter, fijnste kwaliteit in pakjes van 1/2 kilo ) » » » 1/4 » ) Aile daeen versche Eieren. , i Onze artikelen zijn gegarandeerd : zuiver, versch en -an lP' wjSÏS nattentop.dat al onze Melk gepasteurizeerd I is dat wil zeeeen, behandeld volgens de methode van den ce ' kenden Dokteur Pasteur, waardoor aile schadelijke microben en bakterien vernietigd worden. . Te bekomen op ons Buieel : -j 't Boek van Pastoor Kneipp oi het leven van den wonderbaren man, alsmede s Voor-schriften en Raadgevingen over voedsel en f; kleeding, alsook om te verkloeken en te 8enezenft7Ê 1 I door het Water. 4de uitgave, ' Jj j LEVEN VAN PRIESTER DAENS l groot boekdeel, dik papier, met Portret en Geschrift-| van Priester Daens, ('t is een boek dàt 2,50 zou fflo-ï; gen verkocht worden; per privilégié is 't nu 1 fr. ip. l" | dit Boek is beei deKronijk derKristene Volksparif,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes