De werkman

736 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 19 Maart. De werkman. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/610vq2t339/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

42e Jaargaiig. 19 Maart 1915. i\° 2205. 03 S PIM o s « « s o 3 « -s Hc • • w £- = A*, w ^ S3 • m « *u* s Werkman sa <>5 a S" ^ <-£ a* S to § a 13 s Il s55 i^* * g Cj ra §.B. i s?§ fi « a. Ee r s te Communie. Den schoonen Dag vol helder Licht,, Van God zoo vurig afgebeden, Begroeten wij met zang en dicht. Den schoonsten dag van hier beneden, De God, zoo hoog in majesteit, Voor wien de Serafijnen beven, De God die heerscht iu d'eeuwigheid Hij wordt uw spijs, uw zieleleven. Priester Daen: HoofdopstelIer=Bestuurder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger. Drukkers-Uitgevers : ' FRANZ DAENS <5 ZUSTER. E e r s te Communie de Beheerraad van VOLKSVERHEFFINC heeft besloten de Eerste Communikanten der Verbruikers eei Banket of Noenmaal aan te bieden, den Dag van 't Vormsel om 12 ure. Voor het Noenmaal, Aanspraak door den Volksvei tegenwoordiger. De Moeder mag haren Eerste Communiekanl vergezellen en nevenshem plaats nemen aan de Tafel. EERSTE COMMUNIE. Al zijn leven een der scnoonste en aanaoenujKsie uageu ge-weest... Er zhn oude zondaars bekeerd door 't gedacht hunner : Eerste Communie... Napoléon op Sint Helena zijnde, 4000 uren van huis, in April 1821, korts voor zijne dood sprak en zegde : ; Mijn Eerste Communie ts de schoonste dag geweest van mijn leven... 0 mensch, zoo preêkte de heilige arme en ootmoedige , pastoor van Ars, wat zijt gij groot, gevoed en gelaafd met het ; bloed van eenen God !... Dees jaar bijzonderlijk, in dees jaar van bitter pijnlijk lijden, lijden op de slagvelden van den Oorlog, < in d'Hospitalen, lijden, angst en vrees in de Familiën, lijden door t hetgebrek aan eten en brandstof, dees jaar ' DE PLECHTIGE EERSTE COMMUNIE ' in droefheid en rouw, de kinderen weten het nog niet ; maar hun Ouders, Orootouders, Broeders en Zusters zien zooveel af.... ( Brave reine Kinderkes, de God-Mensch die in uw Ziel komt, waarachtig, Hij is waarlijk de God van Vrede en van Lieîde ; met Ons Heer in uw Hert, bidt voor uw Ouders, voor geheel uw Familie -, bidt vurig voor de Soldaten die hun leven en hun bloed opoîieren en slachtoîferen voor de Vrijheid en de Weerdlgheld van 'tVaderland ; bidt' voor de Vrede ; bidt voor de Socialisten die zoo verblind zijn, zoo boos van te schrijven in Vooruit dat het deZaligmaker is die 'tarme menschdom in al de grouwzaamheden van den Oorlog dompelt... Hoe is het mogelijk zoo blind, zoo dwaas te zijn !.. Het Lam Gods, de God-Mensch, de oneindige Goedheid, de Man van Vrede : Vrede zij met U ! Wees ootmoe-digen zachtmeedig van hert.. Bemint elkander, doe goed aan iedereen, zelîs aan uwe vijanden... Die met het zweerd slaat, zal door het zweerd vergaan... Zalig zijnde vreedzame... En in het Kristen Gelooî van den God-Mensch, 't is al Vrede ! Vrede j In de Mis (!), bij elke aanroeping komt de Vrede, omdat Vrede het kostbaarst'e Goed is... In de Mis voor d'Overledenen, als de Ge loovigen ten offer komer om de Patene te zoènen, waarop het Venerabel gaat rusten, komen er duizend menschen ten oft'er, de Priester zegt duizendmaal: Vrede zij met u ! De plechîige Eerslc Communie. Bidt, Kinderen, voor de Voeding en voor ail en die dees werk beherti'gen... Bidt voor de menschIiévende Republiek van Ame-rika die ons bewaart van den Hongersnood. Bidt voor aile Wel-doeners. In 't Voedings-Komiteit is beslist, Zondag en Maandag Wit Brood te geven aan g'heel de Stad en daarbij een schoon Korentenbrood aan al de behoeftige Eerste Communiekanten, ' zulks op vraag van Burgemeester Van den Bergh. Oprecht aan-doenlijk ! In dat Komiteit zetelen Liberalen, Socialisten, nevens Katholieken, Democraten en drij Priesters... Ge ziet de schoone en goede gevolgen der Evenredigheid, die de Rechtveerdigheid is. Kinderen, bidt om altijd de wegen der reine Rechtveerdigheid te bewandelen. Dan zult gij altijd gerust en gelukkig zijn, en Ons Heer zal u ontvangen in zijn oneindig schoonen Hemel die 'een eeuwige Communie is, of Vereeniging met de Godheid. Aalst, 14 Maart 1915. Volksvertegenw. DAENS. (!) Al de goede werken te zamen -kdnnen niet opwegen tegen het heilie Misoîfer. (De heilige Pastoor van Ars). Soldaten brief Zaturdag op de Markt een Vrouw : — Menheer Peteris. — Wat blieît er u, Vrouw ? — Ik heb 'nen brief gekregen van onzen jongen, die krijgsgevangen is in Solto.. Zie, hij is hier.. Leest hem eens.. Inderdaad : Een brief, drij zijden volgeschreven met potlood. Soltau 15 Januari 1915, bijna 2 maand onderweg geweest: Gezondheid goed; over 't eten niets; maar vraag naar tabak, naar ondergoed, hemde, slaap-lijf, naar een betje geld en bijzonder naar 't Portret zijner Vrouw en Kinderkes. Grooter plezier kunt ge mij niet doen, schrijft onze Soldaat. Hij is daar met 150 Aalstenaars... En FRANZ, hoorik vragen, g'en schrijft niets van Franz? Och, ge-liefde menschen, we weten niets, niets, niets.. Deze week liepen de ge-ruchten dat hij in een Hospitaal ligt... Groot, onzegbaar groot zijn angst ei onrust.. Mijn betrouwen blijft vast : Franz zal terugkomen,. Later zal ik schijven waarop mijn betrouwen gesteund is. Bombardement van Aalst w fs a a f «w» b » » » « •w ** -■ als Kronijk in ons volgende Nummers. Zeer merkweerdig, datums en daadzaken, o. a. zal men erin inden dat den Zondag na het Bombardement, de Prochiekerken îsloten bleven; in 't Kollegie waren 2 Missen en Pater Bauwens it er Biecht. Bij de Paters op Sint-Jobs werd ook Misgelezen. Pater Bauwens; in d'ander Kerken en bij de Paters d Sint Jobs wordt nu hartroerend gemediteerd op de 'assie Kristi ; maar in 't Kollegie na 't 5-ure-Lof doet 'ater Bauwens Meditatiën die grooten ophef maken : i rein prachtig Vlaamsch, historiek en dogmatiek ; ver jaar, binst de Goede Week werd de P assie Kristi ertoond in Brussel op verscheide plaatsen, Geloovig n Ongeloovig, elk liep ernaartoe. De Sermoenen van 'ater Bauwens zijn een magistrale opvoering van het iiripn Kristi mpf Zprfplpsspri pn Onwpkkinpp.n. Armbureel-Aalst Een Lid moet in zijn Ambt vernieuwd ; in plaats yan als Kan didaat voor te stellen een verstandige en rechtschapene Werkman, weetgewiede Kandidaat is van het Armbureel ?... Heer Advokaat Bosteels.die een den allereerste gevluchtis; Burgemees Geeraardts schreef hem van op zijnen post te komen, geen ant-woord ! Mijnheer spaziéerde zoo lustig aan de Zee. In Zitting van 23 Oogst 1914 sprak Schepene De Wolf zijn Vonnis uit.door deze woorden : « De Raadsheeren die gaan loopen zijn, zijn riei weer-dig nog langer deel te maken van den Gcmeenteraad. » En nu, als niemand weet waar hij is, zou men dien gloeiendenPolitikus verheffen en vereeren !!? De 3 Raadsheeren der Demokraten heb-ben die m i s d a a d tegen gehouden met wegtegaan. Z'hebben per brief gevraagd f ^ dat de heer Burgemeester aan 'thoofdder f eerstkomende Zitting zou brengen f \ Evenredige Vertegenwoordiging f w m | in Hospiciën en Armbureel. y/f\ I l\\J De Zittingen zijn nu openbaar. Everre- A y digheid is Rechtveerdigheid en Vrede. Elk ziet hoe schoon en voordeelig het Voedings- 1 Komiteit werkt, DANK aan d'Evenredigheid. & Vrede en Rust aan de Reinen van hart. & Aan de Reinen van Inzicht is de Overwinnirsg. & Zonder 't Geloof wandelen wij gestadig in de Duisternissen; (Woorden van keizer Napoléon I). Oorlog ! Oorlog ! WBBP r - % . . 'r fi- J-sv--> ;&•'! r ^ :■ - ; - - " *.-,ï Ge doet meer Tranen storten dan er kalseisteenen liggen in ons Land... Oorlog ! Mensc'nen-Slachterij, datis te verstaan bij wilde Dieren en bij wilde Menschen... Maar in'beschaafde Kristene : Landen !?!? Dat deze wreede Oorlogtot les diene, om deOorlogs-i Machten uit te roeien door een deftige redelijke VOLKSMACHT ! Dur is mogelijk, ja noodzakelijk. ■■ IIIIMII I fTTTt —11^———i— Uft vroeger tijden Die historische opspeuring blijft voor ons volgend Nr, dat met 4 bl. zal zijn. Alsdan begint het zielsroerend Verhaal Lars vontfed in 1872 verscheen het in « De Werkman. » Elk gelieve het voort te zeggen. SoldatengeJd In Aalst was vrijdag droefenis en knokkelagie, er wer-dengeen achtersfellen betaald ; geliefde Menschen, 't is de schuld van uwen Burgemeester niet, daags te voren was hij nog naar Gent geloopen. Ge moet weten : de Leening is goedgekeurd, maar nog niet goed geteekend. Nog eenige dagen geduld, ge zult te vrede zijn. Overal is verbetering, in EREMBODEGEM niet. Er kwam daar grooten tegenslag.. Dai Burgemeester De Cock ons Artikel over Welle leze.. Een Onpartijdig Komiteit is Hulp en Vrede. Poslbericht. Van nu af is de Vlaamsche taal ook in de briefwisseling van Selgië met Duitschland, Nederland, het Groot-Hertogdom-.uxemburg en Oostenrijk-Hongarië toegelaten. Vrijdag 19 Maart Sint Josef, Patroon van ons Vaderland.. De Voedsterva-der van den God-Mensch, een Schrijnwerkersgast, toi verheffing van 'twerkende Volk... En nu ligt dit Volk in Onwetendheid, in Armoede, in Vernedering... Het Rijk Gods bestaat niet in woorden, maar in daden, zoo leeri Apostel Paulus... Demokraten, de VOLKSVERHEFFING uw werk, is Eer en Luister aan Sint Jozef.Priester Daens, uw plan : « De Arbeider mag Slaaf noch Bedelaar zijn, » is Eer en Luister aan Sint Josef.... In deze droeve pijn-lijkedagen.de werkingen met rein gemoed, om 't Wer-kende Volk te spijzen en te troosten, dat is Eer en Luis ter aan Sint Josef.. Och, helpttoch ook, om het hoofd er het hart te spijzigen.. Wekt op, helpt meê om in de lange werklooze dagen den Arbeidersstand te verheffen dooi Onderricht en Wetenschap, opdat deze treurige dagen ter goede mogen strekken. Ondertusschen is Sint Josef eer machtige Voorspreker in den Hemel, die hem aanroept en vereert, wordt versterkt; bijzonderlijk de Gebeden in de Kerk zijn Zielslavend. De Kerk is het Huis Gods, die uii de Kerk gebleven zijn, om schijnredens, door de Politlek. doen hun eigen het meeste kwaad. Dat ze terugkeeren Ons Heer hangt aan 't Kruis, zijn armen wijd open... D< Priesters zijn arme Zondaars gelijk aile Menschen... Kar dinaal Mercier zegt het luidop in zijn vermaarde Brief. OPLOSS1NG DER RAADSELS. 1. WEEMOED. — 2. DE BLADEREN. 1. Zoo bij dagen als bij nachten Zijn wij in droeve gedach-ten Aan onrust wordt ook menige nacht In slaapeloos-heid doorgebracht Veel menschen zijn reeds moei gegrezen Men ziet soms tranen op hun wezen Door den WEEMOED en verdriet Droever dagen zag men niet. 2. Als den natuur door d'Oppermacht Weer in het leven Awdt gebracht Dan ziet men BLADEREN komen Aan Doomen en aa.i bloemen Voor dat zij vallen weder af Om te dalen in hun graf Hangen zij eerst te treuren In aile soort van kleuren. Frans De Rybel, Aalst. PR1JS-RAADSELS 1. Met 't eerste deel en melk en meel, Verkrijgt men 'theel is dat nu niet aardig, Ge moogt ook nog weten 't Geheel heeft twee sylben En beide zijn eten, Men vindt het îomwijien bij burgers, Maar meest op tafel, bij de Boeren 't Zij kermis of feest. 2. lets dat men in huis noodig heeft, en een visch vormen een woord, waarvan men op zijn hoede moet zijn. 3. Mijn eerste wordt door mijn tweede gedaan, Mijn heele is een vriend hij spreekt u aan, Neem hem gerust met u in huis, Hij drijft eruit menig droef kruis. (Uit de Werkman van 11 Oct. 1872). VOORWAARDEN : Eris 14 dagen tijd. Erzal gelot worden tusschen al de goede oplossingen. Let nu op naar de prijzen : 1 prijs : Een groot wit brood ; 2 prijs : Leven van Priester Daens ; 3 prijs : Thomas Morus, gebonden door den Volksvertegenwoordiger ; 4 prijs : Het Geluk des Hemels, uit het En-gelsch vertaald door Priester Daens ; 5 prijs voor de schoonste verzen : Het Geluk des Hemels, in band. Mil ootl 't u;ûrlr Hlii an ofûrlr

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes