De werkman

1147 0
22 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 22 December. De werkman. Geraadpleegd op 21 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1v5bc3tq87/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

44e JAARGANG N* 2293 22 December 1016 De Werkman Hc/ofdopslsiUfcr : Volksvertegehw. DAENS. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER Kerstnacht-Aaist-1847 In 1847 had Aalst «en Bevolking van 14823 Zielen... Door de rampspoedige wreede jaren : Patatterplaag, Tifus, Choiera, was de Bevolking straf verminderd; elk jaar verscheide honderde min; als Burgemesster stond hier Baron Van der Noot, Sekretaris D'Huygelaer; hun voarlaatste jaar, in 1848 werden door de 483 Kiezers elf nieuweRaadsheerengekozen en in 1849 vindt men aan- geboekt als Burgem*ester M. De Gheest en B. De Ryck, Secr. * Al» Pastoor Dcken stond hier de Aalstenaa-i E. H. Petrus De Hert, gebortig in 1771, Kloosterling geworden in d'Abdij der Premonstreiten te Drongen, bij Gent in 1790, aldaar Priester ge wijd in 1793, in 1795 uit d'Abdij gedreven, na den Besloten Tijd; in 1803 Onderpastoor te Nevele en Zele, in 1809 Pastoor te Meire, in 1816-17 Pastoor Deken van Sint Martinus in Aalst, overlede in 1851, beroemd voor zijn Aalstersche vroom- en rechtzinnigheid, voor zijri schoon Predikatie. bemind door al 'tVolkvoor zijn onvermoeibare in heldhaftige Liefdadigheid.. Nog lange jaren nadien ?.ijn portret en lithographie hing in aile Werkmanstiuizen van Aalst en d'Ouders zegdetothun Kinders : Zie. datis onzan bravei, Dekf.n fYHcrt * * * 25 December 1847, de verjaring dat Chrisius geboren werd in de Romeinsche Provincie van Bethlehem,in het midden van eenen algemeenen Vrede, in het veertiende jaar der Regeering van Augustus, 4004 jaren na de Schepping der Wereld, op dag en uurenuit't Gesiaciit, voorzegd duizenie jaren ta voren. Een koude Winternacftt, blinkende sterren in het diep en donker Firmament, een dikken mantel van blanken sneeuw bedekt het Aarderijk... De ©ude roermijke Sint Martenskerk strykende vol Volk voor de Mis van Kerstnacht, ten 4 ure. Te dien tijde waren in Aalst geen tien meeschen die 's Zondags naar de Mis niet gingen. Aan 't hooge Outaar, in beste gewaad en vol licht cele-breert de ouJe Deken De Hert, Hjgestaan door de Geestelijken Schuyiens en Cloetens, d'Onderpastoors De Coen, Lamote, Van Waerbeke, Soetens zitten neerstig in hunnen Biechtstoel... KERSTNACHT !.. KERSTMIS! Een goddelijke kracht in u besloten blijft".. De oude Dekfcn Aalstenaar ! in zijn gebrokene stem zit een jeugdige geestdriît als hij het GLORIA IN EXELSIS DEO aanheft.. Een ziel die den Evenmensch bemint uit liefde Gods, blijft altijd jong.. Zie Deken De Hert daar eens zitten ter-wijl de Gloria gezongen wordt.. Vrede op aarde aan de menschen van goeden Wil.. Op het wezen van Deken De Hert, glimmeren Ontroering, Vrede, Liefde, Medelijden.. In dezen wreeden tijd is hij waarlijk de Goede Herder ; ailes, ailes voor zijn lijdende Volk, zijn lests duit geven, geduriç opwekken, rondgaan gelijk Ons Heer zou gedaan hebben.. Het is de gewoonte niet, maar in buitengewone tijden, buitengewone daden !. Na 't Evangelie, hij beklimt den Preekstoel en richt een kort vurig woord tet zijne Parochianen, om de talrijke Noodlijdenden te helpen mild, zonder uitstel. * * * Ik lees iu een Kerkboek van Priester Daens : « 0 Heer, die op Calvarieberg 't Sacrificie onzer Verlossing volbracht en het voor ons aile dagen wilt vernieuwen ; inoge ik met aandacht, geloof en godsvruchtde H. Misbijwonen ! * * * Ita Missa est.. Men zou zeggen dat Deken De Hert geweend heeft.. Ni zijn derde Mis, de Ouderling strompelt op den sneeuw naar zijn Dekenij, het huis nu bewoond door Schepen De Hert... De vensters van 't Brouwershuis blikkeren van licht, daar gelijk in den Biekorf en in den Meerlaanziet de stoof rood voor de Volkereu van Mijlbeek en Schaarbeek die d'herberg op-vulleïAan de deur der Dekenij ziet de Grijsaard een oploop van Volk, hij hoort geroep, gekijf en gaat er naartoe. ('4 Verv.) _ _ _ _ Volksvertegenw. DAENS _ A A 1 O HP Rareteit. Ronsevaal Coke i~\ rVL-*0 I - 1855 — Hoog gebouw. — „ Schoone rareteit : Den 10 dezer is alhier overleden Juffer Thre-sia Duwez, geboren te Haaltertin 1838 en 58 jaren dienstmeid geweest bij de Familie De Vos-Hamelinckx; een goede Dienst goede Dienstmeiden vormt en houdt. — 't Kasteel RONSEVAAL is nu Schoen-en Kleermakerij. — Welke wreede palotterij met den COKE ! Dijnsdag van d'ander week een jonge flinke mans-kerel sprak mij aan, 's avonds rond 5 en half in de Molenstraat en zegde : Mijnheer Petrus, van dezen morgend ten half 6 ben ik staan opschuiven op den Tragel voor twee lieterkes Coke en ten 12 ure moest ik weggaan xonder Coke. Zulke wreede slameuren brengt den Oorlog. — Sprekende van VERHAGELING, in 1855 door het groot vreeselijk stormweêrin twee deelen, waren in St Martenskerk gebroken 3250 ruiten, aldus aangeteekend door Architekt Joostens en Steenkapper A. De Vos. — Aan de Sassen staat nu de hoogste FABRIEK, een pracht-sieraad voor de Stad, met duurzaam goed aandenken, omrede een groot getal Werklie-den er lange maanden goed werk aan hadden. Gezegend zijn en blijven ze die in dezen wreeden Oorlogstijd werk en brood ver-schaffen aan 't lijdende Volk. — De MARKT. Hoe is 't ? vroeg ik zaterdag : Och 't verslecht in Aalst van minuut tôt minuut ; achtereen is't de moeite niet meer. — DANK ! zekerlijk aan 't Komiteit Hulp en Troost voor de pakken aan de opgeeischte Stadsgenoten; dank aan 't Kantoor der Dirk-Martensstraat; te Gent hoorde ik dat erzija die twee dagen moesten loopen om de Vrachtbrieven in Orde te hebben; hier was voor 600 pakken ge-zorgd op éen dag; maar ook dank, hartlijken dank aan 't Bureel dar Krijgsgevangenen in de Kapellestraat ; sedert bijna 2 jaar worden elke maand400 pakjes verzonden aan de krijgsgevangenen.Pro Justicia D. De Brouwer, van Laarne, wjlde zijn inelk niet latea onderzoeken en goot z'uit. Daarvoor heeft hij 200 fr. boet of 2 maand gevang. — T.., Alfons vaa Gent, met geweld peperkoek gestolen bij 'ne zekeren Lammens,~hij krijgt 8 maand gevang. — Voor diefte van konij nen en een kiek, bij De Groot, te Loochristi, zijn veroordeeld : v an P.. Eduard en B.. Romain, van Gent, elk tôt 1 jaar gevang en 5 jaar bewakirig. — Voor de inbraak eu diefte te OOSTER-ZELE, zijn veroordeeld door d'Assisen : De Mulder tôt 17 jaai dwasgarbeid; Traco tôt 12 jaar; Govaert tôt 10 jaar; Verbmg' ghetot 15 jaar; Buquet tôt 12 jaar; De Dyeker tôt 15 jaar; et! Emiel Van Laere, tôt 5 jaar. i ik Jaarwflâri&n risr Poticîe i te LAKEN zijn door den Gemeenteraad verhoogd en gebracht : Tôt 1800 fr. bij huone aanstelling : Tôt 1850 fr. het tweeds jaar als ze genoemd :ijn ; Aile 2 jaar 50 fr verhooging tôt 2 00 fr. Aile 4 jaar 100 fr. meer tôt 2300 fr.; De bijzondere en rechterlijke Agenten beginnen «et 2600 fr., met jaarlijksche verhooging van 50 fr. tôt 2750 fr. Deze van tweede klas beginnen met 2400 fr. en komen tôt 2550 fr. D'Officieren van Policie der der te klas beginnen aân 2800 fr. met jaarlijkiche verhooging van 50 fr. tôt 3150 fr. D'Officiers van Policie der Ie klas zijn genoemd aan 3500 fr. en komen tôt 3700 fr. D'Officiers-Opzic'nters beginnen aan 3800 fr. en komen na 8 jaar tôt D'Officiers van Polieie ^ie in 't Bureel niet wonen, hebben aile jaren 300 fr. voor hun huis. IN AALST zijn in de Policie de allerschandigste Hongerloo-nen. Agenten aan 83 fr. 33 c. aan 108 33c. Huisvaders met 2, met 4, met 7 à 8 Kinders, dus menschen van jareo, Officiers van Policie met 26 jaren dienst aan 17l0 fr. !! Is 't niet om eeu-wig beschaamd te zijn dat men Aalsteaear is... Die HONGER-LOONEN zijn éenparig betreurd in den Gemeenteraad.. Eén fr. daags werd beloofd uit de Smokkelkas.. Zoo bestond er werk-dadige BETERNIS., Voor September en October zijn 27 à 30 fr. gegéven... En November ? We kunne» niet gelooven dat No-vember zoufalen. Brusssel en Omstreken Voorzichtig aan en op de Trams. Te Elsene, dame Sergeant, geboren Maria Demaret, 46 jaar, stapte 's avonds af «p Sol-boschplaats en ziendo dat zenog verder moet, wilde op den Tram springen, als hij reeds m gang wm, doch viel, rolde on-der de wielen ea werd vreeselijk verminkt; 't lijk werd op een berre naar haar huis gedragen, Avenue de Pesage, 110. — Oei, eea tweede ramp, Zondag 10 Dec. rond 7 ure 's avonds, op Ro-giérplaats, waar ik altijd op den Tram giag naar Leuvenplaats en de Kamer... Wanneer wederom ? Zondag avond dus, broeb-beling en stroebbeling van Volk rosd de Trams, dame Marie Ja-cobs, moeder vaa Advokast Jacobs, wilde op de Tram 74, maar wordt weggedrommen, valt, och armen op de wielen en wordt overredeu. Men draagt't raensch in St Jans Hospitaal, eenige sta pen van daar, haar linkerbeen w*s gebroken en moest dade-lijk afgezet.,. D» ongelukkige Mevrouw woont in een der schoone Huizen der Koninklijke Straat Sainte Marie — In 't REGENT-HOTEL nabij Sint Jans-Hospitaal is een kamer oatdekt op welke voor veel geld werd gespeeld; 30 personen waren er aan 't spelen voor veel geld, er werd ingezet vaa 5 tôt 20 mark; er zijn jetons aangeslagen van 2000 mark; de manschappen moesten hun geld tooaen; menvond er met 100 fr. op zak, ook was er een met 25,000 mark, zoo staat er toch in een gazet. — Te BRUSSEL wordt de Leerplicbt streng uitgovoerd; naar School tôt 14 iaar. De Levensmiddelen Te GENT is 't rantsoen AARDAPPELS nu éen kilo per hooîd aan 28 c. de 2 kilos, voor de Winke liers aan 12 fr. 50 de 100 kilos; want te Gent bestaat het Demokratisch Stelsel dat aile Bakkerijen voort-werken en bij aile Groenselwinkels het rantsoen Aard-appels te bekomen is... Hoe meer menschen hun Brood winnen, hoe min noodlijders moeten geholpen worden. - Te ST JOOST TEN-NOODE is 't rantsoen SU1KER aile 14 dagen 500 grammen per hoofd aan 86 c. den kilo; — Te BRUSSEL gaat nu in aile Gemeentewinkels goeden Koffij verkocht worden van goede kwaliteit 120 grammen per hoofd aan 60 c. of 5 fr. de kilo. l it Antwerpen, goed nieuws : Volksvertegenwoordiger Franck, heeft in den Raad aangekondigd dat de Vweding niet gaat yerslechten, alhoewel de Oogst min gelukt is in Noord Amerika en Argentina dan op ander jaren.Nu gaan elke maand aankomen een miliioen kilos kaffé en 80 duizend kilos zeep; zoo zal den schandaligen woekerhandel eindigen van Opkoopers die den Koffij deden stijgen tôt 20 fr ; de Soep was treffelijk, maar zal nog verbe-terd worden, wat het SOLDATEN-GELD aangaat, zoo verklaarden M. Franck in den Gemeenteraad van Antwerpen : Soldatengeld zal gebracht " ^ worden op 1,25 voor de Vrouw en 50 ct voor elk kind, (1) Bien Public van Zondag 17 Dec.) M. Franck deed uitschijnen 't verschil der Spece-rijen in de Gemeentewinkels eri in den Handel. Een Huishouden van 8 Personen heeft in de Gemeentewinkels voor 18,20 wat men in den Handel zou 82 fr. betalen. — Schepene Strauss drong aan voor klee-dingstukken, met veel rede. Want na 2 jaar werkeloos te zijn, gaat men brave deftige Noodlijders hebben die niet meer durven of kun-nen uitg?.an door gebrek aan kleeding. — Te SINT AMANDSBERG Gent. BOTER een kwaart kilo per hoofd aan 1,25, gepast geld, een teeken dat veel Bo-ter afgehaald s* ordt. In HOLLAND is vervoer en verkoop van Aardap- (1) Wat men t'Antwerpen kan, dat kan men toch overal. îels verboden, ©p heel het Grondge-)ied, tenzij met bijzondere toelating. — n AALST zijn deze week wederom Aardappels, 1 kilo en half per hoofd. Hoe zijn ze? vroeg ik dijnsdag en d'ant-woord was : D'onze zijn nljg goed... Met voldoening en dank aangestipt. rnnf Is 't Soldatengeld daar verkoogd ? In woorden. ja, in verba. In fakta geen cen-tiem. Ik vroeg woensdag aan d'oude statie waar het Volk stond op te schuiven met pakskens : Is dat ook veor d'Opgeeischten ?Ja, was't antwoord, maar de menschen loopen soms twee dagen eer de geschriften in orde t' Aalst wordt ailes verricht door het Comiteit HULP EN TROOST. — Mea zegt dat de verhooging van 't Soldatengeld in Cent «itgeplakt hasgt. Daens zal woensdag gaan zien.— Heb ik ongelijk aile bedruktc Zli-len op te wekken hunnea toevluchtte ne-men tôt Bissbhop Lambrecht ? Was het Blsschop Stil-lemans niet die hem aanriep met deze woorden : Oij die gestorven zijt uit overmaat van liefde tôt God en den Evenmensch, van uit de hoogte zie op ons neder. 't HOVENIERKEN ! Menschen, hebt ge nog dit nuttig set boekje niet om te leer hovenierea en groen-selieren ? 't Is kort en klaar uitgelegd. Voor 10 centie-men geraakt ge daar aan, bij onze Uitverkoopers. ino i»Jr fin gaat xijne West-Indische Ei-llclildl HCli landen aan Amerika verkoo- pen. Er waren vele Kamerleden tegen gekant.doch het Deeasch Gouvernement hield eene algemeene Volks» stemming orer die zaak en den verkoop ie er doorge-vlogen met schitterende meerderheid. De Denen zul-len gezegd hebben: 't Is beter verkocht dan afgepakt... En wat zal Japan van dien verkoop zegeen ???... _____ + —— OPENBARE VERKOOPINO Zaailanden te Aalst-Schaarbeek De Notaris DE WINDT. zal openbaar verkoopen : STAD AALST 1. Land genaamd < De Kriek, » op den Slezegem, sectie C, nr 1262, groot 1 h. a. 14 a. 40 e. a. Yer-deell van oost «aar west in 3 gelijke deelen. 2. Land gelegen als voorgaande, sectie C. n* 1305 greot 80 a. 20 e. a. Ocbruikervan koepen 1 en 2, Jan Van Moseevelde, aan 325 fr. 's jaar*. 3. Lsnd op den Siezegera, sektie C, n' 1343 groot 34 area 16 c. a. Gebruiker Alexander De Kerpel, aan 70 fr. 4. Land op Kroekhage of Kerselarenveld, sektie C, nr 253, groot 13 a. 12 e. a. Gebr«iker Eugeen Claus, aan 20,00 fr. 5. Land op Kroekhage of Kersela'enveld, sectie C, nr 256, groot 16 a. 46 c. a. Gebruiker Gastaaf Cop-pens, aan 26 fr. 6. Laad op de Kroekhage, sektie C, nr 183, groot 29 argn 26 e. a. gebruikster weduwe Jan-Frans Claus, aan 50,00 fr. 7. Land op de Kroekhage, sektie C. nr 183, greot 63 a., gebruiker Eugeen Claus, aan 85 fr. Verdeeld in oost- en westhelft. 8. Land op de Kroekhage, sectie C, nr 634, groet 43 a. 68 c. a. gebruiker Jacobus Schockaert aan T0 fr. 8. Land op Kroekhage, sektie C, n' 6990 groot 16 a. 22 c. a. 10. Land op Kroekhage, sektie C, n* 699b en 098, groot 17 aren 21 c. a. Koopea 9 en 10, gebruiker Leopold De Smet, aan 45 fr. 11. Land op Kloppersveld of veld Aalst, sectie C, n" 822BIS. groot 30 a. 57 c. a. gebruikers Serafien Uyttenhove en Wed. August Baeyens mits 70 fr. 12. Land op Klein Binneveld, sectie C, n' 825, groot 32 a. 50 c. a.; gebruikster wed. Philemon Van de Spiegel, mits 52,50 fr. 13. Land op klein Binneveld, sectie C, n* 627, gro t 49 a. 50 c. a.; gebruiker Petrus Paulus Hoeffe-linckx, mits 75 fr. Al de Paehten verrallen 31 Decemberl016. ENKELE ZITDAG DONDERDAG 21 DECEMBER 1916 om 1 uur nanoen, ter herberg « De Nieuwe Posterij, » bij d'heer Henri De Saedeleer, te Aalst, hoek der Nieuwstroat en Keizerstraat. Voor aile inlichtingen aie de plakbrieven of wende men zich bij Notaris DE WINDT. De Koopers moeten zich voorzien van hun trouwboek of een extrakt uit hun geborteakt alsook van hun cow tributiebrleven. VEND1T1E van ©p stam wassende CANADA - BOOMEN te Letterhautem De Notaris OSCAR TIBBAUT, te Aalst, zal op Dinsdag 26 December 1916. te beginnen om 8 uren voormiddag, voor rekening van zifn ambtgenoot Meester BRECKPOT, Notaris, te Aalst, openbaarlijk verkoopen, ten verzoeke van Mme de Witte Olivier, te Quiévrain : 217 op stam staande kanada boomen, een bosch te Letterhautem, genaamd « Black, ? nabij de kerk van Vlierzele. De verkooping zal geschieden ter herberg van M. Frans Meuleman-Van Lacker, nevens de Kerk van Vlieriele. Komptante betaling.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes