De werkman

919 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 05 Maart. De werkman. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fj29883m7w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lierMc ComuDÎe. Ouders ge zijt bij een Assurantie voor uwen Eerste Communiekant, om 100 fr. te ontvangen voor de kleeding ; door den Oorlog zijn de stortin-gen gestaakt. Hebt ge redit op de maanden-storting ? ZEKERL1JK... Voldoet de Assurancie met te zeggen : Mijn Boeken zijn toe? NEEN... 0E 8URGLMEESTERS door de Duitse Besturen aangesteld, worden ze betaald ? NEEN, geen centiem: nogthans hun Ambt is lastig en gevaarlijk. In Aalst, Burgemeester Vanden Bergh, aangesteld a!s Burgemeestersedert 31 October, heeft zich sedert dien dag gansch en geheel opgeofferd voor de Rusten de Voeding dei Stad. De Burgemeester van Aalst heeft 2500 îr. per jaar. S'e Burgemeesters : Burgemeester zijn, nlet aangenaamis in deze benarde dagen ; Veel Burgemeesters zijn mânhaftig in opofîering ; Honor et Gloria. Erzijn er velen, ieverig voor 't Soldatengeld... B e n e d e t t a. In Aalst werden Vrijdag Vier Weken uitgedeeld ; Nu nog 5 weken, en 't is effen voor d'Achterstellen. De lucht was vervuld van Dankbaarheid. Och, het menschelijk Geslacht is veel beter dan men denkt : De verkeerde gedachten komen, omdat de Ondeugd veel meer gerucht maakt dan de Deugd. Eén Ondankbare ratelt en roeteltals een hekelbert; duizendDankbare Herten in stilte loven &: danken. Sprekende van Soldatengeld, er zijn Burgemeesters en Se k retaris s. n die naar Ondeirichtingen wachten, om de Klas i914 en de Vrijwilligers te beialeu, zulke Ondenichtingen niet komen znlten, AL de Soldaten hebben recht op die vergoeding. << e " * "y a DE BURGEMEESTERS: indien er zijn, die zouden hun eigen proîijt beher-tigen of die zorgeloos zijn wegens't Soldatengeld, moeten later voor 2 Rechtbanken : Voor de Rechtbank van 't Volk en voor KAMER EN MINI S TE RIE Krachtens zijn Ambt teekent Daens ailes zorgvuloig en regelmatig aan. Daens. '«38® ^ ln dezen tijd van bittere pijnlijke Ellende, die nu de Noodlijdende bljstaan, teederlijk, die zich vernederen om de Noodlijdende te helpen en te beminnen, zullen door God Almaehtig bemind en verheven xvorden. DE BURGEMEESTERS Al twee weken komt een Huisvrouw in ons Bureel Volksver-heffing; haar Man is in 't Leger; nu woont ze te Wieze al 7 weken, doch had nog 7 weken te goed op Moorsel, en die 7 weken kan ze niet krijgen, geen loopen helpt.. Daens wil oî zal zich niet boven d'Heeren Burgemeesters zetten, doch als Volksvertegen-woordiger is hij verpiicht de werkende menschen te verdedigen. Ik heb aan die Vrouw een beleefd Briefken meêgegeven voor den heer Burgemeester van Moorsel. In dezen droeven tijd, een rijke oude Jongman, die ook achier zich sleept de lange keten zijner teleurstellingen, die geen vreugd meer vindt in eer, in feesten, in lekker eten en drinken, ach dat hij nu geve, duizenden en duizenden franken, overvloedig ; en in zijn hert zal een reine overvloedige bron van vreugd ontspringen, zoeter en aangenamer dan aile wereldsche vermaken. Gebrek aan Werk is het groot ongeluk, zonder Werk zitten en zonder Eten. Naar Holland en Engeiand gaan is geen a vans. Voor de Boeren die in Frankrijk kunnen geraken, daar zal winstgevend Werk zijn voor het planten der Beeten — Maar het best van al is Werk, hier in 't Vaderland, en dit Werk met de Winst verdeelen, zooveel mogelijk Stad Aalst. De Voeding verbetert, dank aan 't onpartijdig en ieverig Komiteit en aan de Leening van een half Millioen. De Kristene Deinocraten hadden die Leening gevraagd van over3 maand. Er was geen ander middel. — Burgemeester Van den Bergh heeft zich ge-haast den taks op de Kolen af te schaf-fen. — Aile nuttige en rechtvaardige voorstellen worden door den ievervol-len Magistraat bijgetreden. Gedurig zetelt hij in 't klein Spreek-kamerken, links de trappen op, rechts is de Poli-cie ; daar aanhoort hij elk met manhaf-tige verduldigheid. — NOOD DOET B1DDEN. ln de wreede tijden van Cholora: die sedert 20 â 30 jaren niet meer ter Kerk gingen, waren alsdan in de St Rochus-Mis ; zevonden er troost en moed. In dezen tijd van bitter lijden, niets dat meer troost en opbeurt dan de overweging van het bitter Lijden des Zaligmakers. In aile Parochiekerken wordt aandoenlijk gemediteerd, in 't Collegie na 't Lof van 5 ure, onze Stadsgenoot Pater Bauwens verrukt en verheft, verlicht en sticht de zielen door zijn leerzame en aandoenlijke Medita-tiën, kort, 30 à 40 minuten, maar in pracht-Vlaamsch ; binstdit Sermoen men zou een vlieg hooren vliegen, en elk verlaat de Collegiekerk in opgetogendheid. — Menschen, ge moet in ons Groote Kerk gaan zien hoe schoon het beeld van Sint-Josef er staat, omringd van Belgische Vlaggen. Elken morgend om 7uur,is er een Mis aan den Qutaarvan Sint-Jozef, voor 't Vaderland. — Wat de KristeneDemokraten voorstelden, namelijk dat er Geestelijken zouden zetelen in 't Voedings-Ko-miteit, is nu uitgevoerd : Al de Krachten broederlijk vereenigd om de smarten van dezen droeven Tijd te verzachten. -- Het is nu dat de BURGER1J gaat lijden; de Spaarpenningskes zijn op. In het Voedings Ko miteit is eenAfdeeling voorde schamele Noôdlijdende, met Raadsheer De Valkeneer als Voorzitter, men mag komen van 9 tôt 12 en van 2 tôt 5 ure. — De SOEP der Stad betert goed, dijnsdag 2 Maart mocht ze bijna kampen met de Soep-BORREMAN, die eerste Klas is, ge ziet, geliefde lijdende Stadsgenoten dat er neer-stig en ieverig gewerkt wordt voor U ; vele uren van den Dag worden kosteloos besteed voor U, die Opof-fering zal later zoo zoet om herdenken zijn, terwijl uw ■ 1 moedig lijden ook een 'genoegenijke voldoening zal blijven voor U allen. I Burgemeester Van den Beigh komt het volgende BERICHT te ontvangen. Met toelatin^ van de Duitsche overheid, gelast Htt Rood Kruis van Qent zich met het kosteloos verzenden van pakken aan de krijgsgevangen in Duitschland. iiQDie verzendingen zijn aan de volgende voorwaarden onder-worpen : l iDe pakken moeten worden afgegeven in het Secretariaat, St Pieternieuvvstraat, 34, te Gent. ledere krijgsgevangene kan slechts één pak per maand ontvangen.Het gewicht der pakken mag de vijî kilogrammen niet te boven gaan. Die pakken mogen de volgende voorwerpen bevatten : on-dergoed, kousen, onderbroeken, flaneelen hemden, flaneelen of gebreide ondervesten, broekenr gebreide mutsen, schoeisels, sjerpen, neusdoeken, chocolade, tabak en opschiksvoorwerpen. Het is volstrekt verboden in de pakken vvapens te steken, messen of andere voorwerpen die als wapens zouden kunnen dienen, gereedschappen die zouden kunnen gebezigd worden voor het ontvluchten der gevangenen, munitiën, ontplofbare stoffen ; levensmiddelen die gemakkelijk bederven, zooals fruit, versch vleescli, garnaal, enz. ; vochten, stekjes, geschreven mededeelingen, drukwerken en smout. Het is ook verboden burgerkleederen te zenden aan krijgsgi-vangenen tôt het leger behoorende. Een zorgvuldig onden.oek der pakken wordt gedaan ter plaats waar de gevangenen zijn ingekvvartierd, alvorens ze aan de bestemde personen worden afgeleverd. De pakjes moeten het volledig adres van den bestemmeling dragen. Ten einde het afleveren te verhaasten, is het wenschelijk zooveel mogelijk, het Belgisch regiment, de kompagnie, het batal-jon waartoe de soldaat behoort, aan te duiden, alsmede het nummer der barak of tent van den krijgsgevangene. Het verzenden der pakken gebeurt geheel kosteloos, Het bureel gelast zich terzelfder tijd met het verzenden van brieven en het opzenden van geldaan de krijgsgevangenen. HET BESTUUR VAN HET ROOD KRUIS, GENT St Pieternieuwstraat, 35. Kozijntjesrwinkel in Aa!sr Nil dat d'handen ineen zijn voor de Voeding, zou men ook niet kunnen eens zijn om voortaan broederlijk te handelen ? ' Kozijntjeswinkel houden, wat is dat ? Met 't geld der Gêmeente al de profijten gevenaan zijn Vrienden. Gelijk in Aalst voortdûurt : Om enkel éen vak aan te halen : Er is veel, veel drukwerk, en nooit ziet men onder een plakkaat de naam van Boeykens, Van den Broeck of Liebsut, terwijl zij ook niets hebben van het drukwerk der Bu-reelen. Als Raadsheer mag Daens niets willen voor zijn eigen, maar hij spreekt voor zijn Confraters die al 7 maand zonder Winst zitten. Burgemeester Van den Berghe is bereid het drukwerk eerlijk te verdeelen. i Zal men hem tegenhouden en tegenwerken ? __ DAENS. OPLOSSING DER RAADSELS. 1. STEM METZ. — 2. DE IJZER 1. Al wie nu een reisken doet Langs dorpen en verwoeste streken, 't Zij met den tram of wel te voet, Die kan van den Oorlog spreken. En wij mogen ook verklaren, Dat ME 1Z een schoon versterkte Stad Nu en in ons kinderjaren Door Oorlog veel te lijden had. 2. D'arme soldaten staan aan den dijk Voor 't Vaderland hun bloed te schenken ln 't waler en moeras en slijk Wat moet men van die jongens denken ! En mochten wij maar eens gaan zien, ja tôt zelfs den grootsten Peizer Zou verwonderd staan misschien Van 't wreed gevecht daar aan den IJZER. Frans De Rijbel, Aalst-Mijlbeek. NIEUW RAADSEL. Men gaat en rijdt op mij, en 'k moet het al verdragen; . ien onderkruipt mij zelfs en ik win niets met klagen. Doch neem mij anders op, en 'k zal u wonders toonen Van oude kunst en pracht, in God- en menschenwonen, Helaas ! wat viel ik ras, ik, rijk en fier voor dezen ! Kapt enkel 't hoofd mij af, 'k zal slechts een lidmaat wezen. Aalst. — Dag- en Avondscholen Op de Kat in 4 klessen, goed bijgewoond. Een Man van 40 jaren heeft er leeren lezen. De Tijd is kostbaar en de Qeleerd-heid is een Schat. 42e Jaargang. 5 Maart 1915. N°2201.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes