De werkman

1078 0
13 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 13 Augustus. De werkman. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/086348h901/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

n f Lars VonVed Amelia is in 't Gevang bij haren Echtgenoot. Ziji dood is geteekend ; nog 24 uren ; Ameiia gaat bij dî overgrootvader Knut, 104 jaren oud. IHoofdopsteiier.Bestuurder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. H Boekdrukkerij der Werf, 2 snelpersen, ff goede en spoedisre bedieriinir. aanbevolen IAnnoncen in « Fe Werkman » Voor 5 regels I maal 0,50 ; » » » 2 » o,75 ; » Io » I » o,7o ; » » » 2 » 1,25 ; Verders volgens overeenkomst m % ty s.-6 § CD >• *5 «-S § fb P? « 3 ÎD § If S.» 3 « £L Brief van een krijgsgevangene ¥ Jv# Gôtiingen, den 20 Juni 1915. Geachte Vrienden, Met groot genoegen heb ik uwe postkaart en 2 paks kens ont/angen. îk dank er u hartelijk om. Ik ber gelukkig te zien dat er toch nog getrouwe vrienden aan mijne gevangenis zachtheid en opwekking bren gen. Hoc zoude ik zulke weldaad met dankbetuiginger kunnen bekroonen, tenzij met eene wederdjdsche vriendschap wiens getrouwheid mijn hart vervtild. 0 ! ja, brminde Vrienden. als wanneer mijne terug komst u zal verblijden, dan zal het voor mij eene gunsi zijn aan uwe zijde te mogen deel nemen, vvant zulke vrienden vergeet men nooit. _Bijzonderlijk aan mi]nen vriend Wynands ben ik nijg verschuidigd, alzoo ook aan Madameke van 't Bazarken l Ik'noop dat al de zaken nog al goed gaan, 't is mijnen vurigsten wensch ! Voor het geen mijn bezigheid betreft. deVlaamsche zake is aan inuum virj»». Ons weekblad : « Onze i aal », een tooneel groep gevende weeklijks een feest, en onze boekerij, waar van ik schrijver ben, zijn de voornaamste uitwerKseler ervan i Zoo doende, den tijd wordt nog al snel verslind ei verwiiderd alzoo al mijne droevige gedachten. Hopende, dat wij welhaast 't gelukm] en hebbei elkaar terug te zien zooals te voorts, blijf ik in atwacr ting van wat nieuws van uwen t'wege, uw geirouw VrNogmaa!s, beste Vrienden, ontvangt allen mijn beste groeten. César. Baguet César, Kriegsgefangenen, Baraque 31, Gôtiingen (Hannover). Kriegsgefangenenzendung : M. M. Lissen, ^^^f^elgique). Dat Gazetjen der Krijgsgevangen is 't formaat van « D Wellenaar. » Qnen brief aan M. Moeyersoen Heer Schepene, j q Fama Folat, degeruchten loopen, is 't waar zijt gij noesjel en ; " foesjel, grijnzig en kattijvig, loos en boos o p Daens ? spreekt ge ; van hem te vinden, hem te valstrikken in zijn woorden ? Ach, elk heeft iets in zich van den hooveerdigen Adam ; maar s zeg eens, heer Schepene, hebt gij nooit 't Sermoen gelezen van J Bisschop Bossuet over de DOOD ? Als die groote Kerkredenaar | vraagt : Wat zijn wij hier toch ? Schepsels van eenige dagen en jaren, door ons lichaam ijdelheid en vuiligheid, dikwijls hoe rijker hoe vuilder van lichaam, door ons lichaam beneden de dieren ; maar door onze Ziel opgeheven in een reine hooge wereld, en die de Godheid kunnen vereeren door een eerbaar leven en door de Liefde tôt den Evenmensch. Daar willen wij u brengen M. Moyersoen. Gij waart weg en ge bleeft weg uit Aalst, als M. Valkeneer langs Holland en Engeland naar Le Havre trok; op zijn vraag : Als ik M. Moyersoen zie, zou ik hem vragen van weêr te keeren ? Gansch de Gemeenteraad zegde neen. Hij heeft u toch gezien, een weinig later ge zijt weêr-gekeerd ; de dondervlagen van volkswoede waren over ; het was schoon weêr geworden. Gelijk den Osbroek voor een Park, zoo j lag de Financiëletoestand geschilderd voor de Voeding. Men be- j gon 't Soldatengeld middelmatig af te korten, van de ontworpene ] Leeningen bleven Schouwburg, Kasern en Oefeningsplein in * | den hoed> a,les m°cht uitsluitend dienen voor de Voeding ; want ! p | Voeding en Volkspark zuster en broêr zijn. De daghuren voor : 1 | Volkspark ontlasten de Voeding. | M. de Schepene, deStadshulp pegelen was derhalve onredelijk i vreed , imrnersgeen centiem had men te veel uitgegeven'voor de { ■ Voeding, terwijl de hulp onvoldoende is geweest, waardoor in j onze werkende bevolking veel levenskracht, wellicht onherstel-» baar, zal verloren gaan. En de STADSKAS, heer Moyersoen, aan de Stadskas zou ik l u willen zien staan als 1 , « 3 j een En gel van milde goedheid l voor de Voeding van 't Volk, want die Voeding een Goddelijk j k - werk is ; maar ik had u willen zien aan de Stadskas als f ' 5 | een sture en strenge Gendarm j b : tegen de twee die /en en lintwormen der Stadskas, de Oligarchie ? . 1 het bestuur van eenigen, en het Nepotismus of de Kozijnt]es- w , ; winkel. ^ | In den Gemeenteraad heb ik u hooren zeggen dat d'Hospiciën w verscheide duizenden franken 's jaars kunnen sparen in verlich- P ; en verwarming ; dees jaar heb ik vluchtigde rekeningen van | ^ | Armbureel, Hospiciën en Stad nagezicn en ik durf u verzekerèn * ^ zijn, daar bij ook te winnen | ! ;■ Rust en Vrede in de Stad. Vrede in de Stad, ik c'ruk op dat woord, M. de Schepene, in de- 1 1 zen open open brief aan U gericht. Na in 1914 en 15 en eilaas misschien ook 16 de smarten en ram- j < a pen van een buitenlandschen Oorlog doorstaan te hebben, eens J | dat het hemelsch woord VREDE ons zal ontroeren, verrukken, e ' verkwikken en in zalige vreugd doen weenen, zullen we na den : Oorlog wederom boos en verscheurend tegenover elkander staan, 6 1 terwijl de Samenwerking er noodig is tegen de zedelijke kankers en lintwormen die onze werkende Huisgezinnen in smart en lijden I en Oorlog houden. De oude Daens, M. Moyersoen, heeft zeer zelden handschoe-nen aan, doch hij spreekt en schrijft met reine goedhertige inzich-; ten. Gaat het voort gelijk r.u, na den Oorlog Aalst gaat voort op en rampspoedige wegen. Voedings- en ander Komiteiten waren op \ den weg van "vrede, tôt heden, gij trekt ze weg. Hebt gij in =" ; 't VOLK van 6 Augusti het hoofdartikel niet gelezen, met uittrek-j sel van Vooruit, namelijk dat tôt heden de werken aan 't Park P ! uitgevoerd worden, ten aWeiuitevste partijdig !!?? Dat de zwarte ! rokken, (zoo beleefd is die Schrijver-Socialist uit Aalst jegens de I Geestelijkheid). Doch is de zaak eigentlijk echt en waar ? Blijft ge j Naamlooze Vennootschap tôt bereiding van î Melkprodukten •" | « H O L L A X f) I A » van , aar i Bergemeerschestraat, 20, Aalst en i Levering aan huis twee maal daags van Melk, Boter en Eieren. jker Gepasteurizeerde voile Melk in verzegelde flesschen. en ; Bijzonder aanbevolen voor Kinderen en Zieken. die Flesch 1 Liter fr. 0,30 • de » 1/2 » « 0,15 Gepasteurizeerde voile Melk ! ge per liter uitgemeten 0,24 land * liter * 0,12 zou Roomboter, fijnste kwaliteil raacj in pakjes van 1/2 kilo ) » » » 1/4 > ) Aile dagen versche Eieren. was S Onze artikelen zijn gegarandeerd : zuiver, versch en van 7oo î prima kwaliteit. ~~ \ Wij makener uattentop.dat al onze Melk gepasteunzeerd 1 "e" » is, dat wil zeggen, behandeld volgens de methode van den be-rpene j kénden Dokteur Pasteur, waardoor aile schadelijke microbec ,jn jn . en bakterien vercietigd worden. ; | Ik sta in Aalst, Stad Osbroek, vooi i; 't Park ; VOLKSPARK, ten dienste var î 't Volk, elk zal kunnen zeggen : Ik ber | kasteelheer. Dat Park is als het mijne 5 ik kan er in wandelen, er de Boomen, d« ij Bloemen, de Graszoden, de Kunstrotser 5 bewonderen naar beliefte, ik ben kasteel-| heerzonder lastof onkost... Hoe schoon! Zoover ge ziet meerschen en boomen !... Kijk eens, hoe vrolijk en vinnig ons Volk daar werkt ! Van nu af, dit Park lokl wandelaars aan, zeifs uit naburige dor-pen... Volkspark, groot Voedingswerk ! Al de daghuren hier gewonnen, bollen en : rollen in dn Siari Gp/pcrpnd wprlc ! "■> «MÎW, Ik doe mijn oogen ioe, - omvrij en ongestoord teoverwegen. Dat 5 Park legt er velen op de pijnbank, die smakken en snakken naar werk. Reeds ' zoolang liggen de lange dagen op hun 1 hert... Indien daar 600 man werk vond, » in plaats van 300, in 2 ploegen, indien s men 50 centiemen per uur betaalde, zou n het werk dei Voeding nietmerkelijk ver-licht zijn ? Met 3 fr. daags in dezen tijd, 't begint te gaan... En is 't waar wat de Socialisten van Aalst naamloos naar i- hunnen Vooruit van Gent geschreven p hebben ? Dat voor 't bouwen van 't Park D gekozijntjeswinkeld wordt, gelijk voor 't Stadsbestuur ?... Is dat waar? Het 1 ' zou niet mogen waar zijn... Een onder-zoek is noodig... Ik doe mijn oogen open. rk Elk heeft een hert voor 't Park. Een wa-te gonsken kantelt om, valt in een diepte. Pan wnrrlt het eruit gehaald. Ijl^ WU* * jl a Y t s jk —■ - C Een kaart uit Oostcamp gezonden den i 19 Juli, is hier aangekomen den 10 Oogst. | Haast en spoed is zelden goed. Uit Na-i men de zelfde groote vitess. 45' fetrgnng. 13 OoffSlîftlK. Mo

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes