De werkman

656 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 10 Maart. De werkman. Geraadpleegd op 21 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5t3fx74s5w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

44* Jaar^anf 10 Maart 1916. M" M5* #|ii «*-> uo ce *o -a : c I I g s . ; I g •*- Q> u. ^ .2 'S. •* a ♦; *-« rrj •*•* IZZ? ■2 (2 s 3 g. y •—» <L) : jd « g § .55 a 'I & I .s 11 é s ïï H o| TS .54 -w ^ C O n T5 ■<- JU o V-. O ** O o -»•» <C N ;> »-> c 5 S = < I 5 S 5 o g ^ I O. S -g >«. O CJ ïî 1 g .5? « | U, t/J > De Werkman Hoofdopsteller Volksvertegenw. DAENS. Brukksrs-Uitgevers : FRANZ DAENS <5 ZUSTER. In 't Vrede Park (Dond.trdag 2 Maart, 3 ure nunotn) — Park ! Park van Vrede ! — Mijn Vriend Daens is weemoedig, treurig, neer-slachtig'— Och, ja, geliefde Par* ; gewoneiijk, 't scboon helder weêr hemeit mij op. Ais de Lente komî, na den somberen Winter, als in een warme blauwe zonnige lucht 't jeugdig groen opflixkert, de Bioeme kesontluiken, de Vogelkes zingen, de zilveren Beek jes vliefen, dan ben ik verjongd, verfrischt, opge-ruimd. Maar nu, na 19 maand Oorlog, dat erij lijk lij-den van miiiioenen rnenschen : gebrek, arrnoede, angst, verscheuring, pijnlijke scheiding.. Park, dat 'ne raensch niet ijzersterk vas tegen 't iijden, ge zaagt er dood vallen op de sîraten. — Daens, Werkman, ik hoor hier dikwijls door 't Volk uwen Franz noemen.. Hoe is 't ermeê? — Park, rond Antwerpen ik zag hera een laatste maaî; dan ria dei. val van Antwerpen, ik liep achter hem in Oostende tan de ZeeJijken; ik zag hem niet meer, doch hoorde van een gc:wond Karabinierken, dat hij naar den ÏJzer was.. en sedertdien... niets... niets. Overles is ■ »p een Buitengemeente een brief toegekomen ik ben hem gaan lezen. Met veel nieuws over ons Soldaten stond erin dat Fra;>z Daens van Aalst nijg ziek ligt te Men zal nadere in- Iiciitingen vragen... \^aar 't is in een ander Etap, en 't wordt gedurig moeielijker om eenPasport te krijgen —fjoeciên rr. ed,Vriend Daens,houdt ..oeden moed! — Och Park, dit iracht ik te doen, doch er komen uren van lomme ni erslachtigheid.Ik tracht mij op te beuren, met goed te doen; en mijn hart is bezwaard als ik denk dat de goede voorsteilen der Kristen De-mokraten Verstooten worden Ge ziei hier aile dagen ploegen van ons Werkvolk ? — Ja, riend Daers, braaf, werkzaam, eerlijk maar deirlijk, uitgeput, ui gekleed, op 't einde van den werkdag bijna. vallen van flauwte. — Welnu, Park, ik vraag het aan U en aan ieder-een : Zou het niet veel beter geweest djn met onze voors ellen : Aile politiek dood! geestelijke en vve-reidlijke m ;cht, macht -an 't kapitaal, aile Volks macht veree ti^d voor ^'oeding en Onderwi?s; gelijke verdeeling van Plaatsen en Werk.éen soortvan Brood; Broodbons aan iedereen; elk in de Bakkerij mogen gaan die hem aanstaat. Heldnaftig vereeriig 1, in waie liefde tôt den Ev/enmensch... Oei, Park, g'hoort ook dat kanongedonder ? — Ja, dâi en nacht zondag en werkendag.. Waar mag 't nu zijn ? — Och Park, ze schieten en vechten al veel kanten, maar rond Verdun bijzonderlijk, 't is uit schrik van Verdun dat de Duitsche door Bt lgië ild n; nu staaa ze sloot aan den IJzer en wiilen met aile geweld larigs Verdun naar Parijs; 't is vvreed gelijk daar menschen kapot gemaakt worden, langs weêrskanten.. Arm, drotf, mensclu îijk geslacht BESLU1T : Oorlog en al wat boos en slecht is, is DUIVELSWERK. Vrede, liefde tôt den Evenmer sch, is Goddelijk Werk. Laat ons de Bittere Passie Kristi vereeren en aanroepen, de Moeder Gods en Si t Ji»tf te voet vallen, met de inzichten van het Pauzt iijk Ge bed opdatde gedachten van Regeeringen enVolkeren zouden veranderen en de Wereld nirainer die meer dan beesti^e Oorlogen zou moeten onderstaan. /1S-T % T Woensdag, 1 Maart, hoorde ik te Gent vragen: . is Waar, gaan al de Beenhouwerijen gesloten worden ? — Van de Vrijdagmarkt gaande naar de Burchtstraat, ge ioopt op eene herber^ : In de Hel. — Advokaat Plancquaert, Engelandgat, nabij St-Michielskerk, zal zonder fout in AALST zitdag houden den derden Zaterdag van Maart, en te NINOVE den derden Zo ida^. Elk die 't hoort, zegge 't voort. — Vrijdag 3 Maart : Zondag riskeert Gent zonder VLEESCH te zijn ; elk klaagt over de duurte en de Beenhouwers zeggen dat ze niet kun-nen voortdoen. — De Ziekenbeurs VOLKSLIEFDE heeft een ver-zoekschriît ^ericht aan den Gemeenteraad, om de toei ge voor 1915 te orit 'angen, vermits zij, ondanks 19 maanden Oorlog, nog immer baie verplichtir.-gen jegens de Leden vervult. fm?:t, Sedert 2 •- aait zijn in Gei-t, G.-ntbrugge, Le deberg en St Amands, 520 Winkels vai, Rund en Varktns'/leesch gesloten. Na 4 algemeene Vergaderingen hebben de Beenhouwers hun besluit angemeld : Gedurig s.iain Koebeesten en Varkens, op en er is een HO0GSTE pnjs van .erkoop gesteld. GEEFT ! ailes maakt het u tôt Wet ; de Aalmoes is een heilzame remedie voor al de kwalen uwer Ziel ; de Armen vragen uw Almocs als een genade ; de Qodsdienst eischt uw Aalmoes als een plicht ; God beloont ze als eene deugd. (Pater Hillegeer). IkllRl III' Nu zijn't Vv'aarlijk rond Verdun, de vreesc-\ t.ï P.ïLa_a ilf v *• Ujkste gedachten ; de Duitschers met al hun wreê kanons die er door wille,n ; de Franschen die ze tegenhouden... Een moorderij onbesclirijfbaar ; nu en dan aanvallen van voetvolk ; de bajo-netten in 't menschenbloed ! itkijkjes Sa, sa, wat gaat dat worden ! Al c koeriers afkomen met opslag van 't PI FIER. De Fransche en Engelsche Gazette verkleinen hun formaat ; de Duitsche ve hoogen den prijs... Elprice, zeggen ze ; Roomen... De Papierfabrikanten van or Land zijn ais ejusdem farine, koeke van éénen deeg. — AJU1N moet gezaai worden van 20 'ot 25 Maart. toen vô( Api il, zware grond is goed, doch hij moet malsch geweikt zijn, na de zaaiing voorzichti/i; oprakelen... Zoo zegt mij een Hovenier van Mijlbeek; en voor Groensel, Ajuin en Hop is Mijlbeek ver-i maard, van voor den Zondvloed. — ïn de groote P ipierîabriek : GOD1N van Hoei, werkte vroeger 1300 man ; nu 130 en 4 dagen j per week.— Te DENDERH UTEU gaat een Fabriek komen f van Citer, vnn Gelei en bitterpeën... Kloek, verstandig, nijverig i Volk te Denderhautem, maar zonder TRAM, 't al krank en lam. ; De Backer had groote goede gedachten voor zijn Denderhautem.. i Dat zijn geest er heersche en Denderhautem stijgt in macht en welvaart... Met ons Boomgaards en ons Volk heeft het Citerbier een groote toekomst. 1k heb Cither gedronken uit Moorsel ; de fijnste witte Wijn is niet beter. Bosmé is ook een zeer gezonde drai k. - AMERIKA : Te New-York gaat de grootste KÊRK komen der Wereld ; Sint Pieiers te Rome is 146 meters lang, Sint Paulus te Londen 110 meters, Sint Martens t'Aalst 69 meters ; de Kerk te New York /a! 167 meters lang zijn en 70,000 menschen kucnen plaatsen, ze spreken van 130 millioen, om te beginnen. DUP SCHLAND heeft laten weten aan Amerikadatde gewapen-de U ^.delsschepen zullen behandeld worden als Oorlogssche-p eri, per f as et nef as'. —W1EZE, bij Aalst, heeft een Duitsche Wacht moeten inrichten op Kruisabeel, voor Wieze-Herdersem, Moorsel-Mijlbeek-Aalst, is \ier met 'ne slag. — VREDE en stille vriendschap achtte hij het greotste geluk op aarde. — De Konin-gin Moeder van Rumenië is gepasseerd met 't pasport Fluwenza, 73 jaar, haar echtgenoot, koning Karool, isoverjaar gestorven. In 1871 slierf hun eenig kind MARIA, van dan af zocht zij haren troost in de Pojezia of Dichtkui de.— In MADRID, d'.hoofdstad van Spa* je, \sgrande revcltos geweest, door de duurte van het Brood. De Marchessé is komen kappen in de menigte... ZONDER Brood, 't is de Dood. - In DUITSCHLAND, groothertog-doin LIPPEN, de belasting op JONGMANS, die welstellend zijn; die v^ri 500 tôt 3100 mark inkomen hebben, zouden 10 % ^eta-len ; van 3100 tôt 6900 20 */0 ; 30 % boven de 6900... Rijke ge-trouwden zon ier kinderen, met 3100 mark zijn ook belast... Me dunkt zulke belasting is zalig, redelijk, rechten nbodzakel\ik. In Aalst zijn rijke Jengmans die elk jaar 10 à 15,000 fr. zouden mo gen afdokkèn... 't Ware hun geluk. Zoo zouden ze leeren geven. Een r'jke mensch die nietkan geven, is een verken in menschen-vleesch. — Sprekende van Aalst, eea Demokraat mij onlangs zegde : Mijn Broer Krijgsgevangen in Duitsc'nland mij schreef : Ik lees hier in een gazet dat M. Daens dood is, waar®m hebt gij mij dat niet laten wetes ? — SPREKENDE VAN KRIjGSGtiVAN-GENEN, een jonge Duehter onlangs zegde : Ze spreken gedurig voor de Krijgsgevangeren in Duitschland, en voor de Krijgsge-vangenen in Holla d wordt niets gedaan... WAARO.V1 ? • Ja waarom ?... Men hoort spreken van DESER-TbURS... In ons Leger zijn geen déserteurs; op d'eerste aanmaning zijn al de klassen binnengegaan; j na de geVechten rond Mechelen en Leuven zijn de Belgische Soldaten naar de Forten gezonden ; den 7 Augusti viel Luik, den 27 Augusti viel Namen ; al wie niet gekwetst of dood was, wierd , krijgsgevangen in Duitschland. in begin October viel Antwerpen, en de 50 of 60 duizend Belgische Soldaten waren ook krijgsgevangen in Duitschland, zonder den behendigen aftocht door de Legeroversten bevolen... Zou dat beter geweest zijn dan in Holland zitten of in hun Vaderland? Uit de kampen van Holland vluchten naar Frankrijk, twee ni al op zee gaan, zou Holland dat gedoog'd hebben ? En die in h ; n Land zitten, kan iemand zeggen dat het plicht is hun eigen en hun medehelpers in levensg vaar te brengen ? Bert' zat met 500 kanonniersop 't Fort Calloo ; ze zagen van verre de Bevol-kir g vluchten en blevsn op hun post. Den Vrifdag 8 October, rond 4 ure, kwam de Staf uit Antwerpen in Burgerskleeren ; ten 7 ure werden de poorten opengezet, elk moest zijn plan trekken... Elk zocht burgerskleeren... In den donkeren nacht werd gevlucht langs Doel ; nu en dan hoorde men Duitsche patroeljen ; half op Belgischen en half op Hollandschen grond zijn ze teruggekeerd in 't Vaderland Ni , 'fAUû TeSen onbermhertigè 1 1 IU V t5 Huismeesters Er zijn brave goedhertige Huismeesters, overal ; ia in meer-derheid; doch ook hartlooze wrekkige Huismeesters, die brave M mschen voor den Vrederechter bre igen om met Kinders en Meubels op straat gezet te worden. Wij moeten er ook bijvoegen dat men Huisbewoners aantreft die iets kunnen betalen en niet wiilen. Om in al die zaken een eeriijk onderzoek en reclrt te heb ben, is te NINOVE een Veieeniging gesticht met Heer Leopold Britt.jn als Voor/itter; die verceniglng, mocdig-werkzaam volgens den aard van Ninove, heeft reeds de stellige verklaring gekregen dat aan 't Werkelouzenfonds niet mag gera2kt worden.. In een artikel uit Ninove, eilaas ! ter la g Vno: dees Nr, wordt aange-haald dat de Vrederechter van Kruishoutem besloten heeft gèen enkel Werkelooze, Kteine Burger of Werkman op straat te doen zetten; ook d-3 wrekkigheid van sommige Huismeesters die aile herstelling weigeren en diedurven aanraden wat min vleesch te eten (!!??) te sparen op den koffij, de uitgaven den helft te ver-minderen enz Ninove vraagt met rede of zulke Heenn op de Maan wonen ?.. Wat zullen »ij zeggen ? Eere en dank aan aile goede Huismeesters ! Eere en dank aan de verstandige en maii-haftige Vereeniging van Ninove 1 DAENS. Paus en de Oorlog ROME 5 Maart. De Observatore Romano deett een brief mede, door de Paus aan Kardiraal Vikar Pompili over deo oorlog geschreven. De Heilige Vader herinnert aan zijne be* moeiïngen tôt wederherstelling van den Vrede en klaagt erorer dat zijn vadarlijke stem nog geen gehoor werd verleend. Intus-schen heeft zijn i-redeswooid toch een diep gehoor gevonden in 'tgemoed der Volkeren. De Heilige Vader wil nogmaals zijne stem tegen den oorlog verheffen, de oorlog die gelijk staat met de zelfmoord der Europeesche beschaving. ,% Holland laat nu den uitvoer ' 6S*' vrij voor aile Landen, mits een consent dat 15 gulden kostper 10,000 kilogr. — In de groote Steden worden de pataten gepegeld en de verkoop geregeld aan 14 c den kilo .. Die maatregel is noodig om den Hongersnood te vermijden. Te BRUSSEL is aan de Wynandstraat een kar Aardappels aangevallen ; de Voerman werd overslagen en zonder een sterke Policie-macht w^s de wagen geplunderd. De pataten waren voor 't Consulaat van Chili. — In Gent zijn Duitsche Aardappels aangekomen — Zouden in ons Land nog vele Aardappels liggen ? Plantaardappels worden door 't Land-bouwershuis van Gent geleverd aan 15 fr. de 100 kilos : Eigenheimers en Krugers. Kaalsspelen. dikken Bal, naar 100fr. Stoelen en banken voor de krijgsgevargenen. Zullen spelen : De Zutter, Rtiyssing en De Wolf, van Erpe, Schokkaert, van Erondegem, Daelman, van Hoîstade, tegen Hofman, Beygaert, Van Gaver en De Smet, van Aalst, De Ridder (bijg. Nichels), van Nieuwerkerken. — Te Nieuwerkerken Dorp, 16 April met den dikken bal, herberg A. De Smedt, 40 vooruit en 1 fr. per partij om bij 't geld te voegen ; 't geld bij d'in-schrijving ; het moeten 4 mannen van dezelfde Gemeente zijn, dus maar één ontleend man. HetBestuur. % % 1 ST Communiké over 't brood der lieawe ^ ,v generale Bakkerij : 't Is gelijk vroeger, te droeg, te nat... Tôt nu toe geen verbetering. 't Wit Brood voor zieke menachen, van M. De Valkeneer was z«et en aaage-naam ; 't Wit Brood uit de Gazometerstraat is bitter. P. S. — Door 't stelsel der Demokraten waren al de Bakkers in kampstrijd. — Aan 't schrijtwerk spaarde men loe fr. per week. Met die loofr. kon men de soep verbeteren of eea PARK-SOSP geven ; de mensnhen verdienea het daar, ge-wellig.i\ \ LBT. Z«ndaS 12 e" ZoHdag 26 Maart, om 6 ure (Torenklok), de Avondfe«6* ten der Demokraten : Een Spiegel, drama in 3 bedrijven ; Is dat komedie ?... 4 puike Muziekstukken ; plaatsen van 1,00, van 50 c. en 25 c.... Kaarten te bekomen bij al de Leden. — N. B. : Wij hopen dat de Aalstersche Bevel-king eraan houden zal deze Feesten bij te wonen ; met een kaart te nemen men geeft zijn geld aan de arme Slachloffers van den Oorlog ; EENIEDER mag GERUST die Vertooningen bijwonen, 't is zelfs met de goedkeu-ring der Overheden. — Zaturdag geen Volk ter markt ; 't sneeuwde te nijg. Van der Meersch zijn gazetten niet kon openhouden. . Een doode markt gelijk al d'ander. — Met Paschen begint het groot kaatsspel op D'HOUT-MARKT en ze zijn bezig de VARKENSMARKT te kal-seiden, zoo effen als een dorschvloer ; later komt een vloer van Ceramiek uit de Fabriek- Berchem. — Wonder der Wonderen ! terwijl ailes opslaat kan de Stadsgenoot VLASSCHAERT Mosselen en Oesters leveren aan den ouden prijs. — Donderdag6ure, zitting van den Gemeenteraad, gewone Bestuurszaken ; verkooping van 't ou4 Kerkhof. TRAMS : De eerate Tram naar Brussel is opgescherst; ook de Tram van 11,45 ure naar Gent. AALST-DIJNSD A G. — Oei, de Winter! «en dikke laag sneeuw ; de sneeuw valt voort. Raadsels en Oplossingen in ons volgend Nummer. ten Tram-ongeluk. Reeds dikwijls bemerkte ik dat er Trams zija die te rap voortrijd n, te rap voor menschen van jaren ; ik zelve ben in 't geval geweest bijna verongelukt te zijn... Nu te Brussel, madame weduwe B..., van Ukkel, Bergmanlaan, woensdag d. v. w. rond 2 ure, ze wil van den Tram staji-pen dieeensklaps voortrijdt, ze valt, breekt haar schou-der en heeft inwendige verwondingen ; 'tmoet erg zijn, want DoMoor H... haar doen voeren heeft naar een se-neeskundig gesticht. Naamlooàe Vennootschap tôt bereiding van Melkprodukteri « H O L L A N D I A » Bergenieerschestraaî, 20. Aalst svering aan huis twee maaî daags van Melk, Boter en Eleren kpa&teurizeerde voile Melk m verzegelde ilesschen. Bij zonder aanbevolen voor Kinderen en Zieken, Flesch t Liter fr. 0,30 » 1/2 » c 0,15 Gepasteurizeerde voile Melk per liter uHgemeten 0,24 » 1/2 liter » 0,12 Roomboter, fijnste kwaliteit in pakjes van 1/2 kilo ) » » » 1/4 » ) Allé dagen versche Eieren. Onze artikelen zijn gegarandeerd : zuiver, versch es vt» prima kwaliteit. Wij maken er u attent op, dat al onze Melk gepasteurlzeeri is, dat wil zeggen, behandeld volgens de methode van den be-«enden Dokteur Pasteur, waardooi elle schadelijke microbe» en bakterien vernietigd worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes